Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 288kWORD 85k
Neljapäev, 31. mai 2018 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Euroopa ühendamise rahastu pärast 2020. aastat (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 3.Olukord Nicaraguas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Tähtajaliste lepingutega seotud ebakindluse ja kuritarvituste kaotamist käsitlevatele petitsioonidele vastamine (arutelu)
 5.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
5.1.Iraanis vangistatud ELi ja Iraani topeltkodakondsusega isikute olukord
  
5.2.Naiste õiguste kaitsjad Saudi Araabias
  
5.3.Sudaan ja eelkõige Noura Hussein Hammadi juhtum
 6.Istungi jätkamine
 7.Hääletused
  
7.1.Iraanis vangistatud ELi ja Iraani topeltkodakondsusega isikute olukord (hääletus)
  
7.2.Naiste õiguste kaitsjad Saudi Araabias (hääletus)
  
7.3.Sudaan ja eelkõige Noura Hussein Hammadi juhtum (hääletus)
  
7.4.Euroopa Prokuratuuri valikukomisjoni liikme määramine (hääletus)
  
7.5.Mootorsõidukite läbisõidumõõdikuga manipuleerimine: ELi õigusraamistiku läbivaatamine (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.6.Liidu kodanikukaitse mehhanism ***I (hääletus)
  
7.7.Euroopa ühendamise rahastu pärast 2020. aastat (hääletus)
  
7.8.Olukord Nicaraguas (hääletus)
  
7.9.Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine: naiste ja tütarlaste elu muutmine ELi välissuhete kaudu aastatel 2016–2020 (hääletus)
  
7.10.ELi noortestrateegia rakendamine (hääletus)
  
7.11.Ökodisaini direktiivi rakendamine (2009/125/EÜ) (hääletus)
  
7.12.Tähtajaliste lepingutega seotud ebakindluse ja kuritarvituste kaotamist käsitlevatele petitsioonidele vastamine (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Istungi jätkamine
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Põhjalikumad arupärimised (arutelu)
  
12.1.ELi reageerimine seksuaalsele väärkäitumisele abiorganisatsioonides
  
12.2.Rahvusvahelise perepäeva (15. mai) tähistamine
 13.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 14.Esitatud dokumendid
 15.Petitsioonid
 16.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 17.Järgmiste istungite ajakava
 18.Istungi lõpp
 19.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. lisa - Euroopa Prokuratuuri valikukomisjoni liikme määramine (Antonio Mura)


ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. Euroopa ühendamise rahastu pärast 2020. aastat (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni avaldus: Euroopa ühendamise rahastu pärast 2020. aastat

Arutelu toimus 28. mail 2018 (28.5.2018 protokollipunkt 28).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Francisco José Millán Mon ja Ivo Belet fraktsiooni PPE nimel Euroopa ühendamise rahastu kohta pärast 2020. aastat (2018/2718(RSP)) (B8-0242/2018);

—   Michael Cramer ja Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel Euroopa ühendamise rahastu kohta pärast 2020. aastat (2018/2718(RSP)) (B8-0243/2018);

—   Roberts Zīle ja Zdzisław Krasnodębski fraktsiooni ECR nimel Euroopa ühendamise rahastu kohta pärast 2020. aastat (2018/2718(RSP)) (B8-0245/2018);

—   Pavel Telička, Gesine Meissner ja Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Ismail Ertug ja Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel Euroopa ühendamise rahastu kohta pärast 2020. aastat (2018/2718(RSP)) (B8-0246/2018);

—   Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel Euroopa ühendamise rahastu kohta pärast 2020. aastat (2018/2718(RSP)) (B8-0247/2018).

Hääletus: 31.5.2018 protokollipunkt 7.7.


3. Olukord Nicaraguas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Nicaraguas

Arutelu toimus 29. mail 2018 (29.5.2018 protokollipunkt 14).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec ja Eduard Kukan fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Nicaraguas (2018/2711(RSP)) (B8-0244/2018);

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo ja Francisco Assis fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Nicaraguas (2018/2711(RSP)) (B8-0248/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska ja Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Nicaraguas (2018/2711(RSP)) (B8-0249/2018);

—   Dita Charanzová, Ali Nedzhmi, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Nicaraguas (2018/2711(RSP)) (B8-0251/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel olukorra kohta Nicaraguas (2018/2711(RSP)) (B8-0252/2018).

Hääletus: 31.5.2018 protokollipunkt 7.8.


4. Tähtajaliste lepingutega seotud ebakindluse ja kuritarvituste kaotamist käsitlevatele petitsioonidele vastamine (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000054/2018), mille esitas Cecilia Wikström PETI-komisjoni nimel komisjonile: Vastamine tähtajaliste töölepingutega seotud ebakindluse ja kuritarvituste kaotamist käsitlevatele petitsioonidele (B8-0022/2018)

Cecilia Wikström esitas küsimuse.

Christos Stylianides (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Jarosław Wałęsa fraktsiooni PPE nimel, Jude Kirton-Darling fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, Yana Toom fraktsiooni ALDE nimel, Ana Miranda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Takis Hadjigeorgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel, Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel, Dominique Martin fraktsiooni ENF nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Deirdre Clune, Siôn Simon, Enrique Calvet Chambon, Igor Šoltes, Kostadinka Kuneva, Laura Agea, Stanislav Polčák, Marlene Mizzi, Ángela Vallina, Sofia Ribeiro, Soledad Cabezón Ruiz, Tania González Peñas ja Agnes Jongerius.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Peter Jahr, Tonino Picula, Georgios Epitideios, Costas Mavrides ja Doru-Claudian Frunzulică.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Cecilia Wikström PETI-komisjoni nimel tähtajaliste töölepingutega seotud ebakindluse ja kuritarvituste kaotamist käsitlevatele petitsioonidele vastamise kohta (2018/2600(RSP)) (B8-0238/2018).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 31.5.2018 protokollipunkt 7.12.


5. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 30.5.2018 protokollipunkt 2.)


5.1. Iraanis vangistatud ELi ja Iraani topeltkodakondsusega isikute olukord

Resolutsiooni ettepanekud B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018 (2018/2717(RSP))

Charles Tannock tutvustas resolutsiooni ettepanekut B8-0254/2018.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Klaus Buchner, Soraya Post, Lars Adaktusson ja Marietje Schaake tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 ja B8-0258/2018.

Sõna võtsid Janusz Lewandowski fraktsiooni PPE nimel, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Frédérique Ries fraktsiooni ALDE nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bill Etheridge fraktsiooni EFDD nimel, Eduard Kukan, Jytte Guteland, Anders Primdahl Vistisen, Gérard Deprez, Pavel Svoboda, Flavio Zanonato, Mark Demesmaeker, Jozo Radoš ja Tunne Kelam.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jean-Paul Denanot, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Jordi Solé, Wajid Khan, Heinz K. Becker, Julie Ward ja José Inácio Faria.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 31.5.2018 protokollipunkt 7.1.


5.2. Naiste õiguste kaitsjad Saudi Araabias

Resolutsiooni ettepanekud B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018 (2018/2712(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Tomáš Zdechovský, Marietje Schaake ja Ignazio Corrao tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Soraya Post fraktsiooni S&D nimel, Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel, Petras Auštrevičius fraktsiooni ALDE nimel, Bill Etheridge fraktsiooni EFDD nimel, Mylène Troszczynski fraktsiooni ENF nimel, Wajid Khan ja Pina Picierno.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Marie-Christine Vergiat, Fabio Massimo Castaldo, Julie Ward, Stanislav Polčák, Notis Marias, Georgios Epitideios ja Cristian-Silviu Buşoi.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 31.5.2018 protokollipunkt 7.2.


5.3. Sudaan ja eelkõige Noura Hussein Hammadi juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018 (2018/2713(RSP))

Charles Tannock, Jordi Solé, Soraya Post, Joachim Zeller, Miguel Urbán Crespo ja Urmas Paet tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Julie Ward fraktsiooni S&D nimel, Jacques Colombier fraktsiooni ENF nimel, Dobromir Sośnierz (fraktsioonilise kuuluvuseta), Cécile Kashetu Kyenge ja Andrejs Mamikins.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 31.5.2018 protokollipunkt 7.3.

(Istung katkestati kell 11.43 kuni hääletuseni.)

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident


6. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.03.

Sõna võtsid Eleonora Forenza Markus Ferberi hiljuti Saksa televisioonis Itaalia kohta lausutud sõnade kohta, Iratxe García Pérez ja Dobromir Sośnierz selle kohta, et Euroopa Liidu Kohus tühistas juhatuse 3. aprilli 2017. aasta otsuse Janusz Korwin-Mikkele määratava sanktsiooni kohta, Roberto Gualtieri (ECON-komisjoni esimees) samuti Markus Ferberi sõnade kohta ja Markus Ferber, kes andis väidetele selgitusi.


7. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


7.1. Iraanis vangistatud ELi ja Iraani topeltkodakondsusega isikute olukord (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 ja B8-0258/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0254/2018

(asendades B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 ja B8-0258/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein ja Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Monica Macovei ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel;

—   Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Pascal Durand ja Keith Taylor fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Aymeric Chauprade.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0231)


7.2. Naiste õiguste kaitsjad Saudi Araabias (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018 ja B8-0268/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0259/2018

(asendades B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018 ja B8-0268/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Notis Marias ja Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel;

—   Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Ana Miranda, Terry Reintke, Jordi Solé, Keith Taylor ja Helga Trüpel fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Aymeric Chauprade, Rolandas Paksas ja Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0232)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0264/2018 muutus kehtetuks.)


7.3. Sudaan ja eelkõige Noura Hussein Hammadi juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018 ja B8-0271/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0265/2018

(asendades B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018 ja B8-0271/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere ja Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Soraya Post fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Notis Marias, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Branislav Škripek ja Pirkko Ruohonen-Lerner fraktsiooni ECR nimel;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel;

—   Maria Heubuch, Bodil Valero, Michèle Rivasi ja Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric ja Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto ja Aymeric Chauprade.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0233)


7.4. Euroopa Prokuratuuri valikukomisjoni liikme määramine (hääletus)

Otsuse ettepanek Antonio Mura nimetamise kohta nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta määruse (EL) 2017/1939 (millega rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa Prokuratuuri asutamisel) artikli 14 lõike 3 alusel loodud valikukomisjoni (2018/2032(INS)) (B8-0237/2018) - Claude Moraes LIBE-komisjoni nimel

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)
(Salajane hääletus)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (31.5.2018 protokolli lisa 1)

ANTONIO MURA KANDIDATUUR

Vastu võetud (P8_TA(2018)0234)


7.5. Mootorsõidukite läbisõidumõõdikuga manipuleerimine: ELi õigusraamistiku läbivaatamine (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport soovitustega komisjonile mootorsõidukite läbisõidumõõdikuga manipuleerimise ja ELi õigusraamistiku läbivaatamise kohta [2017/2064(INL)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

(parlamendi koosseisu häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0235)


7.6. Liidu kodanikukaitse mehhanism ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta [COM(2017)0772 - C8-0409/2017- 2017/0309(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0236)

Pärast hääletust võttis sõna Elisabetta Gardini, kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


7.7. Euroopa ühendamise rahastu pärast 2020. aastat (hääletus)

Komisjoni avaldus: Euroopa ühendamise rahastu pärast 2020. aastat (2018/2718(RSP))

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks: 31. mail 2018 (31.5.2018 protokollipunkt 2).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018 ja B8-0247/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0242/2018

(asendades B8-0242/2018, B8-0245/2018 ja B8-0246/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Ivo Belet, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper ja Dieter-Lebrecht Koch fraktsiooni PPE nimel;

—   Ismail Ertug ja Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel;

—   Roberts Zīle ja Zdzisław Krasnodębski fraktsiooni ECR nimel;

—   Pavel Telička, Dominique Riquet, Gesine Meissner, Izaskun Bilbao Barandica ja Matthijs van Miltenburg fraktsiooni ALDE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0237)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0243/2018 ja B8-0247/2018 muutusid kehtetuks.)


7.8. Olukord Nicaraguas (hääletus)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Nicaraguas (2018/2711(RSP))

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks: 31. mail 2018 (31.5.2018 protokollipunkt 3).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018 ja B8-0253/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0244/2018

(asendades B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0251/2018 ja B8-0252/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec, Eduard Kukan ja José Inácio Faria fraktsiooni PPE nimel;

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo ja Francisco Assis fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei ja Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel;

—   Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0238)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0250/2018 ja B8-0253/2018 muutusid kehtetuks.)


7.9. Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine: naiste ja tütarlaste elu muutmine ELi välissuhete kaudu aastatel 2016–2020 (hääletus)

Raport talituste ühise töödokumendi (SWD(2015)0182) „Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine: naiste ja tütarlaste elu muutmine ELi välissuhete kaudu aastatel 2016–2020“ rakendamise kohta [2017/2012(INI)] - Arengukomisjon - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöörid: Linda McAvan ja Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitas fraktsioon PPE)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0239)


7.10. ELi noortestrateegia rakendamine (hääletus)

Raport ELi noortestrateegia rakendamise kohta [2017/2259(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0240)


7.11. Ökodisaini direktiivi rakendamine (2009/125/EÜ) (hääletus)

Raport ökodisaini direktiivi (2009/125/EÜ) rakendamise kohta [2017/2087(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0241)

Sõnavõtud

Ashley Fox esitas suulise muudatusettepaneku, et lisada põhjenduse L järele uus põhjendus. Suuline muudatusettepanek võeti vastu.


7.12. Tähtajaliste lepingutega seotud ebakindluse ja kuritarvituste kaotamist käsitlevatele petitsioonidele vastamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0238/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0242).


8. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Ismail Ertug - A8-0155/2018
Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Stanislav Polčák ja Monika Smolková

Raport: Elisabetta Gardini - A8-0180/2018
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, José Inácio Faria ja Monika Smolková

Euroopa ühendamise rahastu pärast 2020. aastatRC-B8-0242/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Seán Kelly ja Stanislav Polčák

Olukord NicaraguasRC-B8-0244/2018
José Inácio Faria

Raport: Linda McAvan ja Dubravka Šuica - A8-0167/2018
Urszula Krupa ja Dobromir Sośnierz

Raport: Eider Gardiazabal Rubial - A8-0162/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, José Inácio Faria ja Monika Smolková

Raport: Frédérique Ries - A8-0165/2018
Tibor Szanyi ja Sander Loones

Tähtajaliste lepingutega seotud ebakindluse ja kuritarvituste kaotamist käsitlevatele petitsioonidele vastamine – B8-0238/2018
Alex Mayer ja Rory Palmer.


9. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 13.10.)

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident


10. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.00.


11. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


12. Põhjalikumad arupärimised (arutelu)

Põhjalikumad kirjalikult vastatavad arupärimised koos aruteluga


12.1. ELi reageerimine seksuaalsele väärkäitumisele abiorganisatsioonides

Põhjalikum kirjalikult vastatav arupärimine koos aruteluga (O-000032/2018), mille esitasid Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria ja Monica Macovei komisjonile (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja): ELi reageerimine seksuaalsele väärkäitumisele abiorganisatsioonides (B8-0020/2018)

Fredrick Federley esitas küsimuse.

Christos Stylianides (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Andrejs Mamikins fraktsiooni S&D nimel, Urszula Krupa fraktsiooni ECR nimel, Ana Miranda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jörg Meuthen fraktsiooni EFDD nimel ja André Elissen fraktsiooni ENF nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andrejs Mamikins, ja Ivan Jakovčić.

Sõna võttis Christos Stylianides.


12.2. Rahvusvahelise perepäeva (15. mai) tähistamine

Põhjalikum kirjalikult vastatav arupärimine koos aruteluga (O-000042/2018), mille esitas Jörg Meuthen fraktsiooni EFDD nimel komisjonile: Rahvusvahelise perepäeva (15. mai) tähistamine (B8-0021/2018)

Jörg Meuthen esitas küsimuse.

Christos Stylianides (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Anna Záborská fraktsiooni PPE nimel, Andrejs Mamikins fraktsiooni S&D nimel, Urszula Krupa fraktsiooni ECR nimel, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel, Ana Miranda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Michaela Šojdrová ja Seán Kelly, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andrejs Mamikins.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Peter Jahr ja Arne Gericke.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Arutelu lõpetati.


13. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 54)

(Esimeeste konverentsi 24. mai 2018. aasta otsuse alusel)

TRAN-komisjon

- Sadama vastuvõtuseadmed ja -rajatised laevajäätmete üleandmiseks (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
(nõuandvad komisjonid: ENVI (kodukorra artikkel 54), PECH)

Parlamendikomisjonile menetlemiseks edastamise muutmine (kodukorra artikkel 53)

JURI-komisjon

- Brasiilias söödakultuuri- ja teraviljaseemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamise samaväärsus ja Brasiilias toodetud söödakultuuri- ja teraviljaseemne samaväärsus ning Moldovas teravilja-, köögivilja-, õli- ja kiudtaimede seemne tootmiseks kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamise samaväärsus ning Moldovas toodetud teravilja-, köögivilja-, õli- ja kiudtaimede seemne samaväärsus (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI
nõuandvad komisjonid: JURI (kodukorra artikkel 39)

ENVI-komisjon

- Euroopa Liidu ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu rakendamine (2018/2010(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA
nõuandvad komisjonid: AFET, ENVI

- Toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevad ebaausad kaubandustavad (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI
nõuandvad komisjonid: ENVI, IMCO

TRAN-komisjon

- Kollektiivhagid tarbijate ühishuvide kaitseks (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: JURI
nõuandvad komisjonid: IMCO, TRAN

CULT-komisjon

- Vähemustega seotud miinimumstandardid ELis (2018/2036(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE
nõuandvad komisjonid: CULT, PETI


14. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjoni poolt

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse ühtlustatud normid kriminaalmenetluses tõendite kogumise eesmärgil esindajate määramise kohta (COM(2018)0226 - C8-0154/2018 - 2018/0107(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa andmeesitamismäärust ja Euroopa andmesäilitamismäärust elektrooniliste tõendite hankimiseks kriminaalasjades (COM(2018)0225 - C8-0155/2018 - 2018/0108(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 862/2007, mis käsitleb ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistikat (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, EMPL, FEMM

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2008/96/EÜ maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamise kohta (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta (COM(2018)0325 - C8-0201/2018 - 2018/0135(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

INTA, CONT, ECON, ENVI, AGRI, AFCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse ELi WTO loendis sisalduvate tariifikvootide jaotamist pärast Ühendkuningriigi väljaastumist liidust ja millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 32/2000 (COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

ITRE, AGRI, PECH

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus meetodite ja menetluse kohta, millega tehakse kättesaadavaks omavahendid, mis põhinevad äriühingu tulumaksu ühtsel konsolideeritud maksubaasil, Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemil ja ringlusse võtmata plastpakendijäätmetel, ning rahavajaduste rahuldamise meetmete kohta (COM(2018)0326 - C8-0203/2018 - 2018/0131(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EMÜ, Euratom) nr 1553/89 käibemaksust laekuvate omavahendite kogumise kindla ühtse korra kohta (COM(2018)0328 - C8-0204/2018 - 2018/0133(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

ECON

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks (kodifitseeritud tekst) (COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Euroopa Ülemkogu otsuse eelnõu, millega määratakse kindlaks Euroopa Parlamendi koosseis (00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO

2) parlamendiliikmete poolt, resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikkel 133)

- Joëlle Mélin. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu õiguste kohta Euroopa töötajate sotsiaalkaitse puhul (B8-0192/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Ivan Jakovčić. Resolutsiooni ettepanek ringmajanduse ning jäätmete vähendamise ja korduskasutamise kohta (B8-0193/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek terrorismi ohvrite tööturule naasmise toetamise kohta (B8-0215/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek kristlaste toetamise kohta maailmas (B8-0216/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Younous Omarjee. Resolutsiooni ettepanek ebaseadusliku tubakatoodetega kauplemise vastase võitluse kohta direktiivi 2014/40/EL (tubakatoodete direktiiv) artiklite 15 ja 16 vastavusse viimise teel Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolliga (B8-0221/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Jacques Colombier ja Philippe Loiseau. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) kohta (B8-0222/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek neonikotinoide sisaldavate pestitsiidide keelustamise kohta (B8-0223/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Joëlle Mélin. Resolutsiooni ettepanek liikmesriikide parlamentide suurema rolli kohta ELi direktiivide ülevõtmisel (B8-0228/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek õppevahendite kasutuselevõtu kohta (B8-0229/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Dominique Bilde ja Sylvie Goddyn. Resolutsiooni ettepanek loomade uimastamiseta tapmise kohta (B8-0230/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: :

AGRI


15. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 215 lõigetele 9 ja 10 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

7. mai 2018

(*) nimi salastatud

Jean Claude Gadisseur (nr 0271/2018); (*) (nr 0272/2018); Jennifer Manteiga Branco (nr 0273/2018); (*) (nr 0274/2018); (*) (nr 0275/2018); Carmelo Potenza (nr 0276/2018); (*) (nr 0277/2018); Ismael Carrón de la Calle (nr 0278/2018); (*) (nr 0279/2018); Giacomo Pierini (nr 0280/2018); Lorenzo Torto (nr 0281/2018); (*) (nr 0282/2018); Sergio Santamaría Santigosa (nr 0283/2018); Paula Enríquez Layos (nr 0284/2018); Edward Demeza (nr 0285/2018); Ulrich Schneider (nr 0286/2018); Jacques Koelewijn (nr 0287/2018); (*) (nr 0288/2018); Giuseppe Mastronuzzi (nr 0289/2018); (*) (nr 0290/2018); (*) (nr 0291/2018); (*) (nr 0292/2018); (*) (nr 0293/2018); Jens Genzer (nr 0294/2018); Jens Genzer (nr 0295/2018); Jens Genzer (nr 0296/2018); Jens Genzer (nr 0297/2018); Jens Genzer (nr 0298/2018); Jens Genzer (nr 0299/2018); Jens Genzer (nr 0300/2018); Jens Genzer (nr 0301/2018); Jens Genzer (nr 0302/2018); Jens Genzer (nr 0303/2018); Jens Genzer (nr 0304/2018); (*) (nr 0305/2018); (*) (nr 0306/2018); (*) (nr 0307/2018); Jens Genzer (nr 0308/2018); Jens Genzer (nr 0309/2018); Jens Genzer (nr 0310/2018); Gredo Förster (nr 0311/2018); José María Rodríguez Noval (nr 0312/2018); (*) (nr 0313/2018); Tomás Sebastián Martín Enríquez (nr 0314/2018); (*) (nr 0315/2018); (*) (nr 0316/2018); Aleksandrs Kuzmins (nr 0317/2018); (*) (nr 0318/2018); (*) (nr 0319/2018); (*) (nr 0320/2018); (*) (nr 0321/2018); Osvaldo Borghese (nr 0322/2018); Marcello Sacco (nr 0323/2018); Wolfgang Zierhut (nr 0324/2018); Latifa Abuazoum (nr 0325/2018).

25. mai 2018

(*) nimi salastatud

Joël Marte (nr 0326/2018); Sebastián Pérez Gallardo (nr 0327/2018); Àngels Bosch Camprecios (European Confederation of Police (EuroCOP)) (nr 0328/2018); Veselina Nikolova (nr 0329/2018); Germán Fernández Valero (nr 0330/2018); Michael Opstrup (nr 0331/2018); Jürgen Schmidt (nr 0332/2018); (*) (nr 0333/2018); Stefan Stenzel (nr 0334/2018); Massimo Scarafia (nr 0335/2018); (*) (nr 0336/2018); (*) (nr 0337/2018); (*) (nr 0338/2018); (*) (nr 0339/2018); (*) (nr 0340/2018); Giacomo Pierini (nr 0341/2018); Chiara Papi (nr 0342/2018); (*) (nr 0343/2018); (*) (nr 0344/2018); (*) (nr 0345/2018); (*) (nr 0346/2018); (*) (nr 0347/2018); (*) (nr 0348/2018); (*) (nr 0349/2018); (*) (nr 0350/2018); Serena Caprio (nr 0351/2018); Francisco Javier Fabo Indurain (nr 0352/2018); Guzal Mustafakulova (nr 0353/2018); (*) (nr 0354/2018); (*) (nr 0355/2018); Ivan Yanev (nr 0356/2018); Wojciech Zieliński (nr 0357/2018); (*) (nr 0358/2018); (*) (nr 0359/2018); Joaquín Infante (nr 0360/2018); (*) (nr 0361/2018); Sibylle Schroer (nr 0362/2018); Wolfgang Gerber (nr 0363/2018); (*) (nr 0364/2018); (*) (nr 0365/2018); (*) (nr 0366/2018); Arianna Colonello (nr 0367/2018); Renaud Le Mailloux (nr 0368/2018); Marco Bava (nr 0369/2018); (*) (nr 0370/2018); (*) (nr 0371/2018); Bîrsoan Adrian (nr 0372/2018); José Manuel Martín Álvarez (nr 0373/2018); Sotirios Zarianopoulos (nr 0374/2018); (*) (nr 0375/2018); (*) (nr 0376/2018); (*) (nr 0377/2018); (*) (nr 0378/2018); (*) (nr 0379/2018); (*) (nr 0380/2018); (*) (nr 0381/2018); Saloa Marqués Edesa (nr 0382/2018); (*)(nr 0383/2018); (*) (nr 0384/2018); (*) (nr 0385/2018); Isabel Vila (nr 0386/2018); (*) (nr 0387/2018); María Soledad Borrillo (nr 0388/2018); (*) (nr 0389/2018); (*) (nr 0390/2018); (*) (nr 0391/2018); Enrique León Martín (nr 0392/2018); Raffaele Bruno Ferraro (nr 0393/2018); Martin Kliche (nr 0394/2018); (*) (nr 0395/2018); (*) (nr 0396/2018); (*) (nr 0397/2018); (*) (nr 0398/2018); (*) (nr 0399/2018); Tomasz Fidler (nr 0400/2018); (*) (nr 0401/2018); (*) (nr 0402/2018); Ton Vervloet (nr 0403/2018); Daniel Dimov (nr 0404/2018); Ralf Schüßler (nr 0405/2018); (*) (nr 0406/2018); (*) (nr 0407/2018); (*) (nr 0408/2018); Cruz Fuertes Balbuena (nr 0409/2018); (*) (nr 0410/2018); (*) (nr 0411/2018); (*) (nr 0412/2018); (*) (nr 0413/2018); (*) (nr 0414/2018); Joaquín Pi Anguita (nr 0415/2018); (*) (nr 0416/2018); (*) (nr 0417/2018); (*) (nr 0418/2018); Miguel Vicente Núñez (nr 0419/2018); (*) (nr 0420/2018); (*) (nr 0421/2018).

President edastas 25. mai 2018 kooskõlas kodukorra artikli 215 lõikega 15 vastutavale komisjonile Euroopa Parlamendile saadetud petitsioonid, mille esitajateks on füüsilised või juriidilised isikud, kes ei ole Euroopa Liidu kodanikud ning kes ei ela ega oma registrijärgset asukohta mõnes liikmesriigis.


16. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 3 esitatakse käesoleva istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


17. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 11. juunist 2018 kuni 14. juunini 2018.


18. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 16.00.


19. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Klaus Welle

Antonio Tajani

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein


1. lisa - Euroopa Prokuratuuri valikukomisjoni liikme määramine (Antonio Mura)

ALDE:
Ali, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Campbell Bannerman, Czesak, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piotrowski, Poręba, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Bullock, Castaldo, Chauprade, Coburn, Collins, Corrao, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Colombier, Elissen, Goddyn, de Graaff, Jamet, Kappel, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scotta', Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Kovács, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:

Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, Gräßle, Grossetête, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, McAllister, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Martusciello, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Polčák, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tolić, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Eickhout, Engström, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Viimane päevakajastamine: 24. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika