Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 31. mai 2018 - Strasbourg

7. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


7.1. Iraanis vangistatud ELi ja Iraani topeltkodakondsusega isikute olukord (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 ja B8-0258/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0254/2018

(asendades B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 ja B8-0258/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein ja Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Monica Macovei ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel;

—   Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Pascal Durand ja Keith Taylor fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Aymeric Chauprade.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0231)


7.2. Naiste õiguste kaitsjad Saudi Araabias (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018 ja B8-0268/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0259/2018

(asendades B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018 ja B8-0268/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Notis Marias ja Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel;

—   Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Ana Miranda, Terry Reintke, Jordi Solé, Keith Taylor ja Helga Trüpel fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Aymeric Chauprade, Rolandas Paksas ja Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0232)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0264/2018 muutus kehtetuks.)


7.3. Sudaan ja eelkõige Noura Hussein Hammadi juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018 ja B8-0271/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0265/2018

(asendades B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018 ja B8-0271/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere ja Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Soraya Post fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Notis Marias, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Branislav Škripek ja Pirkko Ruohonen-Lerner fraktsiooni ECR nimel;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel;

—   Maria Heubuch, Bodil Valero, Michèle Rivasi ja Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric ja Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto ja Aymeric Chauprade.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0233)


7.4. Euroopa Prokuratuuri valikukomisjoni liikme määramine (hääletus)

Otsuse ettepanek Antonio Mura nimetamise kohta nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta määruse (EL) 2017/1939 (millega rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa Prokuratuuri asutamisel) artikli 14 lõike 3 alusel loodud valikukomisjoni (2018/2032(INS)) (B8-0237/2018) - Claude Moraes LIBE-komisjoni nimel

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)
(Salajane hääletus)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (31.5.2018 protokolli lisa 1)

ANTONIO MURA KANDIDATUUR

Vastu võetud (P8_TA(2018)0234)


7.5. Mootorsõidukite läbisõidumõõdikuga manipuleerimine: ELi õigusraamistiku läbivaatamine (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport soovitustega komisjonile mootorsõidukite läbisõidumõõdikuga manipuleerimise ja ELi õigusraamistiku läbivaatamise kohta [2017/2064(INL)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

(parlamendi koosseisu häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0235)


7.6. Liidu kodanikukaitse mehhanism ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta [COM(2017)0772 - C8-0409/2017- 2017/0309(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0236)

Pärast hääletust võttis sõna Elisabetta Gardini, kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


7.7. Euroopa ühendamise rahastu pärast 2020. aastat (hääletus)

Komisjoni avaldus: Euroopa ühendamise rahastu pärast 2020. aastat (2018/2718(RSP))

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks: 31. mail 2018 (31.5.2018 protokollipunkt 2).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018 ja B8-0247/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0242/2018

(asendades B8-0242/2018, B8-0245/2018 ja B8-0246/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Ivo Belet, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper ja Dieter-Lebrecht Koch fraktsiooni PPE nimel;

—   Ismail Ertug ja Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel;

—   Roberts Zīle ja Zdzisław Krasnodębski fraktsiooni ECR nimel;

—   Pavel Telička, Dominique Riquet, Gesine Meissner, Izaskun Bilbao Barandica ja Matthijs van Miltenburg fraktsiooni ALDE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0237)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0243/2018 ja B8-0247/2018 muutusid kehtetuks.)


7.8. Olukord Nicaraguas (hääletus)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Nicaraguas (2018/2711(RSP))

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks: 31. mail 2018 (31.5.2018 protokollipunkt 3).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018 ja B8-0253/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0244/2018

(asendades B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0251/2018 ja B8-0252/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec, Eduard Kukan ja José Inácio Faria fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo ja Francisco Assis fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei ja Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel;

—   Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0238)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0250/2018 ja B8-0253/2018 muutusid kehtetuks.)


7.9. Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine: naiste ja tütarlaste elu muutmine ELi välissuhete kaudu aastatel 2016–2020 (hääletus)

Raport talituste ühise töödokumendi (SWD(2015)0182) „Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine: naiste ja tütarlaste elu muutmine ELi välissuhete kaudu aastatel 2016–2020“ rakendamise kohta [2017/2012(INI)] - Arengukomisjon - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöörid: Linda McAvan ja Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitas fraktsioon PPE)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0239)


7.10. ELi noortestrateegia rakendamine (hääletus)

Raport ELi noortestrateegia rakendamise kohta [2017/2259(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0240)


7.11. Ökodisaini direktiivi rakendamine (2009/125/EÜ) (hääletus)

Raport ökodisaini direktiivi (2009/125/EÜ) rakendamise kohta [2017/2087(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0241)

Sõnavõtud

Ashley Fox esitas suulise muudatusettepaneku, et lisada põhjenduse L järele uus põhjendus. Suuline muudatusettepanek võeti vastu.


7.12. Tähtajaliste lepingutega seotud ebakindluse ja kuritarvituste kaotamist käsitlevatele petitsioonidele vastamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0238/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0242).

Viimane päevakajastamine: 24. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika