Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2224(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0173/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0173/2018

Συζήτηση :

PV 11/06/2018 - 18
CRE 11/06/2018 - 18

Ψηφοφορία :

PV 12/06/2018 - 5.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0247

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 - Στρασβούργο

18. Εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης στην ΕΕ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης στην ΕΕ [2017/2224(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

Η Krystyna Łybacka παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL).

Παρεμβαίνει ο Tibor Navracsics (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Anna Záborská (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Andrea Bocskor, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Momchil Nekov, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Remo Sernagiotto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jill Evans, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Dobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Luigi Morgano, Arne Gericke, Jasenko Selimovic, Eleonora Forenza, Csaba Sógor, Γιώργος Γραμματικάκης, Νεοκλής Συλικιώτης, Pál Csáky, Liliana Rodrigues, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Dobromir Sośnierz, Sirpa Pietikäinen, Rory Palmer και Emilian Pavel.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Milan Zver, Julie Ward, João Pimenta Lopes, Γεώργιος Επιτήδειος, Lívia Járóka, Maria Grapini, Francis Zammit Dimech και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει ο Tibor Navracsics.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Krystyna Łybacka

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.6.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου