Zoznam 
Zápisnica
PDF 304kWORD 83k
Streda, 30. mája 2018 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 4.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 5.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 6.Presun rozpočtových prostriedkov
 7.Diskusia s luxemburským predsedom vlády Xavierom Bettelom o budúcnosti Európy (rozprava)
 8.Pokračovanie rokovania
 9.Vyhlásenia predsedníctva
 10.Slávnostná schôdza - Kolumbia
 11.Pokračovanie rokovania
 12.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku)
 13.Hlasovanie
  13.1.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Grécku, Španielsku, Francúzsku a Portugalsku (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  13.2.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2018, ktorý je pripojený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Grécku, Španielsku, Francúzsku a Portugalsku (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  13.3.Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ ***II (hlasovanie)
  13.4.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2018/000 TA 2018 – Technická pomoc na podnet Komisie (hlasovanie)
  13.5.Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (hlasovanie)
  13.6.Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 a geneticky modifikovaná kukurica kombinujúca dve alebo tri z jednotlivých transformácií 1507, 59122, MON 810 a NK603 (D056123) (hlasovanie)
  13.7.Zhoda produktov rybárstva s kritériami prístupu na trh EÚ (hlasovanie)
  13.8.Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva (hlasovanie)
  13.9.Výklad a vykonávanie Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (hlasovanie)
  13.10.Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje (hlasovanie)
  13.11.Odporúčanie Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke o Líbyi (hlasovanie)
  13.12.Výročná správa o fungovaní schengenského priestoru (hlasovanie)
  13.13.Minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov (hlasovanie)
  13.14.Výročná správa o vykonávaní spoločnej obchodnej politiky (hlasovanie)
 14.Vysvetlenia hlasovania
 15.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 16.Pokračovanie rokovania
 17.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 18.Žiadosť o konzultáciu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (článok 137 ods. 2 rokovacieho poriadku) (schválenie)
 19.Hodnoty EÚ a šírenie korupcie a trestnej činnosti prostredníctvom tzv. zlatých víz (tematická rozprava)
 20.Pokračovanie rokovania
 21.Hodnoty EÚ a šírenie korupcie a trestnej činnosti prostredníctvom tzv. zlatých víz (pokračovanie rozpravy)
 22.Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany (rozprava)
 23.Manipulácia s počítadlom najazdených kilometrov v motorových vozidlách: revízia právneho rámca EÚ (rozprava)
 24.Rozšírenie rozsahu pôsobnosti kapitoly I nariadenia Brusel IIa na registrované partnerstvá (prepracované znenie) (rozprava)
 25.Vplyv premiestňovania výroby na pracovníkov a regióny (rozprava)
 26.Využitie finančných prostriedkov z nástroja IPA v Turecku (rozprava)
 27.Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien: Ako môžu vonkajšie vzťahy EÚ v období 2016 – 2020 zmeniť život dievčat a žien (rozprava)
 28.Vykonávanie stratégie EÚ pre mládež (rozprava)
 29.Vykonávanie smernice o ekodizajne (2009/125/ES) (rozprava)
 30.Program rokovania na nasledujúci deň
 31.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.07 h.


2. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Nasledujúci poslanci/politické skupiny požiadali podľa článku 135 rokovacieho poriadku, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Situácia osôb s dvojakým občianstvom (EÚ/Irán) väznených v Iráne (2018/2717(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska a Branislav Škripek v mene skupiny ECR o situácii osôb s dvojakým občianstvom (EÚ/Irán) väznených v Iráne (B8-0254/2018);

—   Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Keith Taylor, Michel Reimon a Pascal Durand v mene skupiny Verts/ALE o situácii osôb s dvojakým občianstvom (EÚ/Irán) väznených v Iráne (B8-0255/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein a Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D, o situácii osôb s dvojakým občianstvom (EÚ/Irán) väznených v Iráne (B8-0256/2018);

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere a Ramona Nicole Mănescu v mene skupiny PPE o situácii osôb s dvojakým občianstvom (EÚ/Irán) väznených v Iráne (B8-0257/2018);

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE o situácii osôb s dvojakým občianstvom (EÚ/Irán) väznených v Iráne (B8-0258/2018).

II.   Obhajcovia práv žien v Saudskej Arábii (2018/2712(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Notis Marias a Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR o obhajcoch práv žien v Saudskej Arábii (B8-0259/2018);

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Keith Taylor, Terry Reintke, Judith Sargentini, Michel Reimon, Jordi Solé a Pascal Durand, v mene skupiny Verts/ALE o situácii obhajcov práv žien v Saudskej Arábii (B8-0260/2018);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas a Daniela Aiuto v mene skupiny EFDD o obhajcoch práv žien v Saudskej Arábii (B8-0261/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Pier Antonio Panzeri v mene skupiny S&D o situácii obhajcov práv žien v Saudskej Arábii (B8-0262/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, József Nagy, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Inese Vaidere a Ramona Nicole Mănescu v mene skupiny PPE o obhajcoch práv žien v Saudskej Arábii (B8-0263/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marie-Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou a Sofia Sakorafa v mene skupiny GUE/NGL o obhajcoch práv žien v Saudskej Arábii (B8-0264/2018);

—   Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE o situácii obhajcov práv žien v Saudskej Arábii (B8-0268/2018).

III.   Sudán, najmä situácia Noury Hosseinovej Hammadovej (2018/2713(RSP))

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga a Jana Žitňanská v mene skupiny ECR o Sudáne, najmä situácii Noury Hosseinovej Hammadovej (B8-0265/2018);

—   Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Daniela Aiuto o Sudáne, najmä situácii Noury Hosseinovej Hammadovej (B8-0266/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Soraya Post, v mene skupiny S&D, sur le Sudán, najmä situácia Noury Hosseinovej Hammadovej (B8-0267/2018);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Ivo Belet, Francis Zammit Dimech, Sandra Kalniete, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly, Ivana Maletić, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere a Ramona Nicole Mănescu v mene skupiny PPE o Sudáne, najmä situácii Noury Hosseinovej Hammadovej (B8-0269/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou a Ángela Vallina v mene skupiny GUE/NGL o Sudáne, najmä situácii Noury Hosseinovej Hammadovej (B8-0270/2018);

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE o Sudáne, najmä situácii Noury Hosseinovej Hammadovej (B8-0271/2018).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 162 rokovacieho poriadku.


3. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili túto otázku na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

- (O-000027/2018), ktorú položila Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v mene výboru JURI pre Komisiu: Rozšírenie rozsahu pôsobnosti kapitoly I nariadenia Brusel IIa na registrované partnerstvá (prepracované znenie) (B8-0023/2018).


4. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o určité látky, ktoré sú klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu (CMR) a patria do kategórie 1A alebo 1B (D055248/04 - 2018/2702(RPS) - lehota: 8. august 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku) IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tvrdení, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (D055982/01 - 2018/2694(RPS) - lehota: 1. august 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia (D055983/01 - 2018/2693(RPS) - lehota: 1. august 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: IMCO (článok 54 rokovacieho priadku)

- Nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o prílohy I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI a XII, s cieľom zohľadniť nanoštruktúry látok (D056122/02 - 2018/2703(RPS) - lehota: 9. august 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku) IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 873/2012 o prechodných opatreniach týkajúcich sa zoznamu Únie obsahujúceho arómy a východiskové materiály stanoveného v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o predĺženie prechodného obdobia podľa článku 4 v prípade arómy „koncentrát grilovacej arómy (rastlinný)“ FL č. 21.002 (D056134/03 - 2018/2700(RPS) - lehota: 8. august 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje holandské znenie nariadenia (EÚ) č. 68/2013 o Katalógu kŕmnych surovín (D056478/01 - 2018/2691(RPS) - lehota: 28. júl 2018)
predložené gestorskému výboru: AGRI


5. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie ktorým sa mení a opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2017/654, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 s ohľadom na technické a všeobecné požiadavky na emisné limity a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov (C(2018)02473 - 2018/2708(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. mája 2018

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014, pokiaľ ide o posudzovanie rizík súvisiacich s inváznymi nepôvodnými druhmi (C(2018)02526 - 2018/2692(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 30. apríla 2018

predložené gestorskému výboru: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 o regulačné technické predpisy týkajúce sa kritérií na určenie centrálnych kontaktných miest vydavateľov elektronických peňazí a poskytovateľov platobných služieb a o pravidlá pre ich funkcie (C(2018)02716 - 2018/2701(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 7. mája 2018

predložené gestorskému výboru: ECON, LIBE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení a opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (C(2018)02794 - 2018/2704(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 16. mája 2018

predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1042/2014 z 25. júla 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 514/2014, pokiaľ ide o určenie zodpovedných orgánov a ich riadiace a kontrolné zodpovednosti a postavenie a povinnosti orgánov auditu (C(2018)02857 - 2018/2705(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 16. mája 2018

predložené gestorskému výboru: LIBE

- Delegované nariadenie Komisie ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 29/2012, pokiaľ ide o požiadavky vzťahujúce sa na určité označenia na etiketách na olivovom oleji (C(2018)02980 - 2018/2709(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 22. mája 2018

predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014, pokiaľide o regulačné technické predpisy týkajúce sa disciplíny pri vyrovnaní (C(2018)03097 - 2018/2725(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 25. mája 2018

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2195 o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde, pokiaľ ide o vymedzenie štandardných stupníc jednotkových nákladov a jednorazových platieb na úhradu výdavkov členských štátov Komisiou, a ktorým sa opravuje uvedené delegované nariadenie (C(2018)03104 - 2018/2726(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 28. mája 2018

predložené gestorskému výboru: EMPL


6. Presun rozpočtových prostriedkov

Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán v súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách o presune rozpočtových prostriedkov DEC 05/2018, DEC 06/2018, DEC 07/2018, DEC 08/2018 a DEC 09/2018 - Oddiel III - Komisia.

V súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol schváliť presun rozpočtových prostriedkov Európskej komisie DEC 06/2018 - Oddiel III - Komisia.


7. Diskusia s luxemburským predsedom vlády Xavierom Bettelom o budúcnosti Európy (rozprava)

Diskusia s luxemburským predsedom vlády Xavierom Bettelom o budúcnosti Európy (2018/2622(RSP))

Predseda predniesol krátke vyhlásenie na otvorenie rozpravy.

V rozprave vystúpili : Xavier Bettel (luxemburský predseda vlády) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, Hans-Olaf Henkel v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Dennis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, Laura Agea v mene skupiny EFDD, Marcel de Graaff v mene skupiny ENF a Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec.

V rozprave vystúpil Xavier Bettel.

V rozprave vystúpil Guy Verhofstadt, ktorý požiadal, aby predseda vydal na poludnie vyhlásenie o zatknutí finančníka Billa Browdera v Španielsku.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Elisabetta Gardini, Mady Delvaux, Mirosław Piotrowski, Ana Miranda, Martin Schirdewan, Jiří Payne, Georgios Epitideios, Viviane Reding, Francisco José Millán Mon, Richard Corbett, Ruža Tomašić, Marisa Matias, Cristian-Silviu Buşoi, Arndt Kohn, Marijana Petir, José Blanco López, Sirpa Pietikäinen, Costas Mavrides, Salvatore Cicu, Ramón Jáuregui Atondo, Francis Zammit Dimech, Ana Gomes, Franck Proust, Doru-Claudian Frunzulică, Ivo Belet, Maria Grapini, Seán Kelly, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar a Sophia in 't Veld.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Henna Virkkunen a Charles Goerens.

V rozprave vystúpil Xavier Bettel.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.40 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

8. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.00.


9. Vyhlásenia predsedníctva

Predseda predniesol vyhlásenie, v ktorom odsúdil včerajšiu vraždu ruského novinára Arkadija Babčenka v Kijeve, a pripomenul záväzok Parlamentu podporovať slobodu tlače.

Na základe žiadosti Guya Verhostadta z dopoludnia (bod 7 zápisnice zo dňa 30.5.2018) ďalej oznámil, že finančník Bill Browder, ktorý bol zatknutý dnes ráno v Španielsku, bol prepustený na slobodu.


10. Slávnostná schôdza - Kolumbia

Od 12.04 do 12.30 h sa pri príležitosti návštevy Juana Manuela Santosa Calderóna, prezidenta Kolumbijskej republiky, konala slávnostná schôdza Parlamentu.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)


PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

11. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.33 h.

V rozprave vystúpila Malin Björk, ktorá požiadala, aby si Parlament minútou ticha uctil pamiatku Mawdy Shawriovej, ktorú 17. mája 2018 zastrelili v Belgicku (predseda to vzal na vedomie).


12. Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že od poslancov ani politickej skupiny či politických skupín, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, mu nebola doručená žiadna žiadosť týkajúca sa rozhodnutí o začatí medziinštitucionálnych rokovaní oznámených v zápisnici z pondelka 28. mája 2018 (bod 12 zápisnice zo dňa 28.5.2018).

Výbory LIBE, ECON a TRAN preto mohli začať rokovania po uplynutí lehoty stanovenej v článku 69c ods. 2 rokovacieho poriadku.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Richard Sulík o priebehu včerajšieho hlasovania o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (bod 7.10 zápisnice zo dňa 29.5.2018) (predseda pripomenul priebeh príslušného hlasovania a spresnil, že hlasovanie prebehlo v súlade s ustanoveniami článku 59 ods. 4 rokovacieho poriadku).


13. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


13.1. Mobilizácia Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Grécku, Španielsku, Francúzsku a Portugalsku (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Grécku, Španielsku, Francúzsku a Portugalsku [COM(2018)0150 - C8-0039/2018- 2018/2029(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

Vystúpenia:

José Manuel Fernandes, pred hlasovaním, a Danuta Jazłowiecka, o otázke, ktorú položil Richard Sulík počas svojho predchádzajúceho vystúpenia (bod 12 zápisnice zo dňa 30.5.2018).

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0217)


13.2. Návrh opravného rozpočtu č. 1/2018, ktorý je pripojený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Grécku, Španielsku, Francúzsku a Portugalsku (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 1/2018 na rozpočtový rok 2018, ktorý je pripojený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Grécku, Španielsku, Francúzsku a Portugalsku [08109/2018 - C8-0181/2018- 2018/2030(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0218)


13.3. Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ), ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1036 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, a nariadenie (EÚ) 2016/1037 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie [05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený (P8_TA(2018)0219)


13.4. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2018/000 TA 2018 – Technická pomoc na podnet Komisie (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF/2018/000 TA 2018 – Technická pomoc na podnet Komisie) [COM(2018)0165 - C8-0131/2018- 2018/2048(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0220)


13.5. Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (hlasovanie)

Návrh uznesenia predložený výborom ENVI, v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku, o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu GA21 (MON-ØØØ21-9), sú z nej zložené alebo vyrobené (D056125 ; 2018/2698(RSP)) (B8-0232/2018)- Zodpovední poslanci: Bart Staes
Spoluspravodajcovia: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen a Valentinas Mazuronis

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0221)


13.6. Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 a geneticky modifikovaná kukurica kombinujúca dve alebo tri z jednotlivých transformácií 1507, 59122, MON 810 a NK603 (D056123) (hlasovanie)

Návrh uznesenia predložený výborom ENVI, v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku, o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 a geneticky modifikovanú kukuricu kombinujúcu dve alebo tri z transformácií 1507, 59122, MON 810 a NK603, sú z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia 2009/815/ES, 2010/428/EÚ a 2010/432/EÚ (D056123 ; 2018/2699(RSP)) (B8-0233/2018)- Zodpovední poslanci: Bart Staes
Spoluspravodajcovia: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen a Valentinas Mazuronis

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0222)


13.7. Zhoda produktov rybárstva s kritériami prístupu na trh EÚ (hlasovanie)

Správa o vykonávaní kontrolných opatrení na dosiahnutie zhody produktov rybárstva s kritériami prístupu na trh EÚ [2017/2129(INI)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0223)


13.8. Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva (hlasovanie)

Správa o budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva [2018/2037(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0224)

Vystúpenia:

Miguel Viegas, o disponibilite dokumentov vo všetkých jazykových verziách (predseda to vzal na vedomie), a Herbert Dorfmann (spravodajca), aby požiadal o elektronické preverenie hlasovania o odseku 170 (1. a 2. časť) (predseda dal pokyn na preverenie).


13.9. Výklad a vykonávanie Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (hlasovanie)

Správa o výklade a vykonávaní Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva [2016/2018(INI)] - Výbor pre právne veci - Výbor pre ústavné veci. Spravodajcovia: Pavel Svoboda a Richard Corbett (A8-0170/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0225)

Vystúpenia:

Pavel Svoboda (spravodajca) predniesol ústne pozmeňujúce návrhy k odsekom 71 a 74. Ústne pozmeňujúce návrhy boli akceptované.

Heidi Hautala podala ústny pozmeňujúci návrh k odseku 86, ktorý bol akceptovaný.


13.10. Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0239/2018 a B8-0241/2018 (2018/2714(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA B8-0239/2018

Prijatý (P8_TA(2018)0226)

Vystúpenia:

Nuno Melo o poruche jeho hlasovacieho zariadenia.

(Návrh uznesenia B8-0241/2018 sa stal bezpredmetným.)


13.11. Odporúčanie Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke o Líbyi (hlasovanie)

Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o Líbyi [2018/2017(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH ODPORÚČANIA

Prijatý (P8_TA(2018)0227)


13.12. Výročná správa o fungovaní schengenského priestoru (hlasovanie)

Správa o výročnej správe o fungovaní schengenského priestoru [2017/2256(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0228)


13.13. Minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov (hlasovanie)

Správa o vykonávaní smernice 2012/29/EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov [2016/2328(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajcovia: Teresa Jiménez-Becerril Barrio a Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0229)


13.14. Výročná správa o vykonávaní spoločnej obchodnej politiky (hlasovanie)

Správa o výročnej správe o vykonávaní spoločnej obchodnej politiky [2017/2070(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0230)

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)


14. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Odporúčanie do druhého čítania Christofer Fjellner - A8-0182/2018
Xabier Benito Ziluaga

Správa: Linnéa Engström - A8-0156/2018
Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Ana Miranda a Notis Marias

Správa: Herbert Dorfmann - A8-0178/2018
Igor Šoltes, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Andrejs Mamikins, Seán Kelly a Dobromir Sośnierz

Správa: Pavel Svoboda a Richard Corbett - A8-0170/2018
Adam Szejnfeld a Andrejs Mamikins

Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje - B8-0231/2018
Jasenko Selimovic, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas, Petras Auštrevičius, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan a John Howarth

Správa: Pier Antonio Panzeri - A8-0159/2018
Jadwiga Wiśniewska

Správa: Carlos Coelho - A8-0160/2018
Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Diane James, Notis Marias a Marek Jurek

Správa: Teresa Jiménez-Becerril Barrio a Angelika Mlinar - A8-0168/2018
Monica Macovei, Urszula Krupa, Diane James a Jadwiga Wiśniewska

Správa: Tokia Saïfi - A8-0166/2018
Petras Auštrevičius a Andrejs Mamikins.


15. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 14.35 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

16. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.00 h.


17. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


18. Žiadosť o konzultáciu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (článok 137 ods. 2 rokovacieho poriadku) (schválenie)

Predseda oznámil, že od poslancov ani politickej skupiny či politických skupín, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, mu nebola doručená žiadna žiadosť týkajúca hlasovania o požiadaní Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru o stanovisko k situácii rómskych žien, ako bolo oznámené v zápisnici z utorka 29. mája 2018 (bod 12 zápisnice zo dňa 29.5.2018).

V súlade s článkom 137 ods. 2 rokovacieho poriadku sa táto žiadosť považuje za schválenú.


19. Hodnoty EÚ a šírenie korupcie a trestnej činnosti prostredníctvom tzv. zlatých víz (tematická rozprava)

Hodnoty EÚ a šírenie korupcie a trestnej činnosti prostredníctvom tzv. zlatých víz (2018/2676(RSP))

V rozprave vystúpili: Monika Panayotova (úradujúca predsedníčka Rady) a Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Roberta Metsola v mene skupiny PPE, Tanja Fajon v mene skupiny S&D, Roberts Zīle v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, Matt Carthy v mene skupiny GUE/NGL, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Diane James – nezaradená poslankyňa, Dariusz Rosati, Josef Weidenholzer, Bernd Lucke, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Raymond Finch, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Nuno Melo, Péter Niedermüller, Monica Macovei, Gérard Deprez, Eva Joly, Luděk Niedermayer, Alfred Sant, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ernest Urtasun, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Tom Vandenkendelaere a Juan Fernando López Aguilar.

(Rokovanie bolo prerušené o 16 06 h po ohlásení požiarneho poplachu.)

(Pokračovanie v rozprave: pozri bod 21 zápisnice zo dňa 30.5.2018)


PREDSEDNÍCTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredseda

20. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 16.49 h.


21. Hodnoty EÚ a šírenie korupcie a trestnej činnosti prostredníctvom tzv. zlatých víz (pokračovanie rozpravy)

(Otvorenie rozpravy: bod 19 zápisnice zo dňa 30.5.2018)

Vystúpili títo poslanci: Frank Engel, Miriam Dalli, Jeroen Lenaers a Paulo Rangel.

V rozprave vystúpili: Violeta Bulc (členka Komisie) a Monika Panayotova (úradujúca predsedníčka Rady).

Rozprava sa skončila.


22. Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany (rozprava)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany [COM(2017)0772 - C8-0409/2017- 2017/0309(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Elisabetta Gardini uviedla správu.

V rozprave vystúpila Željana Zovko (spravodajkyňa výboru DEVE požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: José Manuel Fernandes (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Daniel Buda (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Angelika Mlinar (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Pilar Ayuso v mene skupiny PPE, Nikos Androulakis v mene skupiny S&D, Arne Gericke v mene skupiny ECR, Anneli Jäätteenmäki v mene skupiny ALDE, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Estefanía Torres Martínez v mene skupiny GUE/NGL, Franz Obermayr v mene skupiny ENF, Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec, Lukas Mandl, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Franz Obermayr, Soledad Cabezón Ruiz, João Ferreira, Cláudia Monteiro de Aguiar, Enrique Guerrero Salom, Bogdan Brunon Wenta, Liliana Rodrigues a Paulo Rangel.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Maria Grapini a Takis Hadjigeorgiou.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

V rozprave vystúpila Elisabetta Gardini.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.6 zápisnice zo dňa 31.5.2018.


23. Manipulácia s počítadlom najazdených kilometrov v motorových vozidlách: revízia právneho rámca EÚ (rozprava)

Správa o odporúčaniach pre Komisiu o manipulácii s počítadlom kilometrov v motorových vozidlách: revízia právneho rámca EÚ [2017/2064(INL)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

Ismail Ertug uviedol správu.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Georges Bach v mene skupiny PPE, Claudia Țapardel v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomáš Zdechovský, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Dominique Riquet v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bogdan Andrzej Zdrojewski, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD, André Elissen v mene skupiny ENF, Deirdre Clune, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Jill Seymour, Andor Deli, Olga Sehnalová, Peter van Dalen, Daniela Aiuto, Markus Ferber, Răzvan Popa, Henna Virkkunen, Eva Maydell a Adam Szejnfeld.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Francis Zammit Dimech, Maria Grapini, Notis Marias a Takis Hadjigeorgiou.

V rozprave vystúpili: Violeta Bulc a Ismail Ertug.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.5 zápisnice zo dňa 31.5.2018.


24. Rozšírenie rozsahu pôsobnosti kapitoly I nariadenia Brusel IIa na registrované partnerstvá (prepracované znenie) (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000027/2018) ktorú položila Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, v mene výboru JURI, pre Komisiu: Rozšírenie rozsahu pôsobnosti kapitoly I nariadenia Brusel IIa na registrované partnerstvá (prepracované znenie) (B8-0023/2018)

Evelyne Gebhardt (náhradníčka autorky) rozvinula otázku.

Andrus Ansip (podpredseda Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Rosa Estaràs Ferragut v mene skupiny PPE, Daniele Viotti v mene skupiny S&D, Marek Jurek v mene skupiny ECR, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Jytte Guteland a Terry Reintke.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir, Maria Grapini, Takis Hadjigeorgiou a Anna Záborská.

V rozprave vystúpil Andrus Ansip.

Rozprava sa skončila.


25. Vplyv premiestňovania výroby na pracovníkov a regióny (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Vplyv premiestňovania výroby na pracovníkov a regióny (2018/2674(RSP))

Miguel Arias Cañete (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

V rozprave vystúpila Danuta Jazłowiecka v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Daniele Viotti v mene skupiny S&D, Richard Sulík v mene skupiny ECR, Enrique Calvet Chambon v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ana Miranda, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Adam Szejnfeld, Sergio Gaetano Cofferati, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Adam Szejnfeld, Ruža Tomašić, Eleonora Forenza, Stanislav Polčák, Martin Schirdewan, Brando Benifei a Paloma López Bermejo.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou a Ana Miranda.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete.

Rozprava sa skončila.


26. Využitie finančných prostriedkov z nástroja IPA v Turecku (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Využitie finančných prostriedkov z nástroja IPA v Turecku (2018/2716(RSP))

Johannes Hahn (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Michaela Šojdrová v mene skupiny PPE, Kati Piri v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Stanislav Polčák, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Takis Hadjigeorgiou v mene skupiny GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Marco Zanni v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Lefteris Christoforou, Miltiadis Kyrkos, Angel Dzhambazki, Nadja Hirsch, Judith Sargentini, Kostas Chrysogonos, Gilles Lebreton, Nikos Androulakis, Notis Marias, Nedzhmi Ali, Georg Mayer, Elly Schlein a Ana Gomes.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Demetris Papadakis, Eleonora Forenza, Ana Miranda, Seán Kelly, Costas Mavrides, Julie Ward a Neoklis Sylikiotis.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn.

PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka

Rozprava sa skončila.


27. Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien: Ako môžu vonkajšie vzťahy EÚ v období 2016 – 2020 zmeniť život dievčat a žien (rozprava)

Správa k vykonávaniu spoločného pracovného dokumentu útvarov Komisie (SWD(2015)0182): Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien: Ako môžu vonkajšie vzťahy EÚ v období 2016 – 2020 zmeniť život dievčat a žien [2017/2012(INI)] - Výbor pre rozvoj - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyne: Linda McAvan a Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

Linda McAvan a Dubravka Šuica predstavili správu.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Beatriz Becerra Basterrechea (spravodajkyňa výboru AFET požiadaného o stanovisko), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz v mene skupiny PPE, Liliana Rodrigues v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Jordi Solé v mene skupiny Verts/ALE, Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michaela Šojdrová, Margot Parker v mene skupiny EFDD, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Bogdan Brunon Wenta, Julie Ward, Linnéa Engström, Eleonora Forenza, Anna Záborská, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică a Clare Moody.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Sirpa Pietikäinen, Costas Mavrides, Notis Marias, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dobromir Sośnierz, a Ana Miranda.

Vrozprave vystúpili: Johannes Hahn, Linda McAvan a Dubravka Šuica.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.9 zápisnice zo dňa 31.5.2018.


28. Vykonávanie stratégie EÚ pre mládež (rozprava)

Správa o vykonávaní stratégie EÚ pre mládež [2017/2259(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

Eider Gardiazabal Rubial uviedla správu.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Svetoslav Hristov Malinov v mene skupiny PPE, Silvia Costa v mene skupiny S&D, Ilhan Kyuchyuk v mene skupiny ALDE, Miroslavs Mitrofanovs v mene skupiny Verts/ALE, Liadh Ní Riada v mene skupiny GUE/NGL, Dominique Bilde v mene skupiny ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Karima Delli, Dobromir Sośnierz, Anna Záborská, Julie Ward, Jeroen Lenaers, Ivari Padar, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Danuta Jazłowiecka a Sofia Ribeiro.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Sirpa Pietikäinen, Rory Palmer, Notis Marias, Kateřina Konečná a Seán Kelly.

V rozprave vystúpili: Miguel Arias Cañete a Eider Gardiazabal Rubial.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.10 zápisnice zo dňa 31.5.2018.


29. Vykonávanie smernice o ekodizajne (2009/125/ES) (rozprava)

Správa o vykonávaní smernice o ekodizajne (2009/125/ES) [2017/2087(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

Frédérique Ries uviedla správu.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Francesc Gambús v mene skupiny PPE, Rory Palmer v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Linnéa Engström v mene skupiny Verts/ALE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Julia Reid v mene skupiny EFDD, Sylvie Goddyn v mene skupiny ENF, Sirpa Pietikäinen, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Arne Gericke, Eleonora Evi a Seán Kelly.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

V rozprave vystúpili: Miguel Arias Cañete a Frédérique Ries.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.11 zápisnice zo dňa 31.5.2018.


30. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 621.808/OJJE).


31. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.26 h.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zwiefka

Ospravedlnení:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein

Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia