Rodyklė 
Protokolas
PDF 300kWORD 87k
Ketvirtadienis, 2018 m. gegužės 31 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Europos infrastruktūros tinklų priemonė po 2020 m. (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Padėtis Nikaragvoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Atsakymai į peticijas dėl kovos su mažomis garantijomis dirbant ir piktnaudžiavimu terminuotosiomis darbo sutartimis (diskusijos)
 5.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  
5.1.Dvigubą (ES ir Irano) pilietybę turinčių asmenų, įkalintų Irane, padėtis
  
5.2.Moterų teisių gynėjai Saudo Arabijoje
  
5.3.Sudanas, visų pirma Nouros Hussein Hammad padėtis
 6.Posėdžio atnaujinimas
 7.Balsuoti skirtas laikas
  
7.1.Dvigubą (ES ir Irano) pilietybę turinčių asmenų, įkalintų Irane, padėtis (balsavimas)
  
7.2.Moterų teisių gynėjai Saudo Arabijoje (balsavimas)
  
7.3.Sudanas, visų pirma Nouros Hussein Hammad padėtis (balsavimas)
  
7.4.Atrankos į Europos prokuratūrą komisijos nario skyrimas (balsavimas)
  
7.5.Odometro duomenų klastojimas motorinėse transporto priemonėse: ES teisinės sistemos persvarstymas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
7.6.Sąjungos civilinės saugos mechanizmas ***I (balsavimas)
  
7.7.Europos infrastruktūros tinklų priemonė po 2020 m. (balsavimas)
  
7.8.Padėtis Nikaragvoje (balsavimas)
  
7.9.Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas. Keisti mergaičių ir moterų gyvenimą plėtojant ES išorės santykius 2016–2020 m. (balsavimas)
  
7.10.ES jaunimo strategijos įgyvendinimas (balsavimas)
  
7.11.Ekologinio projektavimo direktyvos įgyvendinimas (2009/125/EB) (balsavimas)
  
7.12.Atsakymai į peticijas dėl kovos su mažomis garantijomis dirbant ir piktnaudžiavimu terminuotosiomis darbo sutartimis (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Posėdžio atnaujinimas
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12.Platesnės apimties klausimai (diskusijos)
  
12.1.ES atsakas į nederamą seksualinį elgesį pagalbos organizacijose
  
12.2.Tarptautinės šeimos dienos minėjimas (gegužės 15 d.)
 13.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 14.Gauti dokumentai
 15.Peticijos
 16.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 17.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 18.Posėdžio pabaiga
 19.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. - Atrankos į Europos prokuratūrą komisijos nario skyrimas (Antonio Mura)


PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Europos infrastruktūros tinklų priemonė po 2020 m. (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pareiškimas: Europos infrastruktūros tinklų priemonė po 2020 m.

Diskusijos vyko 2018 m. gegužės 28 d. (2018 05 28 protokolo 28 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Francisco José Millán Mon ir Ivo Belet PPE frakcijos vardu dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės po 2020 m. (2018/2718(RSP)) (B8-0242/2018);

—   Michael Cramer ir Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės po 2020 m. (2018/2718(RSP)) (B8-0243/2018);

—   Roberts Zīle ir Zdzisław Krasnodębski ECR frakcijos vardu dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės po 2020 m. (2018/2718(RSP)) (B8-0245/2018);

—   Pavel Telička, Gesine Meissner ir Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, Ismail Ertug ir Inés Ayala Sender S&D frakcijos vardu dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės po 2020 m. (2018/2718(RSP)) (B8-0246/2018);

—   Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės po 2020 m. (2018/2718(RSP)) (B8-0247/2018).

Balsavimas: 2018 05 31 protokolo 7.7 punktas


3. Padėtis Nikaragvoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Nikaragvoje

Diskusijos vyko 2018 m. gegužės 29 d. (2018 05 29 protokolo 14 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec ir Eduard Kukan PPE frakcijos vardu dėl padėties Nikaragvoje (2018/2711(RSP)) (B8-0244/2018);

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo ir Francisco Assis S&D frakcijos vardu dėl padėties Nikaragvoje (2018/2711(RSP)) (B8-0248/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska ir Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu dėl padėties Nikaragvoje (2018/2711(RSP)) (B8-0249/2018);

—   Dita Charanzová, Ali Nedzhmi, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu dėl padėties Nikaragvoje (2018/2711(RSP)) (B8-0251/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo ir Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu dėl padėties Nikaragvoje (2018/2711(RSP)) (B8-0252/2018).

Balsavimas: 2018 05 31 protokolo 7.8 punktas


4. Atsakymai į peticijas dėl kovos su mažomis garantijomis dirbant ir piktnaudžiavimu terminuotosiomis darbo sutartimis (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000054/2018), kurį pateikė Cecilia Wikström PETI komiteto vardu Komisijai: Atsakymai į peticijas dėl kovos su mažomis garantijomis dirbant ir piktnaudžiavimu terminuotosiomis darbo sutartimis (B8-0022/2018)

Cecilia Wikström pristatė klausimą.

Christos Stylianides (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Jarosław Wałęsa PPE frakcijos vardu, Jude Kirton-Darling S&D frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, Yana Toom ALDE frakcijos vardu, Ana Miranda Verts/ALE frakcijos vardu, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu, Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu, Dominique Martin ENF frakcijos vardu, Sotirios Zarianopoulos, nepriklausomas Parlamento narys, Deirdre Clune, Siôn Simon, Enrique Calvet Chambon, Igor Šoltes, Kostadinka Kuneva, Laura Agea, Stanislav Polčák, Marlene Mizzi, Ángela Vallina, Sofia Ribeiro, Soledad Cabezón Ruiz, Tania González Peñas ir Agnes Jongerius.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Peter Jahr, Tonino Picula, Georgios Epitideios, Costas Mavrides ir Doru-Claudian Frunzulică.

Kalbėjo Christos Stylianides.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Cecilia Wikström PETI komiteto vardu dėl atsakymų į peticijas dėl kovos su mažomis garantijomis dirbant ir piktnaudžiavimu terminuotosiomis darbo sutartimis (2018/2600(RSP)) (B8-0238/2018).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 05 31 protokolo 7.12 punktas


5. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2018 05 30 protokolo 2 punktas)


5.1. Dvigubą (ES ir Irano) pilietybę turinčių asmenų, įkalintų Irane, padėtis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018 (2018/2717(RSP))

Charles Tannock pristatė pasiūlymą dėl rezoliucijos B8-0254/2018.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Klaus Buchner, Soraya Post, Lars Adaktusson ir Marietje Schaake p pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 et B8-0258/2018.

Kalbėjo: Janusz Lewandowski PPE frakcijos vardu, Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu, Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Bill Etheridge EFDD frakcijos vardu, Eduard Kukan, Jytte Guteland, Anders Primdahl Vistisen, Gérard Deprez, Pavel Svoboda, Flavio Zanonato, Mark Demesmaeker, Jozo Radoš ir Tunne Kelam.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jean-Paul Denanot, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Jordi Solé, Wajid Khan, Heinz K. Becker, Julie Ward ir José Inácio Faria.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 05 31 protokolo 7.1 punktas


5.2. Moterų teisių gynėjai Saudo Arabijoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018 (2018/2712(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Tomáš Zdechovský, Marietje Schaake ir Ignazio Corrao pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Soraya Post S&D frakcijos vardu, Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu, Petras Auštrevičius ALDE frakcijos vardu, Bill Etheridge EFDD frakcijos vardu, Mylène Troszczynski ENF frakcijos vardu, Wajid Khan ir Pina Picierno.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Marie-Christine Vergiat, Fabio Massimo Castaldo, Julie Ward, Stanislav Polčák, Notis Marias, Georgios Epitideios ir Cristian-Silviu Buşoi.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 05 31 protokolo 7.2 punktas


5.3. Sudanas, visų pirma Nouros Hussein Hammad padėtis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018 (2018/2713(RSP))

Charles Tannock, Jordi Solé, Soraya Post, Joachim Zeller, Miguel Urbán Crespo ir Urmas Paet pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Julie Ward S&D frakcijos vardu, Jacques Colombier ENF frakcijos vardu, Dobromir Sośnierz, nepriklausomas Parlamento narys, Cécile Kashetu Kyenge ir Andrejs Mamikins.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 05 31 protokolo 7.3 punktas

(Posėdis sustabdytas 11.43 val. iki balsuoti skirto laiko.)

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja


6. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 12.03 val.

Kalbėjo: Eleonora Forenza dėl naujausio Markus Ferber pasirodymo Vokietijos televizijoje ir jo pastabų dėl Italijos, Iratxe García Pérez ir Dobromir Sośnierz dėl to, kad ETT panaikino 2017 m. Balandžio 3 d. Biuro sprendimą nustatyti sankcijas Janusz Korwin-Mikke, Roberto Gualtieri (ECON komiteto pirmininkas) taip pat dėl Markus Ferber pasisakymo ir Markus Ferber, jis patikslino savo pasakytus žodžius.


7. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


7.1. Dvigubą (ES ir Irano) pilietybę turinčių asmenų, įkalintų Irane, padėtis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 ir B8-0258/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0254/2018

(keičia B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 ir B8-0258/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein ir Josef Weidenholzer S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Monica Macovei ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu;

—   Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Pascal Durand ir Keith Taylor Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ir Aymeric Chauprade.

Priimta (P8_TA(2018)0231)


7.2. Moterų teisių gynėjai Saudo Arabijoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018 ir B8-0268/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0259/2018

(keičia B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018 ir B8-0268/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Notis Marias ir Monica Macovei ECR frakcijos vardu;

—   Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Ana Miranda, Terry Reintke, Jordi Solé, Keith Taylor ir Helga Trüpel Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Aymeric Chauprade, Rolandas Paksas ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0232)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0264/2018 anuliuotas.)


7.3. Sudanas, visų pirma Nouros Hussein Hammad padėtis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018 ir B8-0271/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0265/2018

(keičia B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018 ir B8-0271/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere ir Esteban González Pons PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ir Soraya Post S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Notis Marias, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Branislav Škripek ir Pirkko Ruohonen-Lerner ECR frakcijos vardu;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu;

—   Maria Heubuch, Bodil Valero, Michèle Rivasi ir Judith Sargentini, Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric ir Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto ir Aymeric Chauprade.

Priimta (P8_TA(2018)0233)


7.4. Atrankos į Europos prokuratūrą komisijos nario skyrimas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl sprendimo dėl Antonio Muros skyrimo į atrankos komisiją, sudaromą pagal 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje, 14 straipsnio 3 dalį (2018/2032(INS)) (B8-0237/2018) - Claude Moraes LIBE komiteto vardu

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)
(Slaptas balsavimas)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2018 05 31 protokolo 1 priedas)

IŠKELTA ANTONIO MURA KANDIDATŪRA

Priimta (P8_TA(2018)0234)


7.5. Odometro duomenų klastojimas motorinėse transporto priemonėse: ES teisinės sistemos persvarstymas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl odometro duomenų klastojimo motorinėse transporto priemonėse: ES teisinės sistemos persvarstymas [2017/2064(INL)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0235)


7.6. Sąjungos civilinės saugos mechanizmas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo [COM(2017)0772 - C8-0409/2017- 2017/0309(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0236)

Po balsavimo Elisabetta Gardini pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


7.7. Europos infrastruktūros tinklų priemonė po 2020 m. (balsavimas)

Komisijos pareiškimas: Europos infrastruktūros tinklų priemonė po 2020 m. (2018/2718(RSP))

Pasiūlymai dėl rezoliucijų buvo paskelbti 2018 m. gegužės 31 d. (2018 05 31 protokolo 2 punktas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018 ir B8-0247/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0242/2018

(keičia B8-0242/2018, B8-0245/2018 ir B8-0246/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Ivo Belet, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper ir Dieter-Lebrecht Koch PPE frakcijos vardu;

—   Ismail Ertug ir Inés Ayala Sender S&D frakcijos vardu;

—   Roberts Zīle ir Zdzisław Krasnodębski ECR frakcijos vardu;

—   Pavel Telička, Dominique Riquet, Gesine Meissner, Izaskun Bilbao Barandica ir Matthijs van Miltenburg ALDE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0237)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0243/2018 ir B8-0247/2018 anuliuoti.)


7.8. Padėtis Nikaragvoje (balsavimas)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Nikaragvoje (2018/2711(RSP))

Pasiūlymai dėl rezoliucijų buvo paskelbti 2018 m. gegužės 31 d. (2018 05 31 protokolo 3 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018 ir B8-0253/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0244/2018

(keičia B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0251/2018 ir B8-0252/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec, Eduard Kukan ir José Inácio Faria PPE frakcijos vardu;

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo ir Francisco Assis S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei ir Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu;

—   Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu;

—   Fabio Massimo Castaldo ir Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0238)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0250/2018 ir B8-0253/2018 anuliuoti.)


7.9. Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas. Keisti mergaičių ir moterų gyvenimą plėtojant ES išorės santykius 2016–2020 m. (balsavimas)

Pranešimas dėl bendro tarnybų darbinio dokumento (SWD(2015)0182) „Lyčių lygybė ir moterų įgalėjimas: keisti mergaičių ir moterų gyvenimą plėtojant ES išorės santykius 2016–2020 m.“ įgyvendinimo [2017/2012(INI)] - Vystymosi komitetas - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjos: Linda McAvan ir Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateiktas PPE frakcijos)

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0239)


7.10. ES jaunimo strategijos įgyvendinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl ES jaunimo strategijos įgyvendinimo [2017/2259(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0240)


7.11. Ekologinio projektavimo direktyvos įgyvendinimas (2009/125/EB) (balsavimas)

Pranešimas dėl Ekologinio projektavimo direktyvos (2009/125/EB) įgyvendinimo [2017/2087(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0241)

Kalbėjo:

Ashley Fox Pateikė žodinį pakeitimą siekiant įterpti naują dalį po konstatuojamosios dalies L. Žodinis pakeitimas buvo priimtas.


7.12. Atsakymai į peticijas dėl kovos su mažomis garantijomis dirbant ir piktnaudžiavimu terminuotosiomis darbo sutartimis (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0238/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0242).


8. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Ismail Ertug - A8-0155/2018
Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Stanislav Polčák ir Monika Smolková

Pranešimas: Elisabetta Gardini - A8-0180/2018
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, José Inácio Faria ir Monika Smolková

Europos infrastruktūros tinklų priemonė po 2020 m.RC-B8-0242/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Seán Kelly ir Stanislav Polčák

Padėtis NikaragvojeRC-B8-0244/2018
José Inácio Faria

Pranešimas: Linda McAvan ir Dubravka Šuica - A8-0167/2018
Urszula Krupa ir Dobromir Sośnierz

Pranešimas: Eider Gardiazabal Rubial - A8-0162/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, José Inácio Faria ir Monika Smolková

Pranešimas: Frédérique Ries - A8-0165/2018
Tibor Szanyi ir Sander Loones

Atsakymai į peticijas dėl kovos su mažomis garantijomis dirbant ir piktnaudžiavimu terminuotosiomis darbo sutartimis – B8-0238/2018
Alex Mayer ir Rory Palmer.


9. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 13.10 val.)

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja


10. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.00 val.


11. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


12. Platesnės apimties klausimai (diskusijos)

Platesnės apimties klausimai, į kuriuos atsakoma raštu ir dėl kurių diskutuojama


12.1. ES atsakas į nederamą seksualinį elgesį pagalbos organizacijose

Platesnės apimties klausimas, į kurį atsakoma raštu ir dėl kurio diskutuojama (O-000032/2018), kurį pateikė Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria, Monica Macovei Komisijai (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė): Platesnės apimties klausimas - VP/HR - ES atsakas į nederamą seksualinį elgesį pagalbos organizacijose (B8-0020/2018)

Fredrick Federley pristatė klausimą.

Christos Stylianides (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Andrejs Mamikins S&D frakcijos vardu, Urszula Krupa ECR frakcijos vardu, Ana Miranda Verts/ALE frakcijos vardu, Jörg Meuthen EFDD frakcijos vardu, ir André Elissen ENF frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Andrejs Mamikins) ir Ivan Jakovčić.

Kalbėjo Christos Stylianides.


12.2. Tarptautinės šeimos dienos minėjimas (gegužės 15 d.)

Platesnės apimties klausimas, į kurį atsakoma raštu ir dėl kurio diskutuojama (O-000042/2018), kurį pateikė Jörg Meuthen EFDD frakcijos vardu Komisijai: Platesnės apimties klausimas - Tarptautinės šeimos dienos minėjimas (gegužės 15 d.) (B8-0021/2018)

Jörg Meuthen pristatė klausimą.

Christos Stylianides (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Anna Záborská PPE frakcijos vardu, Andrejs Mamikins S&D frakcijos vardu, Urszula Krupa ECR frakcijos vardu, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu, Ana Miranda Verts/ALE frakcijos vardu, Michaela Šojdrová ir Seán Kelly (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Andrejs Mamikins).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Peter Jahr ir Arne Gericke.

Kalbėjo Christos Stylianides.

Diskusijos baigtos.


13. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Susiję komitetai

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. gegužės 24 d.)

TRAN komitetas

- Laivų atliekoms skirti uosto priėmimo įrenginiai (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
(Nuomonė: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)PECH)

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

JURI komitetas

- Brazilijoje atliekamo pašarinių sėklinių augalų ir sėklinių javų aprobavimo ir užaugintos pašarinių augalų bei javų sėklos lygiavertiškumas ir Moldovoje atliekamo sėklinių javų, sėklinių daržovių ir sėklinių aliejinių bei pluoštinių augalų aprobavimo ir užaugintos javų, daržovių ir aliejinių bei pluoštinių augalų sėklos lygiavertiškumas (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD))
Perduota atsakingam komitetui: AGRI
Nuomonė: JURI (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis)

ENVI komitetas

- Europos Sąjungos ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo įgyvendinimas (2018/2010(INI))
Perduota atsakingam komitetui: INTA
Nuomonė: AFET, ENVI

- Nesąžininga prekybos praktika įmonių tarpusavio maisto produktų tiekimo grandinėje (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
Perduota atsakingam komitetui: AGRI
Nuomonė: ENVI, IMCO

TRAN komitetas

- Atstovaujamieji ieškiniai siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
Perduota atsakingam komitetui: JURI
Nuomonė: IMCO, TRAN

CULT komitetas

- Būtiniausi standartai mažumoms Europos Sąjungoje (2018/2036(INI))
Perduota atsakingam komitetui: LIBE
Nuomonė: CULT, PETI


14. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomos teisinių atstovų skyrimo įrodymams baudžiamosiose bylose rinkti suderintos taisyklės (COM(2018)0226 - C8-0154/2018 - 2018/0107(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos elektroninių įrodymų baudžiamosiose bylose pateikimo ir saugojimo orderių, (COM(2018)0225 - C8-0155/2018 - 2018/0108(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

AFET, DEVE, EMPL, FEMM

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/96/EB dėl kelių infrastruktūros saugumo valdymo (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

Nuomonė :

ITRE

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos (COM(2018)0325 - C8-0201/2018 - 2018/0135(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

INTA, CONT, ECON, ENVI, AGRI, AFCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarifinių kvotų, nustatytų Sąjungai skirtame PPO sąraše, paskirstymo po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 32/2000 (COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

Nuomonė :

ITRE, AGRI, PECH

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl bendra konsoliduotąja pelno mokesčio baze, Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema ir neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįstų nuosavų išteklių teikimo metodų ir tvarkos ir dėl priemonių, skirtų grynųjų pinigų poreikiui patenkinti (COM(2018)0326 - C8-0203/2018 - 2018/0131(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 1553/89 dėl galutinių vienodų nuosavų lėšų, kaupiamų iš pridėtinės vertės mokesčio, surinkimo priemonių (COM(2018)0328 - C8-0204/2018 - 2018/0133(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

ECON

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui (kodifikuota redakcija) (COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Europos Vadovų Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos Parlamento sudėtis, projektas (00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

2) Parlamento narių:, pasiūlymas dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Joëlle Mélin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Sąjungos prerogatyvų ES darbuotojų socialinės apsaugos srityje (B8-0192/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Ivan Jakovčić. Pasiūlymas dėl rezoliucijos „Žiedinė ekonomika. Atliekų kiekio mažinimas ir pakartotinis naudojimas“ (B8-0193/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

Nuomonė :

ITRE

- Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pagalbos terorizmo aukoms grįžti į darbo rinką (B8-0215/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

Nuomonė :

LIBE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramos krikščionims pasaulyje (B8-0216/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Younous Omarjee. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su neteisėta prekyba tabako gaminiais suderinant Direktyvos 2014/40/ES (Tabako gaminių direktyva) 15 ir 16 straipsnius su Pasaulio sveikatos organizacijos protokolu dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo (B8-0221/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Jacques Colombier ir Philippe Loiseau. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) (B8-0222/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl neonikotinoidinių pesticidų uždraudimo (B8-0223/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Joëlle Mélin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl aktyvesnio nacionalinių parlamentų dalyvavimo į nacionalinę teisę perkeliant ES direktyvas (B8-0228/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mokymo priemonių integravimo į švietimą (B8-0229/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Dominique Bilde ir Sylvie Goddyn. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl gyvulių skerdimo jų neapsvaiginus (B8-0230/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI


15. Peticijos

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 9 ir 10 dalis šios peticijos, įtrauktos į registrą nurodytomis datomis, buvo persiųstos atsakingam komitetui:

2018 m. gegužės 7 d.

(*) peticijos pateikėjo tapatybė neatskleidžiama.

Jean Claude Gadisseur (n° 0271/2018); (*) (n° 0272/2018); Jennifer Manteiga Branco (n° 0273/2018); (*) (n° 0274/2018); (*) (n° 0275/2018); Carmelo Potenza (n° 0276/2018); (*) (n° 0277/2018); Ismael Carrón de la Calle (n° 0278/2018); (*) (n° 0279/2018); Giacomo Pierini (n° 0280/2018); Lorenzo Torto (n° 0281/2018); (*) (n° 0282/2018); Sergio Santamaría Santigosa (n° 0283/2018); Paula Enríquez Layos (n° 0284/2018); Edward Demeza (n° 0285/2018); Ulrich Schneider (n° 0286/2018); Jacques Koelewijn (n° 0287/2018); (*) (n° 0288/2018); Giuseppe Mastronuzzi (n° 0289/2018); (*) (n° 0290/2018); (*) (n° 0291/2018); (*) (n° 0292/2018); (*) (n° 0293/2018); Jens Genzer (n° 0294/2018); Jens Genzer (n° 0295/2018); Jens Genzer (n° 0296/2018); Jens Genzer (n° 0297/2018); Jens Genzer (n° 0298/2018); Jens Genzer (n° 0299/2018); Jens Genzer (n° 0300/2018); Jens Genzer (n° 0301/2018); Jens Genzer (n° 0302/2018); Jens Genzer (n° 0303/2018); Jens Genzer (n° 0304/2018); (*) (n° 0305/2018); (*) (n° 0306/2018); (*) (n° 0307/2018); Jens Genzer (n° 0308/2018); Jens Genzer (n° 0309/2018); Jens Genzer (n° 0310/2018); Gredo Förster (n° 0311/2018); José María Rodríguez Noval (n° 0312/2018); (*) (n° 0313/2018); Tomás Sebastián Martín Enríquez (n° 0314/2018); (*) (n° 0315/2018); (*) (n° 0316/2018); Aleksandrs Kuzmins (n° 0317/2018); (*) (n° 0318/2018); (*) (n° 0319/2018); (*) (n° 0320/2018); (*) (n° 0321/2018); Osvaldo Borghese (n° 0322/2018); Marcello Sacco (n° 0323/2018); Wolfgang Zierhut (n° 0324/2018); Latifa Abuazoum (n° 0325/2018).

2018 m. gegužės 25 d.

(*) peticijos pateikėjo tapatybė neatskleidžiama.

Joël Marte (n° 0326/2018); Sebastián Pérez Gallardo (n° 0327/2018); Àngels Bosch Camprecios (European Confederation of Police (EuroCOP)) (n° 0328/2018); Veselina Nikolova (n° 0329/2018); Germán Fernández Valero (n° 0330/2018); Michael Opstrup (n° 0331/2018); Jürgen Schmidt (n° 0332/2018); (*) (n° 0333/2018); Stefan Stenzel (n° 0334/2018); Massimo Scarafia (n° 0335/2018); (*) (n° 0336/2018); (*) (n° 0337/2018); (*) (n° 0338/2018); (*) (n° 0339/2018); (*) (n° 0340/2018); Giacomo Pierini (n° 0341/2018); Chiara Papi (n° 0342/2018); (*) (n° 0343/2018); (*) (n° 0344/2018); (*) (n° 0345/2018); (*) (n° 0346/2018); (*) (n° 0347/2018); (*) (n° 0348/2018); (*) (n° 0349/2018); (*) (n° 0350/2018); Serena Caprio (n° 0351/2018); Francisco Javier Fabo Indurain (n° 0352/2018); Guzal Mustafakulova (n° 0353/2018); (*) (n° 0354/2018); (*) (n° 0355/2018); Ivan Yanev (n° 0356/2018); Wojciech Zieliński (n° 0357/2018); (*) (n° 0358/2018); (*) (n° 0359/2018); Joaquín Infante (n° 0360/2018); (*) (n° 0361/2018); Sibylle Schroer (n° 0362/2018); Wolfgang Gerber (n° 0363/2018); (*) (n° 0364/2018); (*) (n° 0365/2018); (*) (n° 0366/2018); Arianna Colonello (n° 0367/2018); Renaud Le Mailloux (n° 0368/2018); Marco Bava (n° 0369/2018); (*) (n° 0370/2018); (*) (n° 0371/2018); Bîrsoan Adrian (n° 0372/2018); José Manuel Martín Álvarez (n° 0373/2018); Sotirios Zarianopoulos (n° 0374/2018); (*) (n° 0375/2018); (*) (n° 0376/2018); (*) (n° 0377/2018); (*) (n° 0378/2018); (*) (n° 0379/2018); (*) (n° 0380/2018); (*) (n° 0381/2018); Saloa Marqués Edesa (n° 0382/2018); (*)(n° 0383/2018); (*) (n° 0384/2018); (*) (n° 0385/2018); Isabel Vila (n° 0386/2018); (*) (n° 0387/2018); María Soledad Borrillo (n° 0388/2018); (*) (n° 0389/2018); (*) (n° 0390/2018); (*) (n° 0391/2018); Enrique León Martín (n° 0392/2018); Raffaele Bruno Ferraro (n° 0393/2018); Martin Kliche (n° 0394/2018); (*) (n° 0395/2018); (*) (n° 0396/2018); (*) (n° 0397/2018); (*) (n° 0398/2018); (*) (n° 0399/2018); Tomasz Fidler (n° 0400/2018); (*) (n° 0401/2018); (*) (n° 0402/2018); Ton Vervloet (n° 0403/2018); Daniel Dimov (n° 0404/2018); Ralf Schüßler (n° 0405/2018); (*) (n° 0406/2018); (*) (n° 0407/2018); (*) (n° 0408/2018); Cruz Fuertes Balbuena (n° 0409/2018); (*) (n° 0410/2018); (*) (n° 0411/2018); (*) (n° 0412/2018); (*) (n° 0413/2018); (*) (n° 0414/2018); Joaquín Pi Anguita (n° 0415/2018); (*) (n° 0416/2018); (*) (n° 0417/2018); (*) (n° 0418/2018); Miguel Vicente Núñez (n° 0419/2018); (*) (n° 0420/2018); (*) (n° 0421/2018).

Pirmininkas pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 15 dalį 2018 m. gegužės 25 d. atsakingam komitetui perdavė Europos Parlamento gautas peticijas, pateiktas fizinių ar juridinių asmenų, kurie nėra Europos Sąjungos piliečiai ir negyvena jokioje valstybėje narėje ar neturi ten registruotos buveinės.


16. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 3 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


17. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2018 m. birželio 11 d.2018 m. birželio 14 d..


18. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 16.00 val.


19. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein


1 priedas. - Atrankos į Europos prokuratūrą komisijos nario skyrimas (Antonio Mura)

ALDE:
Ali, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Campbell Bannerman, Czesak, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piotrowski, Poręba, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Bullock, Castaldo, Chauprade, Coburn, Collins, Corrao, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Colombier, Elissen, Goddyn, de Graaff, Jamet, Kappel, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scotta', Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Kovács, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:

Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, Gräßle, Grossetête, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, McAllister, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Martusciello, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Polčák, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tolić, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Eickhout, Engström, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Atnaujinta: 2018 m. spalio 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika