Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 31 май 2018 г. - Страсбург

2. Механизмът за свързване на Европа след 2020 г. (внесени предложения за резолюция)

Изявление на Комисията: Механизмът за свързване на Европа след 2020 г.

Разискването се състоя на 28 май 2018 г. (точка 28 от протокола от 28.5.2018 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Francisco José Millán Mon и Ivo Belet, от името на групата PPE, относно Механизма за свързване на Европа след 2020 г. (2018/2718(RSP)) (B8-0242/2018);

—   Michael Cramer и Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, относно Механизма за свързване на Европа след 2020 г. (2018/2718(RSP)) (B8-0243/2018);

—   Roberts Zīle и Zdzisław Krasnodębski, от името на групата ECR, относно Механизма за свързване на Европа след 2020 г. (2018/2718(RSP)) (B8-0245/2018);

—   Pavel Telička, Gesine Meissner и Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Ismail Ertug и Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, относно Механизма за свързване на Европа след 2020 г. (2018/2718(RSP)) (B8-0246/2018);

—   Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, относно Механизма за свързване на Европа след 2020 г. (2018/2718(RSP)) (B8-0247/2018).

Гласуване: точка 7.7 от протокола от 31.5.2018 г г.

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност