Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2713(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0265/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 31/05/2018 - 7.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0233

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο

7.3. Σουδάν, και ιδίως η κατάσταση της Noura Hussein Hammad (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018 και B8-0271/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0265/2018

(αντικαθιστά τις B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018 και B8-0271/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Λευτέρης Χριστοφόρου, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere και Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru και Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Νότης Μαριάς, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Branislav Škripek και Pirkko Ruohonen-Lerner, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Maria Heubuch, Bodil Valero, Michèle Rivasi και Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric και Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto και Aymeric Chauprade.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0233)

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου