Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 11 юни 2018 г. - Страсбург

13. Ред на работа
CRE

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания през юни 2018 г. (PE 623.587/PDOJ) беше раздаден и бяха предложени следните промени в него (член 149а от Правилника за дейността):

Понеделник

Няма предложения за промени.

Вторник

Искане на групата GUE/NGL за промяна на заглавието „Окупирани територии в Грузия десет години след руската инвазия“ на „Грузинските сепаратистки райони десет години след войната с Русия“ (точка 80 от окончателния проект на дневен ред)

Изказаха се: Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, който обоснова искането, и Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, против искането.

С поименно гласуване (101 „за“, 165 „против“, 11 „въздържал се“) Парламентът отхвърли искането.

Сряда

Искане на групата Verts/ALE за добавяне като втора точка за следобед на изявления на Съвета и на Комисията относно „Извънредна хуманитарна ситуация в Средиземноморието и солидарност в ЕС“.

Изказаха се: Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, който обоснова искането за разискване без резолюция, Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, която обоснова същото искане на нейната група, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, за да поиска точката да бъде вписана в дневния ред за вторник, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, за да поиска вписване на разискването като отделна точка, Philippe Lamberts, за да уточни искането си, Maria João Rodrigues, която го подкрепи, и Lampros Fountoulis, независим член на ЕП.

С електронно гласуване (212 - гласа „за“ 62- гласа „против“, 18 гласа „въздържал се“), Парламентът одобрява искането.

Четвъртък

Няма предложения за промени.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.

Последно осъвременяване: 24 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност