Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 31 mai 2018 - Strasbourg

7. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


7.1. Situația deținuților din Iran cu dublă cetățenie UE-iraniană (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 și B8-0258/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0254/2018

(care înlocuiește B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 și B8-0258/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein și Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Monica Macovei și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE;

—   Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Pascal Durand și Keith Taylor, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Aymeric Chauprade.

Adoptat (P8_TA(2018)0231)


7.2. Apărătorii drepturilor femeilor în Arabia Saudită (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018 și B8-0268/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0259/2018

(care înlocuiește B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018 și B8-0268/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Notis Marias și Monica Macovei, în numele Grupului ECR;

—   Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Ana Miranda, Terry Reintke, Jordi Solé, Keith Taylor și Helga Trüpel, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Aymeric Chauprade, Rolandas Paksas și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2018)0232)

(Propunerea de rezoluție B8-0264/2018 a devenit caducă.)


7.3. Sudan, în special situația Nourei Hussein Hammad (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018 și B8-0271/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0265/2018

(care înlocuiește B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018 și B8-0271/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere și Esteban González Pons, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru și Soraya Post, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Notis Marias, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Branislav Škripek și Pirkko Ruohonen-Lerner, în numele Grupului ECR;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE;

—   Maria Heubuch, Bodil Valero, Michèle Rivasi și Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric și Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto și Aymeric Chauprade.

Adoptat (P8_TA(2018)0233)


7.4. Numirea unui membru în juriul de selecție pentru Parchetul European (vot)

Propunere de decizie referitoare la numirea lui Antonio Mura ca membru al juriului menționat la articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (2018/2032(INS)) (B8-0237/2018) - Claude Moraes în numele Comisiei LIBE

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)
(vot secret)
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 1 al PV din 31.5.2018)

CANDIDATURE D'ANTONIO MURA

Adoptat (P8_TA(2018)0234)


7.5. Manipularea odometrului în autovehicule: revizuirea cadrului juridic al UE (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind manipularea odometrului în autovehicule: revizuirea cadrului juridic al UE [2017/2064(INL)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0235)


7.6. Mecanismul de protecție civilă al UE ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii [COM(2017)0772 - C8-0409/2017- 2017/0309(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0236)

Au intervenit Elisabetta Gardini, după votare, pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


7.7. Mecanismul pentru interconectarea Europei după 2020 (vot)

Declarație a Comisiei: Mecanismul pentru interconectarea Europei după 2020 (2018/2718(RSP))

Propuneri de rezoluție anunțate la 31 mai 2018 (punctul 2 al PV din 31.5.2018).

Propuneri de rezoluții B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018 și B8-0247/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0242/2018

(care înlocuiește B8-0242/2018, B8-0245/2018 și B8-0246/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Ivo Belet, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper și Dieter-Lebrecht Koch, în numele Grupului PPE;

—   Ismail Ertug și Inés Ayala Sender, în numele Grupului S&D;

—   Roberts Zīle și Zdzisław Krasnodębski, în numele Grupului ECR;

—   Pavel Telička, Dominique Riquet, Gesine Meissner, Izaskun Bilbao Barandica și Matthijs van Miltenburg, în numele Grupului ALDE.

Adoptat (P8_TA(2018)0237)

(Propunerile de rezoluții B8-0243/2018 și B8-0247/2018 au devenit caduce.)


7.8. Situația din Nicaragua (vot)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Nicaragua (2018/2711(RSP))

Propuneri de rezoluție anunțate la 31 mai 2018 (punctul 3 al PV din 31.5.2018).

Propuneri de rezoluții B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018 și B8-0253/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0244/2018

(care înlocuiește B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0251/2018 și B8-0252/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec, Eduard Kukan și José Inácio Faria, în numele Grupului PPE;

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo și Francisco Assis, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei și Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR;

—   Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE;

—   Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2018)0238)

(Propunerile de rezoluții B8-0250/2018 și B8-0253/2018 au devenit caduce.)


7.9. Egalitatea de gen și capacitarea femeilor: transformarea vieții fetelor și femeilor prin intermediul relațiilor externe ale UE 2016-2020 (vot)

Raport referitor la implementarea documentului de lucru comun (SWD(2015)0182) - Egalitatea de gen și capacitarea femeilor: transformarea vieții fetelor și femeilor prin intermediul relațiilor externe ale UE 2016-2020 [2017/2012(INI)] - Comisia pentru dezvoltare - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Linda McAvan și Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul PPE)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0239)


7.10. Punerea în aplicare a strategiei UE pentru tineret (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a strategiei UE pentru tineret [2017/2259(INI)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0240)


7.11. Punerea în aplicare a Directivei privind proiectarea ecologică (2009/125/CE) (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2009/125/CE privind proiectarea ecologică [2017/2087(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0241)

Intervenții

Ashley Fox a prezentat un amendament oral pentru adăugarea unui considerent nou după considerentul L. Amendamentul oral a fost reținut.


7.12. Răspunsuri la petițiile privind contracararea precarității și utilizarea abuzivă a contractelor pe durată determinată (vot)

Propunere de rezoluție B8-0238/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0242).

Ultima actualizare: 24 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate