Indekss 
Protokols
PDF 298kWORD 85k
Ceturtdiena, 2018. gada 31. maijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments pēc 2020. gada (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 3.Stāvoklis Nikaragvā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 4.Reaģēšana uz lūgumrakstiem par nestabilas nodarbinātības un uz noteiktu laiku noslēgtu līgumu ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu (debates)
 5.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  
5.1.Ieslodzīto ar ES un Irānas dubultpilsonību stāvoklis Irānā
  
5.2.Sieviešu tiesību aizstāvji Saūda Arābijā
  
5.3.Sudāna, it īpaši Noura Hussein Hammad stāvoklis
 6.Sēdes atsākšana
 7.Balsošanas laiks
  
7.1.Ieslodzīto ar ES un Irānas dubultpilsonību stāvoklis Irānā (balsošana)
  
7.2.Sieviešu tiesību aizstāvji Saūda Arābijā (balsošana)
  
7.3.Sudāna, it īpaši Noura Hussein Hammad stāvoklis (balsošana)
  
7.4.Eiropas Prokuratūras atlases komitejas locekļa iecelšana (balsošana)
  
7.5.Manipulācijas ar mehānisko transportlīdzekļu odometriem: ES tiesiskā regulējuma pārskatīšana (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
7.6.Savienības civilās aizsardzības mehānisms ***I (balsošana)
  
7.7.Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments pēc 2020. gada (balsošana)
  
7.8.Stāvoklis Nikaragvā (balsošana)
  
7.9.Dzimumu līdztiesība un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana sievietēm: meiteņu un sieviešu dzīves pārveidošana ar ES ārējo attiecību starpniecību 2016.–2020. gadā (balsošana)
  
7.10.ES jaunatnes stratēģijas īstenošana (balsošana)
  
7.11.Ekodizaina direktīvas (2009/125/EK) īstenošana (balsošana)
  
7.12.Reaģēšana uz lūgumrakstiem par nestabilas nodarbinātības un uz noteiktu laiku noslēgtu līgumu ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 10.Sēdes atsākšana
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Plašas interpelācijas (debates)
  
12.1.ES reakcija uz seksuāla rakstura pārkāpumiem humānās palīdzības organizācijās
  
12.2.Starptautiskās ģimenes dienas (15. maijs) atzīmēšana
 13.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 14.Dokumentu iesniegšana
 15.Lūgumraksti
 16.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 17.Nākamo sēžu datumi
 18.Sēdes slēgšana
 19.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums. Eiropas Prokuratūras atlases komitejas locekļa iecelšana (Antonio Mura)


SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments pēc 2020. gada (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas paziņojums: Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments pēc 2020. gada.

Debates notika 2018. gada 28. maijā (28.5.2018. protokola 28. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Francisco José Millán Mon un Ivo Belet PPE grupas vārdā – par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu pēc 2020. gada (2018/2718(RSP)) (B8-0242/2018);

—   Michael Cramer un Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā – par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu pēc 2020. gada (2018/2718(RSP)) (B8-0243/2018);

—   Roberts Zīle un Zdzisław Krasnodębski ECR grupas vārdā – par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu pēc 2020. gada (2018/2718(RSP)) (B8-0245/2018);

—   Pavel Telička, Gesine Meissner un Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā, Ismail Ertug un Inés Ayala Sender S&D grupas vārdā – par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu pēc 2020. gada (2018/2718(RSP)) (B8-0246/2018);

—   Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā – par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu pēc 2020. gada (2018/2718(RSP)) (B8-0247/2018).

Balsojums: 31.5.2018. protokola 7.7. punkts.


3. Stāvoklis Nikaragvā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Nikaragvā.

Debates notika 2018. gada 29. maijā (29.5.2018. protokola 14. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec un Eduard Kukan PPE grupas vārdā – par stāvokli Nikaragvā (2018/2711(RSP)) (B8-0244/2018);

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo un Francisco Assis S&D grupas vārdā – par stāvokli Nikaragvā (2018/2711(RSP)) (B8-0248/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska un Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā – par stāvokli Nikaragvā (2018/2711(RSP)) (B8-0249/2018);

—   Dita Charanzová, Ali Nedzhmi, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen un Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā – par stāvokli Nikaragvā (2018/2711(RSP)) (B8-0251/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo un Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā – par stāvokli Nikaragvā (2018/2711(RSP)) (B8-0252/2018).

Balsojums: 31.5.2018. protokola 7.8. punkts.


4. Reaģēšana uz lūgumrakstiem par nestabilas nodarbinātības un uz noteiktu laiku noslēgtu līgumu ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000054/2018) un kuru uzdeva Cecilia Wikström PETI komitejas vārdā Komisijai: Reaģēšana uz lūgumrakstiem par nestabilitāti nodarbinātībā un līgumu uz noteiktu laiku ļaunprātīgu izmantošanu (B8-0022/2018).

Cecilia Wikström izvērsa jautājumu.

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Jarosław Wałęsa PPE grupas vārdā, Jude Kirton-Darling S&D grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, Yana Toom ALDE grupas vārdā, Ana Miranda Verts/ALE grupas vārdā, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL grupas vārdā, Eleonora Evi EFDD grupas vārdā, Dominique Martin ENF grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, Deirdre Clune, Siôn Simon, Enrique Calvet Chambon, Igor Šoltes, Kostadinka Kuneva, Laura Agea, Stanislav Polčák, Marlene Mizzi, Ángela Vallina, Sofia Ribeiro, Soledad Cabezón Ruiz, Tania González Peñas un Agnes Jongerius.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Peter Jahr, Tonino Picula, Georgios Epitideios, Costas Mavrides un Doru-Claudian Frunzulică.

Uzstājās Christos Stylianides.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Cecilia Wikström PETI komitejas vārdāpar reaģēšanu uz lūgumrakstiem par nestabilas nodarbinātības un uz noteiktu laiku noslēgtu līgumu ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu (2018/2600(RSP)) (B8-0238/2018).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 31.5.2018. protokola 7.12. punkts.


5. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 30.5.2018. protokola 2. punkts.)


5.1. Ieslodzīto ar ES un Irānas dubultpilsonību stāvoklis Irānā

Rezolūciju priekšlikumi B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018 (2018/2717(RSP)).

Charles Tannock iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumu B8-0254/2018.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Klaus Buchner, Soraya Post, Lars Adaktusson un Marietje Schaake iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 un B8-0258/2018.

Uzstājās Janusz Lewandowski PPE grupas vārdā, Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā, Frédérique Ries ALDE grupas vārdā, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Bill Etheridge EFDD grupas vārdā, Eduard Kukan, Jytte Guteland, Anders Primdahl Vistisen, Gérard Deprez, Pavel Svoboda, Flavio Zanonato, Mark Demesmaeker, Jozo Radoš un Tunne Kelam.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jean-Paul Denanot, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Jordi Solé, Wajid Khan, Heinz K. Becker, Julie Ward un José Inácio Faria.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 31.5.2018. protokola 7.1. punkts.


5.2. Sieviešu tiesību aizstāvji Saūda Arābijā

Rezolūciju priekšlikumi B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018 (2018/2712(RSP)).

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Tomáš Zdechovský, Marietje Schaake un Ignazio Corrao iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Soraya Post S&D grupas vārdā, Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā, Petras Auštrevičius ALDE grupas vārdā, Bill Etheridge EFDD grupas vārdā, Mylène Troszczynski ENF grupas vārdā, Wajid Khan un Pina Picierno.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Marie-Christine Vergiat, Fabio Massimo Castaldo, Julie Ward, Stanislav Polčák, Notis Marias, Georgios Epitideios un Cristian-Silviu Buşoi.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 31.5.2018. protokola 7.2. punkts.


5.3. Sudāna, it īpaši Noura Hussein Hammad stāvoklis

Rezolūciju priekšlikumi B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018 (2018/2713(RSP)).

Charles Tannock, Jordi Solé, Soraya Post, Joachim Zeller, Miguel Urbán Crespo un Urmas Paet iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Julie Ward S&D grupas vārdā, Jacques Colombier ENF grupas vārdā, Dobromir Sośnierz, pie grupām nepiederošs deputāts, Cécile Kashetu Kyenge un Andrejs Mamikins.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo un Stanislav Polčák.

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 31.5.2018. protokola 7.3. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.43 pirms balsošanas laika.)

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece


6. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.03.

Uzstājās Eleonora Forenza – par nesenajiem Markus Ferber izteikumiem par Itāliju Vācijas televīzijā, Iratxe García Pérez un Dobromir Sośnierz – par to, ka ES Tiesa ir atcēlusi Prezidija 2017. gada 3. aprīļa lēmumu piemērot sankcijas Janusz Korwin-Mikke, Roberto Gualtieri (ECON komitejas priekšsēdētājs) – arī par nesenajiem Markus Ferber izteikumiem, un Markus Ferber, kas sniedza paskaidrojumu par izteikumiem, kuros viņš tiek vainots.


7. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


7.1. Ieslodzīto ar ES un Irānas dubultpilsonību stāvoklis Irānā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 un B8-0258/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0254/2018

(aizstāj B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 un B8-0258/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu un Inese Vaidere PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein un Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Monica Macovei un Branislav Škripek ECR grupas vārdā;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen un Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā;

—   Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Pascal Durand un Keith Taylor Verts/ALE grupas vārdā;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao un Aymeric Chauprade.

Pieņemts (P8_TA(2018)0231).


7.2. Sieviešu tiesību aizstāvji Saūda Arābijā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018 un B8-0268/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0259/2018

(aizstāj B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018 un B8-0268/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu un Inese Vaidere PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Notis Marias un Monica Macovei ECR grupas vārdā;

—   Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen un Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Ana Miranda, Terry Reintke, Jordi Solé, Keith Taylor un Helga Trüpel Verts/ALE grupas vārdā;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Aymeric Chauprade, Rolandas Paksas un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2018)0232).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0264/2018 vairs nav spēkā.)


7.3. Sudāna, it īpaši Noura Hussein Hammad stāvoklis (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018 un B8-0271/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0265/2018

(aizstāj B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018 un B8-0271/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere un Esteban González Pons PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru un Soraya Post S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Notis Marias, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Branislav Škripek un Pirkko Ruohonen-Lerner ECR grupas vārdā;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen un Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā;

—   Maria Heubuch, Bodil Valero, Michèle Rivasi un Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā;

—   Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric un Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto un Aymeric Chauprade.

Pieņemts (P8_TA(2018)0233).


7.4. Eiropas Prokuratūras atlases komitejas locekļa iecelšana (balsošana)

Lēmuma priekšlikums par Antonio Mura iecelšanu atlases komitejā, kura izveidota saskaņā ar 14. panta 3. punktu Padomes 2017. gada 12. oktobra Regulā (ES) 2017/1939, ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei (2018/2032(INS)) (B8-0237/2018) - Claude Moraes LIBE komitejas vārdā.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)
(Aizklātā balsošana)
Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (31.5.2018. protokola 1. pielikums .)

ANTONIO MURA KANDIDATŪRA

Pieņemts (P8_TA(2018)0234).


7.5. Manipulācijas ar mehānisko transportlīdzekļu odometriem: ES tiesiskā regulējuma pārskatīšana (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par manipulācijām ar mehānisko transportlīdzekļu odometriem: ES tiesiskā regulējuma pārskatīšana [2017/2064(INL)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Ismail Ertug (A8-0155/2018).

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0235).


7.6. Savienības civilās aizsardzības mehānisms ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu [COM(2017)0772 - C8-0409/2017- 2017/0309(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0236).

Pēc balsošanas uzstājās Elisabetta Gardini, pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


7.7. Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments pēc 2020. gada (balsošana)

Komisijas paziņojums: Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments pēc 2020. gada (2018/2718(RSP)).

Par rezolūciju priekšlikumiem tika paziņots 2018. gada 31. maijā (31.5.2018. protokola 2. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018 un B8-0247/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0242/2018

(aizstāj B8-0242/2018, B8-0245/2018 un B8-0246/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Ivo Belet, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper un Dieter-Lebrecht Koch PPE grupas vārdā;

—   Ismail Ertug un Inés Ayala Sender S&D grupas vārdā;

—   Roberts Zīle un Zdzisław Krasnodębski ECR grupas vārdā;

—   Pavel Telička, Dominique Riquet, Gesine Meissner, Izaskun Bilbao Barandica un Matthijs van Miltenburg ALDE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2018)0237).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0243/2018 un B8-0247/2018 vairs nav spēkā.)


7.8. Stāvoklis Nikaragvā (balsošana)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Nikaragvā (2018/2711(RSP)).

Par rezolūciju priekšlikumiem tika paziņots 2018. gada 31. maijā (31.5.2018. protokola 3. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018 un B8-0253/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0244/2018

(aizstāj B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0251/2018 un B8-0252/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec, Eduard Kukan un José Inácio Faria PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo un Francisco Assis S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei un Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā;

—   Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen un Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā;

—   Fabio Massimo Castaldo un Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2018)0238).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0250/2018 un B8-0253/2018 vairs nav spēkā.)


7.9. Dzimumu līdztiesība un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana sievietēm: meiteņu un sieviešu dzīves pārveidošana ar ES ārējo attiecību starpniecību 2016.–2020. gadā (balsošana)

Ziņojums par kopīgā dienestu darba dokumenta “Dzimumu līdztiesība un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana sievietēm: meiteņu un sieviešu dzīves pārveidošana ar ES ārējo attiecību starpniecību 2016.–2020. gadā” (SWD(2015)0182) īstenošanu [2017/2012(INI)] - Attīstības komiteja - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referentes: Linda McAvan un Dubravka Šuica (A8-0167/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi PPE grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0239).


7.10. ES jaunatnes stratēģijas īstenošana (balsošana)

Ziņojums par ES jaunatnes stratēģijas īstenošanu [2017/2259(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0240).


7.11. Ekodizaina direktīvas (2009/125/EK) īstenošana (balsošana)

Ziņojums par Ekodizaina direktīvas (2009/125/EK) īstenošanu [2017/2087(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Frédérique Ries (A8-0165/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0241).

Uzstāšanās

Ashley Fox ierosināja mutisku grozījumu, kura mērķis ir pievienot jaunu apsvērumu aiz L apsvēruma. Ierosinātais mutiskais grozījums tika iekļauts.


7.12. Reaģēšana uz lūgumrakstiem par nestabilas nodarbinātības un uz noteiktu laiku noslēgtu līgumu ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0238/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0242).


8. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Ismail Ertug ziņojums - A8-0155/2018
Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Stanislav Polčák un Monika Smolková

Elisabetta Gardini ziņojums - A8-0180/2018
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, José Inácio Faria un Monika Smolková

Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments pēc 2020. gadaRC-B8-0242/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Seán Kelly un Stanislav Polčák

Stāvoklis NikaragvāRC-B8-0244/2018
José Inácio Faria

Linda McAvan un Dubravka Šuica ziņojums - A8-0167/2018
Urszula Krupa un Dobromir Sośnierz

Eider Gardiazabal Rubial ziņojums - A8-0162/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, José Inácio Faria un Monika Smolková

Frédérique Ries ziņojums - A8-0165/2018
Tibor Szanyi un Sander Loones

Reaģēšana uz lūgumrakstiem par nestabilas nodarbinātības un uz noteiktu laiku noslēgtu līgumu ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu – B8-0238/2018
Alex Mayer un Rory Palmer


9. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.10.)

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece


10. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.00.


11. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


12. Plašas interpelācijas (debates)

Plašas interpelācijas, uz kurām jāatbild rakstiski un kurām seko debates


12.1. ES reakcija uz seksuāla rakstura pārkāpumiem humānās palīdzības organizācijās

Plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates (O-000032/2018), kuru iesniedza Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria un Monica Macovei Komisijai (Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos): Plaša interpelācija - VP/HR - ES reakcija uz seksuāla rakstura pārkāpumiem palīdzības organizācijās (B8-0020/2018).

Fredrick Federley izvērsa jautājumu.

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Andrejs Mamikins S&D grupas vārdā, Urszula Krupa ECR grupas vārdā, Ana Miranda Verts/ALE grupas vārdā, Jörg Meuthen EFDD grupas vārdā un André Elissen ENF grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andrejs Mamikins, un Ivan Jakovčić.

Uzstājās Christos Stylianides.


12.2. Starptautiskās ģimenes dienas (15. maijs) atzīmēšana

Plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates (O-000042/2018), kuru iesniedza Jörg Meuthen EFDD grupas vārdā Komisijai: Plaša interpelācija - Starptautiskās ģimenes dienas (15. maijs) atzīmēšana (B8-0021/2018).

Jörg Meuthen izvērsa jautājumu.

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Anna Záborská PPE grupas vārdā, Andrejs Mamikins S&D grupas vārdā, Urszula Krupa ECR grupas vārdā, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā, Ana Miranda Verts/ALE grupas vārdā, Michaela Šojdrová un Seán Kelly, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andrejs Mamikins.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Peter Jahr un Arne Gericke.

Uzstājās Christos Stylianides.

Debates tika slēgtas.


13. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Komiteju iesaistīšanas procedūra (Reglamenta 54. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 24. maija lēmumu)

TRAN komiteja

- Ostas atkritumu pieņemšanas iekārtas kuģu atkritumu nodošanai (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
(atzinums: ENVI (Reglamenta 54. pants), PECH)

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 53. pants)

JURI komiteja

- Tādu lauka apskašu atbilstība, ko veic attiecībā uz lopbarības augu sēklu ražošanai paredzētiem augiem un graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem Brazīlijā, un Brazīlijā ražotu lopbarības augu sēklu un graudaugu sēklu līdzvērtīgums, un tādu lauka apskašu atbilstība, ko veic attiecībā uz graudaugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem, dārzeņu sēklu ražošanai paredzētiem augiem un eļļas augu un šķiedraugu sēklu ražošanai paredzētiem augiem Moldovā, un Moldovā ražotu graudaugu sēklu, dārzeņu sēklu un eļļas augu un šķiedraugu sēklu līdzvērtīgums (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI
atzinums: JURI (Reglamenta 39. pants)

ENVI komiteja

- Tirdzniecības nolīguma starp Eiropas Savienību un Kolumbiju un Peru īstenošana (2018/2010(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: INTA
atzinums: AFET, ENVI

- Netaisnīga tirdzniecības prakse starpuzņēmumu attiecībās pārtikas piegādes ķēdē (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI
atzinums: ENVI, IMCO

TRAN komiteja

- Pārstāvības prasības patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: JURI
atzinums: IMCO, TRAN

CULT komiteja

- Minoritātēm paredzēts standartu minimums Eiropas Savienībā (2018/2036(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE
atzinums: CULT, PETI


14. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko paredz saskaņotus noteikumus juridisko pārstāvju iecelšanai ar mērķi iegūt pierādījumus kriminālprocesā (COM(2018)0226 - C8-0154/2018 - 2018/0107(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas elektronisko pierādījumu sniegšanas un saglabāšanas rīkojumiem elektronisko pierādījumu gūšanai krimināllietās (COM(2018)0225 - C8-0155/2018 - 2018/0108(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 862/2007 par Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET, DEVE, EMPL, FEMM

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2008/96/EK par ceļu infrastruktūras drošības pārvaldību (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

ITRE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu (COM(2018)0325 - C8-0201/2018 - 2018/0135(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

INTA, CONT, ECON, ENVI, AGRI, AFCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības PTO sarakstā iekļauto tarifa kvotu sadalījumu pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības un ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 32/2000 (COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

ITRE, AGRI, PECH

- Priekšlikums Padomes regulai par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus pašu resursus, kas pamatojas uz kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi, Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu un nereciklēta izlietotā plastmasas iepakojuma daudzumu, un par pasākumiem, lai izpildītu kases vajadzības (COM(2018)0326 - C8-0203/2018 - 2018/0131(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Padomes regulai, ar ko izdara grozījumus Regulā (EEK, Euratom) Nr. 1553/89 par galīgajiem vienotajiem pasākumiem, lai iekasētu pašu resursus, ko veido pievienotās vērtības nodokļi (COM(2018)0328 - C8-0204/2018 - 2018/0133(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

ECON

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai (Kodificēta redakcija) (COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

- Projekts Eiropadomes lēmumam, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta sastāvu (00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE))

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Joëlle Mélin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Savienības prerogatīvām ES darba ņēmēju sociālās aizsardzības jomā (B8-0192/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Ivan Jakovčić. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par aprites ekonomiku — atkritumu rašanās samazināšana un atkārtota izmantošana (B8-0193/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par palīdzību terorisma upuru reintegrācijai darba tirgū (B8-0215/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

LIBE

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kristiešu atbalstīšanu pasaulē (B8-0216/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Younous Omarjee. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cīņu pret tabakas izstrādājumu nelikumīgu tirdzniecību, Direktīvas 2014/40/ES (Tabakas izstrādājumu direktīvas) 15. un 16. pantu saskaņojot ar Pasaules Veselības organizācijas Protokolu par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības novēršanu (B8-0221/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Jacques Colombier un Philippe Loiseau. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) (B8-0222/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Mireille D'Ornano. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par neonikotinoīdu grupas pesticīdu aizliegšanu (B8-0223/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Joëlle Mélin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par valstu parlamentu ciešāku iesaistīšanu Eiropas direktīvu transponēšanā (B8-0228/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par izglītojošu rīku iekļaušanu mācību programmā (B8-0229/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Dominique Bilde un Sylvie Goddyn. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kaušanu bez apdullināšanas (B8-0230/2018)

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI


15. Lūgumraksti

Atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas saskaņā ar Reglamenta 215. panta 9. un 10. punktu ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

2018. gada 7. maijs

(*) iesniedzēja vārds netiek izpausts

Jean Claude Gadisseur (Nr. 0271/2018); (*) (Nr. 0272/2018); Jennifer Manteiga Branco (Nr. 0273/2018); (*) (Nr. 0274/2018); (*) (Nr. 0275/2018); Carmelo Potenza (Nr. 0276/2018); (*) (Nr. 0277/2018); Ismael Carrón de la Calle (Nr. 0278/2018); (*) (Nr. 0279/2018); Giacomo Pierini (Nr. 0280/2018); Lorenzo Torto (Nr. 0281/2018); (*) (Nr. 0282/2018); Sergio Santamaría Santigosa (Nr. 0283/2018); Paula Enríquez Layos (Nr. 0284/2018); Edward Demeza (Nr. 0285/2018); Ulrich Schneider (Nr. 0286/2018); Jacques Koelewijn (Nr. 0287/2018); (*) (Nr. 0288/2018); Giuseppe Mastronuzzi (Nr. 0289/2018); (*) (Nr. 0290/2018); (*) (Nr. 0291/2018); (*) (Nr. 0292/2018); (*) (Nr. 0293/2018); Jens Genzer (Nr. 0294/2018); Jens Genzer (Nr. 0295/2018); Jens Genzer (Nr. 0296/2018); Jens Genzer (Nr. 0297/2018); Jens Genzer (Nr. 0298/2018); Jens Genzer (Nr. 0299/2018); Jens Genzer (Nr. 0300/2018); Jens Genzer (Nr. 0301/2018); Jens Genzer (Nr. 0302/2018); Jens Genzer (Nr. 0303/2018); Jens Genzer (Nr. 0304/2018); (*) (Nr. 0305/2018); (*) (Nr. 0306/2018); (*) (Nr. 0307/2018); Jens Genzer (Nr. 0308/2018); Jens Genzer (Nr. 0309/2018); Jens Genzer (Nr. 0310/2018); Gredo Förster (Nr. 0311/2018); José María Rodríguez Noval (Nr. 0312/2018); (*) (Nr. 0313/2018); Tomás Sebastián Martín Enríquez (Nr. 0314/2018); (*) (Nr. 0315/2018); (*) (Nr. 0316/2018); Aleksandrs Kuzmins (Nr. 0317/2018); (*) (Nr. 0318/2018); (*) (Nr. 0319/2018); (*) (Nr. 0320/2018); (*) (Nr. 0321/2018); Osvaldo Borghese (Nr. 0322/2018); Marcello Sacco (Nr. 0323/2018); Wolfgang Zierhut (Nr. 0324/2018); Latifa Abuazoum (Nr. 0325/2018).

2018. gada 25. maijs

(*) iesniedzēja vārds netiek izpausts

Joël Marte (Nr. 0326/2018); Sebastián Pérez Gallardo (Nr. 0327/2018); Àngels Bosch Camprecios (European Confederation of Police (EuroCOP)) (Nr. 0328/2018); Veselina Nikolova (Nr. 0329/2018); Germán Fernández Valero (Nr. 0330/2018); Michael Opstrup (Nr. 0331/2018); Jürgen Schmidt (Nr. 0332/2018); (*) (Nr. 0333/2018); Stefan Stenzel (Nr. 0334/2018); Massimo Scarafia (Nr. 0335/2018); (*) (Nr. 0336/2018); (*) (Nr. 0337/2018); (*) (Nr. 0338/2018); (*) (Nr. 0339/2018); (*) (Nr. 0340/2018); Giacomo Pierini (Nr. 0341/2018); Chiara Papi (Nr. 0342/2018); (*) (Nr. 0343/2018); (*) (Nr. 0344/2018); (*) (Nr. 0345/2018); (*) (Nr. 0346/2018); (*) (Nr. 0347/2018); (*) (Nr. 0348/2018); (*) (Nr. 0349/2018); (*) (Nr. 0350/2018); Serena Caprio (Nr. 0351/2018); Francisco Javier Fabo Indurain (Nr. 0352/2018); Guzal Mustafakulova (Nr. 0353/2018); (*) (Nr. 0354/2018); (*) (Nr. 0355/2018); Ivan Yanev (Nr. 0356/2018); Wojciech Zieliński (Nr. 0357/2018); (*) (Nr. 0358/2018); (*) (Nr. 0359/2018); Joaquín Infante (Nr. 0360/2018); (*) (Nr. 0361/2018); Sibylle Schroer (Nr. 0362/2018); Wolfgang Gerber (Nr. 0363/2018); (*) (Nr. 0364/2018); (*) (Nr. 0365/2018); (*) (Nr. 0366/2018); Arianna Colonello (Nr. 0367/2018); Renaud Le Mailloux (Nr. 0368/2018); Marco Bava (Nr. 0369/2018); (*) (Nr. 0370/2018); (*) (Nr. 0371/2018); Bîrsoan Adrian (Nr. 0372/2018); José Manuel Martín Álvarez (Nr. 0373/2018); Sotirios Zarianopoulos (Nr. 0374/2018); (*) (Nr. 0375/2018); (*) (Nr. 0376/2018); (*) (Nr. 0377/2018); (*) (Nr. 0378/2018); (*) (Nr. 0379/2018); (*) (Nr. 0380/2018); (*) (Nr. 0381/2018); Saloa Marqués Edesa (Nr. 0382/2018); (*)(Nr. 0383/2018); (*) (Nr. 0384/2018); (*) (Nr. 0385/2018); Isabel Vila (Nr. 0386/2018); (*) (Nr. 0387/2018); María Soledad Borrillo (Nr. 0388/2018); (*) (Nr. 0389/2018); (*) (Nr. 0390/2018); (*) (Nr. 0391/2018); Enrique León Martín (Nr. 0392/2018); Raffaele Bruno Ferraro (Nr. 0393/2018); Martin Kliche (Nr. 0394/2018); (*) (Nr. 0395/2018); (*) (Nr. 0396/2018); (*) (Nr. 0397/2018); (*) (Nr. 0398/2018); (*) (Nr. 0399/2018); Tomasz Fidler (Nr. 0400/2018); (*) (Nr. 0401/2018); (*) (Nr. 0402/2018); Ton Vervloet (Nr. 0403/2018); Daniel Dimov (Nr. 0404/2018); Ralf Schüßler (Nr. 0405/2018); (*) (Nr. 0406/2018); (*) (Nr. 0407/2018); (*) (Nr. 0408/2018); Cruz Fuertes Balbuena (Nr. 0409/2018); (*) (Nr. 0410/2018); (*) (Nr. 0411/2018); (*) (Nr. 0412/2018); (*) (Nr. 0413/2018); (*) (Nr. 0414/2018); Joaquín Pi Anguita (Nr. 0415/2018); (*) (Nr. 0416/2018); (*) (Nr. 0417/2018); (*) (Nr. 0418/2018); Miguel Vicente Núñez (Nr. 0419/2018); (*) (Nr. 0420/2018); (*) (Nr. 0421/2018).

Priekšsēdētājs 2018. gada 25. maijā saskaņā ar Reglamenta 215. panta 15. punkta noteikumiem ir nosūtījis atbildīgajai komitejai lūgumrakstus, ko Eiropas Parlamentam iesniegušas fiziskas vai juridiskas personas, kuras nav Eiropas Savienības pilsoņi un kuru pastāvīgā dzīvesvieta vai juridiskā adrese nav kādā dalībvalstī.


16. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 3. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


17. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2018. gada 11. jūnija līdz 2018. gada 14. jūnijam.


18. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 16.00.


19. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein


1. pielikums. Eiropas Prokuratūras atlases komitejas locekļa iecelšana (Antonio Mura)

ALDE:
Ali, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Campbell Bannerman, Czesak, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piotrowski, Poręba, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Bullock, Castaldo, Chauprade, Coburn, Collins, Corrao, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Colombier, Elissen, Goddyn, de Graaff, Jamet, Kappel, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scotta', Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Kovács, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, Gräßle, Grossetête, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, McAllister, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Martusciello, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Polčák, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tolić, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Eickhout, Engström, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 24. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika