Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 - Στρασβούργο

6. Σύνθεση του Σώματος

Η Viviane Reding κοινοποίησε γραπτώς την παραίτησή της από μέλος του Κοινοβουλίου με ισχύ από 2 Σεπτεμβρίου 2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού, το Κοινοβούλιο διαπιστώνει την χηρεία της έδρας από την ημερομηνία αυτή και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια εθνική αρχή.

°
° ° °

Οι αρμόδιες φινλανδικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο Paavo Väyrynen θα αναλάβει εκ νέου το αξίωμα του βουλευτή στο εθνικό κοινοβούλιο με ισχύ από 12 Ιουνίου 2018.

Το εν λόγω αξίωμα επειδή είναι, σύμφωνα με το άρθρο 7παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Κοινοβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4, του Κανονισμού του, διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας με ισχύ από τις 12 Ιουνίου 2018 και ενημερώνει σχετικά το ενδιαφερόμενο κράτος.

°
° ° °

Οι αρμόδιες φινλανδικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή του Mikael Pentikäinen ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Paavo Väyrynen με ισχύ από 12 Ιουνίου 2018.

Το Σώμα λαμβάνει υπό σημείωση την εκλογή του.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή του ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, ο Mikael Pentikäinen καταλαμβάνει την έδρα του στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως προβεί στη δήλωση ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου