Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. gegužės 31 d. - Strasbūras

7. Balsuoti skirtas laikas
CRE

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


7.1. Dvigubą (ES ir Irano) pilietybę turinčių asmenų, įkalintų Irane, padėtis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 ir B8-0258/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0254/2018

(keičia B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 ir B8-0258/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein ir Josef Weidenholzer S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Monica Macovei ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu;

—   Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Pascal Durand ir Keith Taylor Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ir Aymeric Chauprade.

Priimta (P8_TA(2018)0231)


7.2. Moterų teisių gynėjai Saudo Arabijoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018 ir B8-0268/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0259/2018

(keičia B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018 ir B8-0268/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Notis Marias ir Monica Macovei ECR frakcijos vardu;

—   Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Ana Miranda, Terry Reintke, Jordi Solé, Keith Taylor ir Helga Trüpel Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Aymeric Chauprade, Rolandas Paksas ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0232)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0264/2018 anuliuotas.)


7.3. Sudanas, visų pirma Nouros Hussein Hammad padėtis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018 ir B8-0271/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0265/2018

(keičia B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018 ir B8-0271/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere ir Esteban González Pons PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ir Soraya Post S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Notis Marias, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Branislav Škripek ir Pirkko Ruohonen-Lerner ECR frakcijos vardu;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu;

—   Maria Heubuch, Bodil Valero, Michèle Rivasi ir Judith Sargentini, Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric ir Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto ir Aymeric Chauprade.

Priimta (P8_TA(2018)0233)


7.4. Atrankos į Europos prokuratūrą komisijos nario skyrimas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl sprendimo dėl Antonio Muros skyrimo į atrankos komisiją, sudaromą pagal 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje, 14 straipsnio 3 dalį (2018/2032(INS)) (B8-0237/2018) - Claude Moraes LIBE komiteto vardu

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)
(Slaptas balsavimas)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2018 05 31 protokolo 1 priedas)

IŠKELTA ANTONIO MURA KANDIDATŪRA

Priimta (P8_TA(2018)0234)


7.5. Odometro duomenų klastojimas motorinėse transporto priemonėse: ES teisinės sistemos persvarstymas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl odometro duomenų klastojimo motorinėse transporto priemonėse: ES teisinės sistemos persvarstymas [2017/2064(INL)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0235)


7.6. Sąjungos civilinės saugos mechanizmas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo [COM(2017)0772 - C8-0409/2017- 2017/0309(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0236)

Po balsavimo Elisabetta Gardini pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


7.7. Europos infrastruktūros tinklų priemonė po 2020 m. (balsavimas)

Komisijos pareiškimas: Europos infrastruktūros tinklų priemonė po 2020 m. (2018/2718(RSP))

Pasiūlymai dėl rezoliucijų buvo paskelbti 2018 m. gegužės 31 d. (2018 05 31 protokolo 2 punktas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018 ir B8-0247/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0242/2018

(keičia B8-0242/2018, B8-0245/2018 ir B8-0246/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Ivo Belet, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper ir Dieter-Lebrecht Koch PPE frakcijos vardu;

—   Ismail Ertug ir Inés Ayala Sender S&D frakcijos vardu;

—   Roberts Zīle ir Zdzisław Krasnodębski ECR frakcijos vardu;

—   Pavel Telička, Dominique Riquet, Gesine Meissner, Izaskun Bilbao Barandica ir Matthijs van Miltenburg ALDE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0237)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0243/2018 ir B8-0247/2018 anuliuoti.)


7.8. Padėtis Nikaragvoje (balsavimas)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Nikaragvoje (2018/2711(RSP))

Pasiūlymai dėl rezoliucijų buvo paskelbti 2018 m. gegužės 31 d. (2018 05 31 protokolo 3 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018 ir B8-0253/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0244/2018

(keičia B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0251/2018 ir B8-0252/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec, Eduard Kukan ir José Inácio Faria PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo ir Francisco Assis S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei ir Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu;

—   Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu;

—   Fabio Massimo Castaldo ir Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0238)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0250/2018 ir B8-0253/2018 anuliuoti.)


7.9. Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas. Keisti mergaičių ir moterų gyvenimą plėtojant ES išorės santykius 2016–2020 m. (balsavimas)

Pranešimas dėl bendro tarnybų darbinio dokumento (SWD(2015)0182) „Lyčių lygybė ir moterų įgalėjimas: keisti mergaičių ir moterų gyvenimą plėtojant ES išorės santykius 2016–2020 m.“ įgyvendinimo [2017/2012(INI)] - Vystymosi komitetas - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjos: Linda McAvan ir Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateiktas PPE frakcijos)

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0239)


7.10. ES jaunimo strategijos įgyvendinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl ES jaunimo strategijos įgyvendinimo [2017/2259(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0240)


7.11. Ekologinio projektavimo direktyvos įgyvendinimas (2009/125/EB) (balsavimas)

Pranešimas dėl Ekologinio projektavimo direktyvos (2009/125/EB) įgyvendinimo [2017/2087(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0241)

Kalbėjo:

Ashley Fox Pateikė žodinį pakeitimą siekiant įterpti naują dalį po konstatuojamosios dalies L. Žodinis pakeitimas buvo priimtas.


7.12. Atsakymai į peticijas dėl kovos su mažomis garantijomis dirbant ir piktnaudžiavimu terminuotosiomis darbo sutartimis (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0238/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0242).

Atnaujinta: 2018 m. spalio 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika