Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 31. maj 2018 - Strasbourg

14. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi harmoniziranih pravil o imenovanju pravnih zastopnikov za namene zbiranja dokazov v kazenskih postopkih (COM(2018)0226 - C8-0154/2018 - 2018/0107(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

IMCO

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem nalogu za predložitev in evropskem nalogu za zavarovanje elektronskih dokazov v kazenskih zadevah (COM(2018)0225 - C8-0155/2018 - 2018/0108(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

IMCO

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 862/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

AFET, DEVE, EMPL, FEMM

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2008/96/ES o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

mnenje :

ITRE

- Predlog sklepa Sveta o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije (COM(2018)0325 - C8-0201/2018 - 2018/0135(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

INTA, CONT, ECON, ENVI, AGRI, AFCO

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o porazdelitvi tarifnih kvot, vključenih na seznam Unije v okviru STO, po izstopu Združenega kraljestva iz Unije in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 32/2000 (COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD))

posredovano

pristojni odbor :

INTA

mnenje :

ITRE, AGRI, PECH

- Predlog uredbe Sveta o načinih in postopkih za dajanje lastnih sredstev iz naslovov skupne konsolidirane osnove za davek od dohodkov pravnih oseb, sistema Evropske unije za trgovanje z emisijami in odpadne plastične embalaže, ki se ne reciklira, na razpolago ter ukrepih za zagotavljanje denarnih sredstev (COM(2018)0326 - C8-0203/2018 - 2018/0131(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EGS, Euratom) št. 1553/89 o dokončni enotni ureditvi zbiranja lastnih sredstev, pridobljenih iz davka na dodano vrednost (COM(2018)0328 - C8-0204/2018 - 2018/0133(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

ECON

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje (kodificirano besedilo) (COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD))

posredovano

pristojni odbor :

JURI

- Sklep Evropskega sveta o sestavi Evropskega parlamenta (00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

AFCO

2) od poslancev Parlamenta, predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Joëlle Mélin. Predlog resolucije o pristojnostih Evropske unije na področju socialne zaščite evropskih delavcev (B8-0192/2018)

posredovano

pristojni odbor :

EMPL

- Ivan Jakovčić. Predlog resolucije o krožnem gospodarstvu: zmanjševanje količine odpadkov in njihova ponovna uporaba (B8-0193/2018)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

ITRE

- Dominique Martin. Predlog resolucije o podpori za ponovno vključitev žrtev terorizma v zaposlitev (B8-0215/2018)

posredovano

pristojni odbor :

EMPL

mnenje :

LIBE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o podpori kristjanom po svetu (B8-0216/2018)

posredovano

pristojni odbor :

AFET

- Younous Omarjee. Predlog resolucije o boju proti nezakoniti trgovini s tobačnimi izdelki z uskladitvijo členov 15 in 16 Direktive 2014/40/EU („direktiva o tobačnih izdelkih“) s protokolom Svetovne zdravstvene organizacije za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki (B8-0221/2018)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Jacques Colombier in Philippe Loiseau. Predlog resolucije o Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja (EKSRP) (B8-0222/2018)

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o prepovedi uporabe neonikotinoidnih pesticidov (B8-0223/2018)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Joëlle Mélin. Predlog resolucije za večjo vlogo nacionalnih parlamentov pri prenosu direktiv EU (B8-0228/2018)

posredovano

pristojni odbor :

AFCO

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o vključevanju učnih sredstev v izobraževanje (B8-0229/2018)

posredovano

pristojni odbor :

CULT


- Dominique Bilde in Sylvie Goddyn. Predlog resolucije o zakolu brez omamljenja (B8-0230/2018)
posredovano pristojnemu odboru: AGRI

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

Zadnja posodobitev: 24. oktober 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov