Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 295kWORD 86k
Torstai 31. toukokuuta 2018 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Verkkojen Eurooppa -väline vuoden 2020 jälkeen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Nicaraguan tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Reagointi työsuhteiden epävarmuutta ja määräaikaisten työsopimusten väärinkäyttöä koskeviin vetoomuksiin (keskustelu)
 5.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
5.1.Vangittuina olevien EU:n ja Iranin kaksoiskansalaisten tilanne Iranissa
  
5.2.Naisten oikeuksien puolustajien tilanne Saudi-Arabiassa
  
5.3.Sudan ja erityisesti Noura Hussein Hammadin tilanne
 6.Istunnon jatkaminen
 7.Äänestykset
  
7.1.Vangittuina olevien EU:n ja Iranin kaksoiskansalaisten tilanne Iranissa (äänestys)
  
7.2.Naisten oikeuksien puolustajien tilanne Saudi-Arabiassa (äänestys)
  
7.3.Sudan ja erityisesti Noura Hussein Hammadin tilanne (äänestys)
  
7.4.Jäsenen nimittäminen Euroopan syyttäjänviraston valintalautakuntaan (äänestys)
  
7.5.Moottoriajoneuvojen matkamittarien manipulointi: unionin lainsäädäntökehyksen tarkistaminen (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
7.6.Unionin pelastuspalvelumekanismi ***I (äänestys)
  
7.7.Verkkojen Eurooppa -väline vuoden 2020 jälkeen (äänestys)
  
7.8.Nicaraguan tilanne (äänestys)
  
7.9.Sukupuolten tasa-arvo ja naisten vaikutusvalta: tyttöjen ja naisten elämän muuttaminen EU:n ulkosuhteiden avulla 2016–2020 (äänestys)
  
7.10.EU:n nuorisostrategian täytäntöönpano (äänestys)
  
7.11.Ekosuunnitteludirektiivin täytäntöönpano (2009/125/EY) (äänestys)
  
7.12.Reagointi työsuhteiden epävarmuutta ja määräaikaisten työsopimusten väärinkäyttöä koskeviin vetoomuksiin (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Istunnon jatkaminen
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Ensisijaiset tiedustelut (keskustelu)
  
12.1.Unionin vastaus seksuaalisiin rikkomuksiin avustusjärjestöissä
  
12.2.Kansainvälisen perhepäivän viettäminen (15. toukokuuta)
 13.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 14.Vastaanotetut asiakirjat
 15.Vetoomukset
 16.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 17.Seuraavien istuntojen aikataulu
 18.Istunnon päättäminen
 19.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Jäsenen nimittäminen Euroopan syyttäjänviraston valintalautakuntaan (Antonio Mura)


Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Verkkojen Eurooppa -väline vuoden 2020 jälkeen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission julkilausuma: Verkkojen Eurooppa -väline vuoden 2020 jälkeen

Keskustelu käytiin 28. toukokuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 28.5.2018, kohta 28).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Francisco José Millán Mon ja Ivo Belet PPE-ryhmän puolesta Verkkojen Eurooppa -välineestä vuoden 2020 jälkeen (2018/2718(RSP)) (B8-0242/2018)

—   Michael Cramer ja Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta Verkkojen Eurooppa -välineestä vuoden 2020 jälkeen (2018/2718(RSP)) (B8-0243/2018)

—   Roberts Zīle ja Zdzisław Krasnodębski ECR-ryhmän puolesta Verkkojen Eurooppa -välineestä vuoden 2020 jälkeen (2018/2718(RSP)) (B8-0245/2018)

—   Pavel Telička, Gesine Meissner ja Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta Ismail Ertug ja Inés Ayala Sender S&D-ryhmän puolesta Verkkojen Eurooppa -välineestä vuoden 2020 jälkeen (2018/2718(RSP)) (B8-0246/2018)

—   Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta Verkkojen Eurooppa -välineestä vuoden 2020 jälkeen (2018/2718(RSP)) (B8-0247/2018).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 31.5.2018, kohta 7.7.


3. Nicaraguan tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Nicaraguan tilanne

Keskustelu käytiin 29. toukokuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 29.5.2018, kohta 14).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec ja Eduard Kukan PPE-ryhmän puolesta Nicaraguan tilanteesta (2018/2711(RSP)) (B8-0244/2018)

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo ja Francisco Assis S&D-ryhmän puolesta Nicaraguan tilanteesta (2018/2711(RSP)) (B8-0248/2018)

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska ja Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta Nicaraguan tilanteesta (2018/2711(RSP)) (B8-0249/2018)

—   Dita Charanzová, Ali Nedzhmi, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta Nicaraguan tilanteesta (2018/2711(RSP)) (B8-0251/2018)

—   Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta Nicaraguan tilanteesta (2018/2711(RSP)) (B8-0252/2018).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 31.5.2018, kohta 7.8.


4. Reagointi työsuhteiden epävarmuutta ja määräaikaisten työsopimusten väärinkäyttöä koskeviin vetoomuksiin (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000054/2018) – Cecilia Wikström PETI-valiokunnan puolesta komissiolle: Reagointi työsuhteiden epävarmuutta ja määräaikaisten työsopimusten väärinkäyttöä koskeviin vetoomuksiin (B8-0022/2018)

Cecilia Wikström esitteli kysymyksen.

Christos Stylianides (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Jarosław Wałęsa PPE-ryhmän puolesta, Jude Kirton-Darling S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, Yana Toom ALDE-ryhmän puolesta, Ana Miranda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, Dominique Martin ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Deirdre Clune, Siôn Simon, Enrique Calvet Chambon, Igor Šoltes, Kostadinka Kuneva, Laura Agea, Stanislav Polčák, Marlene Mizzi, Ángela Vallina, Sofia Ribeiro, Soledad Cabezón Ruiz, Tania González Peñas ja Agnes Jongerius.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Peter Jahr, Tonino Picula, Georgios Epitideios, Costas Mavrides ja Doru-Claudian Frunzulică.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Cecilia Wikström PETI-valiokunnan puolesta reagoinnista työsuhteiden epävarmuutta ja määräaikaisten työsopimusten väärinkäyttöä koskeviin vetoomuksiin (2018/2600(RSP)) (B8-0238/2018).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 31.5.2018, kohta 7.12.


5. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 30.5.2018, kohta 2).


5.1. Vangittuina olevien EU:n ja Iranin kaksoiskansalaisten tilanne Iranissa

Päätöslauselmaesitykset B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018 (2018/2717(RSP))

Charles Tannock esitteli päätöslauselmaesityksen B8-0254/2018.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Klaus Buchner, Soraya Post, Lars Adaktusson ja Marietje Schaake esittelivät päätöslauselmaesitykset B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 ja B8-0258/2018.

Puheenvuorot: Janusz Lewandowski PPE-ryhmän puolesta, Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bill Etheridge EFDD-ryhmän puolesta, Eduard Kukan, Jytte Guteland, Anders Primdahl Vistisen, Gérard Deprez, Pavel Svoboda, Flavio Zanonato, Mark Demesmaeker, Jozo Radoš ja Tunne Kelam.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jean-Paul Denanot, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Jordi Solé, Wajid Khan, Heinz K. Becker, Julie Ward ja José Inácio Faria.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 31.5.2018, kohta 7.1.


5.2. Naisten oikeuksien puolustajien tilanne Saudi-Arabiassa

Päätöslauselmaesitykset B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018 (2018/2712(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Tomáš Zdechovský, Marietje Schaake ja Ignazio Corrao esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Soraya Post S&D-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Petras Auštrevičius ALDE-ryhmän puolesta, Bill Etheridge EFDD-ryhmän puolesta, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, Wajid Khan ja Pina Picierno.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Marie-Christine Vergiat, Fabio Massimo Castaldo, Julie Ward, Stanislav Polčák, Notis Marias, Georgios Epitideios ja Cristian-Silviu Buşoi.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 31.5.2018, kohta 7.2.


5.3. Sudan ja erityisesti Noura Hussein Hammadin tilanne

Päätöslauselmaesitykset B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018 (2018/2713(RSP))

Charles Tannock, Jordi Solé, Soraya Post, Joachim Zeller, Miguel Urbán Crespo ja Urmas Paet esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Julie Ward S&D-ryhmän puolesta, Jacques Colombier ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dobromir Sośnierz, Cécile Kashetu Kyenge ja Andrejs Mamikins.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo ja Stanislav Polčák.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 31.5.2018, kohta 7.3.

(Istunto keskeytettiin klo 11.43 äänestysten alkua odotettaessa.)

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS


6. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.03.

Puheenvuorot: Eleonora Forenza Markus Ferberin jonkin aikaa sitten Saksan televisiossa antamista lausunnoista, jotka koskivat Italiaa, Iratxe García Pérez ja Dobromir Sośnierz Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksestä peruuttaa puhemiehistön 3. huhtikuuta 2017 tekemä päätös seuraamuksen langettamisesta Janusz Korwin-Mikkelle, Roberto Gualtieri (ECON-valiokunnan puheenjohtaja) niin ikään Markus Ferberin lausunnoista ja Markus Ferber antaakseen tarkempia tietoa närkästystä herättäneistä lausunnoistaan.


7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


7.1. Vangittuina olevien EU:n ja Iranin kaksoiskansalaisten tilanne Iranissa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 ja B8-0258/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0254/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 ja B8-0258/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein ja Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Monica Macovei ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta

—   Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Pascal Durand ja Keith Taylor Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Aymeric Chauprade.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0231)


7.2. Naisten oikeuksien puolustajien tilanne Saudi-Arabiassa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018 ja B8-0268/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0259/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018 ja B8-0268/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Notis Marias ja Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta

—   Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Ana Miranda, Terry Reintke, Jordi Solé, Keith Taylor ja Helga Trüpel Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Aymeric Chauprade, Rolandas Paksas ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0232)

(Päätöslauselmaesitys B8-0264/2018 raukesi.)


7.3. Sudan ja erityisesti Noura Hussein Hammadin tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018 ja B8-0271/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0265/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018 ja B8-0271/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere ja Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Soraya Post S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Notis Marias, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Branislav Škripek ja Pirkko Ruohonen-Lerner ECR-ryhmän puolesta

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta

—   Maria Heubuch, Bodil Valero, Michèle Rivasi ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric ja Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto ja Aymeric Chauprade.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0233)


7.4. Jäsenen nimittäminen Euroopan syyttäjänviraston valintalautakuntaan (äänestys)

Ehdotus päätökseksi Antonio Muran nimittämisestä tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa 12. lokakuuta 2017 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2017/1939 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun valintalautakuntaan (2018/2032(INS)) (B8-0237/2018) - Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)
(salainen äänestys)
luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 31.5.2018 liite 1)

ANTONIO MURAN EHDOKKAAKSI ASETTAMINEN

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0234)


7.5. Moottoriajoneuvojen matkamittarien manipulointi: unionin lainsäädäntökehyksen tarkistaminen (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö suosituksista komissiolle moottoriajoneuvojen matkamittarien manipuloinnista: unionin lainsäädäntökehyksen tarkistaminen [2017/2064(INL)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

(parlamentin jäsenten enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0235)


7.6. Unionin pelastuspalvelumekanismi ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta [COM(2017)0772 - C8-0409/2017- 2017/0309(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0236)

Elisabetta Gardini käytti äänestyksen jälkeen puheenvuoron ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


7.7. Verkkojen Eurooppa -väline vuoden 2020 jälkeen (äänestys)

Komission julkilausuma: Verkkojen Eurooppa -väline vuoden 2020 jälkeen (2018/2718(RSP))

Päätöslauselmaesityksistä ilmoitettiin 31. toukokuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 31.5.2018, kohta 2).

Päätöslauselmaesitykset B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018 ja B8-0247/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0242/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0242/2018, B8-0245/2018 ja B8-0246/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Ivo Belet, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper ja Dieter-Lebrecht Koch PPE-ryhmän puolesta

—   Ismail Ertug ja Inés Ayala Sender S&D-ryhmän puolesta

—   Roberts Zīle ja Zdzisław Krasnodębski ECR-ryhmän puolesta

—   Pavel Telička, Dominique Riquet, Gesine Meissner, Izaskun Bilbao Barandica ja Matthijs van Miltenburg ALDE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0237)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0243/2018 ja B8-0247/2018 raukesivat.)


7.8. Nicaraguan tilanne (äänestys)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Nicaraguan tilanne (2018/2711(RSP))

Päätöslauselmaesityksistä ilmoitettiin 31. toukokuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 31.5.2018, kohta 3).

Päätöslauselmaesitykset B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018 ja B8-0253/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0244/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0251/2018 ja B8-0252/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec, Eduard Kukan ja José Inácio Faria PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo ja Francisco Assis S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei ja Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta

—   Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0238)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0250/2018 ja B8-0253/2018 raukesivat.)


7.9. Sukupuolten tasa-arvo ja naisten vaikutusvalta: tyttöjen ja naisten elämän muuttaminen EU:n ulkosuhteiden avulla 2016–2020 (äänestys)

Mietintö yhteisen valmisteluasiakirjan (SWD(2015)0182) täytäntöönpanosta – Sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvaltaa edistävät toimenpiteet: Tyttöjen ja naisten elämän muuttaminen EU:n ulkosuhteiden avulla (2016–2020) [2017/2012(INI)] - Kehitysvaliokunta - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijät: Linda McAvan ja Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (jonka on jättänyt PPE-ryhmä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0239)


7.10. EU:n nuorisostrategian täytäntöönpano (äänestys)

Mietintö EU:n nuorisostrategian täytäntöönpanosta [2017/2259(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0240)


7.11. Ekosuunnitteludirektiivin täytäntöönpano (2009/125/EY) (äänestys)

Mietintö ekosuunnitteludirektiivin (2009/125/EY) täytäntöönpanosta [2017/2087(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0241)

Puheenvuorot:

Ashley Fox esitti suullisen tarkistuksen lisätäkseen johdanto-osan L kappaleen jälkeen uuden johdanto-osan kappaleen. Tarkistus hyväksyttiin.


7.12. Reagointi työsuhteiden epävarmuutta ja määräaikaisten työsopimusten väärinkäyttöä koskeviin vetoomuksiin (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0238/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0242).


8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Ismail Ertug - A8-0155/2018
Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Stanislav Polčák ja Monika Smolková

Mietintö Elisabetta Gardini - A8-0180/2018
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, José Inácio Faria ja Monika Smolková

Verkkojen Eurooppa -väline vuoden 2020 jälkeenRC-B8-0242/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Seán Kelly ja Stanislav Polčák

Nicaraguan tilanneRC-B8-0244/2018
José Inácio Faria

Mietintö Linda McAvan ja Dubravka Šuica - A8-0167/2018
Urszula Krupa ja Dobromir Sośnierz

Mietintö Eider Gardiazabal Rubial - A8-0162/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, José Inácio Faria ja Monika Smolková

Mietintö Frédérique Ries - A8-0165/2018
Tibor Szanyi ja Sander Loones

Reagointi työsuhteiden epävarmuutta ja määräaikaisten työsopimusten väärinkäyttöä koskeviin vetoomuksiin – B8-0238/2018
Alex Mayer ja Rory Palmer.


9. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 13.10.)

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME


10. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.00.


11. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


12. Ensisijaiset tiedustelut (keskustelu)

Kirjallisesti vastattavat ensisijaiset tiedustelut, joista keskustellaan


12.1. Unionin vastaus seksuaalisiin rikkomuksiin avustusjärjestöissä

Kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu, josta keskustellaan (O-000032/2018) Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria ja Monica Macovei komissiolle (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja): Ensisijainen tiedustelu - VP/HR - Mikä on unionin vastaus seksuaalisiin rikkomuksiin avustusjärjestöissä? (B8-0020/2018)

Fredrick Federley esitteli kysymyksen.

Christos Stylianides (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Andrejs Mamikins S&D-ryhmän puolesta, Urszula Krupa ECR-ryhmän puolesta, Ana Miranda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jörg Meuthen EFDD-ryhmän puolesta ja André Elissen ENF-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andrejs Mamikins, ja Ivan Jakovčić.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.


12.2. Kansainvälisen perhepäivän viettäminen (15. toukokuuta)

Kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu, josta keskustellaan (O-000042/2018) Jörg Meuthen EFDD-ryhmän puolesta komissiolle: Ensisijainen tiedustelu - Kansainvälisen perhepäivän viettäminen (15. toukokuuta) (B8-0021/2018)

Jörg Meuthen esitteli kysymyksen.

Christos Stylianides (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Anna Záborská PPE-ryhmän puolesta, Andrejs Mamikins S&D-ryhmän puolesta, Urszula Krupa ECR-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, Ana Miranda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Michaela Šojdrová ja Seán Kelly joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andrejs Mamikins.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Peter Jahr ja Arne Gericke.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


13. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 54 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 24. toukokuuta 2018)

TRAN-valiokunta

- Aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetut satamassa olevat vastaanottolaitteet (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
(lausuntoa varten: ENVI (työjärjestyksen 54 artikla), PECH)

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jäolkeen) (työjärjestyksen 53 artikla)

JURI-valiokunta

- Brasiliassa rehu- ja viljakasvien siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuus ja Brasiliassa tuotettujen rehu- ja viljakasvien siementen vastaavuus sekä Moldovassa vilja-, öljy- ja kuitukasvien sekä vihannesten siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuus ja Moldovassa tuotettujen viljakasvien siementen, vihannesten siementen sekä öljy- ja kuitukasvien siementen vastaavuus (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI
lausuntoa varten: JURI (työjärjestyksen 39 artikla)

ENVI-valiokunta

- Euroopan unionin sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen täytäntöönpano (2018/2010(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA
lausuntoa varten: AFET, ENVI

- Epäterveistä kaupan käytännöistä yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI
lausuntoa varten: ENVI, IMCO

TRAN-valiokunta

- Edustajakanteet kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI
lausuntoa varten: IMCO, TRAN

CULT-valiokunta

- Vähemmistöjä koskevat vähimmäisnormit EU:ssa (2018/2036(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE
lausuntoa varten: CULT, PETI


14. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhdenmukaisista säännöistä laillisten edustajien nimeämiseksi todistusaineiston keräämistä varten rikosoikeudellisissa menettelyissä (COM(2018)0226 - C8-0154/2018 - 2018/0107(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähköistä todistusaineistoa rikosoikeudellisissa asioissa koskevista eurooppalaisista esittämis- ja säilyttämismääräyksistä (COM(2018)0225 - C8-0155/2018 - 2018/0108(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 862/2007 muuttamisesta (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET, DEVE, EMPL, FEMM

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin 2008/96/EY muuttamisesta (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

ITRE

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (COM(2018)0325 - C8-0201/2018 - 2018/0135(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

INTA, CONT, ECON, ENVI, AGRI, AFCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin WTO-luetteloon sisältyvien tariffikiintiöiden jakamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 32/2000 muuttamisesta (COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

ITRE, AGRI, PECH

- Ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (COM(2018)0326 - C8-0203/2018 - 2018/0131(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamisesta (COM(2018)0328 - C8-0204/2018 - 2018/0133(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

ECON

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen (kodifikaatio) (COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

- Esitys Eurooppa-neuvoston päätökseksi Euroopan parlamentin kokoonpanosta (00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

AFCO

2) jäseniltä, päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla

- Joëlle Mélin. Päätöslauselmaesitys unionin työntekijöiden sosiaalista suojelua koskevasta Euroopan unionin toimivallasta (B8-0192/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Ivan Jakovčić. Päätöslauselmaesitys kiertotaloudesta: jätteiden vähentäminen ja uudelleenkäyttö (B8-0193/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys terrorismin uhrien työelämään palaamisen tukemisesta (B8-0215/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

LIBE

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys maailman kristittyjen tukemisesta (B8-0216/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Younous Omarjee. Päätöslauselmaesitys tupakkatuotteiden laittoman kaupan torjumisesta saattamalla direktiivin 2014/40/EU (”tupakkadirektiivi”) 15 ja 16 artikla yhdenmukaisiksi tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämistä koskevan Maailman terveysjärjestön pöytäkirjan kanssa (B8-0221/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Jacques Colombier ja Philippe Loiseau. Päätöslauselmaesitys Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) (B8-0222/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys neonikotinoideja sisältävien torjunta-aineiden kieltämisestä (B8-0223/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Joëlle Mélin. Päätöslauselmaesitys kansallisten parlamenttien laajemmasta osallistumisesta Euroopan unionin direktiivien saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä (B8-0228/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys opetusvälineiden integroinnista koulutukseen (B8-0229/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Dominique Bilde et Sylvie Goddyn. Päätöslauselmaesitys teurastuksesta ilman tainnutusta (B8-0230/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

AGRI


15. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla mainittuina päivämäärinä työjärjestyksen 215 artiklan 9 ja 10 kohdan mukaisesti, on lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

7. toukokuuta 2018

(*) käsitellään luottamuksellisena

Jean Claude Gadisseur (nro 0271/2018); (*) (nro 0272/2018); Jennifer Manteiga Branco (nro 0273/2018); (*) (nro 0274/2018); (*) (nro 0275/2018); Carmelo Potenza (nro 0276/2018); (*) (nro 0277/2018); Ismael Carrón de la Calle (nro 0278/2018); (*) (nro 0279/2018); Giacomo Pierini (nro 0280/2018); Lorenzo Torto (nro 0281/2018); (*) (nro 0282/2018); Sergio Santamaría Santigosa (nro 0283/2018); Paula Enríquez Layos (nro 0284/2018); Edward Demeza (nro 0285/2018); Ulrich Schneider (nro 0286/2018); Jacques Koelewijn (nro 0287/2018); (*) (nro 0288/2018); Giuseppe Mastronuzzi (nro 0289/2018); (*) (nro 0290/2018); (*) (nro 0291/2018); (*) (nro 0292/2018); (*) (nro 0293/2018); Jens Genzer (nro 0294/2018); Jens Genzer (nro 0295/2018); Jens Genzer (nro 0296/2018); Jens Genzer (nro 0297/2018); Jens Genzer (nro 0298/2018); Jens Genzer (nro 0299/2018); Jens Genzer (nro 0300/2018); Jens Genzer (nro 0301/2018); Jens Genzer (nro 0302/2018); Jens Genzer (nro 0303/2018); Jens Genzer (nro 0304/2018); (*) (nro 0305/2018); (*) (nro 0306/2018); (*) (nro 0307/2018); Jens Genzer (nro 0308/2018); Jens Genzer (nro 0309/2018); Jens Genzer (nro 0310/2018); Gredo Förster (nro 0311/2018); José María Rodríguez Noval (nro 0312/2018); (*) (nro 0313/2018); Tomás Sebastián Martín Enríquez (nro 0314/2018); (*) (nro 0315/2018); (*) (nro 0316/2018); Aleksandrs Kuzmins (nro 0317/2018); (*) (nro 0318/2018); (*) (nro 0319/2018); (*) (nro 0320/2018); (*) (nro 0321/2018); Osvaldo Borghese (nro 0322/2018); Marcello Sacco (nro 0323/2018); Wolfgang Zierhut (nro 0324/2018); Latifa Abuazoum (nro 0325/2018).

25. toukokuuta 2018

(*) käsitellään luottamuksellisena

Joël Marte (nro 0326/2018); Sebastián Pérez Gallardo (nro 0327/2018); Àngels Bosch Camprecios (European Confederation of Police (EuroCOP)) (nro 0328/2018); Veselina Nikolova (nro 0329/2018); Germán Fernández Valero (nro 0330/2018); Michael Opstrup (nro 0331/2018); Jürgen Schmidt (nro 0332/2018); (*) (nro 0333/2018); Stefan Stenzel (nro 0334/2018); Massimo Scarafia (nro 0335/2018); (*) (nro 0336/2018); (*) (nro 0337/2018); (*) (nro 0338/2018); (*) (nro 0339/2018); (*) (nro 0340/2018); Giacomo Pierini (nro 0341/2018); Chiara Papi (nro 0342/2018); (*) (nro 0343/2018); (*) (nro 0344/2018); (*) (nro 0345/2018); (*) (nro 0346/2018); (*) (nro 0347/2018); (*) (nro 0348/2018); (*) (nro 0349/2018); (*) (nro 0350/2018); Serena Caprio (nro 0351/2018); Francisco Javier Fabo Indurain (nro 0352/2018); Guzal Mustafakulova (nro 0353/2018); (*) (nro 0354/2018); (*) (nro 0355/2018); Ivan Yanev (nro 0356/2018); Wojciech Zieliński (nro 0357/2018); (*) (nro 0358/2018); (*) (nro 0359/2018); Joaquín Infante (nro 0360/2018); (*) (nro 0361/2018); Sibylle Schroer (nro 0362/2018); Wolfgang Gerber (nro 0363/2018); (*) (nro 0364/2018); (*) (nro 0365/2018); (*) (nro 0366/2018); Arianna Colonello (nro 0367/2018); Renaud Le Mailloux (nro 0368/2018); Marco Bava (nro 0369/2018); (*) (nro 0370/2018); (*) (nro 0371/2018); Bîrsoan Adrian (nro 0372/2018); José Manuel Martín Álvarez (nro 0373/2018); Sotirios Zarianopoulos (nro 0374/2018); (*) (nro 0375/2018); (*) (nro 0376/2018); (*) (nro 0377/2018); (*) (nro 0378/2018); (*) (nro 0379/2018); (*) (nro 0380/2018); (*) (nro 0381/2018); Saloa Marqués Edesa (nro 0382/2018); (*)(nro 0383/2018); (*) (nro 0384/2018); (*) (nro 0385/2018); Isabel Vila (nro 0386/2018); (*) (nro 0387/2018); María Soledad Borrillo (nro 0388/2018); (*) (nro 0389/2018); (*) (nro 0390/2018); (*) (nro 0391/2018); Enrique León Martín (nro 0392/2018); Raffaele Bruno Ferraro (nro 0393/2018); Martin Kliche (nro 0394/2018); (*) (nro 0395/2018); (*) (nro 0396/2018); (*) (nro 0397/2018); (*) (nro 0398/2018); (*) (nro 0399/2018); Tomasz Fidler (nro 0400/2018); (*) (nro 0401/2018); (*) (nro 0402/2018); Ton Vervloet (nro 0403/2018); Daniel Dimov (nro 0404/2018); Ralf Schüßler (nro 0405/2018); (*) (nro 0406/2018); (*) (nro 0407/2018); (*) (nro 0408/2018); Cruz Fuertes Balbuena (nro 0409/2018); (*) (nro 0410/2018); (*) (nro 0411/2018); (*) (nro 0412/2018); (*) (nro 0413/2018); (*) (nro 0414/2018); Joaquín Pi Anguita (nro 0415/2018); (*) (nro 0416/2018); (*) (nro 0417/2018); (*) (nro 0418/2018); Miguel Vicente Núñez (nro 0419/2018); (*) (nro 0420/2018); (*) (nro 0421/2018).

Puhemies lähetti työjärjestyksen 215 artiklan 15 kohdan mukaisesti 25. toukokuuta 2018 asiasta vastaavaan valiokuntaan sellaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, jotka eivät ole Euroopan unionin kansalaisia ja joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka ei ole missään jäsenvaltiossa, parlamentille esittämät vetoomukset.


16. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192 artiklan 3 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


17. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 11. kesäkuuta 2018–14. kesäkuuta 2018.


18. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 16.00.


19. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Klaus Welle

Antonio Tajani

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zwiefka

Estyneet:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein


Liite 1 - Jäsenen nimittäminen Euroopan syyttäjänviraston valintalautakuntaan (Antonio Mura)

ALDE:
Ali, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Campbell Bannerman, Czesak, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piotrowski, Poręba, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Bullock, Castaldo, Chauprade, Coburn, Collins, Corrao, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Colombier, Elissen, Goddyn, de Graaff, Jamet, Kappel, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scotta', Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Kovács, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:

Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, Gräßle, Grossetête, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, McAllister, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Martusciello, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Polčák, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tolić, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Eickhout, Engström, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö