Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 11 juni 2018 - Strasbourg

8. Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)

Utskottet EMPL hade översänt följande rättelse till en text som antagits av Europaparlamentet:

— Rättelse P8_TA(2018)0213(COR01) till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 29 maj 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/… om ändring av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (P8_TA(2018)0213 - (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) EMPL-utskottet)

I enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen ska denna rättelse anses godkänd om det inte senast 24 timmar efter tllkännagivandet inkommit en begäran från en politisk grupp eller minst 40 ledamöter om att den ska bli föremål för omröstning.

Rättelsen finns tillgänglig på Europarl under innevarande sammanträdesperiod.

Senaste uppdatering: 24 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy