Indeks 
Protokol
PDF 300kWORD 85k
Torsdag den 31. maj 2018 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Connecting Europe-faciliteten efter 2020 (indgivne beslutningsforslag)
 3.Situationen i Nicaragua (indgivne beslutningsforslag)
 4.Svar på andragender vedrørende bekæmpelse af usikre ansættelsesvilkår og misbrug af anvendelsen af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter (forhandling)
 5.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
5.1.Situationen for fængslede personer med dobbelt statsborgerskab (EU/Iran) i Iran
  
5.2.Kvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien
  
5.3.Sudan, navnlig Naoura Hussein Hammads situation
 6.Genoptagelse af mødet
 7.Afstemningstid
  
7.1.Situationen for fængslede personer med dobbelt statsborgerskab (EU/Iran) i Iran (afstemning)
  
7.2.Kvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien (afstemning)
  
7.3.Sudan, navnlig Naoura Hussein Hammads situation (afstemning)
  
7.4.Udpegelse af et medlem til udvælgelsespanelet for Den Europæiske Anklagemyndighed (afstemning)
  
7.5.Manipulation af kilometertæller i motorkøretøjer: revision af EU's retlige rammer (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.6.En EU-civilbeskyttelsesmekanisme ***I (afstemning)
  
7.7.Connecting Europe-faciliteten efter 2020 (afstemning)
  
7.8.Situationen i Nicaragua (afstemning)
  
7.9.Ligestilling og styrkelse af kvinders position: ændring af pigers og kvinders liv via EU's eksterne forbindelser 2016-2020 (afstemning)
  
7.10.Gennemførelsen af EU-ungdomsstrategien (afstemning)
  
7.11.Gennemførelsen af direktivet om miljøvenligt design (2009/125/EF) (afstemning)
  
7.12.Svar på andragender vedrørende bekæmpelse af usikre ansættelsesvilkår og misbrug af anvendelsen af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Genoptagelse af mødet
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Større forespørgsler (forhandling)
  
12.1.EU's reaktion på seksuelle overgreb begået inden for hjælpeorganisationer
  
12.2.Afholdelse af den internationale familiedag (15. maj)
 13.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 14.Modtagne dokumenter
 15.Andragender
 16.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 17.Tidspunkt for næste mødeperiode
 18.Hævelse af mødet
 19.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Udpegelse af et medlem til udvælgelsespanelet for Den Europæiske Anklagemyndighed (Antonio Mura)


FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Connecting Europe-faciliteten efter 2020 (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse ved Kommissionen: Connecting Europe-faciliteten efter 2020

Forhandlingen fandt sted den 28. maj 2018 (punkt 28 i protokollen af 28.5.2018).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Francisco José Millán Mon og Ivo Belet for PPE-Gruppen om Connecting Europe-faciliteten efter 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0242/2018)

—   Michael Cramer og Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen om Connecting Europe-faciliteten efter 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0243/2018)

—   Roberts Zīle og Zdzisław Krasnodębski for ECR-Gruppen om Connecting Europe-faciliteten efter 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0245/2018)

—   Pavel Telička, Gesine Meissner og Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, Ismail Ertug og Inés Ayala Sender for S&D-Gruppen om Connecting Europe-faciliteten efter 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0246/2018)

—   Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen om Connecting Europe-faciliteten efter 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0247/2018).

Afstemning: punkt 7.7 i protokollen af 31.5.2018.


3. Situationen i Nicaragua (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Nicaragua

Forhandlingen fandt sted den 29. maj 2018 (punkt 14 i protokollen af 29.5.2018).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec og Eduard Kukan for PPE-Gruppen om situationen i Nicaragua (2018/2711(RSP)) (B8-0244/2018)

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo og Francisco Assis for S&D-Gruppen om situationen i Nicaragua (2018/2711(RSP)) (B8-0248/2018)

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska og Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen om situationen i Nicaragua (2018/2711(RSP)) (B8-0249/2018)

—   Dita Charanzová, Ali Nedzhmi, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen og Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen om situationen i Nicaragua (2018/2711(RSP)) (B8-0251/2018)

—   Fabio Massimo Castaldo og Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen om situationen i Nicaragua (2018/2711(RSP)) (B8-0252/2018).

Afstemning: punkt 7.8 i protokollen af 31.5.2018.


4. Svar på andragender vedrørende bekæmpelse af usikre ansættelsesvilkår og misbrug af anvendelsen af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000054/2018) af Cecilia Wikström for PETI til Kommissionen: Svar på andragender om bekæmpelse af usikre ansættelsesforhold og misbrug af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter (B8-0022/2018)

Cecilia Wikström begrundede spørgsmålet.

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Jarosław Wałęsa for PPE-Gruppen, Jude Kirton-Darling for S&D-Gruppen, Notis Marias for ECR-Gruppen, Yana Toom for ALDE-Gruppen, Ana Miranda for Verts/ALE-Gruppen, Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Dominique Martin for ENF-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Deirdre Clune, Siôn Simon, Enrique Calvet Chambon, Igor Šoltes, Kostadinka Kuneva, Laura Agea, Stanislav Polčák, Marlene Mizzi, Ángela Vallina, Sofia Ribeiro, Soledad Cabezón Ruiz, Tania González Peñas og Agnes Jongerius.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Peter Jahr, Tonino Picula, Georgios Epitideios, Costas Mavrides og Doru-Claudian Frunzulică.

Indlæg af Christos Stylianides.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Cecilia Wikström for PETI om svar på andragender om bekæmpelse af usikre ansættelsesforhold og misbrug af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter (2018/2600(RSP)) (B8-0238/2018).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.12 i protokollen af 31.5.2018.


5. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 30.5.2018).


5.1. Situationen for fængslede personer med dobbelt statsborgerskab (EU/Iran) i Iran

Forslag til beslutning B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018 (2018/2717(RSP))

Charles Tannock forelagde beslutningsforslag B8-0254/2018.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Klaus Buchner, Soraya Post, Lars Adaktusson og Marietje Schaake forelagde beslutningsforslagene B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 og B8-0258/2018.

Talere: Janusz Lewandowski for PPE-Gruppen, Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen, Frédérique Ries for ALDE-Gruppen, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Bill Etheridge for EFDD-Gruppen, Eduard Kukan, Jytte Guteland, Anders Primdahl Vistisen, Gérard Deprez, Pavel Svoboda, Flavio Zanonato, Mark Demesmaeker, Jozo Radoš og Tunne Kelam.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jean-Paul Denanot, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Jordi Solé, Wajid Khan, Heinz K. Becker, Julie Ward og José Inácio Faria.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.1 i protokollen af 31.5.2018.


5.2. Kvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien

Forslag til beslutning B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018 (2018/2712(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Tomáš Zdechovský, Marietje Schaake og Ignazio Corrao forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Soraya Post for S&D-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Petras Auštrevičius for ALDE-Gruppen, Bill Etheridge for EFDD-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, Wajid Khan og Pina Picierno.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Marie-Christine Vergiat, Fabio Massimo Castaldo, Julie Ward, Stanislav Polčák, Notis Marias, Georgios Epitideios og Cristian-Silviu Buşoi.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.2 i protokollen af 31.5.2018.


5.3. Sudan, navnlig Naoura Hussein Hammads situation

Forslag til beslutning B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018 (2018/2713(RSP))

Charles Tannock, Jordi Solé, Soraya Post, Joachim Zeller, Miguel Urbán Crespo og Urmas Paet forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Julie Ward for S&D-Gruppen, Jacques Colombier for ENF-Gruppen, Dobromir Sośnierz, løsgænger, Cécile Kashetu Kyenge og Andrejs Mamikins.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo og Stanislav Polčák.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.3 i protokollen af 31.5.2018.

(Mødet afbrudt kl. 11.43 i afventning af afstemningstiden)

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand


6. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.03.

Talere: Eleonora Forenza om Markus Ferbers udtalelser for nylig i tysk fjernsyn om Italien, Iratxe García Pérez og Dobromir Sośnierz om EU-Domstolens annulering af Præsidiets beslutning af 3. april 2017 om at pålægge Janusz Korwin-Mikke en sanktion, Roberto Gualtieri (formand for ECON), ligeledes om Markus Ferbers udtalelser, og Markus Ferber, der gav præciserende oplysninger om de omhandlede udtalelser.


7. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


7.1. Situationen for fængslede personer med dobbelt statsborgerskab (EU/Iran) i Iran (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 og B8-0258/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0254/2018

(erstatter B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 og B8-0258/2018):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu og Inese Vaidere for PPE-Gruppen

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein og Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Monica Macovei og Branislav Škripek for ECR-Gruppen

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen og Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen

—   Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Pascal Durand og Keith Taylor for Verts/ALE-Gruppen

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao og Aymeric Chauprade.

Vedtaget (P8_TA(2018)0231)


7.2. Kvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018 og B8-0268/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0259/2018

(erstatter B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018 og B8-0268/2018):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu og Inese Vaidere for PPE-Gruppen

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Pier Antonio Panzeri for S&D-Gruppen

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Notis Marias og Monica Macovei for ECR-Gruppen

—   Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen og Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Ana Miranda, Terry Reintke, Jordi Solé, Keith Taylor og Helga Trüpel for Verts/ALE-Gruppen

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Aymeric Chauprade, Rolandas Paksas og Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0232)

(Forslag til beslutning B8-0264/2018 bortfaldt).


7.3. Sudan, navnlig Naoura Hussein Hammads situation (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018 og B8-0271/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0265/2018

(erstatter B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018 og B8-0271/2018):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere og Esteban González Pons for PPE-Gruppen

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru og Soraya Post for S&D-Gruppen

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Notis Marias, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Branislav Škripek og Pirkko Ruohonen-Lerner for ECR-Gruppen

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen og Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen

—   Maria Heubuch, Bodil Valero, Michèle Rivasi og Judith Sargentini, for Verts/ALE-Gruppen

—   Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric og Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto og Aymeric Chauprade.

Vedtaget (P8_TA(2018)0233)


7.4. Udpegelse af et medlem til udvælgelsespanelet for Den Europæiske Anklagemyndighed (afstemning)

Forslag til afgørelse om udpegelse af Antonio Mura til det udvælgelsespanel, der nedsættes i henhold til artikel 14, stk. 3, i Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") (2018/2032(INS)) (B8-0237/2018) - Claude Moraes for LIBE

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)
(Hemmelig afstemning)
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 1 i protokollen af 31.5.2018)

ANTONIO MURAS KANDIDATUR

Vedtaget (P8_TA(2018)0234)


7.5. Manipulation af kilometertæller i motorkøretøjer: revision af EU's retlige rammer (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om manipulation af kilometertæller i motorkøretøjer: revision af EU's retlige rammer [2017/2064(INL)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

(Flertal af Parlamentets medlemmer)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0235)


7.6. En EU-civilbeskyttelsesmekanisme ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme [COM(2017)0772 - C8-0409/2017- 2017/0309(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0236)

Indlæg af Elisabetta Gardini, efter afstemningen, der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


7.7. Connecting Europe-faciliteten efter 2020 (afstemning)

Redegørelse ved Kommissionen: Connecting Europe-faciliteten efter 2020 (2018/2718(RSP))

Der var blevet givet meddelelse om beslutningsforslag den 31. maj 2018 (punkt 2 i protokollen af 31.5.2018).

Forslag til beslutning B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018 og B8-0247/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0242/2018

(erstatter B8-0242/2018, B8-0245/2018 og B8-0246/2018):

stillet af:

—   Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Ivo Belet, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper og Dieter-Lebrecht Koch for PPE-Gruppen

—   Ismail Ertug og Inés Ayala Sender for S&D-Gruppen

—   Roberts Zīle og Zdzisław Krasnodębski for ECR-Gruppen

—   Pavel Telička, Dominique Riquet, Gesine Meissner, Izaskun Bilbao Barandica og Matthijs van Miltenburg for ALDE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0237)

(Forslag til beslutning B8-0243/2018 og B8-0247/2018 bortfaldt).


7.8. Situationen i Nicaragua (afstemning)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Nicaragua (2018/2711(RSP))

Der var blevet givet meddelelse om beslutningsforslag den 31. maj 2018 (punkt 3 i protokollen af 31.5.2018).

Forslag til beslutning B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018 og B8-0253/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0244/2018

(erstatter B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0251/2018 og B8-0252/2018):

stillet af:

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec, Eduard Kukan og José Inácio Faria for PPE-Gruppen

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo og Francisco Assis for S&D-Gruppen

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei og Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen

—   Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen og Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen

—   Fabio Massimo Castaldo og Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0238)

(Forslag til beslutning B8-0250/2018 og B8-0253/2018 bortfaldt).


7.9. Ligestilling og styrkelse af kvinders position: ændring af pigers og kvinders liv via EU's eksterne forbindelser 2016-2020 (afstemning)

Betænkning om gennemførelse af det fælles arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestregrene om ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders position: ændring af pigers og kvinders liv via EU's eksterne forbindelser 2016-2020 [2017/2012(INI)] - Udviklingsudvalget - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordførere: Linda McAvan og Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (indgivet af PPE-Gruppen)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0239)


7.10. Gennemførelsen af EU-ungdomsstrategien (afstemning)

Betænkning om gennemførelsen af EU-ungdomsstrategien [2017/2259(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0240)


7.11. Gennemførelsen af direktivet om miljøvenligt design (2009/125/EF) (afstemning)

Betænkning om gennemførelsen af direktivet om miljøvenligt design (2009/125/EF) [2017/2087(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0241)

Indlæg

Ashley Fox havde stillet et mundtligt ændringsforslag om at tilføje en ny betragtning efter betragtning L. Det mundtlige ændringsforslag blev godtaget.


7.12. Svar på andragender vedrørende bekæmpelse af usikre ansættelsesvilkår og misbrug af anvendelsen af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0238/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0242).


8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Ismail Ertug - A8-0155/2018
Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Stanislav Polčák og Monika Smolková

Betænkning: Elisabetta Gardini - A8-0180/2018
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, José Inácio Faria og Monika Smolková

Connecting Europe-faciliteten efter 2020 RC-B8-0242/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Seán Kelly og Stanislav Polčák

Situationen i NicaraguaRC-B8-0244/2018
José Inácio Faria

Betænkning: Linda McAvan og Dubravka Šuica - A8-0167/2018
Urszula Krupa og Dobromir Sośnierz

Betænkning: Eider Gardiazabal Rubial - A8-0162/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, José Inácio Faria og Monika Smolková

Betænkning: Frédérique Ries - A8-0165/2018
Tibor Szanyi og Sander Loones

Svar på andragender vedrørende bekæmpelse af usikre ansættelsesvilkår og misbrug af anvendelsen af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter – B8-0238/2018
Alex Mayer og Rory Palmer.


9. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 13.10.)

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand


10. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.00.


11. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


12. Større forespørgsler (forhandling)

Større forespørgsler til skriftlig besvarelse med forhandling


12.1. EU's reaktion på seksuelle overgreb begået inden for hjælpeorganisationer

Større forespørgsel til skriftlig besvarelse med forhandling (O-000032/2018) af Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria og Monica Macovei til Kommissionen (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik): Større forespørgsel - VP/HR - EU's reaktion på seksuelle overgreb begået inden for hjælpeorganisationer (B8-0020/2018)

Fredrick Federley begrundede spørgsmålet.

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Andrejs Mamikins for S&D-Gruppen, Urszula Krupa for ECR-Gruppen, Ana Miranda for Verts/ALE-Gruppen, Jörg Meuthen for EFDD-Gruppen, og André Elissen for ENF-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andrejs Mamikins, og Ivan Jakovčić.

Indlæg af Christos Stylianides.


12.2. Afholdelse af den internationale familiedag (15. maj)

Større forespørgsel til skriftlig besvarelse med forhandling (O-000042/2018) af Jörg Meuthen for EFDD-Gruppen til Kommissionen: Større forespørgsel - Afholdelse af den internationale familiedag (15. maj) (B8-0021/2018)

Jörg Meuthen begrundede spørgsmålet.

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Anna Záborská for PPE-Gruppen, Andrejs Mamikins for S&D-Gruppen, Urszula Krupa for ECR-Gruppen, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, Ana Miranda for Verts/ALE-Gruppen, Michaela Šojdrová og Seán Kelly, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andrejs Mamikins.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Peter Jahr og Arne Gericke.

Indlæg af Christos Stylianides.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


13. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 54)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 24. maj 2018)

TRAN

- Modtagefaciliteter i havne til skibsaffald (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
(rådg.udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 54), PECH)

Ændring af udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

JURI

- Ligestilling af markinspektioner, der gennemføres i Brasilien (af afgrøder til formering af frø af foderplanter og afgrøder til formering af sædekorn, og ligestillingen af frø af foderplanter og sædekorn, der er produceret i Brasilien) og i Moldova (af afgrøder til formering af sædekorn, afgrøder til formering af grøntsagsfrø og afgrøder til formering af frø af olie- og spindplanter samt sædekorn, grøntsagsfrø og frø af olie- og spindplanter, der er produceret i Moldova) (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD))
henvist til kor. udv.: AGRI
rådg.udv.: JURI (forretningsordenens artikel 39)

ENVI

- Gennemførelse af handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Colombia og Peru (2018/2010(INI))
henvist til kor. udv.: INTA
rådg.udv.: AFET, ENVI

- Iloyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
henvist til kor. udv. AGRI
rådg.udv.: ENVI, IMCO

TRAN

- Repræsentative søgsmål til beskyttelse af forbrugernes kollektive interesser (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
henvist til kor. udv.: JURI
rådg.udv.: IMCO, TRAN

CULT

- Minimumsstandarder for mindretal i EU (2018/2036(INI))
henvist til kor. udv.: LIBE
rådg.udv.: CULT, PETI


14. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmoniserede regler for udpegning af retlige repræsentanter med henblik på indsamling af bevismateriale i straffesager (COM(2018)0226 - C8-0154/2018 - 2018/0107(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske editions- og sikringskendelser om elektronisk bevismateriale i straffesager (COM(2018)0225 - C8-0155/2018 - 2018/0108(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 862/2007 om EF-statistikker over migration og international beskyttelse (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET, DEVE, EMPL, FEMM

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/96/EF om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

ITRE

- Forslag til Rådets afgørelse om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (COM(2018)0325 - C8-0201/2018 - 2018/0135(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

INTA, CONT, ECON, ENVI, AGRI, AFCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fordelingen af toldkontingenter opført på Den Europæiske Unions WTO-liste under henvisning til Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 (COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

ITRE, AGRI, PECH

- Forslag til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de egne indtægter baseret på det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag, på Den Europæiske Unions emissionshandelssystem og på plastemballageaffald, der ikke er genanvendt, og om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav (COM(2018)0326 - C8-0203/2018 - 2018/0131(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89 om den endelige ordning for ensartet opkrævning af egne indtægter hidrørende fra merværdiafgiften (COM(2018)0328 - C8-0204/2018 - 2018/0133(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

ECON

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (kodifikation) (COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

- Udkast til Det Europæiske Råds afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning (00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

2) fra medlemmerne: beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Joëlle Mélin. Forslag til beslutning om Den Europæiske Unions beføjelser med hensyn til social beskyttelse af EU's arbejdstagere (B8-0192/2018)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Ivan Jakovčić. Forslag til beslutning om den cirkulære økonomi: reduktion og genbrug af affald (B8-0193/2018)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om støtte til erhvervsmæssig reintegration af terrorofre (B8-0215/2018)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

LIBE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om støtte til verdens kristne (B8-0216/2018)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Younous Omarjee. Forslag til beslutning om bekæmpelse af ulovlig handel med tobaksvarer ved at bringe artikel 15 og 16 i direktiv 2014/40/EU ("tobaksdirektivet") i overensstemmelse med Verdenssundhedsorganisationens protokol om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer (B8-0221/2018)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Jacques Colombier og Philippe Loiseau. Forslag til beslutning om Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (B8-0222/2018)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om forbud mod neonicotinoidholdige pesticider (B8-0223/2018)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Joëlle Mélin. Forslag til beslutning om større inddragelse af de nationale parlamenter i gennemførelsen af EU-direktiver (B8-0228/2018)

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om integrering af undervisningsmidler i undervisningen (B8-0229/2018)

henvist til:

kor.udv. :

CULT


- Dominique Bilde og Sylvie Goddyn. Forslag til beslutning om slagtning uden bedøvelse (B8-0230/2018)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI


15. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 215, stk. 9 og 10, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 7. maj 2018

(*) Navn fortroligt.

Jean Claude Gadisseur (nr. 0271/2018); (*) (nr. 0272/2018); Jennifer Manteiga Branco (nr. 0273/2018); (*) (nr. 0274/2018); (*) (nr. 0275/2018); Carmelo Potenza (nr. 0276/2018); (*) (nr. 0277/2018); Ismael Carrón de la Calle (nr. 0278/2018); (*) (nr. 0279/2018); Giacomo Pierini (nr. 0280/2018); Lorenzo Torto (nr. 0281/2018); (*) (nr. 0282/2018); Sergio Santamaría Santigosa (nr. 0283/2018); Paula Enríquez Layos (nr. 0284/2018); Edward Demeza (nr. 0285/2018); Ulrich Schneider (nr. 0286/2018); Jacques Koelewijn (nr. 0287/2018); (*) (nr. 0288/2018); Giuseppe Mastronuzzi (nr. 0289/2018); (*) (nr. 0290/2018); (*) (nr. 0291/2018); (*) (nr. 0292/2018); (*) (nr. 0293/2018); Jens Genzer (nr. 0294/2018); Jens Genzer (nr. 0295/2018); Jens Genzer (nr. 0296/2018); Jens Genzer (nr. 0297/2018); Jens Genzer (nr. 0298/2018); Jens Genzer (nr. 0299/2018); Jens Genzer (nr. 0300/2018); Jens Genzer (nr. 0301/2018); Jens Genzer (nr. 0302/2018); Jens Genzer (nr. 0303/2018); Jens Genzer (nr. 0304/2018); (*) (nr. 0305/2018); (*) (nr. 0306/2018); (*) (nr. 0307/2018); Jens Genzer (nr. 0308/2018); Jens Genzer (nr. 0309/2018); Jens Genzer (nr. 0310/2018); Gredo Förster (nr. 0311/2018); José María Rodríguez Noval (nr. 0312/2018); (*) (nr. 0313/2018); Tomás Sebastián Martín Enríquez (nr. 0314/2018); (*) (nr. 0315/2018); (*) (nr. 0316/2018); Aleksandrs Kuzmins (nr. 0317/2018); (*) (nr. 0318/2018); (*) (nr. 0319/2018); (*) (nr. 0320/2018); (*) (nr. 0321/2018); Osvaldo Borghese (nr. 0322/2018); Marcello Sacco (nr. 0323/2018); Wolfgang Zierhut (nr. 0324/2018); Latifa Abuazoum (nr. 0325/2018).

Den 25. maj 2018

(*) Navn fortroligt.

Joël Marte (nr. 0326/2018); Sebastián Pérez Gallardo (nr. 0327/2018); Àngels Bosch Camprecios (European Confederation of Police (EuroCOP)) (nr. 0328/2018); Veselina Nikolova (nr. 0329/2018); Germán Fernández Valero (nr. 0330/2018); Michael Opstrup (nr. 0331/2018); Jürgen Schmidt (nr. 0332/2018); (*) (nr. 0333/2018); Stefan Stenzel (nr. 0334/2018); Massimo Scarafia (nr. 0335/2018); (*) (nr. 0336/2018); (*) (nr. 0337/2018); (*) (nr. 0338/2018); (*) (nr. 0339/2018); (*) (nr. 0340/2018); Giacomo Pierini (nr. 0341/2018); Chiara Papi (nr. 0342/2018); (*) (nr. 0343/2018); (*) (nr. 0344/2018); (*) (nr. 0345/2018); (*) (nr. 0346/2018); (*) (nr. 0347/2018); (*) (nr. 0348/2018); (*) (nr. 0349/2018); (*) (nr. 0350/2018); Serena Caprio (nr. 0351/2018); Francisco Javier Fabo Indurain (nr. 0352/2018); Guzal Mustafakulova (nr. 0353/2018); (*) (nr. 0354/2018); (*) (nr. 0355/2018); Ivan Yanev (nr. 0356/2018); Wojciech Zieliński (nr. 0357/2018); (*) (nr. 0358/2018); (*) (nr. 0359/2018); Joaquín Infante (nr. 0360/2018); (*) (nr. 0361/2018); Sibylle Schroer (nr. 0362/2018); Wolfgang Gerber (nr. 0363/2018); (*) (nr. 0364/2018); (*) (nr. 0365/2018); (*) (nr. 0366/2018); Arianna Colonello (nr. 0367/2018); Renaud Le Mailloux (nr. 0368/2018); Marco Bava (nr. 0369/2018); (*) (nr. 0370/2018); (*) (nr. 0371/2018); Bîrsoan Adrian (nr. 0372/2018); José Manuel Martín Álvarez (nr. 0373/2018); Sotirios Zarianopoulos (nr. 0374/2018); (*) (nr. 0375/2018); (*) (nr. 0376/2018); (*) (nr. 0377/2018); (*) (nr. 0378/2018); (*) (nr. 0379/2018); (*) (nr. 0380/2018); (*) (nr. 0381/2018); Saloa Marqués Edesa (nr. 0382/2018); (*) (nr. 0383/2018); (*) (nr. 0384/2018); (*) (nr. 0385/2018); Isabel Vila (nr. 0386/2018); (*) (nr. 0387/2018); María Soledad Borrillo (nr. 0388/2018); (*) (nr. 0389/2018); (*) (nr. 0390/2018); (*) (nr. 0391/2018); Enrique León Martín (nr. 0392/2018); Raffaele Bruno Ferraro (nr. 0393/2018); Martin Kliche (nr. 0394/2018); (*) (nr. 0395/2018); (*) (nr. 0396/2018); (*) (nr. 0397/2018); (*) (nr. 0398/2018); (*) (nr. 0399/2018); Tomasz Fidler (nr. 0400/2018); (*) (nr. 0401/2018); (*) (nr. 0402/2018); Ton Vervloet (nr. 0403/2018); Daniel Dimov (nr. 0404/2018); Ralf Schüßler (nr. 0405/2018); (*) (nr. 0406/2018); (*) (nr. 0407/2018); (*) (nr. 0408/2018); Cruz Fuertes Balbuena (nr. 0409/2018); (*) (nr. 0410/2018); (*) (nr. 0411/2018); (*) (nr. 0412/2018); (*) (nr. 0413/2018); (*) (nr. 0414/2018); Joaquín Pi Anguita (nr. 0415/2018); (*) (nr. 0416/2018); (*) (nr. 0417/2018); (*) (nr. 0418/2018); Miguel Vicente Núñez (nr. 0419/2018); (*) (nr. 0420/2018); (*) (nr. 0421/2018).

Formanden havde i overensstemmelse med bestemmelserne i forretningsordenens artikel 215, stk. 15, den 25. maj 2018 til det kompetente udvalg fremsendt andragender, som Europa-Parlamentet havde modtaget fra fysiske eller juridiske personer, som hverken er borgere i Den Europæiske Union eller har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat.


16. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 3, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


17. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 11. juni 2018 - 14. juni 2018.


18. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 16.00.


19. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zwiefka

Fritaget:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein


Bilag 1 - Udpegelse af et medlem til udvælgelsespanelet for Den Europæiske Anklagemyndighed (Antonio Mura)

ALDE:
Ali, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Campbell Bannerman, Czesak, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piotrowski, Poręba, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Bullock, Castaldo, Chauprade, Coburn, Collins, Corrao, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Colombier, Elissen, Goddyn, de Graaff, Jamet, Kappel, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scotta', Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Kovács, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:

Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, Gräßle, Grossetête, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, McAllister, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Martusciello, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Polčák, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tolić, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Eickhout, Engström, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik