Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 11 juni 2018 - Strasbourg

7. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav att flera utskott beslutat att inleda interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 69c.1 i arbetsordningen:

—   TRAN-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen (omarbetning) (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)). Föredragande: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

—   INTA-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 -2017/0224(COD)). Föredragande: Franck Proust (A8-0198/2018)

—   TRAN-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer . (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)). Föredragande: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

—    TRAN-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och om fastställande av särskilda bestämmelser med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)). Föredragande: Merja Kyllönen (A8-0000/0000)

—    TRAN-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 -2017/0122(COD)). Föredragande: Wim van de Camp (A8-0205/2018)   

—    TRAN-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009 i syfte att anpassa dem till utvecklingar inom sektorn (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)). Föredragande: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

—    IMCO-utskottet, på grundval av betänkandet om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen (COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD)). Föredragande: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

I enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen får ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet skriftligen begära, före midnatt tisdagen den 12 juni 2018, att besluten att inleda förhandlingar ska bli föremål för omröstning.

Förhandlingarna kan inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut om det inte har inkommit någon begäran om omröstning i kammaren om beslutet att inleda förhandlingar.

Senaste uppdatering: 24 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy