Seznam 
Zápis
PDF 295kWORD 87k
Čtvrtek, 31. května 2018 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Nástroj pro propojení Evropy po roce 2020 (předložené návrhy usnesení)
 3.Situace v Nikaragui (předložené návrhy usnesení)
 4.Reakce na petice týkající se nejistoty spojené se smlouvami na dobu určitou a jejich zneužívání (rozprava)
 5.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
5.1.Situace osob s dvojí státní příslušností EU a Íránu vězněných v Íránu
  
5.2.Obránci práv žen v Saúdské Arábii
  
5.3.Súdán, zejména situace Núry Husajnové Hammádové
 6.Pokračování denního zasedání
 7.Hlasování
  
7.1.Situace osob s dvojí státní příslušností EU a Íránu vězněných v Íránu (hlasování)
  
7.2.Obránci práv žen v Saúdské Arábii (hlasování)
  
7.3.Súdán, zejména situace Núry Husajnové Hammádové (hlasování)
  
7.4.Jmenování člena výběrové komise Úřadu evropského veřejného žalobce (hlasování)
  
7.5.Manipulace s počitadlem ujetých kilometrů u motorových vozidel: revize právního rámce EU (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.6.Mechanismus civilní ochrany Unie ***I (hlasování)
  
7.7.Nástroj pro propojení Evropy po roce 2020 (hlasování)
  
7.8.Situace v Nikaragui (hlasování)
  
7.9.Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen: proměna života žen a dívek prostřednictvím vnějších vztahů EU (2016–2020) (hlasování)
  
7.10.Provádění strategie EU pro mládež (hlasování)
  
7.11.Provádění směrnice o ekodesignu (2009/125/ES) (hlasování)
  
7.12.Reakce na petice týkající se nejistoty spojené se smlouvami na dobu určitou a jejich zneužívání (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Závažné interpelace (rozprava)
  
12.1.Reakce EU na nevhodné sexuální chování pracovníků charitativních organizací
  
12.2.Oslavy Mezinárodního dne rodiny (15. květen)
 13.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 14.Předložení dokumentů
 15.Petice
 16.Předání textů přijatých na tomto denním zasedání
 17.Termín příštího dílčího zasedání
 18.Ukončení denního zasedání
 19.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Jmenování člena výběrové komise Úřadu evropského veřejného žalobce (Antonio Mura)


PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Nástroj pro propojení Evropy po roce 2020 (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Komise: Nástroj pro propojení Evropy po roce 2020

Rozprava se konala dne 28. května 2018 (bod 28 zápisu ze dne 28.5.2018).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Francisco José Millán Mon a Ivo Belet za skupinu PPE o nástroji pro propojení Evropy po roce 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0242/2018);

—   Michael Cramer a Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE o nástroji pro propojení Evropy po roce 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0243/2018);

—   Roberts Zīle a Zdzisław Krasnodębski za skupinu ECR o Nástroji pro propojení Evropy po roce 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0245/2018);

—   Pavel Telička, Gesine Meissner a Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Ismail Ertug a Inés Ayala Sender za skupinu S&D o Nástroji pro propojení Evropy po roce 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0246/2018);

—   Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL o Nástroji pro propojení Evropy po roce 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0247/2018).

Hlasování: bod 7.7 zápisu ze dne 31.5.2018.


3. Situace v Nikaragui (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Nikaragui

Rozprava se konala dne 29. května 2018 (bod 14 zápisu ze dne 29.5.2018).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec a Eduard Kukan za skupinu PPE o situaci v Nikaragui (2018/2711(RSP)) (B8-0244/2018);

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo a Francisco Assis za skupinu S&D o situaci v Nikaragui (2018/2711(RSP)) (B8-0248/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska a Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR o situaci v Nigérii (2018/2711(RSP)) (B8-0249/2018);

—   Dita Charanzová, Ali Nedzhmi, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Hilde Vautmans za skupinu ALDE o situaci v Nikaragui (2018/2711(RSP)) (B8-0251/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao za skupinu EFDD o situaci v Nikaragui (2018/2711(RSP)) (B8-0252/2018).

Hlasování: bod 7.8 zápisu ze dne 31.5.2018.


4. Reakce na petice týkající se nejistoty spojené se smlouvami na dobu určitou a jejich zneužívání (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000054/2018), kterou pokládá Cecilia Wikström za výbor PETI Komisi: Reakce na petice týkající se nejistoty spojené se smlouvami na dobu určitou a jejich zneužívání (B8-0022/2018)

Cecilia Wikström rozvinula otázku.

Christos Stylianides (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Jarosław Wałęsa za skupinu PPE, Jude Kirton-Darling za skupinu S&D, Notis Marias za skupinu ECR, Yana Toom za skupinu ALDE, Ana Miranda za skupinu Verts/ALE, Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL, Eleonora Evi za skupinu EFDD, Dominique Martin za skupinu ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, Deirdre Clune, Siôn Simon, Enrique Calvet Chambon, Igor Šoltes, Kostadinka Kuneva, Laura Agea, Stanislav Polčák, Marlene Mizzi, Ángela Vallina, Sofia Ribeiro, Soledad Cabezón Ruiz, Tania González Peñas a Agnes Jongerius.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Peter Jahr, Tonino Picula, Georgios Epitideios, Costas Mavrides a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystoupil Christos Stylianides.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Cecilia Wikström za výbor PETI o odpovědích na petice týkající se nejistoty spojené se smlouvami na dobu určitou a jejich zneužívání (2018/2600(RSP)) (B8-0238/2018).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.12 zápisu ze dne 31.5.2018.


5. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 30.5.2018.)


5.1. Situace osob s dvojí státní příslušností EU a Íránu vězněných v Íránu

Návrhy usnesení B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018 (2018/2717(RSP))

Charles Tannock uvedl návrh usnesení B8-0254/2018.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Klaus Buchner, Soraya Post, Lars Adaktusson a Marietje Schaake uvedli návrhy usnesení B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 a B8-0258/2018.

Vystoupili: Janusz Lewandowski za skupinu PPE, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Frédérique Ries za skupinu ALDE, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Bill Etheridge za skupinu EFDD, Eduard Kukan, Jytte Guteland, Anders Primdahl Vistisen, Gérard Deprez, Pavel Svoboda, Flavio Zanonato, Mark Demesmaeker, Jozo Radoš a Tunne Kelam.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jean-Paul Denanot, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Jordi Solé, Wajid Khan, Heinz K. Becker, Julie Ward a José Inácio Faria.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.1 zápisu ze dne 31.5.2018.


5.2. Obránci práv žen v Saúdské Arábii

Návrhy usnesení B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018 (2018/2712(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Tomáš Zdechovský, Marietje Schaake a Ignazio Corrao uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Soraya Post za skupinu S&D, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Petras Auštrevičius za skupinu ALDE, Bill Etheridge za skupinu EFDD, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, Wajid Khan a Pina Picierno.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Marie-Christine Vergiat, Fabio Massimo Castaldo, Julie Ward, Stanislav Polčák, Notis Marias, Georgios Epitideios a Cristian-Silviu Buşoi.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.2 zápisu ze dne 31.5.2018.


5.3. Súdán, zejména situace Núry Husajnové Hammádové

Návrhy usnesení B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018 (2018/2713(RSP))

Charles Tannock, Jordi Solé, Soraya Post, Joachim Zeller, Miguel Urbán Crespo a Urmas Paet uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Julie Ward za skupinu S&D, Jacques Colombier za skupinu ENF, Dobromir Sośnierz – nezařazený poslanec, Cécile Kashetu Kyenge a Andrejs Mamikins.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo a Stanislav Polčák.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.3 zápisu ze dne 31.5.2018.

(Denní hlasování bylo přerušeno v 11:43 před hlasováním.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně


6. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:03.

Vystoupili: Eleonora Forenza k nedávným výrokům týkajícím se Itálie, které Markus Ferber pronesl v německé televizi, Iratxe García Pérez a Dobromir Sośnierz ke skutečnosti, že Soudní dvůr EU zrušil rozhodnutí předsednictva ze dne 3. dubna 2017 o uložení sankcí Januszi Korwinovi-Mikkemu, Roberto Gualtieri (předseda výboru ECON) rovněž k výrokům, které pronesl Markus Ferber, a Markus Ferber, který své výroky upřesnil.


7. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


7.1. Situace osob s dvojí státní příslušností EU a Íránu vězněných v Íránu (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 a B8-0258/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0254/2018

(nahrazující B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 a B8-0258/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu a Inese Vaidere za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein a Josef Weidenholzer za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Monica Macovei a Branislav Škripek za skupinu ECR;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Hilde Vautmans za skupinu ALDE;

—   Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Pascal Durand a Keith Taylor za skupinu Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Aymeric Chauprade.

přijat (P8_TA(2018)0231)


7.2. Obránci práv žen v Saúdské Arábii (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018 a B8-0268/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0259/2018

(nahrazující B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018 a B8-0268/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu a Inese Vaidere za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Notis Marias a Monica Macovei za skupinu ECR;

—   Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Hilde Vautmans za skupinu ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Ana Miranda, Terry Reintke, Jordi Solé, Keith Taylor a Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Aymeric Chauprade, Rolandas Paksas a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2018)0232)

(Návrh usnesení B8-0264/2018 se nebere v potaz.)


7.3. Súdán, zejména situace Núry Husajnové Hammádové (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018 a B8-0271/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0265/2018

(nahrazující B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018 a B8-0271/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere a Esteban González Pons za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Soraya Post za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Notis Marias, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Branislav Škripek a Pirkko Ruohonen-Lerner za skupinu ECR;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Hilde Vautmans za skupinu ALDE;

—   Maria Heubuch, Bodil Valero, Michèle Rivasi a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE;

—   Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric a Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto a Aymeric Chauprade.

přijat (P8_TA(2018)0233)


7.4. Jmenování člena výběrové komise Úřadu evropského veřejného žalobce (hlasování)

Návrh rozhodnutí o jmenování Antonia Mury do výběrové komise uvedené v čl. 14 odst. 3 nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (2018/2032(INS)) (B8-0237/2018) - Claude Moraes za výbor LIBE

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)
(tajné hlasování)
Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 1 zápisu ze dne 31.5.2018)

JMENOVÁNÍ ANTONIA MURY

přijat (P8_TA(2018)0234)


7.5. Manipulace s počitadlem ujetých kilometrů u motorových vozidel: revize právního rámce EU (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva obsahující doporučení Komisi o manipulaci s počitadlem ujetých kilometrů u motorových vozidel: revize právního rámce EU [2017/2064(INL)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0235)


7.6. Mechanismus civilní ochrany Unie ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie [COM(2017)0772 - C8-0409/2017- 2017/0309(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0236)

Po hlasování vystoupila Elisabetta Gardini s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


7.7. Nástroj pro propojení Evropy po roce 2020 (hlasování)

Prohlášení Komise: Nástroj pro propojení Evropy po roce 2020 (2018/2718(RSP))

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 31. května 2018 (bod 2 zápisu ze dne 31.5.2018).

Návrhy usnesení B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018 a B8-0247/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0242/2018

(nahrazující B8-0242/2018, B8-0245/2018 a B8-0246/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Ivo Belet, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper a Dieter-Lebrecht Koch za skupinu PPE;

—   Ismail Ertug a Inés Ayala Sender za skupinu S&D;

—   Roberts Zīle a Zdzisław Krasnodębski za skupinu ECR;

—   Pavel Telička, Dominique Riquet, Gesine Meissner, Izaskun Bilbao Barandica a Matthijs van Miltenburg za skupinu ALDE.

přijat (P8_TA(2018)0237)

(Návrhy usnesení B8-0243/2018 a B8-0247/2018 se neberou v potaz.)


7.8. Situace v Nikaragui (hlasování)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Nikaragui (2018/2711(RSP))

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 31. května 2018 (bod 3 zápisu ze dne 31.5.2018).

Návrhy usnesení B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018 a B8-0253/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0244/2018

(nahrazující B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0251/2018 a B8-0252/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec, Eduard Kukan a José Inácio Faria za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo a Francisco Assis za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei a Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR;

—   Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Hilde Vautmans za skupinu ALDE;

—   Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2018)0238)

(Návrhy usnesení B8-0250/2018 a B8-0253/2018 se neberou v potaz.)


7.9. Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen: proměna života žen a dívek prostřednictvím vnějších vztahů EU (2016–2020) (hlasování)

Zpráva o provádění společného pracovního dokumentu útvarů (SWD(2015)0182) – Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen: proměna života dívek a žen prostřednictvím vnějších vztahů EU (2016–2020) [2017/2012(INI)] - Výbor pro rozvoj - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajky: Linda McAvan a Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený za skupinu PPE)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0239)


7.10. Provádění strategie EU pro mládež (hlasování)

Zpráva o provádění strategie EU pro mládež [2017/2259(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0240)


7.11. Provádění směrnice o ekodesignu (2009/125/ES) (hlasování)

Zpráva o provádění směrnice o ekodesignu (2009/125/ES) [2017/2087(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0241)

Vystoupení

Ashley Fox předložil ústní pozměňovací návrh, kterým se vkládá nový bod odůvodnění za bod odůvodnění L. Ústní pozměňovací návrh byl vzat v potaz.


7.12. Reakce na petice týkající se nejistoty spojené se smlouvami na dobu určitou a jejich zneužívání (hlasování)

Návrh usnesení B8-0238/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0242).


8. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Ismail Ertug - A8-0155/2018
Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Stanislav Polčák a Monika Smolková

zpráva Elisabetta Gardini - A8-0180/2018
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, José Inácio Faria a Monika Smolková

Nástroj pro propojení Evropy po roce 2020RC-B8-0242/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Seán Kelly a Stanislav Polčák

Situace v NikaraguiRC-B8-0244/2018
José Inácio Faria

zpráva Linda McAvan a Dubravka Šuica - A8-0167/2018
Urszula Krupa a Dobromir Sośnierz

zpráva Eider Gardiazabal Rubial - A8-0162/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, José Inácio Faria a Monika Smolková

zpráva Frédérique Ries - A8-0165/2018
Tibor Szanyi a Sander Loones

Reakce na petice týkající se nejistoty spojené se smlouvami na dobu určitou a jejich zneužívání – B8-0238/2018
Alex Mayer a Rory Palmer.


9. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:10.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně


10. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:00.


11. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


12. Závažné interpelace (rozprava)

Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou


12.1. Reakce EU na nevhodné sexuální chování pracovníků charitativních organizací

Závažná interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou (O-000032/2018), kterou pokládají Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria a Monica Macovei Komisi (místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku): Reakce EU na nevhodné sexuální chování pracovníků charitativních organizací (B8-0020/2018)

Fredrick Federley rozvinul otázku.

Christos Stylianides (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Andrejs Mamikins za skupinu S&D, Urszula Krupa za skupinu ECR, Ana Miranda za skupinu Verts/ALE, Jörg Meuthen za skupinu EFDD, a André Elissen za skupinu ENF.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andrejs Mamikins, a Ivan Jakovčić.

Vystoupil Christos Stylianides.


12.2. Oslavy Mezinárodního dne rodiny (15. květen)

Závažná interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou (O-000042/2018), kterou pokládá Jörg Meuthen za skupinu EFDD Komisi: Oslavy Mezinárodního dne rodiny (15. květen) (B8-0021/2018)

Jörg Meuthen rozvinul otázku.

Christos Stylianides (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Anna Záborská za skupinu PPE, Andrejs Mamikins za skupinu S&D, Urszula Krupa za skupinu ECR, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, Ana Miranda za skupinu Verts/ALE, Michaela Šojdrová a Seán Kelly, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andrejs Mamikins.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Peter Jahr a Arne Gericke.

Vystoupil Christos Stylianides.

Rozprava skončila.


13. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Postup s přidruženými výbory (článek 54 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 24. května 2018)

výbor TRAN

- Přístavní zařízení pro příjem odpadu vykládaného z lodí (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
(stanovisko: ENVI (článek 54 jednacího řádu), PECH)

Změny v postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor JURI

- Rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Brazílii (u množitelského porostu pro produkci osiva pícnin a množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a rovnocennost osiva pícnin a osiva obilovin vyprodukovaných v Brazílii) a v Moldavsku (u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin, množitelského porostu pro produkci osiva zeleniny a množitelského porostu pro produkci osiva olejnin a přadných rostlin a rovnocennost osiva obilovin, osiva zeleniny a osiva olejnin a přadných rostlin vyprodukovaných v Moldavsku) (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD))
předáno příslušnému výboru: AGRI
stanovisko: JURI (článek 39 jednacího řádu)

výbor ENVI

- Provádění obchodní dohody mezi Evropskou unií a Kolumbií a Peru (2018/2010(INI))
předáno příslušnému výboru: INTA
stanovisko: AFET, ENVI

- Nekalé obchodní praktiky v mezipodnikových vztazích v rámci potravinového řetězce (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
předáno příslušnému výboru: AGRI
stanovisko: ENVI, IMCO

výbor TRAN

- Hromadné žaloby na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
předáno příslušnému výboru: JURI
stanovisko: IMCO, TRAN

výbor CULT

- Minimální standardy pro menšiny v EU (2018/2036(INI))
předáno příslušnému výboru: LIBE
stanovisko: CULT, PETI


14. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví harmonizovaná pravidla pro jmenování právních zástupců za účelem shromažďování důkazů v trestním řízení (COM(2018)0226 - C8-0154/2018 - 2018/0107(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských předávacích a uchovávacích příkazech pro elektronické důkazy v trestních věcech (COM(2018)0225 - C8-0155/2018 - 2018/0108(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, DEVE, EMPL, FEMM

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

ITRE

- Návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie (COM(2018)0325 - C8-0201/2018 - 2018/0135(CNS))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

INTA, CONT, ECON, ENVI, AGRI, AFCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a o změně nařízení Rady (ES) č. 32/2000 (COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

ITRE, AGRI, PECH

- Návrh nařízení Rady o metodách a postupu pro poskytování vlastních zdrojů ze společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob, ze systému Evropské unie pro obchodování s emisemi a z plastových obalových odpadů, které nejsou recyklovány, a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků (COM(2018)0326 - C8-0203/2018 - 2018/0131(NLE))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty (COM(2018)0328 - C8-0204/2018 - 2018/0133(NLE))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

ECON

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání (kodifikované znění) (COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Rozhodnutí Evropské rady, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu (00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE))

předáno

příslušný výbor :

AFCO

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Joëlle Mélin. Návrh usnesení o výsadách Evropské unie v oblasti sociální ochrany zaměstnanců v EU (B8-0192/2018)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Ivan Jakovčić. Návrh usnesení o oběhovém hospodářství: omezování odpadu a opětovné využívání (B8-0193/2018)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Dominique Martin. Návrh usnesení o poskytování pomoci obětem terorismu při opětovném začlenění na trh práce (B8-0215/2018)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o podpoře křesťanů ve světě (B8-0216/2018)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Younous Omarjee. Návrh usnesení o boji proti nedovolenému obchodu s tabákovými výrobky úpravou článků 15 a 16 směrnice 2014/40/EU („směrnice o tabákových výrobcích“) v souladu s protokolem Světové zdravotnické organizace o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky (B8-0221/2018)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Jacques Colombier a Philippe Loiseau. Návrh usnesení o Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (B8-0222/2018)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o zákazu neonikotinoidních pesticidů (B8-0223/2018)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Joëlle Mélin. Návrh usnesení za účelem významnějšího zapojení vnitrostátních parlamentů do provádění evropských směrnic (B8-0228/2018)

předáno

příslušný výbor :

AFCO

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o začleňování vzdělávacích prostředků do vzdělávání (B8-0229/2018)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Dominique Bilde a Sylvie Goddyn. Návrh usnesení o porážce bez předchozího omráčení (B8-0230/2018)

předáno

příslušný výbor :

AGRI


15. Petice

Následující petice, které byly v níže uvedené dny zapsány do rejstříku, byly předány příslušnému výboru podle čl. 215 odst. 9 a 10 jednacího řádu.

Dne 7. května 2018

(*) jméno autora nebylo zveřejněno

Jean Claude Gadisseur (č. 0271/2018); (*) (č. 0272/2018); Jennifer Manteiga Branco (č. 0273/2018); (*) (č. 0274/2018); (*) (č. 0275/2018); Carmelo Potenza (č. 0276/2018); (*) (č. 0277/2018); Ismael Carrón de la Calle (č. 0278/2018); (*) (č. 0279/2018); Giacomo Pierini (č. 0280/2018); Lorenzo Torto (č. 0281/2018); (*) (č. 0282/2018); Sergio Santamaría Santigosa (č. 0283/2018); Paula Enríquez Layos (č. 0284/2018); Edward Demeza (č. 0285/2018); Ulrich Schneider (č. 0286/2018); Jacques Koelewijn (č. 0287/2018); (*) (č. 0288/2018); Giuseppe Mastronuzzi (č. 0289/2018); (*) (č. 0290/2018); (*) (č. 0291/2018); (*) (č. 0292/2018); (*) (č. 0293/2018); Jens Genzer (č. 0294/2018); Jens Genzer (č. 0295/2018); Jens Genzer (č. 0296/2018); Jens Genzer (č. 0297/2018); Jens Genzer (č. 0298/2018); Jens Genzer (č. 0299/2018); Jens Genzer (č. 0300/2018); Jens Genzer (č. 0301/2018); Jens Genzer (č. 0302/2018); Jens Genzer (č. 0303/2018); Jens Genzer (č. 0304/2018); (*) (č. 0305/2018); (*) (č. 0306/2018); (*) (č. 0307/2018); Jens Genzer (č. 0308/2018); Jens Genzer (č. 0309/2018); Jens Genzer (č. 0310/2018); Gredo Förster (č. 0311/2018); José María Rodríguez Noval (č. 0312/2018); (*) (č. 0313/2018); Tomás Sebastián Martín Enríquez (č. 0314/2018); (*) (č. 0315/2018); (*) (č. 0316/2018); Aleksandrs Kuzmins (č. 0317/2018); (*) (č. 0318/2018); (*) (č. 0319/2018); (*) (č. 0320/2018); (*) (č. 0321/2018); Osvaldo Borghese (č. 0322/2018); Marcello Sacco (č. 0323/2018); Wolfgang Zierhut (č. 0324/2018); Latifa Abuazoum (č. 0325/2018).

Dne 25. května 2018

(*) jméno autora nebylo zveřejněno

Joël Marte (č. 0326/2018); Sebastián Pérez Gallardo (č. 0327/2018); Àngels Bosch Camprecios (European Confederation of Police (EuroCOP)) (č. 0328/2018); Veselina Nikolova (č. 0329/2018); Germán Fernández Valero (č. 0330/2018); Michael Opstrup (č. 0331/2018); Jürgen Schmidt (č. 0332/2018); (*) (č. 0333/2018); Stefan Stenzel (č. 0334/2018); Massimo Scarafia (č. 0335/2018); (*) (č. 0336/2018); (*) (č. 0337/2018); (*) (č. 0338/2018); (*) (č. 0339/2018); (*) (č. 0340/2018); Giacomo Pierini (č. 0341/2018); Chiara Papi (č. 0342/2018); (*) (č. 0343/2018); (*) (č. 0344/2018); (*) (č. 0345/2018); (*) (č. 0346/2018); (*) (č. 0347/2018); (*) (č. 0348/2018); (*) (č. 0349/2018); (*) (č. 0350/2018); Serena Caprio (č. 0351/2018); Francisco Javier Fabo Indurain (č. 0352/2018); Guzal Mustafakulova (č. 0353/2018); (*) (č. 0354/2018); (*) (č. 0355/2018); Ivan Yanev (č. 0356/2018); Wojciech Zieliński (č. 0357/2018); (*) (č. 0358/2018); (*) (č. 0359/2018); Joaquín Infante (č. 0360/2018); (*) (č. 0361/2018); Sibylle Schroer (č. 0362/2018); Wolfgang Gerber (č. 0363/2018); (*) (č. 0364/2018); (*) (č. 0365/2018); (*) (č. 0366/2018); Arianna Colonello (č. 0367/2018); Renaud Le Mailloux (č. 0368/2018); Marco Bava (č. 0369/2018); (*) (č. 0370/2018); (*) (č. 0371/2018); Bîrsoan Adrian (č. 0372/2018); José Manuel Martín Álvarez (č. 0373/2018); Sotirios Zarianopoulos (č. 0374/2018); (*) (č. 0375/2018); (*) (č. 0376/2018); (*) (č. 0377/2018); (*) (č. 0378/2018); (*) (č. 0379/2018); (*) (č. 0380/2018); (*) (č. 0381/2018); Saloa Marqués Edesa (č. 0382/2018); (*)(č. 0383/2018); (*) (č. 0384/2018); (*) (č. 0385/2018); Isabel Vila (č. 0386/2018); (*) (č. 0387/2018); María Soledad Borrillo (č. 0388/2018); (*) (č. 0389/2018); (*) (č. 0390/2018); (*) (č. 0391/2018); Enrique León Martín (č. 0392/2018); Raffaele Bruno Ferraro (č. 0393/2018); Martin Kliche (č. 0394/2018); (*) (č. 0395/2018); (*) (č. 0396/2018); (*) (č. 0397/2018); (*) (č. 0398/2018); (*) (č. 0399/2018); Tomasz Fidler (č. 0400/2018); (*) (č. 0401/2018); (*) (č. 0402/2018); Ton Vervloet (č. 0403/2018); Daniel Dimov (č. 0404/2018); Ralf Schüßler (č. 0405/2018); (*) (č. 0406/2018); (*) (č. 0407/2018); (*) (č. 0408/2018); Cruz Fuertes Balbuena (č. 0409/2018); (*) (č. 0410/2018); (*) (č. 0411/2018); (*) (č. 0412/2018); (*) (č. 0413/2018); (*) (č. 0414/2018); Joaquín Pi Anguita (č. 0415/2018); (*) (č. 0416/2018); (*) (č. 0417/2018); (*) (č. 0418/2018); Miguel Vicente Núñez (č. 0419/2018); (*) (č. 0420/2018); (*) (č. 0421/2018).

Předseda zaslal v souladu s ustanoveními čl. 215 odst. 15 jednacího řádu dne 25. května 2018 příslušnému výboru petice obdržené Evropským parlamentem předložené fyzickými nebo právnickými osobami, které nejsou občany Evropské unie ani nemají bydliště nebo sídlo v členském státě.


16. Předání textů přijatých na tomto denním zasedání

Podle čl. 192 odst. 3 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


17. Termín příštího dílčího zasedání

Příští zasedání se bude konat od 11. do 14. června 2018.


18. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 16:00.


19. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zwiefka

Omluven/a:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein


Příloha 1 – Jmenování člena výběrové komise Úřadu evropského veřejného žalobce (Antonio Mura)

ALDE:
Ali, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Campbell Bannerman, Czesak, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piotrowski, Poręba, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Bullock, Castaldo, Chauprade, Coburn, Collins, Corrao, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Colombier, Elissen, Goddyn, de Graaff, Jamet, Kappel, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scotta', Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Kovács, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:

Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, Gräßle, Grossetête, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, McAllister, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Martusciello, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Polčák, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tolić, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Eickhout, Engström, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Poslední aktualizace: 24. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí