Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 31. maj 2018 - Strasbourg

14. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmoniserede regler for udpegning af retlige repræsentanter med henblik på indsamling af bevismateriale i straffesager (COM(2018)0226 - C8-0154/2018 - 2018/0107(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske editions- og sikringskendelser om elektronisk bevismateriale i straffesager (COM(2018)0225 - C8-0155/2018 - 2018/0108(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 862/2007 om EF-statistikker over migration og international beskyttelse (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET, DEVE, EMPL, FEMM

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/96/EF om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

ITRE

- Forslag til Rådets afgørelse om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (COM(2018)0325 - C8-0201/2018 - 2018/0135(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

INTA, CONT, ECON, ENVI, AGRI, AFCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fordelingen af toldkontingenter opført på Den Europæiske Unions WTO-liste under henvisning til Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 (COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

ITRE, AGRI, PECH

- Forslag til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de egne indtægter baseret på det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag, på Den Europæiske Unions emissionshandelssystem og på plastemballageaffald, der ikke er genanvendt, og om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav (COM(2018)0326 - C8-0203/2018 - 2018/0131(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89 om den endelige ordning for ensartet opkrævning af egne indtægter hidrørende fra merværdiafgiften (COM(2018)0328 - C8-0204/2018 - 2018/0133(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

ECON

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (kodifikation) (COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Udkast til Det Europæiske Råds afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning (00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

2) fra medlemmerne: beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Joëlle Mélin. Forslag til beslutning om Den Europæiske Unions beføjelser med hensyn til social beskyttelse af EU's arbejdstagere (B8-0192/2018)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Ivan Jakovčić. Forslag til beslutning om den cirkulære økonomi: reduktion og genbrug af affald (B8-0193/2018)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om støtte til erhvervsmæssig reintegration af terrorofre (B8-0215/2018)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

LIBE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om støtte til verdens kristne (B8-0216/2018)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Younous Omarjee. Forslag til beslutning om bekæmpelse af ulovlig handel med tobaksvarer ved at bringe artikel 15 og 16 i direktiv 2014/40/EU ("tobaksdirektivet") i overensstemmelse med Verdenssundhedsorganisationens protokol om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer (B8-0221/2018)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Jacques Colombier og Philippe Loiseau. Forslag til beslutning om Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (B8-0222/2018)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om forbud mod neonicotinoidholdige pesticider (B8-0223/2018)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Joëlle Mélin. Forslag til beslutning om større inddragelse af de nationale parlamenter i gennemførelsen af EU-direktiver (B8-0228/2018)

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om integrering af undervisningsmidler i undervisningen (B8-0229/2018)

henvist til:

kor.udv. :

CULT


- Dominique Bilde og Sylvie Goddyn. Forslag til beslutning om slagtning uden bedøvelse (B8-0230/2018)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik