Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο

3. Η κατάσταση στη Νικαράγουα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στη Νικαράγουα

Η συζήτηση διεξήχθη στις 29 Μαΐου 2018 (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.5.2018).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec και Eduard Kukan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα (2018/2711(RSP)) (B8-0244/2018

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo και Francisco Assis, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα (2018/2711(RSP)) (B8-0248/2018

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska και Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα (2018/2711(RSP)) (B8-0249/2018

—   Dita Charanzová, Ali Nedzhmi, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα (2018/2711(RSP)) (B8-0251/2018

—   Fabio Massimo Castaldo και Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα (2018/2711(RSP)) (B8-0252/2018).

Ψηφοφορία: σημείο 7.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 31.5.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου