Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 - Στρασβούργο

13. Διάταξη των εργασιών
Πλήρη Πρακτικά

Έχει διανεμηθεί το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης της ολομέλειας του Ιουνίου 2018 (PE 623.587/PDOJ) στο οποίο έχουν προταθεί οι ακόλουθες τροποποιήσεις (άρθρο 149α του Κανονισμού):

Δευτέρα

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τρίτη

Αίτημα της Ομάδας GUE/NGL να τροποποιηθεί ο τίτλος "Κατεχόμενα εδάφη στη Γεωργία δέκα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή" σε "Οι αποσχισθείσες περιοχές της Γεωργίας δέκα χρόνια μετά τον πόλεμο με τη Ρωσία" (σημείο 80 του PDOJ).

Παρεμβαίνουν οι Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα και Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, κατά του αιτήματος.

Με ΟΚ (101 υπέρ, 165 κατά, 11 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Τετάρτη

Αίτημα της Ομάδας Verts/ALE να προστεθούν ως δεύτερο σημείο στην ημερήσια διάταξη της απογευματινής συνεδρίασης οι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής με θέμα "Καταστάσεις έκτακτης ανθρωπιστικής ανάγκης στη Μεσόγειο και αλληλεγγύη στην ΕΕ".

Παρεμβαίνουν οι Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα για διεξαγωγή συζήτησης χωρίς ψήφισμα, Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος αιτιολογεί παρόμοιο αίτημα της Ομάδας του, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, για να ζητήσει να εγγραφεί το σημείο στην ημερήσια διάταξη της Τρίτης, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, για να εγγραφεί η συζήτηση στην ημερήσια διάταξη ως χωριστό σημείο, Philippe Lamberts για να διευκρινίσει το αίτημά του, Maria João Rodrigues, ο οποίος στηρίζει το αίτημα, και Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος.

Με ΗΨ (212 υπέρ, 62 κατά, 18 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Πέμπτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου