Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 31 maj 2018 - Strasbourg

14. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av harmoniserade bestämmelser för utseende av rättsliga företrädare för insamling av bevisning i straffrättsliga förfaranden (COM(2018)0226 - C8-0154/2018 - 2018/0107(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska utlämnandeorder och bevarandeorder för elektroniska bevis i straffrättsliga förfaranden (COM(2018)0225 - C8-0155/2018 - 2018/0108(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 862/2007 om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, EMPL, FEMM

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/96/EG om förvaltning av vägars säkerhet (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

ITRE

- Förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (COM(2018)0325 - C8-0201/2018 - 2018/0135(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

INTA, CONT, ECON, ENVI, AGRI, AFCO

- Europaparlamentets och rådets förordning om fördelningen av tullkvoterna på unionens WTO-lista efter Förenade kungarikets utträde ur unionen och om ändring av rådets förordning (EG) nr 32/2000 (COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

ITRE, AGRI, PECH

- Förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov (COM(2018)0326 - C8-0203/2018 - 2018/0131(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdeskatt (COM(2018)0328 - C8-0204/2018 - 2018/0133(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

ECON

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (kodifiering) (COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

- Förslag till rådets beslut om Europaparlamentets sammansättning (00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Joëlle Mélin. Förslag till resolution om Europeiska unionens befogenheter avseende socialt skydd för arbetstagare inom EU (B8-0192/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Ivan Jakovčić. Förslag till resolution om den cirkulära ekonomin: avfallsreducering och återanvändning (B8-0193/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

ITRE

- Dominique Martin. Förslag till resolution om stöd för återinträde på arbetsmarknaden för personer som varit offer för terrorism (B8-0215/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

LIBE

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om stöd till kristna i världen (B8-0216/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Younous Omarjee. Förslag till resolution om bekämpning av olaglig handel med tobaksvaror med hjälp av åtgärder för att bringa artiklarna 15 och 16 i direktiv 2014/40/EU (”tobaksdirektivet”) i överensstämmelse med Världshälsoorganisationens protokoll för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror (B8-0221/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Jacques Colombier och Philippe Loiseau. Förslag till resolution om Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) (B8-0222/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om förbud mot bekämpningsmedel som innehåller neonikotinoider (B8-0223/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Joëlle Mélin. Förslag till resolution om ett större deltagande från de nationella parlamentens sida i införlivandet av EU-direktiv (B8-0228/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om integrering av pedagogiska hjälpmedel i undervisningen (B8-0229/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Dominique Bilde och Sylvie Goddyn. Förslag till resolution om slakt utan bedövning (B8-0230/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy