Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0277(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0364/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0364/2016

Συζήτηση :

PV 11/06/2018 - 16
CRE 11/06/2018 - 16

Ψηφοφορία :

PV 12/06/2018 - 5.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0245

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 - Στρασβούργο

16. Κοινοί κανόνες στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και Οργανισμός Αεροπορικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση του Οργανισμού Αεροπορικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

Ο Marian-Jean Marinescu παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Wim van de Camp, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gabriele Preuß, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Matthijs van Miltenburg, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Karima Delli, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Daniela Aiuto, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte, Gesine Meissner, João Pimenta Lopes και Alojz Peterle.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Janusz Zemke, Jaromír Kohlíček, Λευτέρης Χριστοφόρου, Maria Grapini και Claudia Schmidt.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc και Marian-Jean Marinescu.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.6.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου