Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 31 mei 2018 - Straatsburg

5. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 30.5.2018 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


5.1. De situatie van gevangenen met dubbel EU- en Iraans staatsburgerschap in Iran

Ontwerpresoluties B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018 (2018/2717(RSP))

Charles Tannock licht ontwerpresolutie B8-0254/2018 toe.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Klaus Buchner, Soraya Post, Lars Adaktusson en Marietje Schaake lichten de ontwerpresoluties B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 en B8-0258/2018 toe.

Het woord wordt gevoerd door Janusz Lewandowski, namens de PPE-Fractie, Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Bill Etheridge, namens de EFDD-Fractie, Eduard Kukan, Jytte Guteland, Anders Primdahl Vistisen, Gérard Deprez, Pavel Svoboda, Flavio Zanonato, Mark Demesmaeker, Jozo Radoš en Tunne Kelam.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jean-Paul Denanot, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Jordi Solé, Wajid Khan, Heinz K. Becker, Julie Ward en José Inácio Faria.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.1 van de notulen van 31.5.2018.


5.2. Verdedigers van vrouwenrechten in Saudi-Arabië

Ontwerpresoluties B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018 (2018/2712(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Tomáš Zdechovský, Marietje Schaake en Ignazio Corrao lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Soraya Post, namens de S&D-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Petras Auštrevičius, namens de ALDE-Fractie, Bill Etheridge, namens de EFDD-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, Wajid Khan en Pina Picierno.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Marie-Christine Vergiat, Fabio Massimo Castaldo, Julie Ward, Stanislav Polčák, Notis Marias, Georgios Epitideios en Cristian-Silviu Buşoi.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.2 van de notulen van 31.5.2018.


5.3. Sudan, met name de situatie van Noura Hussein Hammad

Ontwerpresoluties B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018 (2018/2713(RSP))

Charles Tannock, Jordi Solé, Soraya Post, Joachim Zeller, Miguel Urbán Crespo en Urmas Paet lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Julie Ward, namens de S&D-Fractie, Jacques Colombier, namens de ENF-Fractie, Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid, Cécile Kashetu Kyenge en Andrejs Mamikins.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.3 van de notulen van 31.5.2018.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.43 uur onderbroken.)

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Laatst bijgewerkt op: 24 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid