Indeks 
Protokół
PDF 303kWORD 86k
Czwartek, 31 maja 2018 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Instrument „Łącząc Europę” po 2020 r. (złożone projekty rezolucji)
 3.Sytuacja w Nikaragui (złożone projekty rezolucji)
 4.Udzielanie odpowiedzi na petycje dotyczące problemu niepewności zatrudnienia, wynikającego z nadużywania umów na czas określony (debata)
 5.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
5.1.Sytuacja osób posiadających jednocześnie obywatelstwo UE i obywatelstwo irańskie, uwięzionych w Iranie
  
5.2.Obrońcy praw kobiet w Arabii Saudyjskiej
  
5.3.Sudan, w szczególności sytuacja Noury Hussein Hammad
 6.Wznowienie posiedzenia
 7.Głosowanie
  
7.1.Sytuacja osób posiadających jednocześnie obywatelstwo UE i obywatelstwo irańskie, uwięzionych w Iranie (głosowanie)
  
7.2.Obrońcy praw kobiet w Arabii Saudyjskiej (głosowanie)
  
7.3.Sudan, w szczególności sytuacja Noury Hussein Hammad (głosowanie)
  
7.4.Mianowanie członka komisji selekcyjnej ds. powołania Prokuratury Europejskiej (głosowanie)
  
7.5.Manipulowanie licznikiem kilometrów w pojazdach silnikowych: przegląd ram prawnych UE (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.6.Unijny Mechanizm Ochrony Ludności ***I (głosowanie)
  
7.7.Instrument „Łącząc Europę” po 2020 r. (głosowanie)
  
7.8.Sytuacja w Nikaragui (głosowanie)
  
7.9.Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet: odmiana losu dziewcząt i kobiet w kontekście stosunków zewnętrznych UE w latach 2016–2020 (głosowanie)
  
7.10.Wykonanie strategii UE na rzecz młodzieży (głosowanie)
  
7.11.Wdrożenie dyrektywy w sprawie ekoprojektu (2009/125/WE) (głosowanie)
  
7.12.Udzielanie odpowiedzi na petycje dotyczące problemu niepewności zatrudnienia, wynikającego z nadużywania umów na czas określony (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)
  
12.1.Reakcja UE na zachowania o znamionach seksualnych w organizacjach pomocowych
  
12.2.Obchody Międzynarodowego Dnia Rodziny (15 maja)
 13.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 14.Składanie dokumentów
 15.Petycje
 16.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 17.Kalendarz następnych posiedzeń
 18.Zamknięcie posiedzenia
 19.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Mianowanie członka komisji selekcyjnej ds. powołania Prokuratury Europejskiej (Antonio Mura)


PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


2. Instrument „Łącząc Europę” po 2020 r. (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Komisji: Instrument „Łącząc Europę” po 2020 r.

Debata odbyła się dnia 28 maja 2018 r. (pkt 28 protokołu z dnia 28.5.2018).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Francisco José Millán Mon i Ivo Belet, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie instrumentu „Łącząc Europę” po 2020 r. (2018/2718(RSP)) (B8-0242/2018);

—   Michael Cramer i Reinhard Bütikofer, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie instrumentu „Łącząc Europę” po 2020 r. (2018/2718(RSP)) (B8-0243/2018);

—   Roberts Zīle i Zdzisław Krasnodębski, w imieniu grupy ECR, w sprawie instrumentu „Łącząc Europę” po 2020 r. (2018/2718(RSP)) (B8-0245/2018);

—   Pavel Telička, Gesine Meissner i Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Ismail Ertug i Inés Ayala Sender, w imieniu grupy S&D, w sprawie instrumentu „Łącząc Europę” po 2020 r. (2018/2718(RSP)) (B8-0246/2018);

—   Merja Kyllönen, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie instrumentu „Łącząc Europę” po 2020 r. (2018/2718(RSP)) (B8-0247/2018).

Głosowanie: pkt 7.7 protokołu z dnia 31.5.2018.


3. Sytuacja w Nikaragui (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Nikaragui

Debata odbyła się dnia 29 maja 2018 r. (pkt 14 protokołu z dnia 29.5.2018).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec i Eduard Kukan w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Nikaragui (2018/2711(RSP)) (B8-0244/2018);

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo i Francisco Assis, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Nikaragui (2018/2711(RSP)) (B8-0248/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska i Anna Elżbieta Fotyga, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Nikaragui (2018/2711(RSP)) (B8-0249/2018);

—   Dita Charanzová, Ali Nedzhmi, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Hilde Vautmans, w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Nikaragui (2018/2711(RSP)) (B8-0251/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao, w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji w Nikaragui (2018/2711(RSP)) (B8-0252/2018).

Głosowanie: pkt 7.8 protokołu z dnia 31.5.2018.


4. Udzielanie odpowiedzi na petycje dotyczące problemu niepewności zatrudnienia, wynikającego z nadużywania umów na czas określony (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000054/2018) które skierowała Cecilia Wikström, w imieniu komisji PETI, do Komisji: Udzielanie odpowiedzi na petycje dotyczące problemu niepewności zatrudnienia, wynikającego z nadużywania umów na czas określony (B8-0022/2018)

Cecilia Wikström rozwinęła pytanie.

Christos Stylianides (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Jarosław Wałęsa w imieniu grupy PPE, Jude Kirton-Darling w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Yana Toom w imieniu grupy ALDE, Ana Miranda w imieniu grupy Verts/ALE, Takis Hadjigeorgiou w imieniu grupy GUE/NGL, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Dominique Martin w imieniu grupy ENF, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, Deirdre Clune, Siôn Simon, Enrique Calvet Chambon, Igor Šoltes, Kostadinka Kuneva, Laura Agea, Stanislav Polčák, Marlene Mizzi, Ángela Vallina, Sofia Ribeiro, Soledad Cabezón Ruiz, Tania González Peñas i Agnes Jongerius.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Peter Jahr, Tonino Picula, Georgios Epitideios, Costas Mavrides i Doru-Claudian Frunzulică.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Cecilia Wikström, w imieniu komisji PETI, w sprawie udzielania odpowiedzi na petycje dotyczące problemu niepewności zatrudnienia, wynikającego z nadużywania umów na czas określony (2018/2600(RSP)) (B8-0238/2018).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.12 protokołu z dnia 31.5.2018.


5. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 30.5.2018)


5.1. Sytuacja osób posiadających jednocześnie obywatelstwo UE i obywatelstwo irańskie, uwięzionych w Iranie

Projekty rezolucji B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018 (2018/2717(RSP))

Charles Tannock przedstawił projekt rezolucji B8-0254/2018.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Klaus Buchner, Soraya Post, Lars Adaktusson i Marietje Schaake przedstawili projekty rezolucji B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 i B8-0258/2018.

Głos zabrali: Janusz Lewandowski w imieniu grupy PPE, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Bill Etheridge w imieniu grupy EFDD, Eduard Kukan, Jytte Guteland, Anders Primdahl Vistisen, Gérard Deprez, Pavel Svoboda, Flavio Zanonato, Mark Demesmaeker, Jozo Radoš i Tunne Kelam.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jean-Paul Denanot, Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Jordi Solé, Wajid Khan, Heinz K. Becker, Julie Ward i José Inácio Faria.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.1 protokołu z dnia 31.5.2018.


5.2. Obrońcy praw kobiet w Arabii Saudyjskiej

Projekty rezolucji B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018 (2018/2712(RSP))

Charles Tannock, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Tomáš Zdechovský, Marietje Schaake i Ignazio Corrao przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Soraya Post w imieniu grupy S&D, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Petras Auštrevičius w imieniu grupy ALDE, Bill Etheridge w imieniu grupy EFDD, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, Wajid Khan i Pina Picierno.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot, Marie-Christine Vergiat, Fabio Massimo Castaldo, Julie Ward, Stanislav Polčák, Notis Marias, Georgios Epitideios i Cristian-Silviu Buşoi.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.2 protokołu z dnia 31.5.2018.


5.3. Sudan, w szczególności sytuacja Noury Hussein Hammad

Projekty rezolucji B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018 (2018/2713(RSP))

Charles Tannock, Jordi Solé, Soraya Post, Joachim Zeller, Miguel Urbán Crespo i Urmas Paet przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Julie Ward w imieniu grupy S&D, Jacques Colombier w imieniu grupy ENF, Dobromir Sośnierz niezrzeszony, Cécile Kashetu Kyenge i Andrejs Mamikins.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo i Stanislav Polčák.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.3 protokołu z dnia 31.5.2018.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.43 w oczekiwaniu na głosowanie.)

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca


6. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.03.

Głos zabrali: Eleonora Forenza w sprawie niedawnych wypowiedzi Markusa Ferbera w niemieckiej telewizji dotyczących Włoch, Iratxe García Pérez i Dobromir Sośnierz w sprawie unieważnienia przez TSUE decyzji Prezydium z dnia 3 kwietnia 2017 r. dotyczącej nałożenia sankcji na Janusza Korwin-Mikkego, Roberto Gualtieri (przewodniczący komisji ECON) również w sprawie wypowiedzi Markusa Ferbera, oraz Markus Ferber w celu doprecyzowania treści swojej wypowiedzi przywołanej przez posłów.


7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


7.1. Sytuacja osób posiadających jednocześnie obywatelstwo UE i obywatelstwo irańskie, uwięzionych w Iranie (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 i B8-0258/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0254/2018

(zastępujący B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018 i B8-0258/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Knut Fleckenstein i Josef Weidenholzer, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Monica Macovei i Branislav Škripek, w imieniu grupy ECR;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Hilde Vautmans, w imieniu grupy ALDE;

—   Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Pascal Durand i Keith Taylor, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Aymeric Chauprade.

Przyjęto (P8_TA(2018)0231)


7.2. Obrońcy praw kobiet w Arabii Saudyjskiej (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018 i B8-0268/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0259/2018

(zastępujący B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018 i B8-0268/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Joachim Zeller, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, Anna Záborská, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Pier Antonio Panzeri, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Notis Marias i Monica Macovei, w imieniu grupy ECR;

—   Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Hilde Vautmans, w imieniu grupy ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Linnéa Engström, Ana Miranda, Terry Reintke, Jordi Solé, Keith Taylor i Helga Trüpel, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Aymeric Chauprade, Rolandas Paksas i Isabella Adinolfi, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2018)0232)

(Projekt rezolucji B8-0264/2018 stał się bezprzedmiotowy.)


7.3. Sudan, w szczególności sytuacja Noury Hussein Hammad (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018 i B8-0271/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0265/2018

(zastępujący B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018 i B8-0271/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pavel Svoboda, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Laima Liucija Andrikienė, József Nagy, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Lars Adaktusson, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Željana Zovko, David McAllister, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Francis Zammit Dimech, Dubravka Šuica, László Tőkés, Sandra Kalniete, Ivana Maletić, Ivo Belet, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere i Esteban González Pons, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Soraya Post, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Notis Marias, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Branislav Škripek i Pirkko Ruohonen-Lerner, w imieniu grupy ECR;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Hilde Vautmans, w imieniu grupy ALDE;

—   Maria Heubuch, Bodil Valero, Michèle Rivasi i Judith Sargentini, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric i Barbara Spinelli, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto i Aymeric Chauprade.

Przyjęto (P8_TA(2018)0233)


7.4. Mianowanie członka komisji selekcyjnej ds. powołania Prokuratury Europejskiej (głosowanie)

Projekt decyzji w sprawie powołania Antonia Mury do komisji selekcyjnej ustanowionej na mocy art. 14 ust. 3 rozporządzenia Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażającego wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej („EPPO”) (2018/2032(INS)) (B8-0237/2018) - Claude Moraes w imieniu komisji LIBE

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)
(głosowanie tajne)
Lista uczestników załączona do protokołu posiedzenia (
załącznik 1 protokołu z dnia 31.5.2018)

KANDYDATURA ANTONIA MURY

Przyjęto (P8_TA(2018)0234)


7.5. Manipulowanie licznikiem kilometrów w pojazdach silnikowych: przegląd ram prawnych UE (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie manipulowania licznikami kilometrów w pojazdach silnikowych: przegląd ram prawnych UE [2017/2064(INL)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0235)


7.6. Unijny Mechanizm Ochrony Ludności ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności [COM(2017)0772 - C8-0409/2017- 2017/0309(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0236)

Głos zabrała Elisabetta Gardini, po głosowaniu, z wnioskiem o odesłanie sprawy do właściwej komisji w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


7.7. Instrument „Łącząc Europę” po 2020 r. (głosowanie)

Oświadczenie Komisji: Instrument „Łącząc Europę” po 2020 r. (2018/2718(RSP))

Projekty rezolucji zostały ogłoszone dnia 31 maja 2018 r. (pkt 2 protokołu z dnia 31.5.2018)

Projekty rezolucji B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018 i B8-0247/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0242/2018

(zastępujący B8-0242/2018, B8-0245/2018 i B8-0246/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Ivo Belet, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper i Dieter-Lebrecht Koch, w imieniu grupy PPE;

—   Ismail Ertug i Inés Ayala Sender, w imieniu grupy S&D;

—   Roberts Zīle i Zdzisław Krasnodębski, w imieniu grupy ECR;

—   Pavel Telička, Dominique Riquet, Gesine Meissner, Izaskun Bilbao Barandica i Matthijs van Miltenburg, w imieniu grupy ALDE.

Przyjęto (P8_TA(2018)0237).

(Projekty rezolucji B8-0243/2018 i B8-0247/2018 stały się bezprzedmiotowe.)


7.8. Sytuacja w Nikaragui (głosowanie)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Nikaragui (2018/2711(RSP))

Projekty rezolucji zostały ogłoszone dnia 31 maja 2018 r. (pkt 3 protokołu z dnia 31.5.2018).

Projekty rezolucji B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018 i B8-0253/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0244/2018

(zastępujący B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0251/2018 i B8-0252/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec, Eduard Kukan i José Inácio Faria, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo i Francisco Assis, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei i Anna Elżbieta Fotyga, w imieniu grupy ECR;

—   Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Hilde Vautmans, w imieniu grupy ALDE;

—   Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2018)0238)

(Projekty rezolucji B8-0250/2018 i B8-0253/2018 stały się bezprzedmiotowe.)


7.9. Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet: odmiana losu dziewcząt i kobiet w kontekście stosunków zewnętrznych UE w latach 2016–2020 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia wspólnego dokumentu roboczego służb (SWD(2015)0182) pt. „Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet: odmiana losu dziewcząt i kobiet w kontekście stosunków zewnętrznych UE w latach 2016–2020” [2017/2012(INI)] - Komisja Rozwoju - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Współsprawozdawczynie: Linda McAvan i Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę PPE)

Odrzucono

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0239)


7.10. Wykonanie strategii UE na rzecz młodzieży (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wykonania strategii UE na rzecz młodzieży [2017/2259(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0240)


7.11. Wdrożenie dyrektywy w sprawie ekoprojektu (2009/125/WE) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia dyrektywy w sprawie ekoprojektu (2009/125/WE) [2017/2087(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0241)

Wystąpienia

Ashley Fox przedstawił poprawkę ustną mającą na celu dodanie nowego motywu po motywie L. Ta poprawka ustna została przyjęta.


7.12. Udzielanie odpowiedzi na petycje dotyczące problemu niepewności zatrudnienia, wynikającego z nadużywania umów na czas określony (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0238/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0242).


8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Ismail Ertug - A8-0155/2018
Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Stanislav Polčák i Monika Smolková

Sprawozdanie Elisabetta Gardini - A8-0180/2018
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, José Inácio Faria i Monika Smolková

Instrument „Łącząc Europę” po 2020 r. RC-B8-0242/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Seán Kelly i Stanislav Polčák

Sytuacja w NikaraguiRC-B8-0244/2018
José Inácio Faria

Sprawozdanie Linda McAvan i Dubravka Šuica - A8-0167/2018
Urszula Krupa i Dobromir Sośnierz

Sprawozdanie Eider Gardiazabal Rubial - A8-0162/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, José Inácio Faria i Monika Smolková

Sprawozdanie Frédérique Ries - A8-0165/2018
Tibor Szanyi i Sander Loones

Udzielanie odpowiedzi na petycje dotyczące problemu niepewności zatrudnienia, wynikającego z nadużywania umów na czas określony – B8-0238/2018
Alex Mayer i Rory Palmer.


9. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.10.)

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca


10. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.00.


11. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


12. Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)

Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych wymagające odpowiedzi na piśmie i debaty


12.1. Reakcja UE na zachowania o znamionach seksualnych w organizacjach pomocowych

Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych wymagająca odpowiedzi na piśmie i debaty (O-000032/2018), którą złożyli Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria i Monica Macovei, do Komisji (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa): Reakcja UE na zachowania o znamionach seksualnych w organizacjach pomocowych (B8-0020/2018)

Fredrick Federley rozwinął pytanie.

Christos Stylianides (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Andrejs Mamikins w imieniu grupy S&D, Urszula Krupa w imieniu grupy ECR, Ana Miranda w imieniu grupy Verts/ALE, Jörg Meuthen w imieniu grupy EFDD i André Elissen w imieniu grupy ENF.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andrejsa Mamikinsa, i Ivan Jakovčić.

Głos zabrał Christos Stylianides.


12.2. Obchody Międzynarodowego Dnia Rodziny (15 maja)

Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych wymagająca odpowiedzi na piśmie i debaty (O-000042/2018), którą złożył Jörg Meuthen w imieniu grupy EFDD, do Komisji: Obchody Międzynarodowego Dnia Rodziny (15 maja) (B8-0021/2018)

Jörg Meuthen rozwinął pytanie.

Christos Stylianides (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Anna Záborská w imieniu grupy PPE, Andrejs Mamikins w imieniu grupy S&D, Urszula Krupa w imieniu grupy ECR, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Ana Miranda w imieniu grupy Verts/ALE, Michaela Šojdrová i Seán Kelly, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andrejsa Mamikinsa.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Peter Jahr i Arne Gericke.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Debata została zamknięta.


13. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 24 maja 2018 r.)

komisja TRAN

- Portowe urządzenia do odbioru odpadów ze statków (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
(opinia: ENVI (art. 54 Regulaminu), PECH)

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja JURI

- Równoważność inspekcji polowych stosowanych w Brazylii (do upraw nasiennych pastewnych roślin uprawnych i upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych oraz materiału siewnego roślin pastewnych oraz materiału siewnego roślin zbożowych produkowanego w Brazylii), a także równoważność inspekcji polowych stosowanych w Mołdawii (do upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych, upraw nasiennych warzyw oraz upraw nasiennych roślin oleistych i włóknistych oraz materiału siewnego roślin zbożowych, materiału siewnego warzyw oraz materiału siewnego roślin oleistych i włóknistych produkowanego w Mołdawii) (COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc. AGRI
opinia: JURI (art. 39 Regulaminu)

komisja ENVI

- Wdrożenie umowy o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru (2018/2010(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: INTA
opinia: AFET, ENVI

- Nieuczciwe praktyki handlowe w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI
opinia: ENVI, IMCO

komisja TRAN

- Powództwa zbiorowe na rzecz ochrony zbiorowych interesów konsumentów (COM(2018)0184 - C8-0149/2018 - 2018/0089(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: JURI
opinia: IMCO, TRAN

komisja CULT

- Normy minimalne dla mniejszości w UE (2018/2036(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE
opinia: CULT, PETI


14. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej zharmonizowane przepisy dotyczące mianowania przedstawicieli prawnych w celu gromadzenia dowodów na potrzeby postępowań karnych (COM(2018)0226 - C8-0154/2018 - 2018/0107(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

IMCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego nakazu wydania dowodów dotyczącego elektronicznego materiału dowodowego w sprawach karnych i europejskiego nakazu zabezpieczenia dowodów dotyczącego elektronicznego materiału dowodowego w sprawach karnych (COM(2018)0225 - C8-0155/2018 - 2018/0108(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

IMCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET, DEVE, EMPL, FEMM

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2008/96/WE w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

ITRE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (COM(2018)0325 - C8-0201/2018 - 2018/0135(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

INTA, CONT, ECON, ENVI, AGRI, AFCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii i zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 (COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

ITRE, AGRI, PECH

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie metod i procedury udostępniania zasobów własnych opartych na wspólnej skonsolidowanej podstawie opodatkowania osób prawnych, na unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji i na niepoddawanych recyklingowi odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz w sprawie środków w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych (COM(2018)0326 - C8-0203/2018 - 2018/0131(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr1553/89 w sprawie ostatecznych jednolitych warunków poboru środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej (COM(2018)0328 - C8-0204/2018 - 2018/0133(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

ECON

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (tekst jednolity) (COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Projekt decyzji Rady Europejskiej określającej skład Parlamentu Europejskiego (00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Joëlle Mélin. Projekt rezolucji w sprawie kompetencji Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony socjalnej pracowników europejskich (B8-0192/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Ivan Jakovčić. Projekt rezolucji w sprawie gospodarki o obiegu zamkniętym: ograniczanie i ponowne wykorzystanie odpadów (B8-0193/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie udzielania pomocy ofiarom terroryzmu w reintegracji z rynkiem pracy (B8-0215/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

LIBE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie wsparcia dla chrześcijan na świecie (B8-0216/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Younous Omarjee. Projekt rezolucji w sprawie zwalczania nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi dzięki dostosowaniu art. 15 i 16 dyrektywy 2014/40/UE („dyrektywa tytoniowa”) do protokołu Światowej Organizacji Zdrowia w sprawie wyeliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi (B8-0221/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Jacques Colombier i Philippe Loiseau. Projekt rezolucji w sprawie Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (B8-0222/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie zakazu stosowania pestycydów neonikotynoidowych (B8-0223/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Joëlle Mélin. Projekt rezolucji w sprawie większego zaangażowania parlamentów narodowych w transpozycję dyrektyw europejskich (B8-0228/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie integracji nowych narzędzi edukacyjnych (B8-0229/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Dominique Bilde i Sylvie Goddyn. Projekt rezolucji w sprawie uboju bez ogłuszania (B8-0230/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI


15. Petycje

Następujące petycje, wpisane do rejestru ogólnego w dniach wskazanych poniżej zgodnie z art. 215 ust. 9 i 10 Regulaminu, zostały przekazane komisji przedmiotowo właściwej:

Dnia 7 maja 2018 r.

(*) Nazwisko poufne.

Jean Claude Gadisseur (nr 0271/2018); (*) (nr 0272/2018); Jennifer Manteiga Branco (nr 0273/2018); (*) (nr 0274/2018); (*) (nr 0275/2018); Carmelo Potenza (nr 0276/2018); (*) (nr 0277/2018); Ismael Carrón de la Calle (nr 0278/2018); (*) (nr 0279/2018); Giacomo Pierini (nr 0280/2018); Lorenzo Torto (nr 0281/2018); (*) (nr 0282/2018); Sergio Santamaría Santigosa (nr 0283/2018); Paula Enríquez Layos (nr 0284/2018); Edward Demeza (nr 0285/2018); Ulrich Schneider (nr 0286/2018); Jacques Koelewijn (nr 0287/2018); (*) (nr 0288/2018); Giuseppe Mastronuzzi (nr 0289/2018); (*) (nr 0290/2018); (*) (nr 0291/2018); (*) (nr 0292/2018); (*) (nr 0293/2018); Jens Genzer (nr 0294/2018); Jens Genzer (nr 0295/2018); Jens Genzer (nr 0296/2018); Jens Genzer (nr 0297/2018); Jens Genzer (nr 0298/2018); Jens Genzer (nr 0299/2018); Jens Genzer (nr 0300/2018); Jens Genzer (nr 0301/2018); Jens Genzer (nr 0302/2018); Jens Genzer (nr 0303/2018); Jens Genzer (nr 0304/2018); (*) (nr 0305/2018); (*) (nr 0306/2018); (*) (nr 0307/2018); Jens Genzer (nr 0308/2018); Jens Genzer (nr 0309/2018); Jens Genzer (nr 0310/2018); Gredo Förster (nr 0311/2018); José María Rodríguez Noval (nr 0312/2018); (*) (nr 0313/2018); Tomás Sebastián Martín Enríquez (nr 0314/2018); (*) (nr 0315/2018); (*) (nr 0316/2018); Aleksandrs Kuzmins (nr 0317/2018); (*) (nr 0318/2018); (*) (nr 0319/2018); (*) (nr 0320/2018); (*) (nr 0321/2018); Osvaldo Borghese (nr 0322/2018); Marcello Sacco (nr 0323/2018); Wolfgang Zierhut (nr 0324/2018); Latifa Abuazoum (nr 0325/2018).

Dnia 25 maja 2018 r.

(*) Nazwisko poufne.

Joël Marte (nr 0326/2018); Sebastián Pérez Gallardo (nr 0327/2018); Àngels Bosch Camprecios (Europejska Konfederacja Policji (EuroCOP)) (nr 0328/2018); Veselina Nikolova (nr 0329/2018); Germán Fernández Valero (nr 0330/2018); Michael Opstrup (nr 0331/2018); Jürgen Schmidt (nr 0332/2018); (*) (nr 0333/2018); Stefan Stenzel (nr 0334/2018); Massimo Scarafia (nr 0335/2018); (*) (nr 0336/2018); (*) (nr 0337/2018); (*) (nr 0338/2018); (*) (nr 0339/2018); (*) (nr 0340/2018); Giacomo Pierini (nr 0341/2018); Chiara Papi (nr 0342/2018); (*) (nr 0343/2018); (*) (nr 0344/2018); (*) (nr 0345/2018); (*) (nr 0346/2018); (*) (nr 0347/2018); (*) (nr 0348/2018); (*) (nr 0349/2018); (*) (nr 0350/2018); Serena Caprio (nr 0351/2018); Francisco Javier Fabo Indurain (nr 0352/2018); Guzal Mustafakulova (nr 0353/2018); (*) (nr 0354/2018); (*) (nr 0355/2018); Ivan Yanev (nr 0356/2018); Wojciech Zieliński (nr 0357/2018); (*) (nr 0358/2018); (*) (nr 0359/2018); Joaquín Infante (nr 0360/2018); (*) (nr 0361/2018); Sibylle Schroer (nr 0362/2018); Wolfgang Gerber (nr 0363/2018); (*) (nr 0364/2018); (*) (nr 0365/2018); (*) (nr 0366/2018); Arianna Colonello (nr 0367/2018); Renaud Le Mailloux (nr 0368/2018); Marco Bava (nr 0369/2018); (*) (nr 0370/2018); (*) (nr 0371/2018); Bîrsoan Adrian (nr 0372/2018); José Manuel Martín Álvarez (nr 0373/2018); Sotirios Zarianopoulos (nr 0374/2018); (*) (nr 0375/2018); (*) (nr 0376/2018); (*) (nr 0377/2018); (*) (nr 0378/2018); (*) (nr 0379/2018); (*) (nr 0380/2018); (*) (nr 0381/2018); Saloa Marqués Edesa (nr 0382/2018); (*)(nr 0383/2018); (*) (nr 0384/2018); (*) (nr 0385/2018); Isabel Vila (nr 0386/2018); (*) (nr 0387/2018); María Soledad Borrillo (nr 0388/2018); (*) (nr 0389/2018); (*) (nr 0390/2018); (*) (nr 0391/2018); Enrique León Martín (nr 0392/2018); Raffaele Bruno Ferraro (nr 0393/2018); Martin Kliche (nr 0394/2018); (*) (nr 0395/2018); (*) (nr 0396/2018); (*) (nr 0397/2018); (*) (nr 0398/2018); (*) (nr 0399/2018); Tomasz Fidler (nr 0400/2018); (*) (nr 0401/2018); (*) (nr 0402/2018); Ton Vervloet (nr 0403/2018); Daniel Dimov (nr 0404/2018); Ralf Schüßler (nr 0405/2018); (*) (nr 0406/2018); (*) (nr 0407/2018); (*) (nr 0408/2018); Cruz Fuertes Balbuena (nr 0409/2018); (*) (nr 0410/2018); (*) (nr 0411/2018); (*) (nr 0412/2018); (*) (nr 0413/2018); (*) (nr 0414/2018); Joaquín Pi Anguita (nr 0415/2018); (*) (nr 0416/2018); (*) (nr 0417/2018); (*) (nr 0418/2018); Miguel Vicente Núñez (nr 0419/2018); (*) (nr 0420/2018); (*) (nr 0421/2018).

Przewodniczący poinformował, że w dniu 25 maja 2018 r. przekazał do komisji właściwej – zgodnie z postanowieniami art. 215 ust. 15 Regulaminu – petycje adresowane do Parlamentu Europejskiego przez osoby fizyczne lub prawne, które nie są obywatelami Unii Europejskiej i nie zamieszkują lub nie mają siedziby na terytorium państwa członkowskiego.


16. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 3 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia wraz z protokołem wczorajszego posiedzenia zostaną przedłożone Parlamentowi do zatwierdzenia na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


17. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 11 czerwca 2018 r. do 14 czerwca 2018 r.


18. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 16.00.


19. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein


Załącznik 1 - Mianowanie członka komisji selekcyjnej ds. powołania Prokuratury Europejskiej (Antonio Mura)

ALDE:
Ali, Auštrevičius, van Baalen, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kyuchyuk, Lalonde, Marinho e Pinto, Mazuronis, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Bashir, Campbell Bannerman, Czesak, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karski, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Piotrowski, Poręba, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Stevens, Sulík, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bours, Bullock, Castaldo, Chauprade, Coburn, Collins, Corrao, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Montel, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Philippot, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg

ENF:
Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Colombier, Elissen, Goddyn, de Graaff, Jamet, Kappel, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scotta', Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, Kouloglou, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, James, Kovács, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Woolfe, Zarianopoulos

PPE:

Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, Girling, González Pons, Gräßle, Grossetête, Guoga, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, McAllister, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Martusciello, Maullu, Maydell, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plura, Polčák, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radtke, Rangel, Reding, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Šojdrová, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tőkés, Tolić, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Blanco López, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Chinnici, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Poc, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Albrecht, Andersson, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Delli, Eickhout, Engström, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Ostatnia aktualizacja: 24 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności