Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2713(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0265/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 31/05/2018 - 7.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0233

Pöytäkirja
Torstai 31. toukokuuta 2018 - Strasbourg

7.3. Sudan ja erityisesti Noura Hussein Hammadin tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018 ja B8-0271/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0265/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018 ja B8-0271/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere ja Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Soraya Post S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Notis Marias, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Branislav Škripek ja Pirkko Ruohonen-Lerner ECR-ryhmän puolesta

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta

—   Maria Heubuch, Bodil Valero, Michèle Rivasi ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric ja Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto ja Aymeric Chauprade.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0233)

Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö