Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο

2. Ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» μετά το 2020 (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Επιτροπής: Ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» μετά το 2020

Η συζήτηση διεξήχθη στις 28 Μαΐου 2018 (σημείο 28 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.5.2018).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Francisco José Millán Mon και Ivo Belet, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» μετά το 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0242/2018

—   Michael Cramer και Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» μετά το 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0243/2018

—   Roberts Zīle και Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» μετά το 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0245/2018

—   Pavel Telička, Gesine Meissner και Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ismail Ertug και Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» μετά το 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0246/2018

—   Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» μετά το 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0247/2018).

Ψηφοφορία: σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 31.5.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου