Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 31. května 2018 - Štrasburk

14. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví harmonizovaná pravidla pro jmenování právních zástupců za účelem shromažďování důkazů v trestním řízení (COM(2018)0226 - C8-0154/2018 - 2018/0107(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských předávacích a uchovávacích příkazech pro elektronické důkazy v trestních věcech (COM(2018)0225 - C8-0155/2018 - 2018/0108(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, DEVE, EMPL, FEMM

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

ITRE

- Návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie (COM(2018)0325 - C8-0201/2018 - 2018/0135(CNS))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

INTA, CONT, ECON, ENVI, AGRI, AFCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a o změně nařízení Rady (ES) č. 32/2000 (COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

ITRE, AGRI, PECH

- Návrh nařízení Rady o metodách a postupu pro poskytování vlastních zdrojů ze společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob, ze systému Evropské unie pro obchodování s emisemi a z plastových obalových odpadů, které nejsou recyklovány, a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (COM(2018)0326 - C8-0203/2018 - 2018/0131(NLE))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty (COM(2018)0328 - C8-0204/2018 - 2018/0133(NLE))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

ECON

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání (kodifikované znění) (COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Rozhodnutí Evropské rady, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu (00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE))

předáno

příslušný výbor :

AFCO

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Joëlle Mélin. Návrh usnesení o výsadách Evropské unie v oblasti sociální ochrany zaměstnanců v EU (B8-0192/2018)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Ivan Jakovčić. Návrh usnesení o oběhovém hospodářství: omezování odpadu a opětovné využívání (B8-0193/2018)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Dominique Martin. Návrh usnesení o poskytování pomoci obětem terorismu při opětovném začlenění na trh práce (B8-0215/2018)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o podpoře křesťanů ve světě (B8-0216/2018)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Younous Omarjee. Návrh usnesení o boji proti nedovolenému obchodu s tabákovými výrobky úpravou článků 15 a 16 směrnice 2014/40/EU („směrnice o tabákových výrobcích“) v souladu s protokolem Světové zdravotnické organizace o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky (B8-0221/2018)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Jacques Colombier a Philippe Loiseau. Návrh usnesení o Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (B8-0222/2018)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o zákazu neonikotinoidních pesticidů (B8-0223/2018)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Joëlle Mélin. Návrh usnesení za účelem významnějšího zapojení vnitrostátních parlamentů do provádění evropských směrnic (B8-0228/2018)

předáno

příslušný výbor :

AFCO

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o začleňování vzdělávacích prostředků do vzdělávání (B8-0229/2018)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Dominique Bilde a Sylvie Goddyn. Návrh usnesení o porážce bez předchozího omráčení (B8-0230/2018)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

Poslední aktualizace: 24. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí