Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 31 май 2018 г. - Страсбург

14. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на хармонизирани правила относно определянето на юридически представители за целите на събирането на доказателства по наказателни производства (COM(2018)0226 - C8-0154/2018 - 2018/0107(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

IMCO

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските заповеди за предоставяне и за запазване на електронни доказателства по наказателноправни въпроси (COM(2018)0225 - C8-0155/2018 - 2018/0108(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

IMCO

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET, DEVE, EMPL, FEMM

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

ITRE

- Предложение за решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (COM(2018)0325 - C8-0201/2018 - 2018/0135(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

INTA, CONT, ECON, ENVI, AGRI, AFCO

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за пропорционално разпределяне на тарифните квоти, включени в списъка на Съюза в рамките на СТО, след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, и за изменение на Регламент (ЕО) № 32/2000 на Съвета (COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

ITRE, AGRI, PECH

- Предложение за регламент на Съвета относно методите и процедурата за предоставяне на собствените ресурси на база общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, схемата на Европейския съюз за търговия с емисии и нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса, както и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства (COM(2018)0326 - C8-0203/2018 - 2018/0131(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 за окончателни унифицирани схеми за събирането на собствените ресурси, набирани от данък добавена стойност (COM(2018)0328 - C8-0204/2018 - 2018/0133(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

ECON

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (кодифициран текст) (COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Проект на решение на Европейския съвет за определяне на състава на Европейския парламент (00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

2) от членове на Парламента, предложения за резолюция (член 133 от Правилника за дейността)

- Joëlle Mélin. Предложение за резолюция относно прерогативите на Европейския съюз в областта на социалната закрила на европейските работници (B8-0192/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Ivan Jakovčić. Предложение за резолюция относно кръговата икономика: намаляване и повторна употреба на отпадъците (B8-0193/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно помощта за завръщане на работа на жертвите на тероризъм (B8-0215/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно оказване на подкрепа за християните по света (B8-0216/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Younous Omarjee. Предложение за резолюция относно борбата с незаконната търговия с тютюневи изделия чрез привеждане в съответствие на членове 15 и 16 от Директива 2014/40/ЕС (Директива за тютюневите изделия) с протокола на Световната здравна организация (СЗО) за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия. (B8-0221/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Jacques Colombier и Philippe Loiseau. Предложение за резолюция относно Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (B8-0222/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно забраната на неоникотиноидните пестициди (B8-0223/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Joëlle Mélin. Предложение за резолюция за по-голямо участие на националните парламенти в транспонирането на европейските директиви (B8-0228/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно интеграцията на образователните средства в образователния процес (B8-0229/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Dominique Bilde и Sylvie Goddyn. Предложение за резолюция относно клането без зашеметяване (B8-0230/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност