Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2018. gada 31. maijs - Strasbūra

14. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko paredz saskaņotus noteikumus juridisko pārstāvju iecelšanai ar mērķi iegūt pierādījumus kriminālprocesā (COM(2018)0226 - C8-0154/2018 - 2018/0107(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas elektronisko pierādījumu sniegšanas un saglabāšanas rīkojumiem elektronisko pierādījumu gūšanai krimināllietās (COM(2018)0225 - C8-0155/2018 - 2018/0108(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 862/2007 par Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET, DEVE, EMPL, FEMM

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2008/96/EK par ceļu infrastruktūras drošības pārvaldību (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

ITRE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu (COM(2018)0325 - C8-0201/2018 - 2018/0135(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

INTA, CONT, ECON, ENVI, AGRI, AFCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības PTO sarakstā iekļauto tarifa kvotu sadalījumu pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības un ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 32/2000 (COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

ITRE, AGRI, PECH

- Priekšlikums Padomes regulai par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus pašu resursus, kas pamatojas uz kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi, Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu un nereciklēta izlietotā plastmasas iepakojuma daudzumu, un par pasākumiem, lai izpildītu kases vajadzības (COM(2018)0326 - C8-0203/2018 - 2018/0131(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Padomes regulai, ar ko izdara grozījumus Regulā (EEK, Euratom) Nr. 1553/89 par galīgajiem vienotajiem pasākumiem, lai iekasētu pašu resursus, ko veido pievienotās vērtības nodokļi (COM(2018)0328 - C8-0204/2018 - 2018/0133(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

ECON

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai (Kodificēta redakcija) (COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Projekts Eiropadomes lēmumam, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta sastāvu (00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE))

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Joëlle Mélin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Savienības prerogatīvām ES darba ņēmēju sociālās aizsardzības jomā (B8-0192/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Ivan Jakovčić. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par aprites ekonomiku — atkritumu rašanās samazināšana un atkārtota izmantošana (B8-0193/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par palīdzību terorisma upuru reintegrācijai darba tirgū (B8-0215/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

LIBE

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kristiešu atbalstīšanu pasaulē (B8-0216/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Younous Omarjee. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cīņu pret tabakas izstrādājumu nelikumīgu tirdzniecību, Direktīvas 2014/40/ES (Tabakas izstrādājumu direktīvas) 15. un 16. pantu saskaņojot ar Pasaules Veselības organizācijas Protokolu par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības novēršanu (B8-0221/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Jacques Colombier un Philippe Loiseau. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) (B8-0222/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par neonikotinoīdu grupas pesticīdu aizliegšanu (B8-0223/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Joëlle Mélin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par valstu parlamentu ciešāku iesaistīšanu Eiropas direktīvu transponēšanā (B8-0228/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par izglītojošu rīku iekļaušanu mācību programmā (B8-0229/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Dominique Bilde un Sylvie Goddyn. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kaušanu bez apdullināšanas (B8-0230/2018)

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 24. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika