Index 
Protokoll
PDF 299kWORD 81k
Onsdagen den 30 maj 2018 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 4.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 5.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 6.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 7.Debatt med Luxemburgs premiärminister, Xavier Bettel, om Europas framtid (debatt)
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Uttalanden av talmannen
 10.Högtidligt möte - Colombia
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (godkännande) (artikel 69c i arbetsordningen)
 13.Omröstning
  
13.1.Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland, Spanien, Frankrike och Portugal (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
13.2.Förslag till ändringsbudget nr 1/2018 som åtföljer förslaget om utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland, Spanien, Frankrike och Portugal (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
13.3.Skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU ***II (omröstning)
  
13.4.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: EGF/2018/000 TA 2018 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ (omröstning)
  
13.5.Invändning enligt artikel 106: Godkännande av genetiskt modifierad majs GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (omröstning)
  
13.6.Invändningar enligt artikel 106: Genetiskt modifierad majs 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av transformationshändelserna 1507, 59122, MON 810 och NK603 (omröstning)
  
13.7.Fiskeriprodukters överensstämmelse med kriterierna för tillträde till EU:s marknad (omröstning)
  
13.8.Framtiden för livsmedel och jordbruk (omröstning)
  
13.9.Tolkning och genomförande av det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning (omröstning)
  
13.10.Den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel (omröstning)
  
13.11.Libyen (omröstning)
  
13.12.Årsrapporten om Schengenområdets funktionssätt (omröstning)
  
13.13.Miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem (omröstning)
  
13.14.Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma handelspolitiken (omröstning)
 14.Röstförklaringar
 15.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 16.Återupptagande av sammanträdet
 17.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 18.Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 137.2 i arbetsordningen) (godkännande)
 19.EU:s värden och utbredningen av korruption och brottslighet till följd av gyllene viseringar (debatt om en aktuell fråga)
 20.Återupptagande av sammanträdet
 21.EU:s värden och utbredningen av korruption och brottslighet till följd av gyllene viseringar (fortsättning på debatten)
 22.En civilskyddsmekanism för unionen (debatt)
 23.Manipulering av vägmätare i motorfordon: översyn av EU:s rättsliga ramar (debatt)
 24.Utvidgning av tillämpningsområdet för kapitel I i Bryssel IIa-förordningen till registrerade partnerskap (omarbetning) (debatt)
 25.Effekterna av utlokalisering för arbetstagare och regioner (debatt)
 26.Användningen av medel från föranslutningsinstrumentet i Turkiet (debatt)
 27.Jämställdhet och kvinnors egenmakt: förändring av flickors och kvinnors liv med hjälp av EU:s yttre förbindelser 2016–2020 (debatt)
 28.Genomförande av EU:s ungdomsstrategi (debatt)
 29.Genomförande av ekodesigndirektivet (2009/125/EG) (debatt)
 30.Föredragningslista för nästa sammanträde
 31.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.07.


2. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 135 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Situationen för personer med medborgarskap i både ett EU-land och Iran som sitter fängslade i Iran (2018/2717(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska och Branislav Škripek, för ECR-gruppen, om situationen för personer med medborgarskap i både ett EU-land och Iran som sitter fängslade i Iran (B8-0254/2018);

—   Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Keith Taylor, Michel Reimon och Pascal Durand, för Verts/ALE-gruppen, om situationen för personer med medborgarskap i både ett EU-land och Iran som sitter fängslade i Iran (B8-0255/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein och Josef Weidenholzer, för S&D-gruppen, om situationen för personer med medborgarskap i både ett EU-land och Iran som sitter fängslade i Iran (B8-0256/2018);

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Ivana Maletić, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere och Ramona Nicole Mănescu, för PPE-gruppen, om situationen för personer med medborgarskap i både ett EU-land och Iran som sitter fängslade i Iran (B8-0257/2018);

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen och Hilde Vautmans, för ALDE-gruppen, om situationen för personer med medborgarskap i både ett EU-land och Iran som sitter fängslade i Iran (B8-0258/2018).

II.   Försvarare av kvinnors rättigheter i Saudiarabien (2018/2712(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Notis Marias och Jadwiga Wiśniewska, för ECR-gruppen om försvarare av kvinnors rättigheter i Saudiarabien (B8-0259/2018);

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Keith Taylor, Terry Reintke, Judith Sargentini, Michel Reimon, Jordi Solé och Pascal Durand, för Verts/ALE-gruppen, om situationen för försvarare av kvinnors rättigheter i Saudiarabien (B8-0260/2018);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas och Daniela Aiuto, för EFDD-gruppen, om försvarare av kvinnors rättigheter i Saudiarabien (B8-0261/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Pier Antonio Panzeri, för S&D-gruppen, om situationen för försvarare av kvinnors rättigheter i Saudiarabien (B8-0262/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, József Nagy, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Inese Vaidere och Ramona Nicole Mănescu, för PPE-gruppen, om försvarare av kvinnors rättigheter i Saudiarabien (B8-0263/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marie-Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou och Sofia Sakorafa, för GUE/NGL-gruppen, om försvarare av kvinnors rättigheter i Saudiarabien (B8-0264/2018);

—   Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen och Hilde Vautmans, för ALDE-gruppen, om situationen för försvarare av kvinnors rättigheter i Saudiarabien (B8-0268/2018).

III.   Sudan, särskilt situationen för Noura Hussein Hammad (2018/2713(RSP))

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Notis Marias, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Anna Elżbieta Fotyga och Jana Žitňanská, för ECR-gruppen, om Sudan, särskilt situationen för Noura Hussein Hammad (B8-0265/2018);

—   Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bodil Valero, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes on behalf of the, för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Daniela Aiuto, om Sudan, särskilt situationen för Noura Hussein Hammad (B8-0266/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru och Soraya Post, för S&D-gruppen, om Sudan, särskilt situationen för Noura Hussein Hammad (B8-0267/2018);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Ivo Belet, Francis Zammit Dimech, Sandra Kalniete, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly, Ivana Maletić, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Inese Vaidere och Ramona Nicole Mănescu, för PPE-gruppen, om Sudan, särskilt situationen för Noura Hussein Hammad (B8-0269/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou och Ángela Vallina, för GUE/NGL-gruppen, om Sudan, särskilt situationen för Noura Hussein Hammad (B8-0270/2018);

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen och Hilde Vautmans, för ALDE-gruppen, om Sudan, särskilt situationen för Noura Hussein Hammad (B8-0271/2018).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 162 i arbetsordningen.


3. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande fråga för muntligt besvarande hade lämnats in av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

- (O-000027/2018) från Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, för utskottet JURI, till kommissionen: Utvidgning av tillämpningsområdet för kapitel I i Bryssel IIa-förordningen till registrerade partnerskap (omarbetning) (B8-0023/2018).


4. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga XVII i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller vissa ämnen som är klassificerade som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i kategori 1A eller 1B (D055248/04 - 2018/2702(RPS) - tidsfrist: 8 augusti 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE (artikel 54 i arbetsordningen) IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (D055982/01 - 2018/2694(RPS) - tidsfrist: 1 augusti 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk (D055983/01 - 2018/2693(RPS) - tidsfrist: 1 augusti 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning (EU) om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller bilagorna I, III,VI, VII, VIII, IX, X, XI och XII så att de inbegriper nanoformer av ämnen (D056122/02 - 2018/2703(RPS) - tidsfrist: 9 augusti 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE (artikel 54 i arbetsordningen) IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 873/2012 om övergångsbestämmelser avseende unionsförteckningen över aromer och ursprungsmaterial i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller förlängning av övergångsperioden i artikel 4 avseende aromen grillaromkoncentrat (vegetabiliskt) FL-nr 21.002 (D056134/03 - 2018/2700(RPS) - tidsfrist: 8 augusti 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om rättelse av den nederländska språkversionen av förordning (EU) nr 68/2013 om en förteckning över foderråvaror (D056478/01 - 2018/2691(RPS) - tidsfrist: 28 juli 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI


5. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om ändring och rättelse av delegerad förordning (EU) 2017/654 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1628 vad gäller tekniska och allmänna krav på utsläppsgränser och typgodkännande för förbränningsmotorer för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg (C(2018)02473 - 2018/2708(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 18 maj 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 vad gäller riskbedömningar för invasiva främmande arter (C(2018)02526 - 2018/2692(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 30 april 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 med tekniska standarder för tillsyn avseende kriterierna för utseende av centrala kontaktpunkter för utgivare av elektroniska pengar och betaltjänstleverantörer och med regler för deras funktioner (C(2018)02716 - 2018/2701(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 7 maj 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON, LIBE

- Kommissionens delegerade förordning om ändring och rättelse av delegerad förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex (C(2018)02794 - 2018/2704(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 16 maj 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1042/2014 av den 25 juli 2014 om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende på utnämning av ansvariga myndigheter, deras förvaltnings- och kontrollansvar samt revisionsmyndigheternas ställning och skyldigheter (C(2018)02857 - 2018/2705(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 16 maj 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 29/2012 vad gäller kraven för vissa uppgifter om märkning av olivolja (C(2018)02980 - 2018/2709(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 22 maj 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning (EU) om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 vad gäller tekniska tillsynsstandarder om avvecklingsdisciplin (C(2018)03097 - 2018/2725(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 25 maj 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/2195 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 om Europeiska socialfonden vad gäller fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp för kommissionens ersättning av utgifter till medlemsstaterna, och om rättelse av den delegerade förordningen (C(2018)03104 - 2018/2726(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 28 maj 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL


6. Anslagsöverföringar och budgetbeslut

I enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen hade Europeiska unionens råd underrättat budgetmyndigheten om anslagsöverföringarna DEC 05/2018, DEC 06/2018, DEC 07/2018, DEC 08/2018 och DEC 09/2018 – Avsnitt III - kommissionen.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen beslutat att godkänna kommissionens anslagsöverföring DEC 06/2018 - Avsnitt III – kommissionen.


7. Debatt med Luxemburgs premiärminister, Xavier Bettel, om Europas framtid (debatt)

Debatt med Luxemburgs premiärminister, Xavier Bettel, om Europas framtid (2018/2622(RSP))

Talmannen inledde debatten med ett kort uttalande.

Talare: Xavier Bettel (Luxemburgs premiärminister) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande).

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Maria João Rodrigues för S&D-gruppen, Hans-Olaf Henkel för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Dennis de Jong för GUE/NGL-gruppen, Laura Agea för EFDD-gruppen, Marcel de Graaff för ENF-gruppen, och Lampros Fountoulis, grupplös.

Talare: Xavier Bettel.

Talare: Guy Verhofstadt, som uppmanade talmannen att göra ett uttalande kl. 12 med anledning av att finansmannen Bill Browder gripits i Spanien.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elisabetta Gardini, Mady Delvaux, Mirosław Piotrowski, Ana Miranda, Martin Schirdewan, Jiří Payne, Georgios Epitideios, Viviane Reding, Francisco José Millán Mon, Richard Corbett, Ruža Tomašić, Marisa Matias, Cristian-Silviu Buşoi, Arndt Kohn, Marijana Petir, José Blanco López, Sirpa Pietikäinen, Costas Mavrides, Salvatore Cicu, Ramón Jáuregui Atondo, Francis Zammit Dimech, Ana Gomes, Franck Proust, Doru-Claudian Frunzulică, Ivo Belet, Maria Grapini, Seán Kelly, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar och Sophia in 't Veld.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Henna Virkkunen och Charles Goerens.

Talare: Xavier Bettel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.40.)


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

8. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.00.


9. Uttalanden av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande och fördömde mordet på den ryske journalisten Arkadij Babtjenko igår i Kiev. Han påminde om parlamentets starka engagemang för pressfriheten.

Han meddelade även, på begäran av Guy Verhofstadt tidigare samma morgon (punkt 7 i protokollet av den 30.5.2018), att finansmannen Bill Browder, som hade gripits i Spanien tidigare under dagen, på nytt hade släppts fri.


10. Högtidligt möte - Colombia

Kl. 12.04–12.30 samlades parlamentet till ett högtidligt möte med anledning av besöket av Juan Manuel Santos Calderón, Republiken Colombias president.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)


ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

11. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.33.

Talare: Malin Björk, som begärde att parlamentet sskulle hålla en tyst minut för Mawda Shawri, som sköts till döds i Belgien den 17 maj 2018 (talmannen noterade begäran).


12. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (godkännande) (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han inte mottagit någon begäran från ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet rörande de beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar som tillkännagivits i protokollet från måndagen den 28 maj 2018 (punkt 12 i protokollet av den 28.5.2018).

Utskotten LIBE, ECON och TRAN hade därför kunnat inleda förhandlingarna efter att den tidsfrist som avses i artikel 69c.2 i arbetsordningen hade löpt ut.

°
° ° °

Talare: Richard Sulík om förloppet av omröstningen föregående dag om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (punkt 7.10 i protokollet av den 29.5.2018) (talmannen påpekade att omröstningen förlöpt i enlighet med bestämmelserna i artikel 59.4 i arbetsordningen).


13. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


13.1. Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland, Spanien, Frankrike och Portugal (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland, Spanien, Frankrike och Portugal [COM(2018)0150 - C8-0039/2018- 2018/2029(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

(Majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0217)

Inlägg:

José Manuel Fernandes, före omröstningen, och Danuta Jazłowiecka, om den fråga som Richard Sulík tagit upp i sitt tidigare inlägg (punkt 12 i protokollet av den 30.5.2018).


13.2. Förslag till ändringsbudget nr 1/2018 som åtföljer förslaget om utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland, Spanien, Frankrike och Portugal (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 1/2018 för budgetåret 2018 som åtföljer förslaget om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland, Spanien, Frankrike och Portugal [08109/2018 - C8-0181/2018- 2018/2030(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0218)


13.3. Skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och förordning (EU) 2016/1037 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen [05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänd (P8_TA(2018)0219)


13.4. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: EGF/2018/000 TA 2018 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF/2018/000 TA 2018 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ) [COM(2018)0165 - C8-0131/2018- 2018/2048(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

(Majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0220)


13.5. Invändning enligt artikel 106: Godkännande av genetiskt modifierad majs GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (omröstning)

Resolutionsförslag från ENVI-utskottet, i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen GA21 (MON-ØØØ21-9), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (D056125 ; 2018/2698(RSP)) (B8-0232/2018) - Ansvarig ledamot: Bart Staes
Medföredragande: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen och Valentinas Mazuronis

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0221)


13.6. Invändningar enligt artikel 106: Genetiskt modifierad majs 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av transformationshändelserna 1507, 59122, MON 810 och NK603 (omröstning)

Resolutionsförslag från ENVI-utskottet, i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av de enskilda transformationshändelserna 1507, 59122, MON 810 och NK603, och om upphävande av besluten 2009/815/EG, 2010/428/EU och 2010/432/EU i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (D056123 ; 2018/2699(RSP)) (B8-0233/2018) - Ansvarig ledamot: Bart Staes
Medföredragande: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen och Valentinas Mazuronis

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0222)


13.7. Fiskeriprodukters överensstämmelse med kriterierna för tillträde till EU:s marknad (omröstning)

Betänkande om genomförande av kontrollåtgärder för fastställande av fiskeriprodukters överensstämmelse med kriterier för tillträde till EU-marknaden [2017/2129(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0223)


13.8. Framtiden för livsmedel och jordbruk (omröstning)

Betänkande om framtiden för livsmedel och jordbruk [2018/2037(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0224)

Inlägg:

Miguel Viegas, om att alla språkversioner inte fanns att tillgå (talmannen noterade anmärkningen), och Herbert Dorfmann (föredragande), för att begära elektronisk kontroll av omröstning om punkt 170 (första och andra delen) (talmannen lät genomföra kontrollen).


13.9. Tolkning och genomförande av det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning (omröstning)

Betänkande om tolkningen och genomförandet av det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning [2016/2018(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Pavel Svoboda och Richard Corbett (A8-0170/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0225)

Inlägg:

Pavel Svoboda (föredragande) lade fram muntliga ändringsförslag till punkterna 71 och 74. Dessa muntliga ändringsförslag beaktades.

Heidi Hautala lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 86. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.


13.10. Den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0239/2018 och B8-0241/2018 (2018/2714(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0239/2018

Antogs (P8_TA(2018)0226)

(Resolutionsförslag B8-0241/2018 bortföll.)

Inlägg:

Nuno Melo om att hans röstapparat inte fungerade.


13.11. Libyen (omröstning)

Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om Libyen [2018/2017(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

Antogs (P8_TA(2018)0227)


13.12. Årsrapporten om Schengenområdets funktionssätt (omröstning)

Betänkande om årsrapporten om Schengenområdets funktionssätt [2017/2256(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0228)


13.13. Miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem (omröstning)

Betänkande om genomförandet av direktiv 2012/29/EU om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem [2016/2328(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Teresa Jiménez-Becerril Barrio och Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0229)


13.14. Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma handelspolitiken (omröstning)

Betänkande om årsrapporten om genomförandet av den gemensamma handelspolitiken [2017/2070(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0230)

(Sammanträdet avbröts en kort stund.)


14. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Andrabehandlingsrekommendation Christofer Fjellner - A8-0182/2018
Xabier Benito Ziluaga

Betänkande Linnéa Engström - A8-0156/2018
Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Ana Miranda och Notis Marias

Betänkande Herbert Dorfmann - A8-0178/2018
Igor Šoltes, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Andrejs Mamikins, Seán Kelly och Dobromir Sośnierz

Betänkande Pavel Svoboda och Richard Corbett - A8-0170/2018
Adam Szejnfeld och Andrejs Mamikins

Den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel - B8-0231/2018
Jasenko Selimovic, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas, Petras Auštrevičius, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan och John Howarth

Betänkande Pier Antonio Panzeri - A8-0159/2018
Jadwiga Wiśniewska

Betänkande Carlos Coelho - A8-0160/2018
Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Diane James, Notis Marias och Marek Jurek

Betänkande Teresa Jiménez-Becerril Barrio och Angelika Mlinar - A8-0168/2018
Monica Macovei, Urszula Krupa, Diane James och Jadwiga Wiśniewska

Betänkande Tokia Saïfi - A8-0166/2018
Petras Auštrevičius och Andrejs Mamikins.


15. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 14.35.)


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

16. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.00.


17. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


18. Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 137.2 i arbetsordningen) (godkännande)

Talmannen tillkännagav att han inte mottagit någon begäran från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att hålla omröstning om en begäran om att höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och be den avge ett yttrande om situationen för romska kvinnor, som tillkännagavs i protokollet från tisdagen den 29 maj 2018 (punkt 12 i protokollet av den 29.5.2018).

Denna begäran ansågs därför i enlighet med artikel 137.2 i arbetsordningen godkänd.


19. EU:s värden och utbredningen av korruption och brottslighet till följd av gyllene viseringar (debatt om en aktuell fråga)

EU:s värden och utbredningen av korruption och brottslighet till följd av gyllene viseringar (2018/2676(RSP))

Talare: Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande) och Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Roberta Metsola för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Roberts Zīle för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld, för ALDE-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Matt Carthy för GUE/NGL-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Diane James, grupplös, Dariusz Rosati, Josef Weidenholzer, Bernd Lucke, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Raymond Finch, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Nuno Melo, Péter Niedermüller, Monica Macovei, Gérard Deprez, Eva Joly, Luděk Niedermayer, Alfred Sant, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ernest Urtasun, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Tom Vandenkendelaere och Juan Fernando López Aguilar.

(Sammanträdet avbröts kl. 16 h 06 suite à une alerte incendie.)

(Debattens fortsättning: se punkt 21 i protokollet av den 30.5.2018)


ORDFÖRANDESKAP: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vice talman

20. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 16.49.


21. EU:s värden och utbredningen av korruption och brottslighet till följd av gyllene viseringar (fortsättning på debatten)

(Debattens inledning: punkt 19 i protokollet av den 30.5.2018)

Talare: Frank Engel, Miriam Dalli, Jeroen Lenaers och Paulo Rangel.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen) och Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande).

Talmannen förklarade debatten avslutad.


22. En civilskyddsmekanism för unionen (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen [COM(2017)0772 - C8-0409/2017- 2017/0309(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Elisabetta Gardini redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Željana Zovko (föredragande av yttrande från utskottet DEVE).

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talare: José Manuel Fernandes (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Daniel Buda (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Angelika Mlinar (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Pilar Ayuso för PPE-gruppen, Nikos Androulakis för S&D-gruppen, Arne Gericke för ECR-gruppen, Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Estefanía Torres Martínez för GUE/NGL-gruppen, Franz Obermayr för ENF-gruppen, Konstantinos Papadakis, grupplös, Lukas Mandl, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Franz Obermayr, Soledad Cabezón Ruiz, João Ferreira, Cláudia Monteiro de Aguiar, Enrique Guerrero Salom, Bogdan Brunon Wenta, Liliana Rodrigues och Paulo Rangel.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Maria Grapini och Takis Hadjigeorgiou.

Talare: Christos Stylianides.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Elisabetta Gardini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.6 i protokollet av den 31.5.2018.


23. Manipulering av vägmätare i motorfordon: översyn av EU:s rättsliga ramar (debatt)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om manipulering av vägmätare i motorfordon: översyn av EU:s rättsliga ramar [2017/2064(INL)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

Ismail Ertug redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Georges Bach för PPE-gruppen, Claudia Țapardel för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Dominique Riquet för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bogdan Andrzej Zdrojewski, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, André Elissen för ENF-gruppen, Deirdre Clune, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Jill Seymour, Andor Deli, Olga Sehnalová, Peter van Dalen, Daniela Aiuto, Markus Ferber, Răzvan Popa, Henna Virkkunen, Eva Maydell och Adam Szejnfeld.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Francis Zammit Dimech, Maria Grapini, Notis Marias och Takis Hadjigeorgiou.

Talare: Violeta Bulc och Ismail Ertug.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.5 i protokollet av den 31.5.2018.


24. Utvidgning av tillämpningsområdet för kapitel I i Bryssel IIa-förordningen till registrerade partnerskap (omarbetning) (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000027/2018) från Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, för utskottet JURI, till kommissionen: Utvidgning av tillämpningsområdet för kapitel I i Bryssel IIa-förordningen till registrerade partnerskap (omarbetning) (B8-0023/2018)

Evelyne Gebhardt (föredragandens ställföreträdande) utvecklade frågan.

Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Rosa Estaràs Ferragut för PPE-gruppen, Daniele Viotti för S&D-gruppen, Marek Jurek för ECR-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Jytte Guteland och Terry Reintke.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Maria Grapini, Takis Hadjigeorgiou och Anna Záborská.

Talare: Andrus Ansip.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


25. Effekterna av utlokalisering för arbetstagare och regioner (debatt)

Uttalande av kommissionen: Effekterna av utlokalisering för arbetstagare och regioner (2018/2674(RSP))

Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Danuta Jazłowiecka för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Daniele Viotti för S&D-gruppen, Richard Sulík för ECR-gruppen, Enrique Calvet Chambon för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ana Miranda, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Adam Szejnfeld, Sergio Gaetano Cofferati, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Adam Szejnfeld, Ruža Tomašić, Eleonora Forenza, Stanislav Polčák, Martin Schirdewan, Brando Benifei och Paloma López Bermejo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou och Ana Miranda.

Talare: Miguel Arias Cañete.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


26. Användningen av medel från föranslutningsinstrumentet i Turkiet (debatt)

Uttalande av kommissionen: Användningen av medel från föranslutningsinstrumentet i Turkiet (2018/2716(RSP))

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Michaela Šojdrová för PPE-gruppen, Kati Piri för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Stanislav Polčák, Charles Tannock för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Marco Zanni för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Lefteris Christoforou, Miltiadis Kyrkos, Angel Dzhambazki, Nadja Hirsch, Judith Sargentini, Kostas Chrysogonos, Gilles Lebreton, Nikos Androulakis, Notis Marias, Nedzhmi Ali, Georg Mayer, Elly Schlein och Ana Gomes.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Demetris Papadakis, Eleonora Forenza, Ana Miranda, Seán Kelly, Costas Mavrides, Julie Ward och Neoklis Sylikiotis.

Talare: Johannes Hahn.

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.


27. Jämställdhet och kvinnors egenmakt: förändring av flickors och kvinnors liv med hjälp av EU:s yttre förbindelser 2016–2020 (debatt)

Betänkande om genomförandet av det gemensamma arbetsdokumentet från avdelningarna (SWD(2015)0182) – Jämställdhet och kvinnors egenmakt: förändring av flickors och kvinnors liv med hjälp av EU:s yttre förbindelser 2016–2020 [2017/2012(INI)] - utskottet för utveckling - utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Linda McAvan och Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

Linda McAvan och Dubravka Šuica redogjorde för betänkandet.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talare: Beatriz Becerra Basterrechea (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz för PPE-gruppen, Liliana Rodrigues för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michaela Šojdrová, Margot Parker för EFDD-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Bogdan Brunon Wenta, Julie Ward, Linnéa Engström, Eleonora Forenza, Anna Záborská, Cécile Kashetu Kyenge, Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică och Clare Moody.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sirpa Pietikäinen, Costas Mavrides, Notis Marias, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dobromir Sośnierz, och Ana Miranda.

Talare: Johannes Hahn, Linda McAvan och Dubravka Šuica.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.9 i protokollet av den 31.5.2018.


28. Genomförande av EU:s ungdomsstrategi (debatt)

Betänkande om genomförandet av EU:s ungdomsstrategi [2017/2259(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

Eider Gardiazabal Rubial redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Svetoslav Hristov Malinov för PPE-gruppen, Silvia Costa för S&D-gruppen, Ilhan Kyuchyuk för ALDE-gruppen, Miroslavs Mitrofanovs för Verts/ALE-gruppen, Liadh Ní Riada för GUE/NGL-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Michaela Šojdrová, Momchil Nekov, Karima Delli, Dobromir Sośnierz, Anna Záborská, Julie Ward, Jeroen Lenaers, Ivari Padar, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Danuta Jazłowiecka och Sofia Ribeiro.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sirpa Pietikäinen, Rory Palmer, Notis Marias, Kateřina Konečná och Seán Kelly.

Talare: Miguel Arias Cañete och Eider Gardiazabal Rubial.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.10 i protokollet av den 31.5.2018.


29. Genomförande av ekodesigndirektivet (2009/125/EG) (debatt)

Betänkande om genomförandet av ekodesigndirektivet (2009/125/EG) [2017/2087(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

Frédérique Ries redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Francesc Gambús för PPE-gruppen, Rory Palmer för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Linnéa Engström för Verts/ALE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Julia Reid för EFDD-gruppen, Sylvie Goddyn för ENF-gruppen, Sirpa Pietikäinen, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Arne Gericke, Eleonora Evi och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Miguel Arias Cañete och Frédérique Ries.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.11 i protokollet av den 31.5.2018.


30. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 621.808/OJJE).


31. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.26.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy