Kazalo 
Zapisnik
PDF 293kWORD 82k
Sreda, 30. maj 2018 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 4.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 5.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 6.Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve
 7.Razprava s predsednikom luksemburške vlade Xavierjem Bettelom o prihodnosti Evrope (razprava)
 8.Nadaljevanje seje
 9.Izjave predsedujočega
 10.Slavnostna seja - Colombie
 11.Nadaljevanje seje
 12.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (odobritev) (člen 69(c) Poslovnika)
 13.Čas glasovanja
  
13.1.Uporaba Solidarnostnega sklada EU za zagotovitev pomoči Grčiji, Španiji, Franciji in Portugalski (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
13.2.Predlog spremembe proračuna št. 1/2018, priložen predlogu za uporabo Solidarnostnega sklada EU za zagotovitev pomoči Grčiji, Španiji, Franciji in Portugalski (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
13.3.Zaščita proti dampinškemu in subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice EU ***II (glasovanje)
  
13.4.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2018/000 TA 2018 – tehnična pomoč na pobudo Komisije (glasovanje)
  
13.5.Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (glasovanje)
  
13.6.Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 in gensko spremenjena koruza s kombinacijo dveh ali treh transformacij 1507, 59122, MON 810 in NK603 (D056123) (glasovanje)
  
13.7.Skladnost ribiških proizvodov z merili za dostop na trg EU (glasovanje)
  
13.8.Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva (glasovanje)
  
13.9.Razlaga in izvajanje medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (glasovanje)
  
13.10.Večletni finančni okvir 2021–2027 in lastna sredstva (glasovanje)
  
13.11.Libija (glasovanje)
  
13.12.Letno poročilo o delovanju schengenskega območja (glasovanje)
  
13.13.Minimalni standardi na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj (glasovanje)
  
13.14.Letno poročilo o izvajanju skupne trgovinske politike (glasovanje)
 14.Obrazložitve glasovanja
 15.Popravki in namere glasovanj
 16.Nadaljevanje seje
 17.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 18.Zahteva po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom (člen 137(2) Poslovnika) (odobritev)
 19.Vrednote EU in širjenje korupcije in kriminala prek t. i. zlatih vizumov (tematska razprava)
 20.Nadaljevanje seje
 21.Vrednote EU in širjenje korupcije in kriminala prek t. i. zlatih vizumov (nadaljevanje razprave)
 22.Mehanizem Unije na področju civilne zaščite (razprava)
 23.Manipulacija s števcem prevožene poti v motornih vozilih: revizija pravnega okvira EU (razprava)
 24.Razširitev področja uporabe poglavja I Uredbe Bruselj IIa za vključitev registriranih partnerskih skupnosti (prenovitev) (razprava)
 25.Učinek selitve proizvodnje na delavce in regije (razprava)
 26.Uporaba sredstev instrumenta za predpristopno pomoč v Turčiji (razprava)
 27.Enakost spolov in krepitev vloge žensk: spreminjanje življenj deklet in žensk prek zunanjih odnosov EU v obdobju 2016–2020 (razprava)
 28.Izvajanje strategije EU za mlade (razprava)
 29.Izvajanje direktive o okoljsko primerni zasnovi (2009/125/ES) (razprava)
 30.Dnevni red naslednje seje
 31.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 9.07.


2. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 135 Poslovnika zahtevali razpravo o naslednjih predlogih resolucij:

I.   Položaj oseb z dvojnim državljanstvom EU/Iran, zaprtih v Iranu (2018/2717(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska in Branislav Škripek v imenu skupine ECR o položaju oseb z dvojnim državljanstvom EU/Iran, zaprtih v Iranu (B8-0254/2018);

—   Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Keith Taylor, Michel Reimon in Pascal Durand v imenu skupine Verts/ALE o položaju oseb z dvojnim državljanstvom EU/Iran, zaprtih v Iranu (B8-0255/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein in Josef Weidenholzer v imenu skupine S&D o položaju oseb z dvojnim državljanstvom EU/Iran, zaprtih v Iranu (B8-0256/2018);

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere in Ramona Nicole Mănescu v imenu skupine PPE o položaju oseb z dvojnim državljanstvom EU/Iran, zaprtih v Iranu (B8-0257/2018);

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen in Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE o položaju oseb z dvojnim državljanstvom EU/Iran, zaprtih v Iranu (B8-0258/2018).

II.   Zagovorniki pravic žensk v Saudovi Arabiji (2018/2712(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Notis Marias in Jadwiga Wiśniewska v imenu skupine ECR o zagovornikih pravic žensk v Saudovi Arabiji (B8-0259/2018);

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Keith Taylor, Terry Reintke, Judith Sargentini, Michel Reimon, Jordi Solé in Pascal Durand v imenu skupine Verts/ALE o zagovornikih pravic žensk v Saudovi Arabiji (B8-0260/2018);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas in Daniela Aiuto v imenu skupine EFDD o zagovornikih pravic žensk v Saudovi Arabiji (B8-0261/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Pier Antonio Panzeri v imenu skupine S&D o zagovornikih pravic žensk v Saudovi Arabiji (B8-0262/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, József Nagy, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Inese Vaidere in Ramona Nicole Mănescu v imenu skupine PPE o zagovornikih pravic žensk v Saudovi Arabiji (B8-0263/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marie-Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou in Sofia Sakorafa v imenu skupine GUE/NGL o zagovornikih pravic žensk v Saudovi Arabiji (B8-0264/2018);

—   Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen in Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE o zagovornikih pravic žensk v Saudovi Arabiji (B8-0268/2018).

III.   Sudan, zlasti položaj Nure Husein Hamad (2018/2713(RSP))

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga in Jana Žitňanská v imenu skupine ECR o Sudanu, zlasti o položaju Nure Husein Hamad (B8-0265/2018);

—   Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao in Daniela Aiuto o Sudanu, zlasti o položaju Nure Husein Hamad (B8-0266/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru in Soraya Post v imenu skupine S&D o Sudanu, zlasti o položaju Nure Husein Hamad (B8-0267/2018);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Ivo Belet, Francis Zammit Dimech, Sandra Kalniete, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly, Ivana Maletić, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere in Ramona Nicole Mănescu v imenu skupine PPE o Sudanu, zlasti o položaju Nure Husein Hamad (B8-0269/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou in Ángela Vallina v imenu skupine GUE/NGL o Sudanu, zlasti o položaju Nure Husein Hamad (B8-0270/2018);

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen in Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE o Sudanu, zlasti o položaju Nure Husein Hamad (B8-0271/2018).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 162 Poslovnika.


3. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednje vprašanje za ustni odgovor (člen 128 Poslovnika):

- (O-000027/2018) ki ga je postavila Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v imenu odbora JURI Komisiji: Razširitev področja uporabe poglavja I Uredbe Bruselj IIa za vključitev registriranih partnerskih skupnosti (prenovitev) (B8-0023/2018).


4. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede nekaterih snovi, ki so razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR), kategorij 1A ali 1B (D055248/04 - 2018/2702(RPS) - rok: 8. avgust 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: ITRE (člen 54 Poslovnika), IMCO (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o zavrnitvi odobritve nekaterih zdravstvenih trditev na živilih, razen tistih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter razvoj in zdravje otrok (D055982/01 - 2018/2694(RPS) - rok: 1. avgust 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: IMCO (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o zavrnitvi odobritve nekaterih zdravstvenih trditev na živilih, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni (D055983/01 - 2018/2693(RPS) - rok: 1. avgust 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: IMCO (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije (EU) o spremembi prilog I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI in XII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), da se zajamejo nanooblike snovi (D056122/02 - 2018/2703(RPS) - rok: 9. avgust 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: ITRE (člen 54 Poslovnika), IMCO (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 873/2012 o prehodnih ukrepih glede seznama Unije z aromami in izvornimi snovmi iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podaljšanjem prehodnega obdobja iz člena 4 v zvezi z aromo „koncentrat arome žara (rastlinskega izvora)“ (št. FL 21.002) (D056134/03 - 2018/2700(RPS) - rok: 8. avgust 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o popravku nizozemske različice Uredbe (EU) št. 68/2013 o katalogu posamičnih krmil (D056478/01 - 2018/2691(RPS) - rok: 28. julij 2018)
posredovano pristojnemu odboru: AGRI


5. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) 2017/654 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1628 Evropskega parlamenta in Sveta glede tehničnih in splošnih zahtev v zvezi z mejnimi vrednostmi emisij in homologacijo za motorje z notranjim zgorevanjem za necestno mobilno mehanizacijo (C(2018)02473 - 2018/2708(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 18. maja 2018

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede ocen tveganja v zvezi z invazivnimi tujerodnimi vrstami (C(2018)02526 - 2018/2692(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 30. aprila 2018

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z regulativnimi tehničnimi standardi o merilih za imenovanje osrednjih kontaktnih točk za izdajatelje elektronskega denarja in ponudnike plačilnih storitev ter pravili glede njihovih funkcij (C(2018)02716 - 2018/2701(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 7. maja 2018

posredovano pristojnemu odboru: ECON, LIBE

- Delegirana uredba Komisije o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije (C(2018)02794 - 2018/2704(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 16. maja 2018

posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1042/2014 z dne 25. julija 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z imenovanjem odgovornih organov, njihovimi odgovornostmi glede upravljanja in nadzora ter statusom in obveznostmi revizijskih organov (C(2018)02857 - 2018/2705(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 16. maja 2018

posredovano pristojnemu odboru: LIBE

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 29/2012 glede zahtev za nekatere navedbe pri označevanju oljčnega olja (C(2018)02980 - 2018/2709(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 22. maja 2018

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije (EU) o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o disciplini pri poravnavi (C(2018)03097 - 2018/2725(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 25. maja 2018

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2195 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu v zvezi z opredelitvijo standardnih stroškov na enoto in pavšalnih zneskov za povračilo izdatkov državam članicam s strani Komisije ter o popravku navedene delegirane uredbe (C(2018)03104 - 2018/2726(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 28. maja 2018

posredovano pristojnemu odboru: EMPL


6. Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve

V skladu s členom 27(4) finančne uredbe je Svet Evropske unije obvestil proračunski organ o prerazporeditvi sredstev DEC 05/2018, DEC 06/2018, DEC 07/2018, DEC 08/2018 et DEC 09/2018 - Oddelek III - Komisija.

Odbor za proračun je v skladu s členom 27(3) finančne uredbe sklenil, da bo odobril prerazporeditev sredstev Evropske komisije DEC 06/2018 - Oddelek III - Komisija.


7. Razprava s predsednikom luksemburške vlade Xavierjem Bettelom o prihodnosti Evrope (razprava)

Razprava s predsednikom luksemburške vlade Xavierjem Bettelom o prihodnosti Evrope (2018/2622(RSP))

Predsednik je s kratko izjavo predstavil razpravo.

Govorila sta Xavier Bettel (predsednik vlade Luksemburga) in Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije).

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine (prvi del) PPE, Maria João Rodrigues v imenu skupine (prvi del) S&D, Hans-Olaf Henkel v imenu skupine (prvi del) ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine (prvi del) ALDE, Philippe Lamberts v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Dennis de Jong v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Laura Agea v imenu skupine (prvi del) EFDD, Marcel de Graaff v imenu skupine (prvi del) ENF, in Lampros Fountoulis samostojni poslanec samostojna poslanka.

Govoril je Xavier Bettel.

Govoril je Guy Verhofstadt, ki je od predsednika zahteval, naj opoldne poda izjavo o aretaciji finančnika Billa Browderja v Španiji.

Po postopku "catch the eye" so govorili Elisabetta Gardini, Mady Delvaux, Mirosław Piotrowski, Ana Miranda, Martin Schirdewan, Jiří Payne, Georgios Epitideios, Viviane Reding, Francisco José Millán Mon, Richard Corbett, Ruža Tomašić, Marisa Matias, Cristian-Silviu Buşoi, Arndt Kohn, Marijana Petir, José Blanco López, Sirpa Pietikäinen, Costas Mavrides, Salvatore Cicu, Ramón Jáuregui Atondo, Francis Zammit Dimech, Ana Gomes, Franck Proust, Doru-Claudian Frunzulică, Ivo Belet, Maria Grapini, Seán Kelly, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar in Sophia in 't Veld.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" sta govorila Henna Virkkunen in Charles Goerens.

Govoril je Xavier Bettel.

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila prekinjena ob 11.40.)


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

8. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.00.


9. Izjave predsedujočega

Predsednik je podal izjavo, da bi obsodil včerajšnji uboj ruskega novinarja Arkadija Babčenka v Kijevu in spomnil, da se Parlament zavzema za svobodo tiska.

Nadalje je v zvezi z zahtevo, ki jo je zjutraj podal Guy Verhofstadt (točka 7 zapisnika z dne 30.5.2018) sporočil, da je bil finančnik Bill Browder, ki je bil aretiran danes zjutraj v Španiji, izpuščen.


10. Slavnostna seja - Colombie

Parlament se je od 12.04 do 12.30 sestal na slavnostni seji zaradi obiska predsednika Republike Kolumbije Juana Manuela Santosa Calderóna.

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)


PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

11. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.33.

Govorila je Malin Björk, ki je zahtevala, da se Parlament z minuto molka pokloni Mavdi Šavri, ki jo je17. maja 2018 v Belgiji ubila krogla (predsednik se je s tem seznanil).


12. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (odobritev) (člen 69(c) Poslovnika)

Predsednik je obvestil, da ni prejel zahtev v zvezi z začetkom medinstitucionalnih pogajanj, razglašenih v zapisniku z dne ponedeljek 28. maja 2018 (točka 12 zapisnika z dne 28.5.2018), ne od določenega števila poslancev ne od političnih skupin, ki dosegajo vsaj srednji prag.

Odbori LIBE, ECON in TRAN so torej lahko začeli pogajanja po izteku roka iz člena 69c(2) Poslovnika.

°
° ° °

Govoril je Richard Sulík o poteku včerajšnjega glasovanja o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (točka 7.10 zapisnika z dne 29.5.2018) (predsednik je spomnil na potek zadevnega glasovanja in pojasnil, da je bil v skladu z določbami iz člena 59(4) Poslovnika.


13. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


13.1. Uporaba Solidarnostnega sklada EU za zagotovitev pomoči Grčiji, Španiji, Franciji in Portugalski (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Grčiji, Španiji, Franciji in Portugalski [COM(2018)0150 - C8-0039/2018- 2018/2029(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0217)

Govori

José Manuel Fernandes pred glasovanjem in Danuta Jazłowiecka o vprašanju, ki ga je postavil Richard Sulík v svojem prejšnjem govoru (točka 12 zapisnika z dne 30.5.2018).


13.2. Predlog spremembe proračuna št. 1/2018, priložen predlogu za uporabo Solidarnostnega sklada EU za zagotovitev pomoči Grčiji, Španiji, Franciji in Portugalski (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 1/2018 za proračunsko leto 2018, priloženem predlogu za uporabo Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Grčiji, Španiji, Franciji in Portugalski [08109/2018 - C8-0181/2018- 2018/2030(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0218)


13.3. Zaščita proti dampinškemu in subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice EU ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1036 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije, in Uredbe (EU) 2016/1037 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije [05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P8_TA(2018)0219)


13.4. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2018/000 TA 2018 – tehnična pomoč na pobudo Komisije (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (EGF/2018/000 TA 2018 – tehnična pomoč na pobudo Komisije) [COM(2018)0165 - C8-0131/2018- 2018/2048(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0220)


13.5. Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je predložil odbor ENVI v skladu s členom 106(2 in 3) Poslovnika, o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o obnovitvi odobritve za dajanje na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo GA21 (MON-ØØØ21-9), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi (D056125 ; 2018/2698(RSP)) (B8-0232/2018)- Pristojni poslanci: Bart Staes
Soporočevalci: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen in Valentinas Mazuronis

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0221)


13.6. Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 in gensko spremenjena koruza s kombinacijo dveh ali treh transformacij 1507, 59122, MON 810 in NK603 (D056123) (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je predložil odbor ENVI v skladu s členom 106(2 in 3) Poslovnika, o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, in gensko spremenjeno koruzo s kombinacijo dveh ali treh transformacij 1507, 59122, MON 810 in NK603, ter o razveljavitvi sklepov 2009/815/ES, 2010/428/EU in 2010/432/EU v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi (D056123 ; 2018/2699(RSP)) (B8-0233/2018)- Pristojni poslanci: Bart Staes
Soporočevalci: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen in Valentinas Mazuronis

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0222)


13.7. Skladnost ribiških proizvodov z merili za dostop na trg EU (glasovanje)

Poročilo o izvajanju nadzornih ukrepov za vzpostavitev skladnosti ribiških proizvodov z merili za dostop do trga EU [2017/2129(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec Linnéa Engström (A8-0156/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0223)


13.8. Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva (glasovanje)

Poročilo o prihodnosti preskrbe s hrano in kmetijstvu [2018/2037(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0224)

Govori

Miguel Viegas, o razpoložljivosti dokumentov v vseh jezikovnih različicah (predsednik se je s tem seznanil), in Herbert Dorfmann (poročevalec), ki je zahteval elektronsko preverjanje glasovanja o odstavku 170 (1. in 2. del) (predsednik je dal opraviti preverjanje).


13.9. Razlaga in izvajanje medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (glasovanje)

Poročilo o razlagi in izvajanju medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje [2016/2018(INI)] - Odbor za pravne zadeve - Odbor za ustavne zadeve. Soporočevalca: Pavel Svoboda in Richard Corbett (A8-0170/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0225)

Govori

Pavel Svoboda (poročevalec) je redstavil ustne predloge sprememb k odstavkoma 71 in 74. Predlogi sprememb so bili upoštevani.

Heidi Hautala je podala ustni predlog spremembe k odstavku 86, ki je bil upoštevan.


13.10. Večletni finančni okvir 2021–2027 in lastna sredstva (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0239/2018 in B8-0241/2018 (2018/2714(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0239/2018

Sprejeto (P8_TA(2018)0226)

(Predlog resolucije B8-0241/2018 je brezpredmeten.)

Govori

Nuno Melo o težavah pri delovanju njegove glasovalne naprave.


13.11. Libija (glasovanje)

Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o Libiji [2018/2017(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

OSNUTEK PRIPOROČILA

Sprejeto (P8_TA(2018)0227)


13.12. Letno poročilo o delovanju schengenskega območja (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu o delovanju schengenskega območja [2017/2256(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec Carlos Coelho (A8-0160/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0228)


13.13. Minimalni standardi na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj (glasovanje)

Poročilo o izvajanju Direktive 2012/29/EU o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj [2016/2328(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Soporočevalca: Teresa Jiménez-Becerril Barrio in Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0229)


13.14. Letno poročilo o izvajanju skupne trgovinske politike (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu o izvajanju skupne trgovinske politike [2017/2070(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0230)

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)


14. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Priporočilo za drugo obravnavo: Christofer Fjellner - A8-0182/2018
Xabier Benito Ziluaga

Poročilo: Linnéa Engström - A8-0156/2018
Rosa D'Amato v imenu skupine (prvi del) EFDD, Ana Miranda in Notis Marias

Poročilo: Herbert Dorfmann - A8-0178/2018
Igor Šoltes, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Andrejs Mamikins, Seán Kelly in Dobromir Sośnierz

Poročilo: Pavel Svoboda in Richard Corbett - A8-0170/2018
Adam Szejnfeld in Andrejs Mamikins

Večletni finančni okvir 2021–2027 in lastna sredstva - B8-0231/2018
Jasenko Selimovic, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas, Petras Auštrevičius, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan in John Howarth

Poročilo: Pier Antonio Panzeri - A8-0159/2018
Jadwiga Wiśniewska

Poročilo: Carlos Coelho - A8-0160/2018
Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Diane James, Notis Marias in Marek Jurek

Poročilo: Teresa Jiménez-Becerril Barrio in Angelika Mlinar - A8-0168/2018
Monica Macovei, Urszula Krupa, Diane James in Jadwiga Wiśniewska

Poročilo: Tokia Saïfi - A8-0166/2018
Petras Auštrevičius in Andrejs Mamikins.


15. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronska različica na spletišču Europarl se bo redno posodabljala najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

(Seja je bila prekinjena ob 14.35.)


PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

16. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.00.


17. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


18. Zahteva po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom (člen 137(2) Poslovnika) (odobritev)

Predsednik je obvestil, da v zvezi z glasovanjem o zahtevi za posvetovanje z Ekonomsko-socialnim odborom, da bi ta izdal mnenje o položaju romskih žensk, ni prejel zahtev, razglašenih v zapisniku s torka, 29. maja 2018 (točka točka 12 zapisnika z dne 29.5.2018), ne od določenega števila poslancev ne od političnih skupin, ki dosegajo vsaj srednji prag.

V skladu s členom 137(2) Poslovnika se ta zahteva zato šteje kot sprejeta.


19. Vrednote EU in širjenje korupcije in kriminala prek t. i. zlatih vizumov (tematska razprava)

Vrednote EU in širjenje korupcije in kriminala prek t. i. zlatih vizumov (2018/2676(RSP))

Govorili so Monika Panayotova (predsedujoča Svetu) in Violeta Bulc (članica Komisije).

Govorili so Roberta Metsola v imenu skupine (prvi del) PPE, Tanja Fajon v imenu skupine (prvi del) S&D, Roberts Zīle v imenu skupine (prvi del) ECR, Sophia in 't Veld, v imenu skupine ALDE, Sven Giegold v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Matt Carthy v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Laura Ferrara v imenu skupine (prvi del) EFDD, Gilles Lebreton v imenu skupine (prvi del) ENF, Diane James samostojni poslanec samostojna poslanka, Dariusz Rosati, Josef Weidenholzer, Bernd Lucke, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Raymond Finch, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Nuno Melo, Péter Niedermüller, Monica Macovei, Gérard Deprez, Eva Joly, Luděk Niedermayer, Alfred Sant, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ernest Urtasun, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Tom Vandenkendelaere in Juan Fernando López Aguilar.

(Seja je bila prekinjena ob 16 h 06 zaradi sprožitve požarnega alarma.)

(Nadaljevanje razprave: glej točko 21 zapisnika z dne 30.5.2018)


PREDSEDSTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredsednik

20. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 16.49.


21. Vrednote EU in širjenje korupcije in kriminala prek t. i. zlatih vizumov (nadaljevanje razprave)

(Začetek razprave: točka 19 zapisnika z dne 30.5.2018)

Govorili so Frank Engel, Miriam Dalli, Jeroen Lenaers in Paulo Rangel.

Govorili sta Violeta Bulc (članica Komisije) in Monika Panayotova (predsedujoča Svetu).

Razprava se je zaključila.


22. Mehanizem Unije na področju civilne zaščite (razprava)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite [COM(2017)0772 - C8-0409/2017- 2017/0309(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Elisabetta Gardini je predstavila poročilo.

Govorila je Željana Zovko (pripravljavka mnenja odbora DEVE).

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Govorili so José Manuel Fernandes (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Daniel Buda (pripravljavec mnenja odbora REGI), Angelika Mlinar (pripravljavka mnenja odbora FEMM), Pilar Ayuso v imenu skupine (prvi del) PPE, Nikos Androulakis v imenu skupine (prvi del) S&D, Arne Gericke v imenu skupine (prvi del) ECR, Anneli Jäätteenmäki v imenu skupine (prvi del) ALDE, Bas Eickhout v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Estefanía Torres Martínez v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Franz Obermayr v imenu skupine (prvi del) ENF, Konstantinos Papadakis samostojni poslanec samostojna poslanka, Lukas Mandl, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Franz Obermayr, Soledad Cabezón Ruiz, João Ferreira, Cláudia Monteiro de Aguiar, Enrique Guerrero Salom, Bogdan Brunon Wenta, Liliana Rodrigues in Paulo Rangel.

Po postopku "catch the eye" so govorili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Maria Grapini in Takis Hadjigeorgiou.

Govoril je Christos Stylianides.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Govorila je Elisabetta Gardini.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.6 zapisnika z dne 31.5.2018.


23. Manipulacija s števcem prevožene poti v motornih vozilih: revizija pravnega okvira EU (razprava)

Poročilo s priporočili Komisiji o manipulaciji s števcem prevožene poti v motornih vozilih: revizija pravnega okvira EU [2017/2064(INL)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec Ismail Ertug (A8-0155/2018)

Ismail Ertug je predstavil poročilo.

Govorila je Violeta Bulc (članica Komisije).

Govorili so Georges Bach v imenu skupine (prvi del) PPE, Claudia Țapardel v imenu skupine (prvi del) S&D, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tomáš Zdechovský, Mark Demesmaeker v imenu skupine (prvi del) ECR, Dominique Riquet v imenu skupine (prvi del) ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bogdan Andrzej Zdrojewski, Kateřina Konečná v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Rolandas Paksas v imenu skupine (prvi del) EFDD, André Elissen v imenu skupine (prvi del) ENF, Deirdre Clune, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Jill Seymour, Andor Deli, Olga Sehnalová, Peter van Dalen, Daniela Aiuto, Markus Ferber, Răzvan Popa, Henna Virkkunen, Eva Maydell in Adam Szejnfeld.

Po postopku "catch the eye" so govorili Francis Zammit Dimech, Maria Grapini, Notis Marias in Takis Hadjigeorgiou.

Govorila sta Violeta Bulc in Ismail Ertug.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.5 zapisnika z dne 31.5.2018.


24. Razširitev področja uporabe poglavja I Uredbe Bruselj IIa za vključitev registriranih partnerskih skupnosti (prenovitev) (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000027/2018) ki ga je postavil Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, v imenu odbora JURI, Komisiji: Razširitev področja uporabe poglavja I Uredbe Bruselj IIa za vključitev registriranih partnerskih skupnosti (prenovitev) (B8-0023/2018)

Evelyne Gebhardt je v imenu avtorice predstavila vprašanje.

Andrus Ansip (podpredsednik Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Rosa Estaràs Ferragut v imenu skupine (prvi del) PPE, Daniele Viotti v imenu skupine (prvi del) S&D, Marek Jurek v imenu skupine (prvi del) ECR, Heidi Hautala v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Jytte Guteland in Terry Reintke.

Po postopku "catch the eye" so govorili Marijana Petir, Maria Grapini, Takis Hadjigeorgiou in Anna Záborská.

Govoril je Andrus Ansip.

Razprava se je zaključila.


25. Učinek selitve proizvodnje na delavce in regije (razprava)

Izjava Komisije: Učinek selitve proizvodnje na delavce in regije (2018/2674(RSP))

Miguel Arias Cañete (član Komisije) je podal izjavo.

Govorila je Danuta Jazłowiecka v imenu skupine (prvi del) PPE.

PREDSEDSTVO: Heidi HAUTALA
podpredsednik

Govorili so Daniele Viotti v imenu skupine (prvi del) S&D, Richard Sulík v imenu skupine (prvi del) ECR, Enrique Calvet Chambon v imenu skupine (prvi del) ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Ana Miranda, Patrick Le Hyaric v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Tiziana Beghin v imenu skupine (prvi del) EFDD, Mario Borghezio v imenu skupine (prvi del) ENF, Adam Szejnfeld, Sergio Gaetano Cofferati, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Adam Szejnfeld, Ruža Tomašić, Eleonora Forenza, Stanislav Polčák, Martin Schirdewan, Brando Benifei in Paloma López Bermejo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou in Ana Miranda.

Govoril je Miguel Arias Cañete.

Razprava se je zaključila.


26. Uporaba sredstev instrumenta za predpristopno pomoč v Turčiji (razprava)

Izjava Komisije: Uporaba sredstev instrumenta za predpristopno pomoč v Turčiji (2018/2716(RSP))

Johannes Hahn (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Michaela Šojdrová v imenu skupine (prvi del) PPE, Kati Piri v imenu skupine (prvi del) S&D, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Stanislav Polčák, Charles Tannock v imenu skupine (prvi del) ECR, Marietje Schaake v imenu skupine (prvi del) ALDE, Bodil Valero v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Takis Hadjigeorgiou v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine (prvi del) EFDD, Marco Zanni v imenu skupine (prvi del) ENF, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec samostojna poslanka, Lefteris Christoforou, Miltiadis Kyrkos, Angel Dzhambazki, Nadja Hirsch, Judith Sargentini, Kostas Chrysogonos, Gilles Lebreton, Nikos Androulakis, Notis Marias, Nedzhmi Ali, Georg Mayer, Elly Schlein in Ana Gomes.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Demetris Papadakis, Eleonora Forenza, Ana Miranda, Seán Kelly, Costas Mavrides, Julie Ward in Neoklis Sylikiotis.

Govoril je Johannes Hahn.

PREDSEDSTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsednik

Razprava se je zaključila.


27. Enakost spolov in krepitev vloge žensk: spreminjanje življenj deklet in žensk prek zunanjih odnosov EU v obdobju 2016–2020 (razprava)

Poročilo o izvajanju skupnega delovnega dokumenta služb Komisije (SWD(2015)0182 – Enakost spolov in krepitev vloge žensk: spreminjanje življenj deklet in žensk prek zunanjih odnosov EU v obdobju 2016–2020 [2017/2012(INI)] - Odbor za razvoj - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Soporočevalki: Linda McAvan in Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

Linda McAvan in Dubravka Šuica sta predstavili poročilo.

Govoril je Johannes Hahn (član Komisije).

Govorili so Beatriz Becerra Basterrechea (pripravljavka mnenja odbora AFET), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz v imenu skupine (prvi del) PPE, Liliana Rodrigues v imenu skupine (prvi del) S&D, Jadwiga Wiśniewska v imenu skupine (prvi del) ECR, Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine (prvi del) ALDE, Jordi Solé v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Lola Sánchez Caldentey v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Michaela Šojdrová, Margot Parker v imenu skupine (prvi del) EFDD, Mylène Troszczynski v imenu skupine (prvi del) ENF, Bogdan Brunon Wenta, Julie Ward, Linnéa Engström, Eleonora Forenza, Anna Záborská, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică in Clare Moody.

Po postopku "catch the eye" so govorili Sirpa Pietikäinen, Costas Mavrides, Notis Marias, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Dobromir Sośnierz, in Ana Miranda.

Govorili so Johannes Hahn, Linda McAvan in Dubravka Šuica.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.9 zapisnika z dne 31.5.2018.


28. Izvajanje strategije EU za mlade (razprava)

Poročilo o izvajanju strategije EU za mlade [2017/2259(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

Eider Gardiazabal Rubial je predstavila poročilo.

Govoril je Miguel Arias Cañete (član Komisije).

Govorili so Svetoslav Hristov Malinov v imenu skupine (prvi del) PPE, Silvia Costa v imenu skupine (prvi del) S&D, Ilhan Kyuchyuk v imenu skupine (prvi del) ALDE, Miroslavs Mitrofanovs v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Liadh Ní Riada v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Dominique Bilde v imenu skupine (prvi del) ENF, Sotirios Zarianopoulos samostojni poslanec samostojna poslanka, Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Karima Delli, Dobromir Sośnierz, Anna Záborská, Julie Ward, Jeroen Lenaers, Ivari Padar, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Danuta Jazłowiecka in Sofia Ribeiro.

Po postopku "catch the eye" so govorili Sirpa Pietikäinen, Rory Palmer, Notis Marias, Kateřina Konečná in Seán Kelly.

Govorila sta Miguel Arias Cañete in Eider Gardiazabal Rubial.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.10 zapisnika z dne 31.5.2018.


29. Izvajanje direktive o okoljsko primerni zasnovi (2009/125/ES) (razprava)

Poročilo o izvajanju direktive o okoljsko primerni zasnovi (2009/125/ES) [2017/2087(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec Frédérique Ries (A8-0165/2018)

Frédérique Ries je predstavila poročilo.

Govoril je Miguel Arias Cañete (član Komisije).

Govorili so Francesc Gambús v imenu skupine (prvi del) PPE, Rory Palmer v imenu skupine (prvi del) S&D, Jadwiga Wiśniewska v imenu skupine (prvi del) ECR, Pavel Telička v imenu skupine (prvi del) ALDE, Linnéa Engström v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Kateřina Konečná v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Julia Reid v imenu skupine (prvi del) EFDD, Sylvie Goddyn v imenu skupine (prvi del) ENF, Sirpa Pietikäinen, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Arne Gericke, Eleonora Evi in Seán Kelly.

Po postopku "catch the eye" je govoril Notis Marias.

Govorila sta Miguel Arias Cañete in Frédérique Ries.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.11 zapisnika z dne 31.5.2018.


30. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 621.808/OJJE).


31. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.26.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zwiefka

Opravičeni:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein

Zadnja posodobitev: 24. oktober 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov