Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 11. června 2018 - Štrasburk

9. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 322 odst. 1 Smlouvy návrh konzultovat s Účetním dvorem.

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

CONT, LIBE, AFCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry a o zrušení nařízení (ES) č. 1222/2009 (COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI, IMCO, TRAN

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronických informacích o nákladní dopravě (COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě (COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

ENVI, IMCO, REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje prostředí jednotného evropského námořního portálu a zrušuje směrnice 2010/65/EU (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 96/53/ES, pokud jde o lhůtu pro provádění zvláštních pravidel týkajících se maximální délky v případě kabin vykazujících zlepšené aerodynamické vlastnosti, vyšší energetickou účinnost a úroveň bezpečnosti (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/106/ES o minimální úrovni výcviku námořníků a zrušuje směrnice 2005/45/ES (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

EMPL

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne 16. září 2009 o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění (COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 596/2014 a (EU) 2017/1129, pokud jde o podporu využívání trhů pro růst malých a středních podniků (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s čl. 282 odst. 5 Smlouvy návrh konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

ENVI, IMCO, JURI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, PECH, JURI

- Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokud jde o zahrnutí italské obce Campione d’Italia a italských vod jezera Lugano do celního území unie a do územní působnosti směrnice 2008/118/ES (COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

REGI

stanovisko :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, CULT

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o mechanismu řešení právních a správních překážek v přeshraničním kontextu (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

REGI

stanovisko :

JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

REGI

stanovisko :

AFET, DEVE, BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, CULT

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

REGI

stanovisko :

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, PECH, LIBE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

INTA, BUDG, CONT, ENVI, REGI, FEMM

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu plus (ESF+) (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

BUDG, CONT, ENVI, ITRE, REGI, CULT, FEMM

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se na období let 2021 až 2027 zřizuje program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání („program Pericles IV“) (COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 282 odst. 5 Smlouvy návrh konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení evropské funkce investiční stabilizace (COM(2018)0387 - C8-0241/2018 - 2018/0212(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.
Předseda bude v souladu s čl. 282 odst. 5 Smlouvy návrh konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

BUDG, EMPL

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o sladění povinností podávání zpráv v oblasti politiky životního prostředí a o změně směrnic 86/278/EHS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení (ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010 a nařízení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 (COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, AGRI, JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků, (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie, a (EU) č. 229/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři (COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

Předseda bude v souladu s čl. 322 odst. 1 Smlouvy návrh konzultovat s Účetním dvorem.

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

BUDG, ENVI, REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013 (COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

Předseda bude v souladu s čl. 322 odst. 1 Smlouvy návrh konzultovat s Účetním dvorem.

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

BUDG, CONT, ENVI, REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

Předseda bude v souladu s čl. 322 odst. 1 Smlouvy návrh konzultovat s Účetním dvorem.

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

INTA, BUDG, CONT, ENVI, ITRE, REGI

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Albánií ze strany Eurojustu (08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

JURI

2) parlamentními výbory, zprávy

- Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k jednání o modernizaci dohody o přidružení EU-Chile (2018/2018(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Charles Tannock (A8-0158/2018)

- Zpráva o strukturálních a finančních překážkách v přístupu ke kultuře (2017/2255(INI)) - výbor CULT - Zpravodaj: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

- Zpráva o modernizaci vzdělávání v EU (COM(2017)0247 - 2017/2224(INI)) - výbor CULT - Zpravodajka: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se nahrazuje příloha A nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení (COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o povinnost clearingu a její pozastavení, požadavky na oznamování, techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana, registraci registrů obchodních údajů, dohled nad těmito registry a požadavky na ně (COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)) - výbor ECON - Zpravodaj: Werner Langen (A8-0181/2018)

- ***I Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Ukrajině (COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) - výbor INTA - Zpravodaj: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

- Zpráva o politice soudržnosti a oběhovém hospodářství (2017/2211(INI)) - výbor REGI - Zpravodaj: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

- Zpráva Na cestě k udržitelnému a konkurenceschopnému evropskému odvětví akvakultury: současný stav a budoucí výzvy (2017/2118(INI)) - výbor PECH - Zpravodaj: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

- Zpráva o vzájemných vztazích EU-NATO (2017/2276(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

- Zpráva o kybernetické obraně (2018/2004(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Urmas Paet (A8-0189/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) a nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o postupy a orgány zapojené do povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí (COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)) - výbor ECON - Zpravodajka: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

- Zpráva o aktuálním stavu rekreačního rybolovu v Evropské unii (2017/2120(INI)) - výbor PECH - Zpravodajka: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uvedení některých ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému v Bulharské republice a Rumunsku v účinnost (15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Monica Macovei (A8-0192/2018)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/1/ES o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží (COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD)) - výbor TRAN - Zpravodajka: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020 (06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Claude Moraes (A8-0195/2018)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody mezi Evropskou unií a Islandem o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020 (09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

- Zpráva o kontrole uplatňování práva EU v roce 2016 (2017/2273(INI)) - výbor JURI - Zpravodaj: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018)

Poslední aktualizace: 24. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí