Index 
Notulen
PDF 300kWORD 86k
Donderdag 31 mei 2018 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen na 2020 (ingediende ontwerpresoluties)
 3.De situatie in Nicaragua (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Reageren op verzoekschriften over de aanpak van onzekere arbeidsomstandigheden en het misbruik van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (debat)
 5.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
5.1.De situatie van gevangenen met dubbel EU- en Iraans staatsburgerschap in Iran
  
5.2.Verdedigers van vrouwenrechten in Saudi-Arabië
  
5.3.Sudan, met name de situatie van Noura Hussein Hammad
 6.Hervatting van de vergadering
 7.Stemmingen
  
7.1.De situatie van gevangenen met dubbel EU- en Iraans staatsburgerschap in Iran (stemming)
  
7.2.Verdedigers van vrouwenrechten in Saudi-Arabië (stemming)
  
7.3.Sudan, met name de situatie van Noura Hussein Hammad (stemming)
  
7.4.Benoeming van een lid van de selectiecommissie voor het Europees Openbaar Ministerie (stemming)
  
7.5.Manipulatie van de kilometerstand bij motorvoertuigen: herziening van het EU-rechtskader (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.6.Uniemechanisme voor civiele bescherming ***I (stemming)
  
7.7.Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen na 2020 (stemming)
  
7.8.De situatie in Nicaragua (stemming)
  
7.9.Gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen: het leven van meisjes en vrouwen veranderen via de externe betrekkingen van de EU 2016-2020 (stemming)
  
7.10.Uitvoering van de EU-strategie voor jongeren (stemming)
  
7.11.Uitvoering van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp (2009/125/EG) (stemming)
  
7.12.Reageren op verzoekschriften over de aanpak van onzekere arbeidsomstandigheden en het misbruik van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Hervatting van de vergadering
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Uitgebreide interpellaties (debat)
  
12.1.Reactie van de EU op seksueel wangedrag binnen hulporganisaties
  
12.2.Viering van de internationale dag van het gezin (15 mei)
 13.Besluiten inzake bepaalde documenten
 14.Ingekomen stukken
 15.Verzoekschriften
 16.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 17.Rooster van de volgende vergaderingen
 18.Sluiting van de vergadering
 19.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Benoeming van een lid van de selectiecommissie voor het Europees Openbaar Ministerie (Antonio Mura)


VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen na 2020 (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de Commissie: Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen na 2020

Het debat heeft plaatsgevonden op 28 mei 2018 (punt 28 van de notulen van 28.5.2018).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Francisco José Millán Mon en Ivo Belet, namens de PPE-Fractie, over de Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen na 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0242/2018);

—   Michael Cramer en Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, over de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen na 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0243/2018);

—   Roberts Zīle en Zdzisław Krasnodębski, namens de ECR-Fractie, over de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen na 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0245/2018);

—   Pavel Telička, Gesine Meissner en Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Ismail Ertug en Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, over de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen na 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0246/2018);

—   Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, over de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen na 2020 (2018/2718(RSP)) (B8-0247/2018).

Stemming: punt 7.7 van de notulen van 31.5.2018.


3. De situatie in Nicaragua (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Nicaragua

Het debat heeft plaatsgevonden op 29 mei 2018 (punt 14 van de notulen van 29.5.2018).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec en Eduard Kukan, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Nicaragua (2018/2711(RSP)) (B8-0244/2018);

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo en Francisco Assis, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Nicaragua (2018/2711(RSP)) (B8-0248/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska en Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Nicaragua (2018/2711(RSP)) (B8-0249/2018);

—   Dita Charanzová, Ali Nedzhmi, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Nicaragua (2018/2711(RSP)) (B8-0251/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo en Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, over de situatie in Nicaragua (2018/2711(RSP)) (B8-0252/2018).

Stemming: punt 7.8 van de notulen van 31.5.2018.


4. Reageren op verzoekschriften over de aanpak van onzekere arbeidsomstandigheden en het misbruik van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000054/2018) van Cecilia Wikström, namens de Commissie PETI, aan de Commissie: Reageren op verzoekschriften over de aanpak van onzekere arbeidsomstandigheden en het misbruik van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (B8-0022/2018)

Cecilia Wikström licht de vraag toe.

Christos Stylianides (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Jarosław Wałęsa, namens de PPE-Fractie, Jude Kirton-Darling, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Yana Toom, namens de ALDE-Fractie, Ana Miranda, namens de Verts/ALE-Fractie, Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Dominique Martin, namens de ENF-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Deirdre Clune, Siôn Simon, Enrique Calvet Chambon, Igor Šoltes, Kostadinka Kuneva, Laura Agea, Stanislav Polčák, Marlene Mizzi, Ángela Vallina, Sofia Ribeiro, Soledad Cabezón Ruiz, Tania González Peñas en Agnes Jongerius.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Peter Jahr, Tonino Picula, Georgios Epitideios, Costas Mavrides en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Cecilia Wikström, namens de Commissie PETI, over het reageren op verzoekschriften over de aanpak van onzekere arbeidsomstandigheden en het misbruik van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (2018/2600(RSP)) (B8-0238/2018).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.12 van de notulen van 31.5.2018.


5. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 30.5.2018 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


5.1. De situatie van gevangenen met dubbel EU- en Iraans staatsburgerschap in Iran

Ontwerpresoluties B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018 (2018/2717(RSP))

Charles Tannock licht ontwerpresolutie B8-0254/2018 toe.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Klaus Buchner, Soraya Post, Lars Adaktusson en Marietje Schaake lichten de ontwerpresoluties B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 en B8-0258/2018 toe.

Het woord wordt gevoerd door Janusz Lewandowski, namens de PPE-Fractie, Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Bill Etheridge, namens de EFDD-Fractie, Eduard Kukan, Jytte Guteland, Anders Primdahl Vistisen, Gérard Deprez, Pavel Svoboda, Flavio Zanonato, Mark Demesmaeker, Jozo Radoš en Tunne Kelam.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jean-Paul Denanot, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Jordi Solé, Wajid Khan, Heinz K. Becker, Julie Ward en José Inácio Faria.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.1 van de notulen van 31.5.2018.


5.2. Verdedigers van vrouwenrechten in Saudi-Arabië

Ontwerpresoluties B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018 (2018/2712(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Tomáš Zdechovský, Marietje Schaake en Ignazio Corrao lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Soraya Post, namens de S&D-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Petras Auštrevičius, namens de ALDE-Fractie, Bill Etheridge, namens de EFDD-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, Wajid Khan en Pina Picierno.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Marie-Christine Vergiat, Fabio Massimo Castaldo, Julie Ward, Stanislav Polčák, Notis Marias, Georgios Epitideios en Cristian-Silviu Buşoi.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.2 van de notulen van 31.5.2018.


5.3. Sudan, met name de situatie van Noura Hussein Hammad

Ontwerpresoluties B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018 (2018/2713(RSP))

Charles Tannock, Jordi Solé, Soraya Post, Joachim Zeller, Miguel Urbán Crespo en Urmas Paet lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Julie Ward, namens de S&D-Fractie, Jacques Colombier, namens de ENF-Fractie, Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid, Cécile Kashetu Kyenge en Andrejs Mamikins.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.3 van de notulen van 31.5.2018.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.43 uur onderbroken.)

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter


6. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.03 uur hervat.

Het woord wordt gevoerd door Eleonora Forenza over de recente uitlatingen van Markus Ferber op de Duitse televisie met betrekking tot Italië, Iratxe García Pérez en Dobromir Sośnierz over de vernietiging door het HvJ-EU van het besluit van het Bureau van 3 april 2017 om Janusz Korwin-Mikke een sanctie op te leggen, Roberto Gualtieri (voorzitter van de commissie ECON) eveneens over de uitlatingen van Markus Ferber, en Markus Ferber die nadere toelichting geeft bij de uitlatingen waarvan hij wordt beschuldigd.


7. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


7.1. De situatie van gevangenen met dubbel EU- en Iraans staatsburgerschap in Iran (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 en B8-0258/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0254/2018

(ter vervanging van B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 en B8-0258/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu en Inese Vaidere, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein en Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Monica Macovei en Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie;

—   Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Pascal Durand en Keith Taylor, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao en Aymeric Chauprade.

Aangenomen (P8_TA(2018)0231)


7.2. Verdedigers van vrouwenrechten in Saudi-Arabië (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018 en B8-0268/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0259/2018

(ter vervanging van B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018 en B8-0268/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu en Inese Vaidere, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Notis Marias en Monica Macovei, namens de ECR-Fractie;

—   Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Ana Miranda, Terry Reintke, Jordi Solé, Keith Taylor en Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Aymeric Chauprade, Rolandas Paksas en Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0232)

(Ontwerpresolutie B8-0264/2018 komt te vervallen.)


7.3. Sudan, met name de situatie van Noura Hussein Hammad (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018 en B8-0271/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0265/2018

(ter vervanging van B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018 en B8-0271/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere en Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru en Soraya Post, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Notis Marias, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Branislav Škripek en Pirkko Ruohonen-Lerner, namens de ECR-Fractie;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie;

—   Maria Heubuch, Bodil Valero, Michèle Rivasi en Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric en Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto en Aymeric Chauprade.

Aangenomen (P8_TA(2018)0233)


7.4. Benoeming van een lid van de selectiecommissie voor het Europees Openbaar Ministerie (stemming)

Ontwerpbesluit over de benoeming van Antonio Mura tot lid van de commissie die opgericht is overeenkomstig artikel 14, lid 3, van Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie ("EOM") (2018/2032(INS)) (B8-0237/2018) - Claude Moraes namens de commissie LIBE

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)
(Geheime stemming)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 1 van de notulen van 31.5.2018)

KANDIDATUUR VAN ANTONIO MURA

Aangenomen (P8_TA(2018)0234)


7.5. Manipulatie van de kilometerstand bij motorvoertuigen: herziening van het EU-rechtskader (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over manipulatie van de kilometerstand bij motorvoertuigen: herziening van het wettelijk kader van de EU [2017/2064(INL)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

(Meerderheid van de leden van het Parlement)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0235)


7.6. Uniemechanisme voor civiele bescherming ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming [COM(2017)0772 - C8-0409/2017- 2017/0309(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0236)

Het woord wordt gevoerd door Elisabetta Gardini, na afloop van de stemming, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement keurt het verzoek goed.


7.7. Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen na 2020 (stemming)

Verklaring van de Commissie: Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen na 2020 (2018/2718(RSP))

De ontwerpresoluties zijn aangekondigd op 31 mei 2018 (punt 2 van de notulen van 31.5.2018).

Ontwerpresoluties B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018 en B8-0247/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0242/2018

(ter vervanging van B8-0242/2018, B8-0245/2018 en B8-0246/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Ivo Belet, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper en Dieter-Lebrecht Koch, namens de PPE-Fractie;

—   Ismail Ertug en Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie;

—   Roberts Zīle en Zdzisław Krasnodębski, namens de ECR-Fractie;

—   Pavel Telička, Dominique Riquet, Gesine Meissner, Izaskun Bilbao Barandica en Matthijs van Miltenburg, namens de ALDE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0237)

(Ontwerpresoluties B8-0243/2018 en B8-0247/2018 komen te vervallen.)


7.8. De situatie in Nicaragua (stemming)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Nicaragua (2018/2711(RSP))

De ontwerpresoluties zijn aangekondigd op 31 mei 2018 (punt 3 van de notulen van 31.5.2018).

Ontwerpresoluties B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018 en B8-0253/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0244/2018

(ter vervanging van B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0251/2018 en B8-0252/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec, Eduard Kukan en José Inácio Faria, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo en Francisco Assis, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei en Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie;

—   Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo en Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0238)

(Ontwerpresoluties B8-0250/2018 en B8-0253/2018 komen te vervallen.)


7.9. Gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen: het leven van meisjes en vrouwen veranderen via de externe betrekkingen van de EU 2016-2020 (stemming)

Verslag over de tenuitvoerlegging van het gezamenlijk werkdocument (SWD(2015)0182) - Gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen: Het leven van meisjes en vrouwen veranderen via de externe betrekkingen van de EU 2016-2020 [2017/2012(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteurs: Linda McAvan en Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de PPE-Fractie)

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0239)


7.10. Uitvoering van de EU-strategie voor jongeren (stemming)

Verslag over de uitvoering van de EU-strategie voor jongeren [2017/2259(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0240)


7.11. Uitvoering van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp (2009/125/EG) (stemming)

Verslag over de uitvoering van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp (2009/125/EG) [2017/2087(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0241)

Het woord werd gevoerd door:

Ashley Fox die een mondeling amendement tot toevoeging van een nieuwe overweging na overweging L indiende, dat in aanmerking werd genomen.


7.12. Reageren op verzoekschriften over de aanpak van onzekere arbeidsomstandigheden en het misbruik van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0238/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0242).


8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Ismail Ertug - A8-0155/2018
Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Stanislav Polčák en Monika Smolková

Verslag Elisabetta Gardini - A8-0180/2018
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, José Inácio Faria en Monika Smolková

Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen na 2020RC-B8-0242/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Seán Kelly en Stanislav Polčák

De situatie in NicaraguaRC-B8-0244/2018
José Inácio Faria

Verslag Linda McAvan en Dubravka Šuica - A8-0167/2018
Urszula Krupa en Dobromir Sośnierz

Verslag Eider Gardiazabal Rubial - A8-0162/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, José Inácio Faria en Monika Smolková

Verslag Frédérique Ries - A8-0165/2018
Tibor Szanyi en Sander Loones

Reageren op verzoekschriften over de aanpak van onzekere arbeidsomstandigheden en het misbruik van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd – B8-0238/2018
Alex Mayer en Rory Palmer.


9. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 13.10 uur onderbroken.)

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter


10. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.00 uur hervat.


11. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


12. Uitgebreide interpellaties (debat)

Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord en debat


12.1. Reactie van de EU op seksueel wangedrag binnen hulporganisaties

Uitgebreide interpellatie met verzoek om schriftelijk antwoord en debat (O-000032/2018) van Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria en Monica Macovei, aan de Commissie (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid): Uitgebreide interpellatie - VP/HR - Reactie van de EU op seksueel wangedrag binnen hulporganisaties (B8-0020/2018)

Fredrick Federley licht de vraag toe.

Christos Stylianides (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Andrejs Mamikins, namens de S&D-Fractie, Urszula Krupa, namens de ECR-Fractie, Ana Miranda, namens de Verts/ALE-Fractie, Jörg Meuthen, namens de EFDD-Fractie, en André Elissen, namens de ENF-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andrejs Mamikins, en Ivan Jakovčić.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.


12.2. Viering van de internationale dag van het gezin (15 mei)

Uitgebreide interpellatie met verzoek om schriftelijk antwoord en debat (O-000042/2018) van Jörg Meuthen, namens de EFDD-Fractie, aan de Commissie: Uitgebreide interpellatie - Viering van de internationale dag van het gezin (15 mei) (B8-0021/2018)

Jörg Meuthen licht de vraag toe.

Christos Stylianides (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Anna Záborská, namens de PPE-Fractie, Andrejs Mamikins, namens de S&D-Fractie, Urszula Krupa, namens de ECR-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, Ana Miranda, namens de Verts/ALE-Fractie, Michaela Šojdrová en Seán Kelly, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andrejs Mamikins.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Peter Jahr en Arne Gericke.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

Het debat wordt gesloten.


13. Besluiten inzake bepaalde documenten

Medeverantwoordelijke commissies (artikel 54 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 24 mei 2018)

Commissie TRAN (artikel 54 van het Reglement)

- Havenfaciliteiten voor het lossen van scheepsafval (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
(advies: ENVI (artikel 54 van het Reglement), PECH)

Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

Commissie JURI

- De gelijkwaardigheid van veldkeuringen verricht in Brazilië (van gewassen voor de teelt van zaaizaad van groenvoedergewassen en gewassen voor de teelt van zaaigranen en in Brazilië voortgebrachte zaaizaden van groenvoedergewassen en zaaigranen) en in Moldavië (van gewassen voor de teelt van zaaigranen, gewassen voor de teelt van groentezaad en gewassen voor de teelt van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen en in Moldavië voortgebrachte zaaigranen, groentezaden en zaaizaden van oliehoudende planten en vezelgewassen) (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI
advies: JURI (artikel 39 van het Reglement)

Commissie ENVI

- Uitvoering van de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Colombia en Peru (2018/2010(INI))
verwezen naar de bevoegde commissie: INTA
advies: AFET, ENVI

- Oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI
advies: ENVI, IMCO

Commissie TRAN

- Collectieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: JURI
advies: IMCO, TRAN

Commissie CULT

- Minimumnormen voor minderheden in de EU (2018/2036(INI))
verwezen naar de bevoegde commissie: LIBE
advies: CULT, PETI


14. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van geharmoniseerde regels inzake de aanwijzing van wettelijke vertegenwoordigers ten behoeve van de bewijsgaring in strafprocedures (COM(2018)0226 - C8-0154/2018 - 2018/0107(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees bevel tot verstrekking en het Europees bevel tot bewaring van elektronisch bewijsmateriaal in strafzaken (COM(2018)0225 - C8-0155/2018 - 2018/0108(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening(EG) nr. 862/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

AFET, DEVE, EMPL, FEMM

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2008/96/EG betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

advies :

ITRE

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (COM(2018)0325 - C8-0201/2018 - 2018/0135(CNS))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

INTA, CONT, ECON, ENVI, AGRI, AFCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de verdeling van de in de WTO-lijst van de Unie opgenomen tariefcontingenten na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad (COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD))

verwezen naar

bevoegd :

INTA

advies :

ITRE, AGRI, PECH

- Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de regels en procedures voor de terbeschikkingstelling van de eigen middelen op basis van de gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting, het emissiehandelssysteem van de Europese Unie en niet-gerecycleerd kunststof verpakkingsafval, en betreffende de maatregelen om in de behoefte van kasmiddelen te voorzien (COM(2018)0326 - C8-0203/2018 - 2018/0131(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1553/89 betreffende de definitieve uniforme regeling voor de inning van de eigen middelen uit de belasting over de toegevoegde waarde (COM(2018)0328 - C8-0204/2018 - 2018/0133(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

ECON

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (codificatie) (COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD))

verwezen naar

bevoegd :

JURI

- Ontwerpbesluit van de Europese Raad inzake de samenstelling van het Europees Parlement (00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

AFCO

2) van de leden: ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Joëlle Mélin. Ontwerpresolutie over de bevoegdheden van de Europese Unie op het gebied van de sociale bescherming van Europese werknemers (B8-0192/2018)

verwezen naar

bevoegd :

EMPL

- Ivan Jakovčić. Ontwerpresolutie over de circulaire economie: vermindering en hergebruik van afval (B8-0193/2018)

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

advies :

ITRE

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over ondersteuning bij de re-integratie op de arbeidsmarkt van terreurslachtoffers (B8-0215/2018)

verwezen naar

bevoegd :

EMPL

advies :

LIBE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over steun voor christenen in de wereld (B8-0216/2018)

verwezen naar

bevoegd :

AFET

- Younous Omarjee. Ontwerpresolutie over de bestrijding van illegale handel in tabaksproducten door het in overeenstemming brengen van de artikelen 15 en 16 van Richtlijn 2014/40/EU ("tabaksrichtlijn") met het protocol van de Wereldgezondheidsorganisatie tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten (B8-0221/2018)

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

- Jacques Colombier en Philippe Loiseau. Ontwerpresolutie over het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) (B8-0222/2018)

verwezen naar

bevoegd :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over een verbod op neonicotinoïde pesticiden (B8-0223/2018)

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

- Joëlle Mélin. Ontwerpresolutie over een grotere betrokkenheid van de nationale parlementen bij de omzetting van Europese richtlijnen (B8-0228/2018)

verwezen naar

bevoegd :

AFCO

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de invoering van nieuwe leermiddelen in het onderwijs (B8-0229/2018)

verwezen naar

bevoegd :

CULT

- Dominique Bilde en Sylvie Goddyn. Ontwerpresolutie over slachten zonder bedwelming (B8-0230/2018)

verwezen naar

bevoegd :

AGRI


15. Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 215, leden 9 en 10, van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 7 mei 2018

(*) Vertrouwelijk.

Jean Claude Gadisseur (nr. 0271/2018); (*) (nr. 0272/2018); Jennifer Manteiga Branco (nr. 0273/2018); (*) (nr. 0274/2018); (*) (nr. 0275/2018); Carmelo Potenza (nr. 0276/2018); (*) (nr. 0277/2018); Ismael Carrón de la Calle (nr. 0278/2018); (*) (nr. 0279/2018); Giacomo Pierini (nr. 0280/2018); Lorenzo Torto (nr. 0281/2018); (*) (nr. 0282/2018); Sergio Santamaría Santigosa (nr. 0283/2018); Paula Enríquez Layos (nr. 0284/2018); Edward Demeza (nr. 0285/2018); Ulrich Schneider (nr. 0286/2018); Jacques Koelewijn (nr. 0287/2018); (*) (nr. 0288/2018); Giuseppe Mastronuzzi (nr. 0289/2018); (*) (nr. 0290/2018); (*) (nr. 0291/2018); (*) (nr. 0292/2018); (*) (nr. 0293/2018); Jens Genzer (nr. 0294/2018); Jens Genzer (nr. 0295/2018); Jens Genzer (nr. 0296/2018); Jens Genzer (nr. 0297/2018); Jens Genzer (nr. 0298/2018); Jens Genzer (nr. 0299/2018); Jens Genzer (nr. 0300/2018); Jens Genzer (nr. 0301/2018); Jens Genzer (nr. 0302/2018); Jens Genzer (nr. 0303/2018); Jens Genzer (nr. 0304/2018); (*) (nr. 0305/2018); (*) (nr. 0306/2018); (*) (nr. 0307/2018); Jens Genzer (nr. 0308/2018); Jens Genzer (nr. 0309/2018); Jens Genzer (nr. 0310/2018); Gredo Förster (nr. 0311/2018); José María Rodríguez Noval (nr. 0312/2018); (*) (nr. 0313/2018); Tomás Sebastián Martín Enríquez (nr. 0314/2018); (*) (nr. 0315/2018); (*) (nr. 0316/2018); Aleksandrs Kuzmins (nr. 0317/2018); (*) (nr. 0318/2018); (*) (nr. 0319/2018); (*) (nr. 0320/2018); (*) (nr. 0321/2018); Osvaldo Borghese (nr. 0322/2018); Marcello Sacco (nr. 0323/2018); Wolfgang Zierhut (nr. 0324/2018); Latifa Abuazoum (nr. 0325/2018).

Op 25 mei 2018

(*) Vertrouwelijk.

Joël Marte (nr. 0326/2018); Sebastián Pérez Gallardo (nr. 0327/2018); Àngels Bosch Camprecios (European Confederation of Police (EuroCOP)) (nr. 0328/2018); Veselina Nikolova (nr. 0329/2018); Germán Fernández Valero (nr. 0330/2018); Michael Opstrup (nr. 0331/2018); Jürgen Schmidt (nr. 0332/2018); (*) (nr. 0333/2018); Stefan Stenzel (nr. 0334/2018); Massimo Scarafia (nr. 0335/2018); (*) (nr. 0336/2018); (*) (nr. 0337/2018); (*) (nr. 0338/2018); (*) (nr. 0339/2018); (*) (nr. 0340/2018); Giacomo Pierini (nr. 0341/2018); Chiara Papi (nr. 0342/2018); (*) (nr. 0343/2018); (*) (nr. 0344/2018); (*) (nr. 0345/2018); (*) (nr. 0346/2018); (*) (nr. 0347/2018); (*) (nr. 0348/2018); (*) (nr. 0349/2018); (*) (nr. 0350/2018); Serena Caprio (nr. 0351/2018); Francisco Javier Fabo Indurain (nr. 0352/2018); Guzal Mustafakulova (nr. 0353/2018); (*) (nr. 0354/2018); (*) (nr. 0355/2018); Ivan Yanev (nr. 0356/2018); Wojciech Zieliński (nr. 0357/2018); (*) (nr. 0358/2018); (*) (nr. 0359/2018); Joaquín Infante (nr. 0360/2018); (*) (nr. 0361/2018); Sibylle Schroer (nr. 0362/2018); Wolfgang Gerber (nr. 0363/2018); (*) (nr. 0364/2018); (*) (nr. 0365/2018); (*) (nr. 0366/2018); Arianna Colonello (nr. 0367/2018); Renaud Le Mailloux (nr. 0368/2018); Marco Bava (nr. 0369/2018); (*) (nr. 0370/2018); (*) (nr. 0371/2018); Bîrsoan Adrian (nr. 0372/2018); José Manuel Martín Álvarez (nr. 0373/2018); Sotirios Zarianopoulos (nr. 0374/2018); (*) (nr. 0375/2018); (*) (nr. 0376/2018); (*) (nr. 0377/2018); (*) (nr. 0378/2018); (*) (nr. 0379/2018); (*) (nr. 0380/2018); (*) (nr. 0381/2018); Saloa Marqués Edesa (nr. 0382/2018); (*)(nr. 0383/2018); (*) (nr. 0384/2018); (*) (nr. 0385/2018); Isabel Vila (nr. 0386/2018); (*) (nr. 0387/2018); María Soledad Borrillo (nr. 0388/2018); (*) (nr. 0389/2018); (*) (nr. 0390/2018); (*) (nr. 0391/2018); Enrique León Martín (nr. 0392/2018); Raffaele Bruno Ferraro (nr. 0393/2018); Martin Kliche (nr. 0394/2018); (*) (nr. 0395/2018); (*) (nr. 0396/2018); (*) (nr. 0397/2018); (*) (nr. 0398/2018); (*) (nr. 0399/2018); Tomasz Fidler (nr. 0400/2018); (*) (nr. 0401/2018); (*) (nr. 0402/2018); Ton Vervloet (nr. 0403/2018); Daniel Dimov (nr. 0404/2018); Ralf Schüßler (nr. 0405/2018); (*) (nr. 0406/2018); (*) (nr. 0407/2018); (*) (nr. 0408/2018); Cruz Fuertes Balbuena (nr. 0409/2018); (*) (nr. 0410/2018); (*) (nr. 0411/2018); (*) (nr. 0412/2018); (*) (nr. 0413/2018); (*) (nr. 0414/2018); Joaquín Pi Anguita (nr. 0415/2018); (*) (nr. 0416/2018); (*) (nr. 0417/2018); (*) (nr. 0418/2018); Miguel Vicente Núñez (nr. 0419/2018); (*) (nr. 0420/2018); (*) (nr. 0421/2018).

De Voorzitter heeft op 25 mei 2018 de verzoekschriften die bij het Europees Parlement zijn ingediend door natuurlijke of rechtspersonen die geen burger zijn van de Europese Unie en niet hun verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat hebben, overeenkomstig het bepaalde in artikel 215, lid 15, van het Reglement, naar de bevoegde commissie verwezen.


16. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 3, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


17. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 11 juni 2018 t/m 14 juni 2018.


18. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 16.00 uur gesloten.


19. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zwiefka

Verontschuldigd:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein


Bijlage 1 - Benoeming van een lid van de selectiecommissie voor het Europees Openbaar Ministerie (Antonio Mura)

ALDE:
Ali, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Campbell Bannerman, Czesak, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piotrowski, Poręba, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Bullock, Castaldo, Chauprade, Coburn, Collins, Corrao, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Colombier, Elissen, Goddyn, de Graaff, Jamet, Kappel, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scotta', Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Kovács, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:

Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, Gräßle, Grossetête, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, McAllister, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Martusciello, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Polčák, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tolić, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Eickhout, Engström, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Laatst bijgewerkt op: 24 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid