Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 326kWORD 93k
Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» μετά το 2020 (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Η κατάσταση στη Νικαράγουα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Απάντηση στις αναφορές σχετικά με την αντιμετώπιση της επισφάλειας και της καταχρηστικής χρησιμοποίησης συμβάσεων ορισμένου χρόνου (συζήτηση)
 5.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  5.1.Κατάσταση των φυλακισμένων ατόμων που έχουν διπλή ιθαγένεια (ΕΕ-Ιράν) στο Ιράν
  5.2.Υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία
  5.3.Σουδάν, και ιδίως η κατάσταση της Noura Hussein Hammad
 6.Επανάληψη της συνόδου
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Κατάσταση των φυλακισμένων ατόμων που έχουν διπλή ιθαγένεια (ΕΕ-Ιράν) στο Ιράν (ψηφοφορία)
  7.2.Υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία (ψηφοφορία)
  7.3.Σουδάν, και ιδίως η κατάσταση της Noura Hussein Hammad (ψηφοφορία)
  7.4.Διορισμός μέλους στην επιτροπή επιλογής για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (ψηφοφορία)
  7.5.Παραποίηση των δεδομένων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων στα οχήματα με κινητήρα: αναθεώρηση του νομικού πλαισίου της ΕΕ (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.6.Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης ***I (ψηφοφορία)
  7.7.Ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» μετά το 2020 (ψηφοφορία)
  7.8.Η κατάσταση στη Νικαράγουα (ψηφοφορία)
  7.9.Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ 2016-2020 (ψηφοφορία)
  7.10.Εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία (ψηφοφορία)
  7.11.Εφαρμογή της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό (2009/125/ΕΚ) (ψηφοφορία)
  7.12.Απάντηση στις αναφορές σχετικά με την αντιμετώπιση της επισφάλειας και της καταχρηστικής χρησιμοποίησης συμβάσεων ορισμένου χρόνου (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Επανάληψη της συνόδου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)
  12.1.Απόκριση της ΕΕ στο ζήτημα της αξιόμεμπτης σεξουαλικής συμπεριφοράς στο πλαίσιο οργανισμών παροχής βοήθειας
  12.2.Εορτασμός της Διεθνούς Ημέρας της Οικογένειας (15 Μαΐου)
 13.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 14.Κατάθεση εγγράφων
 15.Αναφορές
 16.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 17.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 18.Λήξη της συνεδρίασης
 19.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Διορισμός μέλους στην επιτροπή επιλογής για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (Antonio Mura)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» μετά το 2020 (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Επιτροπής: Ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» μετά το 2020

Η συζήτηση διεξήχθη στις 28 Μαΐου 2018 (σημείο 28 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.5.2018).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Francisco José Millán Mon και Ivo Belet, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» μετά το 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0242/2018

—   Michael Cramer και Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» μετά το 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0243/2018

—   Roberts Zīle και Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» μετά το 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0245/2018

—   Pavel Telička, Gesine Meissner και Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ismail Ertug και Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» μετά το 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0246/2018

—   Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» μετά το 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0247/2018).

Ψηφοφορία: σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 31.5.2018.


3. Η κατάσταση στη Νικαράγουα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στη Νικαράγουα

Η συζήτηση διεξήχθη στις 29 Μαΐου 2018 (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.5.2018).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec και Eduard Kukan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα (2018/2711(RSP)) (B8-0244/2018

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo και Francisco Assis, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα (2018/2711(RSP)) (B8-0248/2018

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska και Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα (2018/2711(RSP)) (B8-0249/2018

—   Dita Charanzová, Ali Nedzhmi, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα (2018/2711(RSP)) (B8-0251/2018

—   Fabio Massimo Castaldo και Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα (2018/2711(RSP)) (B8-0252/2018).

Ψηφοφορία: σημείο 7.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 31.5.2018.


4. Απάντηση στις αναφορές σχετικά με την αντιμετώπιση της επισφάλειας και της καταχρηστικής χρησιμοποίησης συμβάσεων ορισμένου χρόνου (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000054/2018) που κατέθεσε η Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Επιτροπής PETI, προς την Επιτροπή: Απάντηση στις αναφορές σχετικά με την αντιμετώπιση της επισφάλειας και της καταχρηστικής χρησιμοποίησης συμβάσεων ορισμένου χρόνου (B8-0022/2018)

Η Cecilia Wikström αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Jarosław Wałęsa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jude Kirton-Darling, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Yana Toom, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ana Miranda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dominique Martin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Deirdre Clune, Siôn Simon, Enrique Calvet Chambon, Igor Šoltes, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Laura Agea, Stanislav Polčák, Marlene Mizzi, Ángela Vallina, Sofia Ribeiro, Soledad Cabezón Ruiz, Tania González Peñas και Agnes Jongerius.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Peter Jahr, Tonino Picula, Γεώργιος Επιτήδειος, Κώστας Μαυρίδης και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Επιτροπής PETI, σχετικά με απάντηση στις αναφορές σχετικά με την αντιμετώπιση της επισφάλειας και της καταχρηστικής χρησιμοποίησης συμβάσεων ορισμένου χρόνου (2018/2600(RSP)) (B8-0238/2018).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 31.5.2018.


5. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.5.2018)


5.1. Κατάσταση των φυλακισμένων ατόμων που έχουν διπλή ιθαγένεια (ΕΕ-Ιράν) στο Ιράν

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018 (2018/2717(RSP))

Ο Charles Tannock παρουσιάζει την πρόταση ψηφίσματος B8-0254/2018.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Οι Klaus Buchner, Soraya Post, Lars Adaktusson και Marietje Schaake παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 και B8-0258/2018.

Παρεμβαίνουν οι Janusz Lewandowski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bill Etheridge, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Eduard Kukan, Jytte Guteland, Anders Primdahl Vistisen, Gérard Deprez, Pavel Svoboda, Flavio Zanonato, Mark Demesmaeker, Jozo Radoš και Tunne Kelam.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jean-Paul Denanot, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Jordi Solé, Wajid Khan, Heinz K. Becker, Julie Ward και José Inácio Faria.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 31.5.2018.


5.2. Υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018 (2018/2712(RSP))

Οι Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Tomáš Zdechovský, Marietje Schaake και Ignazio Corrao παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bill Etheridge, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Wajid Khan και Pina Picierno.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Marie-Christine Vergiat, Fabio Massimo Castaldo, Julie Ward, Stanislav Polčák, Νότης Μαριάς, Γεώργιος Επιτήδειος και Cristian-Silviu Buşoi.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 31.5.2018.


5.3. Σουδάν, και ιδίως η κατάσταση της Noura Hussein Hammad

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018 (2018/2713(RSP))

Οι Charles Tannock, Jordi Solé, Soraya Post, Joachim Zeller, Miguel Urbán Crespo και Urmas Paet παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jacques Colombier, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Dobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος, Cécile Kashetu Kyenge και Andrejs Mamikins.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς, Fabio Massimo Castaldo και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 31.5.2018.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.43 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος


6. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.03.

Παρεμβαίνουν η Eleonora Forenza σχετικά με τα πρόσφατα σχόλια του Markus Ferber στη γερμανική τηλεόραση όσον αφορά την Ιταλία, η Iratxe García Pérez και ο Dobromir Sośnierz σχετικά με την ακύρωση, από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της απόφασης του Προεδρείου της 3 Απριλίου 2017 για την επιβολή κυρώσεων στον Janusz Korwin-Mikke, ο Roberto Gualtieri (πρόεδρος της επιτροπής ECON) επίσης σχετικά με τα σχόλια του Markus Ferber, και ο Markus Ferber, ο οποίος δίνει διευκρινίσεις σχετικά με τα εν λόγω σχόλια.


7. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


7.1. Κατάσταση των φυλακισμένων ατόμων που έχουν διπλή ιθαγένεια (ΕΕ-Ιράν) στο Ιράν (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 και B8-0258/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0254/2018

(αντικαθιστά τις B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 και B8-0258/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein και Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Monica Macovei και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Pascal Durand και Keith Taylor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Aymeric Chauprade.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0231)


7.2. Υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018 και B8-0268/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0259/2018

(αντικαθιστά τις B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018 και B8-0268/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Λευτέρης Χριστοφόρου, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Νότης Μαριάς και Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Ana Miranda, Terry Reintke, Jordi Solé, Keith Taylor και Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Aymeric Chauprade, Rolandas Paksas και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0232)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0264/2018 καταπίπτει.)


7.3. Σουδάν, και ιδίως η κατάσταση της Noura Hussein Hammad (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018 και B8-0271/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0265/2018

(αντικαθιστά τις B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018 και B8-0271/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Λευτέρης Χριστοφόρου, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere και Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru και Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Νότης Μαριάς, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Branislav Škripek και Pirkko Ruohonen-Lerner, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Maria Heubuch, Bodil Valero, Michèle Rivasi και Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric και Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto και Aymeric Chauprade.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0233)


7.4. Διορισμός μέλους στην επιτροπή επιλογής για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (ψηφοφορία)

Πρόταση απόφασης σχετικά με τον διορισμό του Antonio Mura στην επιτροπή επιλογής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) (2018/2032(INS)) (B8-0237/2018) - Claude Moraes εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)
(Μυστική ψηφοφορία)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 31.5.2018)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥANTONIO MURA

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0234)


7.5. Παραποίηση των δεδομένων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων στα οχήματα με κινητήρα: αναθεώρηση του νομικού πλαισίου της ΕΕ (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την παραποίηση των δεδομένων των μετρητών διανυθέντων χιλιομέτρων στα οχήματα με κινητήρα: αναθεώρηση του νομικού πλαισίου της ΕΕ [2017/2064(INL)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0235)


7.6. Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης [COM(2017)0772 - C8-0409/2017- 2017/0309(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0236)

Παρεμβαίνει η Elisabetta Gardini, μετά την ψηφοφορία, για να ζητήσει να αναπεμφθεί το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


7.7. Ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» μετά το 2020 (ψηφοφορία)

Δήλωση της Επιτροπής: Ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» μετά το 2020 (2018/2718(RSP))

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 31 Μαΐου 2018 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 31.5.2018).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018 και B8-0247/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0242/2018

(αντικαθιστά τις B8-0242/2018, B8-0245/2018 και B8-0246/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Ivo Belet, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper και Dieter-Lebrecht Koch, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Ismail Ertug και Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Roberts Zīle και Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Pavel Telička, Dominique Riquet, Gesine Meissner, Izaskun Bilbao Barandica και Matthijs van Miltenburg, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0237)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0243/2018 και B8-0247/2018 καταπίπτουν.)


7.8. Η κατάσταση στη Νικαράγουα (ψηφοφορία)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στη Νικαράγουα (2018/2711(RSP))

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 31 Μαΐου 2018 (σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 31.5.2018).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018 και B8-0253/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0244/2018

(αντικαθιστά τις B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0251/2018 και B8-0252/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec, Eduard Kukan και José Inácio Faria, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo και Francisco Assis, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei και Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Fabio Massimo Castaldo και Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0238)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0250/2018 και B8-0253/2018 καταπίπτουν.)


7.9. Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ 2016-2020 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κοινού υπηρεσιακού εγγράφου εργασίας (SWD(2015)0182) – Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ 2016-2020 [2017/2012(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτριες: Linda McAvan και Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (που κατατέθηκε από την Ομάδα PPE)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0239)


7.10. Εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία [2017/2259(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0240)


7.11. Εφαρμογή της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό (2009/125/ΕΚ) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό (2009/125/ΕΚ) [2017/2087(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0241)

Παρεμβάσεις

Ο Ashley Fox υποβάλλει προφορική τροπολογία για την προσθήκη νέας αιτιολογικής σκέψης μετά την αιτιολογική σκέψη ΙΒ. Η προφορική τροπολογία κρατείται.


7.12. Απάντηση στις αναφορές σχετικά με την αντιμετώπιση της επισφάλειας και της καταχρηστικής χρησιμοποίησης συμβάσεων ορισμένου χρόνου (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0238/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0242).


8. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Ismail Ertug - A8-0155/2018
Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Stanislav Polčák και Monika Smolková

Έκθεση Elisabetta Gardini - A8-0180/2018
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, José Inácio Faria και Monika Smolková

Ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» μετά το 2020RC-B8-0242/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Seán Kelly και Stanislav Polčák

Η κατάσταση στη ΝικαράγουαRC-B8-0244/2018
José Inácio Faria

Έκθεση Linda McAvan και Dubravka Šuica - A8-0167/2018
Urszula Krupa και Dobromir Sośnierz

Έκθεση Eider Gardiazabal Rubial - A8-0162/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, José Inácio Faria και Monika Smolková

Έκθεση Frédérique Ries - A8-0165/2018
Tibor Szanyi και Sander Loones

Απάντηση στις αναφορές σχετικά με την αντιμετώπιση της επισφάλειας και της καταχρηστικής χρησιμοποίησης συμβάσεων ορισμένου χρόνου – B8-0238/2018
Alex Mayer και Rory Palmer.


9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.10.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος


10. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.00.


11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


12. Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)

Μείζονος σημασίας επερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση


12.1. Απόκριση της ΕΕ στο ζήτημα της αξιόμεμπτης σεξουαλικής συμπεριφοράς στο πλαίσιο οργανισμών παροχής βοήθειας

Μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση (O-000032/2018) των Marietje Schaake, Εύας Καϊλή, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Τάκης Χατζηγεωργίου, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria και Monica Macovei, προς την Επιτροπή (Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας): Μείζονος σημασίας επερώτηση - VP/HR - Η απόκριση της ΕΕ στο ζήτημα της αξιόμεμπτης σεξουαλικής συμπεριφοράς στο πλαίσιο οργανισμών παροχής βοήθειας (B8-0020/2018)

Ο Fredrick Federley αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Andrejs Mamikins, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ana Miranda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jörg Meuthen, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, και André Elissen, εξ ονόματος της Ομάδας ENF.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andrejs Mamikins, και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης.


12.2. Εορτασμός της Διεθνούς Ημέρας της Οικογένειας (15 Μαΐου)

Μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση (O-000042/2018) του Jörg Meuthen, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, προς την Επιτροπή: Μείζονος σημασίας επερώτηση - Εορτασμός της Διεθνούς Ημέρας της Οικογένειας (15 Μαΐου) (B8-0021/2018)

Ο Jörg Meuthen αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Anna Záborská, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Andrejs Mamikins, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ana Miranda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Michaela Šojdrová και Seán Kelly, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andrejs Mamikins.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Peter Jahr και Arne Gericke.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης.

Η συζήτηση περατώνεται.


13. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 24 Μαΐου 2018)

επιτροπή TRAN

- Λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
(γνωμοδότηση: ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού), PECH)

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπή JURI

- Ισοδυναμία των καλλιεργητικών ελέγχων των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών κτηνοτροφικών φυτών και δημητριακών που διενεργούνται στη Βραζιλία και την ισοδυναμία των σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών και δημητριακών που παράγονται στη Βραζιλία, και όσον αφορά την ισοδυναμία των καλλιεργητικών ελέγχων των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών δημητριακών, κηπευτικών καθώς και ελαιούχων και κλωστικών φυτών που διενεργούνται στη Μολδαβία και την ισοδυναμία των σπόρων προς σπορά δημητριακών, κηπευτικών καθώς και ελαιούχων και κλωστικών φυτών που παράγονται στη Μολδαβία (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: AGRI
γνωμοδότηση: JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού)

επιτροπή ENVI

- Εμπορική συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κολομβία και το Περού (2018/2010(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: INTA
γνωμοδότηση: AFET, ENVI

- Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: AGRI
γνωμοδότηση: ENVI, IMCO

επιτροπή TRAN

- Αντιπροσωπευτικές δράσεις για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: JURI
γνωμοδότηση: IMCO, TRAN

επιτροπή CULT

- Ελάχιστα πρότυπα για τις μειονότητες στην ΕΕ (2018/2036(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: LIBE
γνωμοδότηση: CULT, PETI


14. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων για τον ορισμό νόμιμων εκπροσώπων με σκοπό τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (COM(2018)0226 - C8-0154/2018 - 2018/0107(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

IMCO

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ευρωπαϊκή εντολή υποβολής και την ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων σε ποινικές υποθέσεις (COM(2018)0225 - C8-0155/2018 - 2018/0108(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

IMCO

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET, DEVE, EMPL, FEMM

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2008/96/EΚ για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

ITRE

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2018)0325 - C8-0201/2018 - 2018/0135(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

INTA, CONT, ECON, ENVI, AGRI, AFCO

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων που περιλαμβάνονται στον πίνακα ΠΟΕ της Ένωσης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 32/2000 του Συμβουλίου (COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

ITRE, AGRI, PECH

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τις μεθόδους και τη διαδικασία απόδοσης των ιδίων πόρων που βασίζονται στην κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών, στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών που δεν ανακυκλώνονται, και για τα μέτρα αντιμετώπισης των ταμειακών αναγκών (COM(2018)0326 - C8-0203/2018 - 2018/0131(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1553/89 του Συμβουλίου για το ομοιόμορφο οριστικό καθεστώς είσπραξης των ιδίων πόρων που προέρχονται από το φόρο επί της προστιθέμενης αξίας (COM(2018)0328 - C8-0204/2018 - 2018/0133(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

ECON

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία (κωδικοποίηση) (COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE))+

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

2) από τους βουλευτές, προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Joëlle Mélin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα προνόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την κοινωνική προστασία των Ευρωπαίων εργαζομένων (B8-0192/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Ivan Jakovčić. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κυκλική οικονομία: μείωση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων (B8-0193/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επανένταξη των θυμάτων της τρομοκρατίας στην αγορά εργασίας (B8-0215/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

LIBE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την υποστήριξη των ανά τον κόσμο χριστιανών (B8-0216/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Younous Omarjee. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού μέσω της συμμόρφωσης των άρθρων 15 και 16 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ (οδηγία για τα προϊόντα καπνού) με το πρωτόκολλο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για να την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού (B8-0221/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Jacques Colombier και Philippe Loiseau. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (B8-0222/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απαγόρευση των νεονικοτινοειδών εντομοκτόνων (B8-0223/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Joëlle Mélin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με μια μεγαλύτερη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στη μεταφορά των οδηγιών της ΕΕ (B8-0228/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ενσωμάτωση των διδακτικών μέσων στην εκπαίδευση (B8-0229/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Dominique Bilde και Sylvie Goddyn. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη σφαγή χωρίς αναισθητοποίηση των ζώων (B8-0230/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI


15. Αναφορές

Οι παρακάτω αναφορές, οι οποίες έχουν καταχωριστεί στο γενικό πρωτόκολλο κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται κατωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφοι 9 και 10 του Κανονισμού, έχουν παραπεμφθεί στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 7 Μαΐου 2018

(*) Απόρρητο όνομα.

Jean Claude Gadisseur (αριθ. 0271/2018)· (*) (αριθ. 0272/2018)· Jennifer Manteiga Branco (αριθ. 0273/2018)· (*) (αριθ. 0274/2018)· (*) (αριθ. 0275/2018)· Carmelo Potenza (αριθ. 0276/2018)· (*) (αριθ. 0277/2018)· Ismael Carrón de la Calle (αριθ. 0278/2018)· (*) (αριθ. 0279/2018)· Giacomo Pierini (αριθ. 0280/2018)· Lorenzo Torto (αριθ. 0281/2018)· (*) (αριθ. 0282/2018)· Sergio Santamaría Santigosa (αριθ. 0283/2018)· Paula Enríquez Layos (αριθ. 0284/2018)· Edward Demeza (αριθ. 0285/2018)· Ulrich Schneider (αριθ. 0286/2018)· Jacques Koelewijn (αριθ. 0287/2018)· (*) (αριθ. 0288/2018)· Giuseppe Mastronuzzi (αριθ. 0289/2018)· (*) (αριθ. 0290/2018)· (*) (αριθ. 0291/2018)· (*) (αριθ. 0292/2018)· (*) (αριθ. 0293/2018)· Jens Genzer (αριθ. 0294/2018)· Jens Genzer (αριθ. 0295/2018)· Jens Genzer (αριθ. 0296/2018)· Jens Genzer (αριθ. 0297/2018)· Jens Genzer (αριθ. 0298/2018)· Jens Genzer (αριθ. 0299/2018)· Jens Genzer (αριθ. 0300/2018)· Jens Genzer (αριθ. 0301/2018)· Jens Genzer (αριθ. 0302/2018)· Jens Genzer (αριθ. 0303/2018)· Jens Genzer (αριθ. 0304/2018)· (*) (αριθ. 0305/2018)· (*) (αριθ. 0306/2018)· (*) (αριθ. 0307/2018)· Jens Genzer (αριθ. 0308/2018)· Jens Genzer (αριθ. 0309/2018)· Jens Genzer (αριθ. 0310/2018)· Gredo Förster (αριθ. 0311/2018)· José María Rodríguez Noval (αριθ. 0312/2018)· (*) (αριθ. 0313/2018)· Tomás Sebastián Martín Enríquez (αριθ. 0314/2018)· (*) (αριθ. 0315/2018)· (*) (αριθ. 0316/2018)· Aleksandrs Kuzmins (αριθ. 0317/2018)· (*) (αριθ. 0318/2018)· (*) (αριθ. 0319/2018)· (*) (αριθ. 0320/2018)· (*) (αριθ. 0321/2018)· Osvaldo Borghese (αριθ. 0322/2018)· Marcello Sacco (αριθ. 0323/2018)· Wolfgang Zierhut (αριθ. 0324/2018)· Latifa Abuazoum (αριθ. 0325/2018).

Στις 25 Μαΐου 2018

(*) Απόρρητο όνομα.

Joël Marte (αριθ. 0326/2018)· Sebastián Pérez Gallardo (αριθ. 0327/2018)· Àngels Bosch Camprecios (European Confederation of Police (EuroCOP)) (αριθ. 0328/2018)· Veselina Nikolova (αριθ. 0329/2018)· Germán Fernández Valero (αριθ. 0330/2018)· Michael Opstrup (αριθ. 0331/2018)· Jürgen Schmidt (αριθ. 0332/2018)· (*) (αριθ. 0333/2018)· Stefan Stenzel (αριθ. 0334/2018)· Massimo Scarafia (αριθ. 0335/2018)· (*) (αριθ. 0336/2018)· (*) (αριθ. 0337/2018)· (*) (αριθ. 0338/2018)· (*) (αριθ. 0339/2018)· (*) (αριθ. 0340/2018)· Giacomo Pierini (αριθ. 0341/2018)· Chiara Papi (αριθ. 0342/2018)· (*) (αριθ. 0343/2018)· (*) (αριθ. 0344/2018)· (*) (αριθ. 0345/2018)· (*) (αριθ. 0346/2018)· (*) (αριθ. 0347/2018)· (*) (αριθ. 0348/2018)· (*) (αριθ. 0349/2018)· (*) (αριθ. 0350/2018)· Serena Caprio (αριθ. 0351/2018)· Francisco Javier Fabo Indurain (αριθ. 0352/2018)· Guzal Mustafakulova (αριθ. 0353/2018)· (*) (αριθ. 0354/2018)· (*) (αριθ. 0355/2018)· Ivan Yanev (αριθ. 0356/2018)· Wojciech Zieliński (αριθ. 0357/2018)· (*) (αριθ. 0358/2018)· (*) (αριθ. 0359/2018)· Joaquín Infante (αριθ. 0360/2018)· (*) (αριθ. 0361/2018)· Sibylle Schroer (αριθ. 0362/2018)· Wolfgang Gerber (αριθ. 0363/2018)· (*) (αριθ. 0364/2018)· (*) (αριθ. 0365/2018)· (*) (αριθ. 0366/2018)· Arianna Colonello (αριθ. 0367/2018)· Renaud Le Mailloux (αριθ. 0368/2018)· Marco Bava (αριθ. 0369/2018)· (*) (αριθ. 0370/2018)· (*) (αριθ. 0371/2018)· Bîrsoan Adrian (αριθ. 0372/2018)· José Manuel Martín Álvarez (αριθ. 0373/2018)· Sotirios Zarianopoulos (αριθ. 0374/2018)· (*) (αριθ. 0375/2018)· (*) (αριθ. 0376/2018)· (*) (αριθ. 0377/2018)· (*) (αριθ. 0378/2018)· (*) (αριθ. 0379/2018)· (*) (αριθ. 0380/2018)· (*) (αριθ. 0381/2018)· Saloa Marqués Edesa (αριθ. 0382/2018)· (*)(αριθ. 0383/2018)· (*) (αριθ. 0384/2018)· (*) (αριθ. 0385/2018)· Isabel Vila (αριθ. 0386/2018)· (*) (αριθ. 0387/2018)· María Soledad Borrillo (αριθ. 0388/2018)· (*) (αριθ. 0389/2018)· (*) (αριθ. 0390/2018)· (*) (αριθ. 0391/2018)· Enrique León Martín (αριθ. 0392/2018)· Raffaele Bruno Ferraro (αριθ. 0393/2018)· Martin Kliche (αριθ. 0394/2018)· (*) (αριθ. 0395/2018)· (*) (αριθ. 0396/2018)· (*) (αριθ. 0397/2018)· (*) (αριθ. 0398/2018)· (*) (αριθ. 0399/2018)· Tomasz Fidler (αριθ. 0400/2018)· (*) (αριθ. 0401/2018)· (*) (αριθ. 0402/2018)· Ton Vervloet (αριθ. 0403/2018)· Daniel Dimov (αριθ. 0404/2018)· Ralf Schüßler (αριθ. 0405/2018)· (*) (αριθ. 0406/2018)· (*) (αριθ. 0407/2018)· (*) (αριθ. 0408/2018)· Cruz Fuertes Balbuena (αριθ. 0409/2018)· (*) (αριθ. 0410/2018)· (*) (αριθ. 0411/2018)· (*) (αριθ. 0412/2018)· (*) (αριθ. 0413/2018)· (*) (αριθ. 0414/2018)· Joaquín Pi Anguita (αριθ. 0415/2018)· (*) (αριθ. 0416/2018)· (*) (αριθ. 0417/2018)· (*) (αριθ. 0418/2018)· Miguel Vicente Núñez (αριθ. 0419/2018)· (*) (αριθ. 0420/2018)· (*) (αριθ. 0421/2018).

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι διαβίβασε στις 25 Μαΐου 2018 στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 215 παράγραφος 15 του Κανονισμού, τις αναφορές που απηύθηναν στο Κοινοβούλιο φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν κατοικούν ούτε έχουν την καταστατική τους έδρα σε κράτος μέλος.


16. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 3 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης περιόδου συνόδου.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


17. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 11 Ιουνίου 2018 έως τις 14 Ιουνίου 2018.


18. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 16.00.


19. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein


Παράρτηµα 1 - Διορισμός μέλους στην επιτροπή επιλογής για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (Antonio Mura)

ALDE:
Ali, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Campbell Bannerman, Czesak, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Μαριάς, Matthews, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piotrowski, Poręba, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Bullock, Castaldo, Chauprade, Coburn, Collins, Corrao, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Colombier, Elissen, Goddyn, de Graaff, Jamet, Kappel, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scotta', Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Χουντής, Χρυσόγονος, Couso Permuy, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Χατζηγεωργίου, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, Κούλογλου, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Παπαδημούλης, Pimenta Lopes, Σακοράφα, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Συλικιώτης, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Επιτήδειος, Φουντούλης, Gollnisch, James, Kovács, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Sośnierz, Συναδινός, Ujazdowski, Voigt, Woolfe, Ζαριανόπουλος

PPE:

Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Caspary, del Castillo Vera, Χριστοφόρου, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, Gräßle, Grossetête, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kuhn, Kukan, Κύρτσος, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, McAllister, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Martusciello, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Polčák, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tolić, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Ανδρουλάκης, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Καϊλή, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Κύρκος, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Μαυρίδης, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Παπαδάκης Δημήτρης, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Eickhout, Engström, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου