Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 31. toukokuuta 2018 - Strasbourg

14. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhdenmukaisista säännöistä laillisten edustajien nimeämiseksi todistusaineiston keräämistä varten rikosoikeudellisissa menettelyissä (COM(2018)0226 - C8-0154/2018 - 2018/0107(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähköistä todistusaineistoa rikosoikeudellisissa asioissa koskevista eurooppalaisista esittämis- ja säilyttämismääräyksistä (COM(2018)0225 - C8-0155/2018 - 2018/0108(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 862/2007 muuttamisesta (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, EMPL, FEMM

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin 2008/96/EY muuttamisesta (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

ITRE

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (COM(2018)0325 - C8-0201/2018 - 2018/0135(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

INTA, CONT, ECON, ENVI, AGRI, AFCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin WTO-luetteloon sisältyvien tariffikiintiöiden jakamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 32/2000 muuttamisesta (COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

ITRE, AGRI, PECH

- Ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (COM(2018)0326 - C8-0203/2018 - 2018/0131(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamisesta (COM(2018)0328 - C8-0204/2018 - 2018/0133(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

ECON

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen (kodifikaatio) (COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Esitys Eurooppa-neuvoston päätökseksi Euroopan parlamentin kokoonpanosta (00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

AFCO

2) jäseniltä, päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla

- Joëlle Mélin. Päätöslauselmaesitys unionin työntekijöiden sosiaalista suojelua koskevasta Euroopan unionin toimivallasta (B8-0192/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Ivan Jakovčić. Päätöslauselmaesitys kiertotaloudesta: jätteiden vähentäminen ja uudelleenkäyttö (B8-0193/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys terrorismin uhrien työelämään palaamisen tukemisesta (B8-0215/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

LIBE

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys maailman kristittyjen tukemisesta (B8-0216/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Younous Omarjee. Päätöslauselmaesitys tupakkatuotteiden laittoman kaupan torjumisesta saattamalla direktiivin 2014/40/EU (”tupakkadirektiivi”) 15 ja 16 artikla yhdenmukaisiksi tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämistä koskevan Maailman terveysjärjestön pöytäkirjan kanssa (B8-0221/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Jacques Colombier ja Philippe Loiseau. Päätöslauselmaesitys Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) (B8-0222/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys neonikotinoideja sisältävien torjunta-aineiden kieltämisestä (B8-0223/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Joëlle Mélin. Päätöslauselmaesitys kansallisten parlamenttien laajemmasta osallistumisesta Euroopan unionin direktiivien saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä (B8-0228/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys opetusvälineiden integroinnista koulutukseen (B8-0229/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Dominique Bilde et Sylvie Goddyn. Päätöslauselmaesitys teurastuksesta ilman tainnutusta (B8-0230/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

AGRI

Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö