Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 11 czerwca 2018 r. - Strasburg

9. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) Zgodnie z postanowieniami art. 322 ust. 1 Traktatu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Trybunałem Obrachunkowym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

CONT, LIBE, AFCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 (COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

ENVI, IMCO, TRAN

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie elektronicznych informacji dotyczących transportu towarowego (COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

IMCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usprawnienia środków na rzecz poczynienia postępów w realizacji transeuropejskiej sieci transportowej (COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

ENVI, IMCO, REGI

- Wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego ustanowienia systemu europejskich morskich pojedynczych punktów kontaktowych i uchylenia dyrektywy 2010/65/UE (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 96/53/WE w zakresie terminu wprowadzenia w życie specjalnych przepisów dotyczących maksymalnej długości kabin, zapewniając im lepszą charakterystykę aerodynamiczną oraz efektywność energetyczną oraz wyższy poziom bezpieczeństwa (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2008/106/WE w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy oraz uchylającej dyrektywę 2005/45/WE (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

EMPL

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE zdnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności (COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 596/2014 i (UE) 2017/1129 w odniesieniu do promowania korzystania z rynków rozwoju MŚP (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
Zgodnie z postanowieniami art. 282 ust. 5 Traktatu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Bankiem Centralnym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

ENVI, IMCO, JURI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskeigo i Rady w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE, PECH, JURI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywy 2006/112/WE i2008/118/WE w odniesieniu do włączenia włoskiej gminy Campione d’Italia oraz włoskich wód jeziora Lugano do obszaru celnego Unii i do terytorialnego zakresu stosowania dyrektywy 2008/118/WE (COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

ITRE, IMCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego iFunduszu Spójności (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

REGI

opinia :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, CULT

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mechanizmu eliminowania barier prawnych i administracyjnych w kontekście transgranicznym (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

REGI

opinia :

JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

REGI

opinia :

AFET, DEVE, BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, CULT

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

REGI

opinia :

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, PECH, LIBE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

INTA, BUDG, CONT, ENVI, REGI, FEMM

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

BUDG, CONT, ENVI, ITRE, REGI, CULT, FEMM

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program wymiany, pomocy i szkoleń w dziedzinie ochrony euro przed fałszowaniem na lata 2021–2027 (program „Perykles IV”) (COM(2018)0369 - C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))
Zgodnie z postanowieniami art. 282 ust. 5 Traktatu przewo
dniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Bankiem Centralnym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Stabilizacji Inwestycji (COM(2018)0387 - C8-0241/2018 - 2018/0212(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.
Zgodnie z postanowieniami art. 282 ust. 5 Traktatu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Bankiem Centralnym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

BUDG, EMPL

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostosowania obowiązków sprawozdawczych w dziedzinie polityki ochrony środowiska w drodze zmiany dyrektyw 86/278/EWG, 2002/49/WE, 2004/35/WE, 2007/2/WE, 2009/147/WE i2010/63/UE, rozporządzeń (WE) nr 166/2006 i (UE) nr 995/2010 oraz rozporządzeń Rady (WE) nr 338/97 i (WE) nr 2173/2005 (COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE, AGRI, JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych, (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, (UE) nr 251/2014 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, (UE) nr 228/2013 ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej i (UE) nr 229/2013 ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego (COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.
Zgodnie z postanowieniami art. 322 ust. 1 Traktatu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Trybunałem Obrachunkowym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

BUDG, ENVI, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1306/2013 (COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
Zgodnie z postanowieniami art. 322 ust. 1 Traktatu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Trybunałem Obrachunkowym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

BUDG, CONT, ENVI, REGI

- Wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.
Zgodnie z postanowieniami art. 322 ust. 1 Traktatu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Trybunałem Obrachunkowym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

INTA, BUDG, CONT, ENVI, ITRE, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Eurojust porozumienia o współpracy między Eurojustem a Albanią (08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

JURI

2) przez komisje parlamentarne, sprawozdania:

- Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji oraz wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie negocjacji dotyczących zmodernizowania układu o stowarzyszeniu UE–Chile (2018/2018(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Charles Tannock (A8-0158/2018)

- Sprawozdanie w sprawie barier strukturalnych i finansowych w dostępie do kultury (2017/2255(INI)) - komisja CULT - Sprawozdawca: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

- Sprawozdanie w sprawie modernizacji edukacji w UE (COM(2017)0247 - 2017/2224(INI)) - komisja CULT - Sprawozdawczyni: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zastępującego załącznik A do rozporządzenia (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego (COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do obowiązku rozliczania, zawieszania obowiązku rozliczania, wymogów dotyczących zgłaszania, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego, rejestracji repozytoriów transakcji i nadzoru nad nimi, a także wymogów dotyczących repozytoriów transakcji (COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Werner Langen (A8-0181/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Ukrainie (COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

- Sprawozdanie w sprawie polityki spójności i gospodarki o obiegu zamkniętym (2017/2211(INI)) - komisja REGI - Sprawozdawca: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

- Sprawozdanie W kierunku zrównoważonego i konkurencyjnego europejskiego sektora akwakultury: obecna sytuacja i wyzwania na przyszłość (2017/2118(INI)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

- Sprawozdanie w sprawie stosunków między UE a NATO (2017/2276(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

- Sprawozdanie w sprawie cyberobrony (2018/2004(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Urmas Paet (A8-0189/2018)

- ***I Sprawozdanie Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do procedur i organów związanych z udzielaniem zezwolenia CCP oraz wymogów dotyczących uznawania CCP z państw trzecich (COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

- Sprawozdanie w sprawie sytuacji w zakresie połowów rekreacyjnych w Unii Europejskiej (2017/2120(INI)) - komisja PECH - Sprawozdawczyni: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie wprowadzenia w życie w Republice Bułgarii i w Rumunii pozostałych przepisów dorobku Schengen dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen (15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Monica Macovei (A8-0192/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/1/WE w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy (COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawczyni: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na lata 2014–2020 (06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Claude Moraes (A8-0195/2018)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Islandią w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na lata 2014–2020 (09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

- Sprawozdanie w sprawie kontroli stosowania prawa UE w 2016 r. (2017/2273(INI)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018)

Ostatnia aktualizacja: 24 września 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności