Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 31 maj 2018 - Strasbourg

12. Större interpellationer (debatt)

Större interpellationer med begäran om skriftligt svar med debatt


12.1. EU:s reaktion på sexuella övergrepp inom hjälporganisationer

Större interpellation med begäran om skriftligt svar med debatt (O-000032/2018) från Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria och Monica Macovei, till kommissionen (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik): EU:s reaktion på sexuella övergrepp inom hjälporganisationer (B8-0020/2018)

Fredrick Federley utvecklade frågan.

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Andrejs Mamikins för S&D-gruppen, Urszula Krupa för ECR-gruppen, Ana Miranda för Verts/ALE-gruppen, Jörg Meuthen för EFDD-gruppen, och André Elissen för ENF-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrejs Mamikins, och Ivan Jakovčić.

Talare: Christos Stylianides.


12.2. Firandet av Internationella familjedagen (den 15 maj)

Större interpellation med begäran om skriftligt svar med debatt (O-000042/2018) från Jörg Meuthen för EFDD-gruppen, till kommissionen: Firandet av Internationella familjedagen (den 15 maj) (B8-0021/2018)

Jörg Meuthen utvecklade frågan.

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Anna Záborská för PPE-gruppen, Andrejs Mamikins för S&D-gruppen, Urszula Krupa för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Ana Miranda för Verts/ALE-gruppen, Michaela Šojdrová och Seán Kelly, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrejs Mamikins.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Peter Jahr och Arne Gericke.

Talare: Christos Stylianides.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy