Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 11 юни 2018 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявление на председателството
 4.Съобщение на председателството
 5.Одобряване на протокола от предишното заседание
 6.Състав на Парламента
 7.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 8.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 9.Внесени документи
 10.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 11.Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне)
 12.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 13.Ред на работа
 14.Състав на комисиите и делегациите
 15.Задължение за клиринг, изисквания за отчетност и техники за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати и регистрите на трансакции ***I (разискване)
 16.Общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз ***I (разискване)
 17.Емисии на CO2 от разхода на гориво на нови тежки превозни средства ***I (разискване)
 18.Модернизиране на образованието в ЕС (разискване)
 19.Към устойчив и конкурентоспособен европейски сектор на аквакултурите (кратко представяне)
 20.Актуално състояние на любителския риболов в Европейския съюз (кратко представяне)
 21.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 22.Дневен ред на следващото заседание
 23.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (205 kb)
24/09/2018 14:54
  Списък на присъствалите (54 kb)
19/02/2019 09:18
 
Протокол (83 kb)
24/09/2018 14:54
  Списък на присъствалите (11 kb)
19/02/2019 09:18
  Поименни гласувания (25 kb)
21/12/2018 13:26
 
Протокол (283 kb)
24/09/2018 14:54
  Списък на присъствалите (69 kb)
19/02/2019 09:18
  Поименни гласувания (460 kb)
21/12/2018 13:26
Последно осъвременяване: 24 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност