Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 31. mája 2018 - Štrasburg

5. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 30.5.2018.)


5.1. Situácia osôb s dvojakým občianstvom (EÚ/Irán) väznených v Iráne

Návrhy uznesenia B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018 (2018/2717(RSP))

Charles Tannock uviedol návrh uznesenia B8-0254/2018.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Klaus Buchner, Soraya Post, Lars Adaktusson a Marietje Schaake uviedli návrhy uznesení B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 a B8-0258/2018.

Vystúpili títo poslanci: Janusz Lewandowski v mene skupiny PPE, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Frédérique Ries v mene skupiny ALDE, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Bill Etheridge v mene skupiny EFDD, Eduard Kukan, Jytte Guteland, Anders Primdahl Vistisen, Gérard Deprez, Pavel Svoboda, Flavio Zanonato, Mark Demesmaeker, Jozo Radoš a Tunne Kelam.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jean-Paul Denanot, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Jordi Solé, Wajid Khan, Heinz K. Becker, Julie Ward a José Inácio Faria.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.1 zápisnice zo dňa 31.5.2018.


5.2. Obhajcovia práv žien v Saudskej Arábii

Návrhy uznesenia B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018 (2018/2712(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Tomáš Zdechovský, Marietje Schaake a Ignazio Corrao uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Soraya Post v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Petras Auštrevičius v mene skupiny ALDE, Bill Etheridge v mene skupiny EFDD, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Wajid Khan a Pina Picierno.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Marie-Christine Vergiat, Fabio Massimo Castaldo, Julie Ward, Stanislav Polčák, Notis Marias, Georgios Epitideios a Cristian-Silviu Buşoi.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.2 zápisnice zo dňa 31.5.2018.


5.3. Sudán, najmä situácia Noury Hosseinovej Hammadovej

Návrhy uznesenia B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018 (2018/2713(RSP))

Charles Tannock, Jordi Solé, Soraya Post, Joachim Zeller, Miguel Urbán Crespo a Urmas Paet uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Julie Ward v mene skupiny S&D, Jacques Colombier v mene skupiny ENF, Dobromir Sośnierz – nezaradený poslanec, Cécile Kashetu Kyenge a Andrejs Mamikins.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.3 zápisnice zo dňa 31.5.2018.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.43 pred hlasovaním.)

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia