Показалец 
Протокол
PDF 327kWORD 90k
Четвъртък, 31 май 2018 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Механизмът за свързване на Европа след 2020 г. (внесени предложения за резолюция)
 3.Положението в Никарагуа (внесени предложения за резолюция)
 4.Предоставяне на отговор на петиции относно справянето с несигурността и злоупотребата със срочни договори (разискване)
 5.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
5.1.Положението на лишените от свобода граждани с двойно европейско и иранско гражданство в Иран
  
5.2.Защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия
  
5.3.Судан, и по-конкретно положението на Нура Хюсеин Хамад
 6.Възобновяване на заседанието
 7.Време за гласуване
  
7.1.Положението на лишените от свобода граждани с двойно европейско и иранско гражданство в Иран (гласуване)
  
7.2.Защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия (гласуване)
  
7.3.Судан, и по-конкретно положението на Нура Хюсеин Хамад (гласуване)
  
7.4.Назначаване на член на комитета по подбора за Европейската прокуратура (гласуване)
  
7.5.Манипулиране с километропоказателя при моторните превозни средства: преразглеждане на правната рамка на ЕС (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.6.Механизъм за гражданска защита на Съюза ***I (гласуване)
  
7.7.Механизмът за свързване на Европа след 2020 г. (гласуване)
  
7.8.Положението в Никарагуа (гласуване)
  
7.9.Равенство между половете и овластяване на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС през периода 2016 – 2020 г. (гласуване)
  
7.10.Прилагане на стратегията на ЕС за младежта (гласуване)
  
7.11.Прилагане на Директивата за екодизайна (2009/125/EO) (гласуване)
  
7.12.Предоставяне на отговор на петиции относно справянето с несигурността и злоупотребата със срочни договори (гласуване)
 8.Обяснения на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Запитвания, последвани от разисквания (разискване)
  
12.1.Отговор на ЕС на неприемливо сексуално поведение в организациите за оказване на помощ
  
12.2.Отбелязване на Международния ден на семейството (15 май)
 13.Решения относно някои документи
 14.Внесени документи
 15.Петиции
 16.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 17.График на следващите заседания
 18.Закриване на заседанието
 19.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Назначаване на член на комитета по подбора за Европейската прокуратура (Антонио Мура)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Механизмът за свързване на Европа след 2020 г. (внесени предложения за резолюция)

Изявление на Комисията: Механизмът за свързване на Европа след 2020 г.

Разискването се състоя на 28 май 2018 г. (точка 28 от протокола от 28.5.2018 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Francisco José Millán Mon и Ivo Belet, от името на групата PPE, относно Механизма за свързване на Европа след 2020 г. (2018/2718(RSP)) (B8-0242/2018);

—   Michael Cramer и Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, относно Механизма за свързване на Европа след 2020 г. (2018/2718(RSP)) (B8-0243/2018);

—   Roberts Zīle и Zdzisław Krasnodębski, от името на групата ECR, относно Механизма за свързване на Европа след 2020 г. (2018/2718(RSP)) (B8-0245/2018);

—   Pavel Telička, Gesine Meissner и Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Ismail Ertug и Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, относно Механизма за свързване на Европа след 2020 г. (2018/2718(RSP)) (B8-0246/2018);

—   Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, относно Механизма за свързване на Европа след 2020 г. (2018/2718(RSP)) (B8-0247/2018).

Гласуване: точка 7.7 от протокола от 31.5.2018 г г.


3. Положението в Никарагуа (внесени предложения за резолюция)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Никарагуа

Разискването се състоя на 29 май 2018 (точка 14 от протокола от 29.5.2018 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec и Eduard Kukan, от името на групата PPE, относно положението в Никарагуа (2018/2711(RSP)) (B8-0244/2018);

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo et Francisco Assis, от името на групата S&D, относно положението в Никарагуа (2018/2711(RSP)) (B8-0248/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska et Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, относно положението в Никарагуа (2018/2711(RSP)) (B8-0249/2018);

—   Dita Charanzová, Ali Nedzhmi, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen et Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, относно положението в Никарагуа (2018/2711(RSP)) (B8-0251/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo et Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, относно положението в Никарагуа (2018/2711(RSP)) (B8-0252/2018).

Гласуване: точка 7.8 от протокола от 31.5.2018 г г.


4. Предоставяне на отговор на петиции относно справянето с несигурността и злоупотребата със срочни договори (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000054/2018) зададен от Cecilia Wikström, от името на комисията PETI, към Комисията: Предоставянето на отговор на петиции относно справянето с несигурността и злоупотребата със срочни договори (B8-0022/2018)

Cecilia Wikström разви въпроса.

Christos Stylianides (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Jarosław Wałęsa, от името на групата PPE, Jude Kirton-Darling, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Yana Toom, от името на групата ALDE, Ana Miranda, от името на групата Verts/ALE, Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Dominique Martin, от името на групата ENF, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Deirdre Clune, Siôn Simon, Enrique Calvet Chambon, Igor Šoltes, Kostadinka Kuneva, Laura Agea, Stanislav Polčák, Marlene Mizzi, Ángela Vallina, Sofia Ribeiro, Soledad Cabezón Ruiz, Tania González Peñas и Agnes Jongerius.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Peter Jahr, Tonino Picula, Georgios Epitideios, Costas Mavrides и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказа се Christos Stylianides.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Cecilia Wikström, от името на комисията PETI, относно предоставянето на отговор на петиции относно справянето с несигурността и злоупотребата със срочни договори (2018/2600(RSP)) (B8-0238/2018).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.12 от протокола от 31.5.2018 г г.


5. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 30.5.2018 г.)


5.1. Положението на лишените от свобода граждани с двойно европейско и иранско гражданство в Иран

Предложения за резолюция B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018 (2018/2717(RSP))

Charles Tannock представи предложението за резолюция B8-0254/2018.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Klaus Buchner, Soraya Post, Lars Adaktusson et Marietje Schaake представиха предложенията за резолюция B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 и B8-0258/2018.

Изказаха се: Janusz Lewandowski, от името на групата PPE, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Frédérique Ries, от името на групата ALDE, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Bill Etheridge, от името на групата EFDD, Eduard Kukan, Jytte Guteland, Anders Primdahl Vistisen, Gérard Deprez, Pavel Svoboda, Flavio Zanonato, Mark Demesmaeker, Jozo Radoš и Tunne Kelam.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jean-Paul Denanot, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Jordi Solé, Wajid Khan, Heinz K. Becker, Julie Ward и José Inácio Faria.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.1 от протокола от 31.5.2018 г.


5.2. Защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия

Предложения за резолюция B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018 (2018/2712(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Tomáš Zdechovský, Marietje Schaake и Ignazio Corrao представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Soraya Post, от името на групата S&D, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Petras Auštrevičius, от името на групата ALDE, Bill Etheridge, от името на групата EFDD, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Wajid Khan и Pina Picierno.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Marie-Christine Vergiat, Fabio Massimo Castaldo, Julie Ward, Stanislav Polčák, Notis Marias, Georgios Epitideios и Cristian-Silviu Buşoi.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.2 от протокола от 31.5.2018 г.


5.3. Судан, и по-конкретно положението на Нура Хюсеин Хамад

Предложения за резолюция B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018 (2018/2713(RSP))

Charles Tannock, Jordi Solé, Soraya Post, Joachim Zeller, Miguel Urbán Crespo и Urmas Paet представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Julie Ward, от името на групата S&D, Jacques Colombier, от името на групата ENF, Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП, Cécile Kashetu Kyenge и Andrejs Mamikins.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo и Stanislav Polčák.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.3 от протокола от 31.5.2018 г.

(Заседанието беше прекъснато в 11.43 ч. в очакване на времето за гласуване.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател


6. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.03 ч.

Изказаха се: Eleonora Forenza във връзка с изказване, направено неотдавна от Markus Ferber по германската телевизия относно Италия, Iratxe García Pérez и Dobromir Sośnierz относно отменянето от Съда на ЕС на решението на Бюрото от 3 април 2017 г. за налагането на санкция на Janusz Korwin-Mikke, Roberto Gualtieri (председател на комисията ECON) също във връзка с думите на Markus Ferber, и Markus Ferber, който направи разяснения на поставеното под въпрос изказване.


7. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


7.1. Положението на лишените от свобода граждани с двойно европейско и иранско гражданство в Иран (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 и B8-0258/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0254/2018

(за замяна на B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 и B8-0258/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu и Inese Vaidere, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein и Josef Weidenholzer, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Monica Macovei и Branislav Škripek, от името на групата ECR;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen и Hilde Vautmans, от името на групата ALDE;

—   Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Pascal Durand и Keith Taylor, от името на групата Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao и Aymeric Chauprade.

Приема се (P8_TA(2018)0231)


7.2. Защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018 и B8-0268/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0259/2018

(за замяна на B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018 и B8-0268/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu и Inese Vaidere, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Notis Marias и Monica Macovei, от името на групата ECR;

—   Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen и Hilde Vautmans, от името на групата ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Ana Miranda, Terry Reintke, Jordi Solé, Keith Taylor и Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Aymeric Chauprade, Rolandas Paksas и Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2018)0232)

(Предложението за резолюция B8-0264/2018 отпада.)


7.3. Судан, и по-конкретно положението на Нура Хюсеин Хамад (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018 и B8-0271/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0265/2018

(за замяна на B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018 и B8-0271/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere и Esteban González Pons, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru и Soraya Post, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Notis Marias, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Branislav Škripek и Pirkko Ruohonen-Lerner, от името на групата ECR;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen и Hilde Vautmans, от името на групата ALDE;

—   Maria Heubuch, Bodil Valero, Michèle Rivasi и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE;

—   Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric и Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto и Aymeric Chauprade.

Приема се (P8_TA(2018)0233)


7.4. Назначаване на член на комитета по подбора за Европейската прокуратура (гласуване)

Предложение за решение относно назначаването на Антонио Мура за член на комитета по подбора, създаден съгласно член 14, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (2018/2032(INS)) (B8-0237/2018) - Claude Moraes от името на комисията LIBE

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)
(Тайно гласуване)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 31.5.2018 г)

КАНДИДАТУРА НА АНТОНИО МУРА

Приема се (P8_TA(2018)0234)


7.5. Манипулиране с километропоказателя при моторните превозни средства: преразглеждане на правната рамка на ЕС (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад, съдържащ препоръки към Комисията относно манипулирането с километропоказателя при моторните превозни средства: преразглеждане на правната рамка на ЕС [2017/2064(INL)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0235)


7.6. Механизъм за гражданска защита на Съюза ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза [COM(2017)0772 - C8-0409/2017- 2017/0309(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0236)

Изказа се Elisabetta Gardini, след гласуването, с искане въпросът да се отнесе до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри това искане.


7.7. Механизмът за свързване на Европа след 2020 г. (гласуване)

Изявление на Комисията: Механизмът за свързване на Европа след 2020 г. (2018/2718(RSP))

Предложенията за резолюции са обявени на 31 май 2018 г. (точка 2 от протокола от 31.5.2018 г.).

Предложения за резолюция B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018 и B8-0247/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0242/2018

(за замяна на B8-0242/2018, B8-0245/2018 и B8-0246/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Ivo Belet, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper и Dieter-Lebrecht Koch, от името на групата PPE;

—   Ismail Ertug и Inés Ayala Sender, от името на групата S&D;

—   Roberts Zīle и Zdzisław Krasnodębski, от името на групата ECR;

—   Pavel Telička, Dominique Riquet, Gesine Meissner, Izaskun Bilbao Barandica и Matthijs van Miltenburg, от името на групата ALDE.

Приема се (P8_TA(2018)0237)

(Предложенията за резолюции B8-0243/2018 и B8-0247/2018 отпадат.)


7.8. Положението в Никарагуа (гласуване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Никарагуа (2018/2711(RSP))

Предложенията за резолюции са обявени на 31 май 2018 г. (точка 3 от протокола от 31.5.2018 г).

Предложения за резолюция B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018 и B8-0253/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0244/2018

(за замяна на B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0251/2018 и B8-0252/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec, Eduard Kukan и José Inácio Faria, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo и Francisco Assis, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei и Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR;

—   Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen и Hilde Vautmans, от името на групата ALDE;

—   Fabio Massimo Castaldo и Ignazio Corrao, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2018)0238)

(Предложенията за резолюции B8-0250/2018 и B8-0253/2018 отпадат.)


7.9. Равенство между половете и овластяване на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС през периода 2016 – 2020 г. (гласуване)

Доклад относно прилагането на съвместния работен документ (SWD(2015)0182) – Равенство между половете и овластяване на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС през периода 2016 – 2020 г.) [2017/2012(INI)] - Комисия по развитие - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчици: Linda McAvan и Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата PPE)

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0239)


7.10. Прилагане на стратегията на ЕС за младежта (гласуване)

Доклад относно прилагането на стратегията на ЕС за младежта [2017/2259(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0240)


7.11. Прилагане на Директивата за екодизайна (2009/125/EO) (гласуване)

Доклад относно прилагането на Директивата за екодизайна (2009/125/ЕО) [2017/2087(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0241)

Изказвания

Ashley Fox предложи устно изменение за добавяне на ново съображение след съображение Л. Изменението беше взето под внимание.


7.12. Предоставяне на отговор на петиции относно справянето с несигурността и злоупотребата със срочни договори (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0238/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0242).


8. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Ismail Ertug - A8-0155/2018
Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Stanislav Polčák и Monika Smolková

Доклад Elisabetta Gardini - A8-0180/2018
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, José Inácio Faria и Monika Smolková

Механизмът за свързване на Европа след 2020 г. RC-B8-0242/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Seán Kelly и Stanislav Polčák

Положението в НикарагуаRC-B8-0244/2018
José Inácio Faria

Доклад Linda McAvan и Dubravka Šuica - A8-0167/2018
Urszula Krupa и Dobromir Sośnierz

Доклад Eider Gardiazabal Rubial - A8-0162/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Момчил Неков, Tibor Szanyi, José Inácio Faria и Monika Smolková

Доклад Frédérique Ries - A8-0165/2018
Tibor Szanyi и Sander Loones

Предоставяне на отговор на петиции относно справянето с несигурността и злоупотребата със срочни договори – B8-0238/2018
Alex Mayer и Rory Palmer.


9. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 13.10 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател


10. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.00 ч.


11. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


12. Запитвания, последвани от разисквания (разискване)

Запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания


12.1. Отговор на ЕС на неприемливо сексуално поведение в организациите за оказване на помощ

Запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания (G-000003/2018) от Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria и Monica Macovei, към Комисията (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност): Запитване - VP/HR - Отговор на ЕС на неприемливо сексуално поведение в организациите за оказване на помощ (B8-0020/2018)

Fredrick Federley разви въпроса.

Christos Stylianides (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Andrejs Mamikins, от името на групата S&D, Urszula Krupa, от името на групата ECR, Ana Miranda, от името на групата Verts/ALE, Jörg Meuthen, от името на групата EFDD, и André Elissen, от името на групата ENF.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andrejs Mamikins и Ivan Jakovčić.

Изказа се Christos Stylianides.


12.2. Отбелязване на Международния ден на семейството (15 май)

Запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания (G-000004/2018) от Jörg Meuthen, от името на групата EFDD, към Комисията: Запитване - Отбелязване на Международния ден на семейството (15 май) (B8-0021/2018)

Jörg Meuthen разви въпроса.

Christos Stylianides (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Anna Záborská, от името на групата PPE, Andrejs Mamikins, от името на групата S&D, Urszula Krupa, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Ana Miranda, от името на групата Verts/ALE, Michaela Šojdrová и Seán Kelly, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andrejs Mamikins.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Peter Jahr и Arne Gericke.

Изказа се Christos Stylianides.

Разискването приключи.


13. Решения относно някои документи

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 24 май 2018)

комисия TRAN

- Пристанищни приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
(подпомагаща: ENVI, PECH)

Промени в сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия JURI

- Еквивалентност на полските инспекции, извършвани в Бразилия, на културите за производство на фуражни семена и на културите за производство на зърнено-житни семена и на еквивалентността на фуражните семена и зърнено-житните семена, произведени в Бразилия, както и еквивалентност на полските инспекции, извършвани в Молдова, на културите за производство на зърнено-житни семена, културите за производство на зеленчукови семена и културите за производство на маслодайни и влакнодайни семена и на еквивалентността на зърнено-житните семена, зеленчуковите семена и маслодайните и влакнодайните семена, произведени в Молдова (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: AGRI
подпомагаща: JURI (член 39 от Правилника за дейността)

комисия ENVI

- Прилагане на Споразумението за търговия между Европейския съюз и Колумбия и Перу (2018/2010(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: INTA
подпомагаща: AFET, ENVI

- Нелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: AGRI
подпомагаща: ENVI, IMCO

комисия TRAN

- Представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: JURI
подпомагаща: IMCO, TRAN

комисия CULT

- Минимални стандарти за малцинствата в ЕС (2018/2036(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: LIBE
подпомагаща: CULT, PETI


14. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на хармонизирани правила относно определянето на юридически представители за целите на събирането на доказателства по наказателни производства (COM(2018)0226 - C8-0154/2018 - 2018/0107(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

IMCO

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските заповеди за предоставяне и за запазване на електронни доказателства по наказателноправни въпроси (COM(2018)0225 - C8-0155/2018 - 2018/0108(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

IMCO

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET, DEVE, EMPL, FEMM

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

ITRE

- Предложение за решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (COM(2018)0325 - C8-0201/2018 - 2018/0135(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

INTA, CONT, ECON, ENVI, AGRI, AFCO

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за пропорционално разпределяне на тарифните квоти, включени в списъка на Съюза в рамките на СТО, след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, и за изменение на Регламент (ЕО) № 32/2000 на Съвета (COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

ITRE, AGRI, PECH

- Предложение за регламент на Съвета относно методите и процедурата за предоставяне на собствените ресурси на база общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, схемата на Европейския съюз за търговия с емисии и нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса, както и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства (COM(2018)0326 - C8-0203/2018 - 2018/0131(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 за окончателни унифицирани схеми за събирането на собствените ресурси, набирани от данък добавена стойност (COM(2018)0328 - C8-0204/2018 - 2018/0133(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

ECON

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (кодифициран текст) (COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Проект на решение на Европейския съвет за определяне на състава на Европейския парламент (00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

2) от членове на Парламента, предложения за резолюция (член 133 от Правилника за дейността)

- Joëlle Mélin. Предложение за резолюция относно прерогативите на Европейския съюз в областта на социалната закрила на европейските работници (B8-0192/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Ivan Jakovčić. Предложение за резолюция относно кръговата икономика: намаляване и повторна употреба на отпадъците (B8-0193/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно помощта за завръщане на работа на жертвите на тероризъм (B8-0215/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно оказване на подкрепа за християните по света (B8-0216/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Younous Omarjee. Предложение за резолюция относно борбата с незаконната търговия с тютюневи изделия чрез привеждане в съответствие на членове 15 и 16 от Директива 2014/40/ЕС (Директива за тютюневите изделия) с протокола на Световната здравна организация (СЗО) за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия. (B8-0221/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Jacques Colombier и Philippe Loiseau. Предложение за резолюция относно Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (B8-0222/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно забраната на неоникотиноидните пестициди (B8-0223/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Joëlle Mélin. Предложение за резолюция за по-голямо участие на националните парламенти в транспонирането на европейските директиви (B8-0228/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно интеграцията на образователните средства в образователния процес (B8-0229/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Dominique Bilde и Sylvie Goddyn. Предложение за резолюция относно клането без зашеметяване (B8-0230/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI


15. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочените дати в съответствие с член 215, параграфи 9 и 10 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

7 май 2018 г.

(*) Името е с поверителен характер.

Jean Claude Gadisseur (№ 0271/2018); (*) (№ 0272/2018); Jennifer Manteiga Branco (№ 0273/2018); (*) (№ 0274/2018); (*) (№ 0275/2018); Carmelo Potenza (№ 0276/2018); (*) (№ 0277/2018); Ismael Carrón de la Calle (№ 0278/2018); (*) (№ 0279/2018); Giacomo Pierini (№ 0280/2018); Lorenzo Torto (№ 0281/2018); (*) (№ 0282/2018); Sergio Santamaría Santigosa (№ 0283/2018); Paula Enríquez Layos (№ 0284/2018); Edward Demeza (№ 0285/2018); Ulrich Schneider (№ 0286/2018); Jacques Koelewijn (№ 0287/2018); (*) (№ 0288/2018); Giuseppe Mastronuzzi (№ 0289/2018); (*) (№ 0290/2018); (*) (№ 0291/2018); (*) (№ 0292/2018); (*) (№ 0293/2018); Jens Genzer (№ 0294/2018); Jens Genzer (№ 0295/2018); Jens Genzer (№ 0296/2018); Jens Genzer (№ 0297/2018); Jens Genzer (№ 0298/2018); Jens Genzer (№ 0299/2018); Jens Genzer (№ 0300/2018); Jens Genzer (№ 0301/2018); Jens Genzer (№ 0302/2018); Jens Genzer (№ 0303/2018); Jens Genzer (№ 0304/2018); (*) (№ 0305/2018); (*) (№ 0306/2018); (*) (№ 0307/2018); Jens Genzer (№ 0308/2018); Jens Genzer (№ 0309/2018); Jens Genzer (№ 0310/2018); Gredo Förster (№ 0311/2018); José María Rodríguez Noval (№ 0312/2018); (*) (№ 0313/2018); Tomás Sebastián Martín Enríquez (№ 0314/2018); (*) (№ 0315/2018); (*) (№ 0316/2018); Aleksandrs Kuzmins (№ 0317/2018); (*) (№ 0318/2018); (*) (№ 0319/2018); (*) (№ 0320/2018); (*) (№ 0321/2018); Osvaldo Borghese (№ 0322/2018); Marcello Sacco (№ 0323/2018); Wolfgang Zierhut (№ 0324/2018); Latifa Abuazoum (№ 0325/2018).

25 май 2018 г.

(*) Името е с поверителен характер.

Joël Marte (№ 0326/2018); Sebastián Pérez Gallardo (№ 0327/2018); Àngels Bosch Camprecios (European Confederation of Police (EuroCOP)) (№ 0328/2018); Veselina Nikolova (№ 0329/2018); Germán Fernández Valero (№ 0330/2018); Michael Opstrup (№ 0331/2018); Jürgen Schmidt (№ 0332/2018); (*) (№ 0333/2018); Stefan Stenzel (№ 0334/2018); Massimo Scarafia (№ 0335/2018); (*) (№ 0336/2018); (*) (№ 0337/2018); (*) (№ 0338/2018); (*) (№ 0339/2018); (*) (№ 0340/2018); Giacomo Pierini (№ 0341/2018); Chiara Papi (№ 0342/2018); (*) (№ 0343/2018); (*) (№ 0344/2018); (*) (№ 0345/2018); (*) (№ 0346/2018); (*) (№ 0347/2018); (*) (№ 0348/2018); (*) (№ 0349/2018); (*) (№ 0350/2018); Serena Caprio (№ 0351/2018); Francisco Javier Fabo Indurain (№ 0352/2018); Guzal Mustafakulova (№ 0353/2018); (*) (№ 0354/2018); (*) (№ 0355/2018); Ivan Yanev (№ 0356/2018); Wojciech Zieliński (№ 0357/2018); (*) (№ 0358/2018); (*) (№ 0359/2018); Joaquín Infante (№ 0360/2018); (*) (№ 0361/2018); Sibylle Schroer (№ 0362/2018); Wolfgang Gerber (№ 0363/2018); (*) (№ 0364/2018); (*) (№ 0365/2018); (*) (№ 0366/2018); Arianna Colonello (№ 0367/2018); Renaud Le Mailloux (№ 0368/2018); Marco Bava (№ 0369/2018); (*) (№ 0370/2018); (*) (№ 0371/2018); Bîrsoan Adrian (№ 0372/2018); José Manuel Martín Álvarez (№ 0373/2018); Sotirios Zarianopoulos (№ 0374/2018); (*) (№ 0375/2018); (*) (№ 0376/2018); (*) (№ 0377/2018); (*) (№ 0378/2018); (*) (№ 0379/2018); (*) (№ 0380/2018); (*) (№ 0381/2018); Saloa Marqués Edesa (№ 0382/2018); (*)(№ 0383/2018); (*) (№ 0384/2018); (*) (№ 0385/2018); Isabel Vila (№ 0386/2018); (*) (№ 0387/2018); María Soledad Borrillo (№ 0388/2018); (*) (№ 0389/2018); (*) (№ 0390/2018); (*) (№ 0391/2018); Enrique León Martín (№ 0392/2018); Raffaele Bruno Ferraro (№ 0393/2018); Martin Kliche (№ 0394/2018); (*) (№ 0395/2018); (*) (№ 0396/2018); (*) (№ 0397/2018); (*) (№ 0398/2018); (*) (№ 0399/2018); Tomasz Fidler (№ 0400/2018); (*) (№ 0401/2018); (*) (№ 0402/2018); Ton Vervloet (№ 0403/2018); Daniel Dimov (№ 0404/2018); Ralf Schüßler (№ 0405/2018); (*) (№ 0406/2018); (*) (№ 0407/2018); (*) (№ 0408/2018); Cruz Fuertes Balbuena (№ 0409/2018); (*) (№ 0410/2018); (*) (№ 0411/2018); (*) (№ 0412/2018); (*) (№ 0413/2018); (*) (№ 0414/2018); Joaquín Pi Anguita (№ 0415/2018); (*) (№ 0416/2018); (*) (№ 0417/2018); (*) (№ 0418/2018); Miguel Vicente Núñez (№ 0419/2018); (*) (№ 0420/2018); (*) (№ 0421/2018).

Председателят съобщи, че на 25 май 2018 г. е отправил към компетентната комисия, в съответствие с разпоредбите на член 215, параграф 15 от Правилника за дейността, петициите, получени в Европейския парламент, изпратени от физически или юридически лица, които не са граждани на Европейския съюз и които не пребивават или нямат седалище в държава членка.


16. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 3 от Правилника за дейността протоколът от настоящото заседание ще бъде представен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


17. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 11 юни 2018 до 14 юни 2018 г.


18. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 16.00 ч.


19. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Klaus Welle

Antonio Tajani

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Джамбазки, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Станишев, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zwiefka

Извинени:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein


Приложение 1 - Назначаване на член на комитета по подбора за Европейската прокуратура (Антонио Мура)

ALDE:
Ali, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Campbell Bannerman, Czesak, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piotrowski, Poręba, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Bullock, Castaldo, Chauprade, Coburn, Collins, Corrao, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Colombier, Elissen, Goddyn, de Graaff, Jamet, Kappel, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scotta', Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Kovács, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:

Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, Gräßle, Grossetête, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, McAllister, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Martusciello, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Polčák, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tolić, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Eickhout, Engström, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност