Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 31 maja 2018 r. - Strasburg

14. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej zharmonizowane przepisy dotyczące mianowania przedstawicieli prawnych w celu gromadzenia dowodów na potrzeby postępowań karnych (COM(2018)0226 - C8-0154/2018 - 2018/0107(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

IMCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego nakazu wydania dowodów dotyczącego elektronicznego materiału dowodowego w sprawach karnych i europejskiego nakazu zabezpieczenia dowodów dotyczącego elektronicznego materiału dowodowego w sprawach karnych (COM(2018)0225 - C8-0155/2018 - 2018/0108(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

IMCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET, DEVE, EMPL, FEMM

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2008/96/WE w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

ITRE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (COM(2018)0325 - C8-0201/2018 - 2018/0135(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

INTA, CONT, ECON, ENVI, AGRI, AFCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii i zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 (COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

ITRE, AGRI, PECH

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie metod i procedury udostępniania zasobów własnych opartych na wspólnej skonsolidowanej podstawie opodatkowania osób prawnych, na unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji i na niepoddawanych recyklingowi odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz w sprawie środków w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych (COM(2018)0326 - C8-0203/2018 - 2018/0131(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr1553/89 w sprawie ostatecznych jednolitych warunków poboru środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej (COM(2018)0328 - C8-0204/2018 - 2018/0133(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

ECON

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (tekst jednolity) (COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Projekt decyzji Rady Europejskiej określającej skład Parlamentu Europejskiego (00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Joëlle Mélin. Projekt rezolucji w sprawie kompetencji Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony socjalnej pracowników europejskich (B8-0192/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Ivan Jakovčić. Projekt rezolucji w sprawie gospodarki o obiegu zamkniętym: ograniczanie i ponowne wykorzystanie odpadów (B8-0193/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie udzielania pomocy ofiarom terroryzmu w reintegracji z rynkiem pracy (B8-0215/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

LIBE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie wsparcia dla chrześcijan na świecie (B8-0216/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Younous Omarjee. Projekt rezolucji w sprawie zwalczania nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi dzięki dostosowaniu art. 15 i 16 dyrektywy 2014/40/UE („dyrektywa tytoniowa”) do protokołu Światowej Organizacji Zdrowia w sprawie wyeliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi (B8-0221/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Jacques Colombier i Philippe Loiseau. Projekt rezolucji w sprawie Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (B8-0222/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie zakazu stosowania pestycydów neonikotynoidowych (B8-0223/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Joëlle Mélin. Projekt rezolucji w sprawie większego zaangażowania parlamentów narodowych w transpozycję dyrektyw europejskich (B8-0228/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie integracji nowych narzędzi edukacyjnych (B8-0229/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Dominique Bilde i Sylvie Goddyn. Projekt rezolucji w sprawie uboju bez ogłuszania (B8-0230/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

Ostatnia aktualizacja: 24 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności