Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 11 juni 2018 - Straatsburg

8. Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)

De Commissie EMPL heeft kennis gegeven van de volgende rectificatie op een door het Europees Parlement aangenomen tekst:

— Rectificatie P8_TA(2018)0213(COR01) op het standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 29 mei 2018 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2018/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (P8_TA(2018)0213 - (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) Commissie EMPL)

Overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement wordt deze rectificatie geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of ten minste veertig leden binnen vierentwintig uur verzoeken deze in stemming te brengen.

De rectificatie staat op Europarl voor de duur van de huidige vergaderperiode.

Laatst bijgewerkt op: 24 september 2018Juridische mededeling - Privacybeleid