Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 11 juni 2018 - Strasbourg

9. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med bestämmelserna i artikel 322.1 i fördraget, höra Europeiska rvisionsrätten om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

CONT, LIBE, AFCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om märkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1222/2009 (COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

ENVI, IMCO, TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om elektronisk godstransportinformation (COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet (COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

ENVI, IMCO, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk miljö med en enda kontaktpunkt för sjötransport och om upphävande av direktiv 2010/65/EU (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets direktiv 96/53/EG vad gäller tidsfristen för att införa särskilda regler om största tillåtna längd när fordonets förarhytt ger bättre aerodynamiska prestanda, energieffektivitet och säkerhetsprestanda (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/106/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk och om upphävande av direktiv 2005/45/EG (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

EMPL

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet (COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 596/2014 och (EU) 2017/1129 vad gäller främjande av användning av tillväxtmarknader för små och medelstora företag (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 282.5 i fördraget, höra Europeiska centralbanken om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

ENVI, IMCO, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

ITRE, PECH, JURI

- Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiven 2006/112/EG och 2008/118/EG vad gäller inkluderingen av den italienska kommunen Campione d’Italia och den italienska delen av Luganosjön i unionens tullområde och i den territoriella tillämpningen av direktiv 2008/118/EG (COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

ITRE, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

rådgivande utskott :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, CULT

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

rådgivande utskott :

JURI

- Förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa åtgärder (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, CULT

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

rådgivande utskott :

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, PECH, LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

INTA, BUDG, CONT, ENVI, REGI, FEMM

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska socialfonden+ (ESF+) (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

BUDG, CONT, ENVI, ITRE, REGI, CULT, FEMM

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot förfalskning under perioden 2021–2027 (Perikles IV-programmet) (COM(2018)0369 - C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 282.5 i fördraget, höra Europeiska centralbanken om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska investeringsstabiliseringsfunktionen (COM(2018)0387 - C8-0241/2018 - 2018/0212(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 282.5 i fördraget, höra Europeiska centralbanken om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

BUDG, EMPL

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om samordning av rapporteringsskyldigheter på miljöpolitikens område och om ändring av direktiv 86/278/EEG, 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG och 2010/63/EU, förordning (EG) nr 166/2006 och (EU) nr 995/2010 samt rådets förordningar (EG) nr 338/97 och (EG) nr 2173/2005 (COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

ITRE, AGRI, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter, (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel, (EU) nr 251/2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter, (EU) nr 228/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden och (EU) nr 229/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna (COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med bestämmelserna i artikel 322.1 i fördraget, höra Europeiska revisionsrätten om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

BUDG, ENVI, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av förordning (EU) nr 1306/2013 (COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med bestämmelserna i artikel 322.1 i fördraget, höra Europeiska revisionsrätten om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

BUDG, CONT, ENVI, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med bestämmelserna i artikel 322.1 i fördraget, höra Europeiska revisionsrätten om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

INTA, BUDG, CONT, ENVI, ITRE, REGI

- Förslag till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om samarbete mellan Eurojust och Albanien (08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

JURI

2) från parlamentets utskott, betänkanden:

- Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om det moderniserade associeringsavtalet mellan EU och Chile (2018/2018(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Charles Tannock (A8-0158/2018)

- Betänkande om strukturella och ekonomiska hinder för tillgången till kultur (2017/2255(INI)) - utskottet CULT - Föredragande: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

- Betänkande om modernisering av utbildningen i EU (COM(2017)0247 - 2017/2224(INI)) - utskottet CULT - Föredragande: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ersättande av bilaga A till förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden (COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller clearingkravet, ett tillfälligt upphävande av clearingkravet, rapporteringskraven, riskbegränsningsteknikerna för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en central motpart, registreringen och tillsynen av transaktionsregister samt kraven för transaktionsregister (COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Werner Langen (A8-0181/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Ukraina (COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

- Betänkande om sammanhållningspolitiken och den cirkulära ekonomin (2017/2211(INI)) - utskottet REGI - Föredragande: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

- Betänkande om en hållbar och konkurrenskraftig europeisk vattenbrukssektor: dagens situation och framtida utmaningar (2017/2118(INI)) - utskottet PECH - Föredragande: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

- Betänkande om förbindelserna mellan EU och Nato (2017/2276(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

- Betänkande om it-försvar (2018/2004(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Urmas Paet (A8-0189/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller förfarandena för och de myndigheter som ska delta i auktorisationen av centrala motparter samt om kraven för godkännande av centrala motparter från tredjeland. (COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

- Betänkande om läget för fritidsfisket i Europeiska unionen (2017/2120(INI)) - utskottet PECH - Föredragande: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

- * Betänkande om utkastet till rådets beslut om inledande av tillämpningen av återstående bestämmelser i Schengenregelverket rörande Schengens informationssystem i Republiken Bulgarien och Rumänien (15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Monica Macovei (A8-0192/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/1/EG om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg (COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering, som är en del av fonden för inre säkerhet, för perioden 2014–2020 (06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Claude Moraes (A8-0195/2018)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Island om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering, som är en del av fonden för inre säkerhet, för perioden 2014–2020 (09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

- Betänkande om kontrollen av EU-rättens tillämpning 2016 (2017/2273(INI)) - utskottet JURI - Föredragande: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018)

Senaste uppdatering: 24 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy