Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 31 май 2018 г. - Страсбург

3. Положението в Никарагуа (внесени предложения за резолюция)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Никарагуа

Разискването се състоя на 29 май 2018 (точка 14 от протокола от 29.5.2018 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec и Eduard Kukan, от името на групата PPE, относно положението в Никарагуа (2018/2711(RSP)) (B8-0244/2018);

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo et Francisco Assis, от името на групата S&D, относно положението в Никарагуа (2018/2711(RSP)) (B8-0248/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska et Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, относно положението в Никарагуа (2018/2711(RSP)) (B8-0249/2018);

—   Dita Charanzová, Ali Nedzhmi, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen et Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, относно положението в Никарагуа (2018/2711(RSP)) (B8-0251/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo et Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, относно положението в Никарагуа (2018/2711(RSP)) (B8-0252/2018).

Гласуване: точка 7.8 от протокола от 31.5.2018 г г.

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност