Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. gegužės 31 d. - Strasbūras

14. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomos teisinių atstovų skyrimo įrodymams baudžiamosiose bylose rinkti suderintos taisyklės (COM(2018)0226 - C8-0154/2018 - 2018/0107(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos elektroninių įrodymų baudžiamosiose bylose pateikimo ir saugojimo orderių, (COM(2018)0225 - C8-0155/2018 - 2018/0108(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

AFET, DEVE, EMPL, FEMM

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/96/EB dėl kelių infrastruktūros saugumo valdymo (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

Nuomonė :

ITRE

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos (COM(2018)0325 - C8-0201/2018 - 2018/0135(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

INTA, CONT, ECON, ENVI, AGRI, AFCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarifinių kvotų, nustatytų Sąjungai skirtame PPO sąraše, paskirstymo po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 32/2000 (COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

Nuomonė :

ITRE, AGRI, PECH

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl bendra konsoliduotąja pelno mokesčio baze, Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema ir neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįstų nuosavų išteklių teikimo metodų ir tvarkos ir dėl priemonių, skirtų grynųjų pinigų poreikiui patenkinti (COM(2018)0326 - C8-0203/2018 - 2018/0131(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 1553/89 dėl galutinių vienodų nuosavų lėšų, kaupiamų iš pridėtinės vertės mokesčio, surinkimo priemonių (COM(2018)0328 - C8-0204/2018 - 2018/0133(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

ECON

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui (kodifikuota redakcija) (COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Europos Vadovų Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos Parlamento sudėtis, projektas (00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

2) Parlamento narių:, pasiūlymas dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Joëlle Mélin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Sąjungos prerogatyvų ES darbuotojų socialinės apsaugos srityje (B8-0192/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Ivan Jakovčić. Pasiūlymas dėl rezoliucijos „Žiedinė ekonomika. Atliekų kiekio mažinimas ir pakartotinis naudojimas“ (B8-0193/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

Nuomonė :

ITRE

- Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pagalbos terorizmo aukoms grįžti į darbo rinką (B8-0215/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

Nuomonė :

LIBE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramos krikščionims pasaulyje (B8-0216/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Younous Omarjee. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su neteisėta prekyba tabako gaminiais suderinant Direktyvos 2014/40/ES (Tabako gaminių direktyva) 15 ir 16 straipsnius su Pasaulio sveikatos organizacijos protokolu dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo (B8-0221/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Jacques Colombier ir Philippe Loiseau. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) (B8-0222/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl neonikotinoidinių pesticidų uždraudimo (B8-0223/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Joëlle Mélin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl aktyvesnio nacionalinių parlamentų dalyvavimo į nacionalinę teisę perkeliant ES direktyvas (B8-0228/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mokymo priemonių integravimo į švietimą (B8-0229/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Dominique Bilde ir Sylvie Goddyn. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl gyvulių skerdimo jų neapsvaiginus (B8-0230/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

Atnaujinta: 2018 m. spalio 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika