Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2711(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0244/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 31/05/2018 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0238

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο

7.8. Η κατάσταση στη Νικαράγουα (ψηφοφορία)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στη Νικαράγουα (2018/2711(RSP))

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 31 Μαΐου 2018 (σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 31.5.2018).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018 και B8-0253/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0244/2018

(αντικαθιστά τις B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0251/2018 και B8-0252/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec, Eduard Kukan και José Inácio Faria, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo και Francisco Assis, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei και Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Fabio Massimo Castaldo και Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0238)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0250/2018 και B8-0253/2018 καταπίπτουν.)

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου