Index 
Proces-verbal
PDF 303kWORD 83k
Miercuri, 30 mai 2018 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 3.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 4.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 5.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 6.Transferuri de credite și decizii bugetare
 7.Dezbatere cu prim-ministrul Luxemburgului, Xavier Bettel, privind viitorul Europei (dezbatere)
 8.Reluarea ședinței
 9.Declarațiile Președintelui
 10.Ședință solemnă - Columbia
 11.Reluarea ședinței
 12.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (aprobare) (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 13.Votare
  13.1.Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a acorda asistență Greciei, Spaniei, Franței și Portugaliei (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  13.2.Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2018 care însoțește propunerea privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a acorda asistență Greciei, Spaniei, Franței și Portugaliei (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  13.3.Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping și unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale CE ***II (vot)
  13.4.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - EGF/2018/000 TA 2018 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei (vot)
  13.5.Obiecție exprimată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (vot)
  13.6.Obiecții exprimate în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 și porumbul modificat genetic care combină două sau trei dintre evenimentele unice 1507, 59122, MON 810 și NK603 (D056123) (vot)
  13.7.Conformitatea produselor pescărești cu criteriile de acces la piața UE (vot)
  13.8.Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii (vot)
  13.9.Interpretarea și aplicarea Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare (vot)
  13.10.Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii (vot)
  13.11.Libia (vot)
  13.12.Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen (vot)
  13.13.Norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității (vot)
  13.14.Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii comerciale comune (vot)
 14.Explicații privind votul
 15.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 16.Reluarea ședinței
 17.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 18.Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European privind: [articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură] (aprobare)
 19.Valorile UE și proliferarea corupției și a criminalității prin programele de acordare a cetățeniei denumite „vize de aur” (dezbatere pe o temă de actualitate)
 20.Reluarea ședinței
 21.Valorile UE și proliferarea corupției și a criminalității prin programele de acordare a cetățeniei denumite „vize de aur” (continuarea dezbaterii)
 22.Mecanismul de protecție civilă al UE (dezbatere)
 23.Manipularea odometrului în autovehicule: revizuirea cadrului juridic al UE (dezbatere)
 24.Extinderea domeniului de aplicare a Capitolului I din Regulamentul Bruxelles IIa pentru a include parteneriatele înregistrate (reformare) (dezbatere)
 25.Impactul relocalizării asupra lucrătorilor și a regiunilor (dezbatere)
 26.Utilizarea fondurilor IPA în Turcia (dezbatere)
 27.Egalitatea de gen și capacitarea femeilor: transformarea vieții fetelor și femeilor prin intermediul relațiilor externe ale UE 2016-2020 (dezbatere)
 28.Punerea în aplicare a strategiei UE pentru tineret (dezbatere)
 29.Punerea în aplicare a Directivei privind proiectarea ecologică (2009/125/CE) (dezbatere)
 30.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 31.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.07.


2. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 135 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.   Situația deținuților din Iran cu dublă cetățenie UE-iraniană (2018/2717(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR, privind situația deținuților din Iran cu dublă cetățenie UE-iraniană (B8-0254/2018);

—   Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Keith Taylor, Michel Reimon și Pascal Durand, în numele Grupului Verts/ALE, privind situația deținuților din Iran cu dublă cetățenie UE-iraniană (B8-0255/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein și Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D, privind situația deținuților din Iran cu dublă cetățenie UE-iraniană (B8-0256/2018);

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere și Ramona Nicole Mănescu, în numele Grupului PPE, privind situația deținuților din Iran cu dublă cetățenie UE-iraniană (B8-0257/2018);

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, privind situația deținuților din Iran cu dublă cetățenie UE-iraniană (B8-0258/2018).

II.   Apărătorii drepturilor femeilor în Arabia Saudită (2018/2712(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Notis Marias și Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR privind apărătorii drepturilor femeilor în Arabia Saudită (B8-0259/2018);

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Keith Taylor, Terry Reintke, Judith Sargentini, Michel Reimon, Jordi Solé și Pascal Durand, în numele Grupului Verts/ALE, privind apărătorii drepturilor femeilor în Arabia Saudită (B8-0260/2018);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas și Daniela Aiuto, în numele Grupului EFDD, privind apărătorii drepturilor femeilor în Arabia Saudită (B8-0261/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D, privind apărătorii drepturilor femeilor în Arabia Saudită (B8-0262/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, József Nagy, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Inese Vaidere și Ramona Nicole Mănescu, în numele Grupului PPE, privind apărătorii drepturilor femeilor în Arabia Saudită (B8-0263/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marie-Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou și Sofia Sakorafa, în numele Grupului GUE/NGL, privind apărătorii drepturilor femeilor în Arabia Saudită (B8-0264/2018);

—   Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, privind apărătorii drepturilor femeilor în Arabia Saudită (B8-0268/2018).

III.   Sudan, în special situația Nourei Hussein Hammad (2018/2713(RSP))

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga și Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR, privind Sudan, în special situația Nourei Hussein Hammad (B8-0265/2018);

—   Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Daniela Aiuto, privind Sudan, în special situația Nourei Hussein Hammad (B8-0266/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru și Soraya Post, în numele Grupului S&D, privind Sudan, în special situația Nourei Hussein Hammad (B8-0267/2018);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Ivo Belet, Francis Zammit Dimech, Sandra Kalniete, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly, Ivana Maletić, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere și Ramona Nicole Mănescu, în numele Grupului PPE, privind Sudan, în special situația Nourei Hussein Hammad (B8-0269/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou și Ángela Vallina, în numele Grupului GUE/NGL, privind Sudan, în special situația Nourei Hussein Hammad (B8-0270/2018);

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, privind Sudan, în special situația Nourei Hussein Hammad (B8-0271/2018).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 162 din Regulamentul de procedură.


3. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Următoarea întrebare cu solicitare de răspuns oral a fost depusă de deputați (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

- (O-000027/2018) adresată de Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, în numele Comisiei JURI, Comisiei: Extinderea domeniului de aplicare a Capitolului I din Regulamentul Bruxelles IIa pentru a include parteneriatele înregistrate (reformare) (B8-0023/2018).


4. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) cu privire la anumite substanțe clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR) din categoriile 1A sau 1B (D055248/04 - 2018/2702(RPS) - termen: 8 august 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură), IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de refuzare a autorizării anumitor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor (D055982/01 - 2018/2694(RPS) - termen: 1 august 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de refuzare a autorizării anumitor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare și care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire (D055983/01 - 2018/2693(RPS) - termen: 1 august 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește anexele I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI și XII, pentru a aborda nanoformele substanțelor (D056122/02 - 2018/2703(RPS) - termen: 9 august 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură), IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 873/2012 de stabilire a măsurilor tranzitorii privind lista Uniunii de arome și materii prime, prevăzută în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește prelungirea perioadei de tranziție prevăzute la articolul 4 în cazul aromei „concentrat de aromă pentru grătar (vegetal)” nr. FL 21.002 (D056134/03 - 2018/2700(RPS) - termen: 8 august 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de rectificare a versiunii în limba neerlandeză a Regulamentului (UE) nr. 68/2013 privind Catalogul cu materii prime pentru furaje (D056478/01 - 2018/2691(RPS) - termen: 28 iulie 2018)
retrimis comisiei competente: AGRI


5. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul Delegat al Comisiei de modificare și rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/654 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele tehnice și generale referitoare la limitele emisiilor și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră (C(2018)02473 - 2018/2708(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 18 mai 2018

retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului referitor la evaluarea riscurilor în ceea ce privește speciile alogene invazive (C(2018)02526 - 2018/2692(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 30 aprilie 2018

retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Delegat al Comisiei de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului cu standarde tehnice de reglementare privind criteriile pentru desemnarea punctelor centrale de contact pentru emitenții de monedă electronică și prestatorii de servicii de plată, precum și cu norme privind funcțiile acestora (C(2018)02716 - 2018/2701(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 7 mai 2018

retrimis comisiei competente: ECON, LIBE

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare și de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii (C(2018)02794 - 2018/2704(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 16 mai 2018

retrimis comisiei competente: IMCO

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1042/2014 al Comisiei din 25 iulie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la desemnarea și la responsabilitățile de gestionare și control ale autorităților responsabile și cu privire la statutul și la obligațiile autorităților de audit (C(2018)02857 - 2018/2705(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 16 mai 2018

retrimis comisiei competente: LIBE

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 29/2012 în ceea ce privește cerințele pentru anumite indicații de pe etichetele uleiului de măsline (C(2018)02980 - 2018/2709(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 22 mai 2018

retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la disciplina în materie de decontare (C(2018)03097 - 2018/2725(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 25 mai 2018

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat (UE) …/... al Comisiei de modificare și de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2195 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european, în ceea ce privește definirea baremelor standard pentru costuri unitare și a sumelor forfetare pentru rambursarea cheltuielilor statelor membre de către Comisie (C(2018)03104 - 2018/2726(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 28 mai 2018

retrimis comisiei competente: EMPL


6. Transferuri de credite și decizii bugetare

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară cu privire la transferurile de credite DEC 05/2018, DEC 06/2018, DEC 07/2018, DEC 08/2018 și DEC 09/2018 - Secția III - Comisia.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să aprobe transferul de credite ale Comisiei Europene DEC 06/2018 - Secția III - Comisia.


7. Dezbatere cu prim-ministrul Luxemburgului, Xavier Bettel, privind viitorul Europei (dezbatere)

Dezbatere cu prim-ministrul Luxemburgului, Xavier Bettel, privind viitorul Europei (2018/2622(RSP))

Președintele a făcut o scurtă declarație pentru a introduce dezbaterea.

Au intervenit: Xavier Bettel (prim-ministrul Luxemburgului) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei).

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, Hans-Olaf Henkel, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Dennis de Jong, în numele Grupului GUE/NGL, Laura Agea, în numele Grupului EFDD, Marcel de Graaff, în numele Grupului ENF, și Lampros Fountoulis, neafiliat.

A intervenit Xavier Bettel.

A intervenit Guy Verhofstadt, care i-a solicitat Președintelui să facă o declarație la ora 12.00 cu privire la arestarea în Spania a finanțatorului Bill Browder.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elisabetta Gardini, Mady Delvaux, Mirosław Piotrowski, Ana Miranda, Martin Schirdewan, Jiří Payne, Georgios Epitideios, Viviane Reding, Francisco José Millán Mon, Richard Corbett, Ruža Tomašić, Marisa Matias, Cristian-Silviu Buşoi, Arndt Kohn, Marijana Petir, José Blanco López, Sirpa Pietikäinen, Costas Mavrides, Salvatore Cicu, Ramón Jáuregui Atondo, Francis Zammit Dimech, Ana Gomes, Franck Proust, Doru-Claudian Frunzulică, Ivo Belet, Maria Grapini, Seán Kelly, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar și Sophia in 't Veld.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Henna Virkkunen și Charles Goerens.

A intervenit Xavier Bettel.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată la 11.40.)


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

8. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.00.


9. Declarațiile Președintelui

Președintele a făcut o declarație în care a condamnat asasinarea la Kiev a jurnalistului rus Arkadi Babcenko și a reamintit angajamentul Parlamentului în favoarea libertății presei.

Acesta a anunțat, de altfel, ca urmare a solicitării lui Guy Verhofstadt de astăzi dimineață (punctul 7 al PV din 30.5.2018), că finanțatorul Bill Browder, arestat astăzi dimineață în Spania, a fost pus în libertate.


10. Ședință solemnă - Columbia

De la 12.04 la 12.30, Parlamentul s-a reunit în ședință solemnă cu ocazia vizitei lui Juan Manuel Santos Calderón, președintele Republicii Columbia.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)


A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

11. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.33.

A intervenit Malin Björk, care a solicitat ca Parlamentul să țină un minut de reculegere în memoria lui Mawda Shawri, împușcat în Belgia la 17 mai 2018 (Președintele a luat act).


12. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (aprobare) (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că nu a primit nicio solicitare din partea unui număr de deputați sau a unuia sau mai multor grupuri politice care ating cel puțin pragul mediu privind deciziile de inițiere a negocierilor interinstituționale anunțate în procesul-verbal de luni 28 mai 2018 (punctul 12 al PV din 28.5.2018).

Comisiile LIBE, ECON și TRAN au putut, prin urmare, să înceapă negocierile după expirarea termenului menționat la articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

°
° ° °

A intervenit Richard Sulík privind derularea votului de ieri referitor la detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (punctul 7.10 al PV din 29.5.2018) [Președintele a reamintit felul în care s-a desfășurat votul incriminat și a precizat cu acesta s-a derulat în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].


13. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


13.1. Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a acorda asistență Greciei, Spaniei, Franței și Portugaliei (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a acorda asistență Greciei, Spaniei, Franței și Portugaliei [COM(2018)0150 - C8-0039/2018- 2018/2029(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptată prin vot unic (P8_TA(2018)0217)

Intervenții

José Manuel Fernandes, înainte de vot și Danuta Jazłowiecka, privind chestiunea ridicată de Richard Sulík cu ocazia intervenției sale precedente (punctul 12 al PV din 30.5.2018).


13.2. Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2018 care însoțește propunerea privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a acorda asistență Greciei, Spaniei, Franței și Portugaliei (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2018 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018, care însoțește propunerea privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a acorda asistență Greciei, Spaniei, Franței și Portugaliei [08109/2018 - C8-0181/2018- 2018/2030(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptată prin vot unic (P8_TA(2018)0218)


13.3. Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping și unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale CE ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1036 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene și a Regulamentului (UE) 2016/1037 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene [05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

POZIȚIA CONSILIULUI

Declarată aprobată (P8_TA(2018)0219)


13.4. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - EGF/2018/000 TA 2018 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea EGF/2018/000 TA 2018 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei) [COM(2018)0165 - C8-0131/2018- 2018/2048(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptată (P8_TA(2018)0220)


13.5. Obiecție exprimată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (vot)

Propunere de rezoluție depusă de ENVI, în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic GA21 (MON-ØØØ21-9) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (D056125 ; 2018/2698(RSP)) (B8-0232/2018)- Deputat responsabil: Bart Staes
Coraportori: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen și Valentinas Mazuronis

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptată (P8_TA(2018)0221)


13.6. Obiecții exprimate în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 și porumbul modificat genetic care combină două sau trei dintre evenimentele unice 1507, 59122, MON 810 și NK603 (D056123) (vot)

Propunere de rezoluție depusă de ENVI, în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 și din porumb modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele 1507, 59122, MON 810 și NK603, și de abrogare a Deciziilor 2009/815/CE, 2010/428/UE și 2010/432/UE în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (D056123 ; 2018/2699(RSP)) (B8-0233/2018)- Deputat responsabil: Bart Staes
Coraportori: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen și Valentinas Mazuronis

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptată (P8_TA(2018)0222)


13.7. Conformitatea produselor pescărești cu criteriile de acces la piața UE (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a măsurilor de control pentru stabilirea conformității produselor pescărești cu criteriile de acces la piața UE [2017/2129(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptată (P8_TA(2018)0223)


13.8. Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii (vot)

Raport referitor la viitorul sectorului alimentar și al agriculturii [2018/2037(INI)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptată (P8_TA(2018)0224)

Intervenții

Miguel Viegas, privind disponibilitatea documentelor în toate versiunile lingvistice (Președintele a luat act) și Herbert Dorfmann (raportor), pentru a solicita verificarea electronică a votului privind punctul 170 (prima și a doua parte) (Președintele a comandat această verificare).


13.9. Interpretarea și aplicarea Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare (vot)

Raport referitor la interpretarea și aplicarea Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare [2016/2018(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportori: Pavel Svoboda și Richard Corbett (A8-0170/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptată (P8_TA(2018)0225)

Intervenții

Pavel Svoboda (raportor) a prezentat amendamente orale la punctele 71 și 74. Amendamentele orale au fost reținute.

Heidi Hautala a prezentat un amendament oral la punctul 86. Amendamentul oral a fost reținut.


13.10. Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0239/2018 și B8-0241/2018 (2018/2714(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0239/2018

Adoptată (P8_TA(2018)0226)

(Propunerea de rezoluție B8-0241/2018 a devenit caducă.)

Intervenții

Nuno Melo privind nefuncționarea postului său de vot.


13.11. Libia (vot)

Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind Libia [2018/2017(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROIECT DE RECOMANDARE

Adoptat (P8_TA(2018)0227)


13.12. Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen (vot)

Raport referitor la raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen [2017/2256(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptată (P8_TA(2018)0228)


13.13. Norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2012/29/UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității [2016/2328(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportori: Teresa Jiménez-Becerril Barrio și Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptată (P8_TA(2018)0229)


13.14. Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii comerciale comune (vot)

Raport referitor la Raportul anual privind punerea în aplicare a politicii comerciale comune [2017/2070(INI)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptată (P8_TA(2018)0230)

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)


14. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Recomandare pentru a doua lectură Christofer Fjellner - A8-0182/2018
Xabier Benito Ziluaga

Raportul Linnéa Engström - A8-0156/2018
Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Ana Miranda și Notis Marias

Raportul Herbert Dorfmann - A8-0178/2018
Igor Šoltes, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Andrejs Mamikins, Seán Kelly și Dobromir Sośnierz

Raportul Pavel Svoboda și Richard Corbett - A8-0170/2018
Adam Szejnfeld și Andrejs Mamikins

Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii - B8-0231/2018
Jasenko Selimovic, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas, Petras Auštrevičius, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan și John Howarth

Raportul Pier Antonio Panzeri - A8-0159/2018
Jadwiga Wiśniewska

Raportul Carlos Coelho - A8-0160/2018
Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Diane James, Notis Marias și Marek Jurek

Raportul Teresa Jiménez-Becerril Barrio și Angelika Mlinar - A8-0168/2018
Monica Macovei, Urszula Krupa, Diane James și Jadwiga Wiśniewska

Raportul Tokia Saïfi - A8-0166/2018
Petras Auštrevičius și Andrejs Mamikins.


15. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 14.35.)


A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

16. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.00.


17. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


18. Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European privind: [articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură] (aprobare)

Președintele a anunțat că nu a primit nicio cerere din partea unui număr de deputați sau a unuia sau mai multor grupuri politice care ating cel puțin pragul redus cu privire la supunerea la vot a unei cereri de consultare a Comitetul Economic și Social pentru ca acesta să emită un aviz privind „Situația femeilor de etnie romă”, anunțată în procesul-verbal de marți 29 mai 2018 (punctul 12 al PV din 29.5.2018).

Prin urmare, în conformitate cu articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, această cerere se consideră aprobată.


19. Valorile UE și proliferarea corupției și a criminalității prin programele de acordare a cetățeniei denumite „vize de aur” (dezbatere pe o temă de actualitate)

Valorile UE și proliferarea corupției și a criminalității prin programele de acordare a cetățeniei denumite „vize de aur” (2018/2676(RSP))

Au intervenit: Monika Panayotova (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Violeta Bulc (membră a Comisiei).

Au intervenit: Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, Roberts Zīle, în numele Grupului ECR, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Matt Carthy, în numele Grupului GUE/NGL, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, Diane James, neafiliată, Dariusz Rosati, Josef Weidenholzer, Bernd Lucke, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Raymond Finch, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Nuno Melo, Péter Niedermüller, Monica Macovei, Gérard Deprez, Eva Joly, Luděk Niedermayer, Alfred Sant, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ernest Urtasun, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Tom Vandenkendelaere și Juan Fernando López Aguilar.

(Ședința a fost suspendată la ora 16.06 în urma unei alerte de incendiu.)

(Continuarea dezbaterii: a se vedea punctul 21 al PV din 30.5.2018)


A PREZIDAT: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vicepreședinte

20. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 16.49.


21. Valorile UE și proliferarea corupției și a criminalității prin programele de acordare a cetățeniei denumite „vize de aur” (continuarea dezbaterii)

(Începererea dezbaterii: punctul 19 al PV din 30.5.2018)

Au intervenit: Frank Engel, Miriam Dalli, Jeroen Lenaers și Paulo Rangel.

Au intervenit: Violeta Bulc (membră a Comisiei) și Monika Panayotova (Președinta în exercițiu a Consiliului).

Dezbaterea s-a încheiat.


22. Mecanismul de protecție civilă al UE (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii [COM(2017)0772 - C8-0409/2017- 2017/0309(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Elisabetta Gardini și-a prezentat raportul.

A intervenit Željana Zovko (raportoarea pentru aviz a Comisiei DEVE).

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Au intervenit: José Manuel Fernandes (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Daniel Buda (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Angelika Mlinar (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Pilar Ayuso, în numele Grupului PPE, Nikos Androulakis, în numele Grupului S&D, Arne Gericke, în numele Grupului ECR, Anneli Jäätteenmäki, în numele Grupului ALDE, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Estefanía Torres Martínez, în numele Grupului GUE/NGL, Franz Obermayr, în numele Grupului ENF, Konstantinos Papadakis, neafiliat, Lukas Mandl, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Franz Obermayr, Soledad Cabezón Ruiz, João Ferreira, Cláudia Monteiro de Aguiar, Enrique Guerrero Salom, Bogdan Brunon Wenta, Liliana Rodrigues și Paulo Rangel.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Maria Grapini și Takis Hadjigeorgiou.

A intervenit Christos Stylianides.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

A intervenit Elisabetta Gardini.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.6 al PV din 31.5.2018.


23. Manipularea odometrului în autovehicule: revizuirea cadrului juridic al UE (dezbatere)

Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind manipularea odometrului în autovehicule: revizuirea cadrului juridic al UE [2017/2064(INL)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

Ismail Ertug și-a prezentat raportul.

A intervenit Violeta Bulc (membră a Comisiei).

Au intervenit: Georges Bach, în numele Grupului PPE, Claudia Țapardel, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tomáš Zdechovský, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Dominique Riquet, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bogdan Andrzej Zdrojewski, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, André Elissen, în numele Grupului ENF, Deirdre Clune, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Jill Seymour, Andor Deli, Olga Sehnalová, Peter van Dalen, Daniela Aiuto, Markus Ferber, Răzvan Popa, Henna Virkkunen, Eva Maydell și Adam Szejnfeld.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Francis Zammit Dimech, Maria Grapini, Notis Marias și Takis Hadjigeorgiou.

Au intervenit: Violeta Bulc și Ismail Ertug.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.5 al PV din 31.5.2018.


24. Extinderea domeniului de aplicare a Capitolului I din Regulamentul Bruxelles IIa pentru a include parteneriatele înregistrate (reformare) (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000027/2018) adresată de Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, în numele Comisiei JURI, Comisiei: Extinderea domeniului de aplicare a Capitolului I din Regulamentul Bruxelles IIa pentru a include parteneriatele înregistrate (reformare) (B8-0023/2018)

Evelyne Gebhardt (care a înlocuit-o pe autoare) a dezvoltat întrebarea.

Andrus Ansip (vicepreședinte al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Rosa Estaràs Ferragut, în numele Grupului PPE, Daniele Viotti, în numele Grupului S&D, Marek Jurek, în numele Grupului ECR, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Jytte Guteland și Terry Reintke.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marijana Petir, Maria Grapini, Takis Hadjigeorgiou și Anna Záborská.

A intervenit Andrus Ansip.

Dezbaterea s-a încheiat.


25. Impactul relocalizării asupra lucrătorilor și a regiunilor (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Impactul relocalizării asupra lucrătorilor și a regiunilor (2018/2674(RSP))

Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei) a făcut declarația.

A intervenit Danuta Jazłowiecka, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

Au intervenit: Daniele Viotti, în numele Grupului S&D, Richard Sulík, în numele Grupului ECR, Enrique Calvet Chambon, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ana Miranda, Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, Tiziana Beghin, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Adam Szejnfeld, Sergio Gaetano Cofferati, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Adam Szejnfeld, Ruža Tomašić, Eleonora Forenza, Stanislav Polčák, Martin Schirdewan, Brando Benifei și Paloma López Bermejo.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou și Ana Miranda.

A intervenit Miguel Arias Cañete.

Dezbaterea s-a încheiat.


26. Utilizarea fondurilor IPA în Turcia (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Utilizarea fondurilor IPA în Turcia (2018/2716(RSP))

Johannes Hahn (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Michaela Šojdrová, în numele Grupului PPE, Kati Piri, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Stanislav Polčák, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Takis Hadjigeorgiou, în numele Grupului GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Marco Zanni, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Lefteris Christoforou, Miltiadis Kyrkos, Angel Dzhambazki, Nadja Hirsch, Judith Sargentini, Kostas Chrysogonos, Gilles Lebreton, Nikos Androulakis, Notis Marias, Nedzhmi Ali, Georg Mayer, Elly Schlein și Ana Gomes.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Demetris Papadakis, Eleonora Forenza, Ana Miranda, Seán Kelly, Costas Mavrides, Julie Ward și Neoklis Sylikiotis.

A intervenit Johannes Hahn.

A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT
Vicepreședintă

Dezbaterea s-a încheiat.


27. Egalitatea de gen și capacitarea femeilor: transformarea vieții fetelor și femeilor prin intermediul relațiilor externe ale UE 2016-2020 (dezbatere)

Raport referitor la implementarea documentului de lucru comun (SWD(2015)0182) - Egalitatea de gen și capacitarea femeilor: transformarea vieții fetelor și femeilor prin intermediul relațiilor externe ale UE 2016-2020 [2017/2012(INI)] - Comisia pentru dezvoltare - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Linda McAvan și Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

Linda McAvan și Dubravka Šuica și-au prezentat raportul.

A intervenit Johannes Hahn (membru al Comisiei).

Au intervenit: Beatriz Becerra Basterrechea (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFET), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, în numele Grupului PPE, Liliana Rodrigues, în numele Grupului S&D, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE, Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michaela Šojdrová, Margot Parker, în numele Grupului EFDD, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, Bogdan Brunon Wenta, Julie Ward, Linnéa Engström, Eleonora Forenza, Anna Záborská, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică și Clare Moody.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Sirpa Pietikäinen, Costas Mavrides, Notis Marias, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Dobromir Sośnierz, și Ana Miranda.

Au intervenit: Johannes Hahn, Linda McAvan și Dubravka Šuica.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.9 al PV din 31.5.2018.


28. Punerea în aplicare a strategiei UE pentru tineret (dezbatere)

Raport referitor la punerea în aplicare a strategiei UE pentru tineret [2017/2259(INI)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

Eider Gardiazabal Rubial și-a prezentat raportul.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Au intervenit: Svetoslav Hristov Malinov, în numele Grupului PPE, Silvia Costa, în numele Grupului S&D, Ilhan Kyuchyuk, în numele Grupului ALDE, Miroslavs Mitrofanovs, în numele Grupului Verts/ALE, Liadh Ní Riada, în numele Grupului GUE/NGL, Dominique Bilde, în numele Grupului ENF, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Karima Delli, Dobromir Sośnierz, Anna Záborská, Julie Ward, Jeroen Lenaers, Ivari Padar, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Danuta Jazłowiecka și Sofia Ribeiro.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Sirpa Pietikäinen, Rory Palmer, Notis Marias, Kateřina Konečná și Seán Kelly.

Au intervenit: Miguel Arias Cañete și Eider Gardiazabal Rubial.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.10 al PV din 31.5.2018.


29. Punerea în aplicare a Directivei privind proiectarea ecologică (2009/125/CE) (dezbatere)

Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2009/125/CE privind proiectarea ecologică [2017/2087(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

Frédérique Ries și-a prezentat raportul.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Au intervenit: Francesc Gambús, în numele Grupului PPE, Rory Palmer, în numele Grupului S&D, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, Linnéa Engström, în numele Grupului Verts/ALE, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Julia Reid, în numele Grupului EFDD, Sylvie Goddyn, în numele Grupului ENF, Sirpa Pietikäinen, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Arne Gericke, Eleonora Evi și Seán Kelly.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Notis Marias.

Au intervenit: Miguel Arias Cañete și Frédérique Ries.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.11 al PV din 31.5.2018.


30. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 621.808/OJJE).


31. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.26.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Secretar General

Vicepreședintă


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zwiefka

Absenți motivat

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein

Ultima actualizare: 11 martie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate