Indeks 
Protokol
PDF 263kWORD 78k
Mandag den 11. juni 2018 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæring fra formanden
 4.Meddelelse fra formanden
 5.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 6.Parlamentets sammensætning
 7.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 8.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 9.Modtagne dokumenter
 10.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 11.Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtagne dokumenter)
 12.Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 13.Arbejdsplan
 14.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 15.Clearingforpligtelsen, indberetningskrav og risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler og transaktionsregistre ***I (forhandling)
 16.Fælles regler for civil luftfart og oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur ***I (forhandling)
 17.Nye tunge erhvervskøretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug ***I (forhandling)
 18.Modernisering af uddannelser i EU (forhandling)
 19.På vej til en bæredygtig og konkurrencedygtig europæisk akvakultursektor (kortfattet forelæggelse)
 20.Status over det rekreative fiskeri i Den Europæiske Union (kortfattet forelæggelse)
 21.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 22.Dagsorden for næste møde
 23.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden erklærede sessionen, som blev afbrudt torsdag den 31. maj 2018, for genoptaget.


2. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 17.01.


3. Erklæring fra formanden

Formanden afgav en erklæring om vulkanudbruddet fra vulkanen Fuego i Guatemala og kondolerede på Parlamentets vegne ofrenes familier.


4. Meddelelse fra formanden

Formanden kom med en meddelelse vedrørende den Europæiske Unions Rets annullering af Europa-Parlamentets afgørelser om at pålægge medlem Janusz Korwin-Mikke sanktioner som følge af hans udtalelser om migranter og kvinder. Formanden nævnte muligheden for at anmode Parlamentets juridiske tjeneste om en udtalelse.


5. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


6. Parlamentets sammensætning

Viviane Reding havde skriftligt nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 2. september 2018.

Parlamentet konstaterede i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, at mandatet var ledigt med virkning fra denne dato og gav den pågældende nationale myndighed meddelelse herom.

°
° ° °

De kompetente finske myndigheder havde meddelt, at Paavo Väyrynen med virkning fra den 12. juni 2018 ville vende tilbage til sit mandat i det nationale parlament.

Da dette hverv i henhold til artikel 7, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet var uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, konstaterede Parlamentet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 4, at mandatet var blevet ledigt med virkning fra den 12. juni 2018, og underrettede vedkommende medlemsstat herom.

°
° ° °

De kompetente finske myndigheder havde meddelt, at Mikael Pentikäinen var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Paavo Väyrynen med virkning fra den 12. juni 2018.

Parlamentet tog udnævnelsen til efterretning.

Mikael Pentikäinen deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


7. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)

Formanden meddelte, at flere udvalg havde vedtaget at indlede interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 69c, stk. 1:

—   TRAN, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer og fremme af udvekslingen på tværs af landegrænser af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i Unionen (omarbejdning) (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)) Ordfører: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

—   INTA, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et regelsæt for screening af udenlandske direkte investeringer i Den Europæiske Union (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 -2017/0224(COD)). Ordfører: Franck Proust (A8-0198/2018)

—   TRAN, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) Ordfører: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

—    TRAN, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/22/EF for så vidt angår håndhævelseskravene og om fastsættelse af særlige regler med hensyn til direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU om udstationering af førere i vejtransportsektoren (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)) Ordfører: Merja Kyllönen (A8-0000/0000)

—    TRAN, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 for så vidt angår minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og ugentlig hviletid og forordning (EU) nr. 165/2014 for så vidt angår lokalisering ved hjælp af takografer (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 -2017/0122(COD)) Ordfører: Wim van de Camp (A8-0205/2018)   

—    TRAN, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1071/2009 og forordning (EF) nr. 1072/2009 med henblik på at tilpasse dem til udviklingen i sektoren (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)) Ordfører: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

—    IMCO, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en ramme for fri udveksling af andre data end personoplysninger i Den Europæiske Union (COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD)). Ordfører: Corazza Bildt Anna Maria (A8-0201/2018)

I overensstemmelse med artikel 69c, stk. 2, kan et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, skriftligt inden midnat i morgen tirsdag den 12. juni 2018 anmode om, at et udvalgs afgørelse om at indlede forhandlinger sættes under afstemning.

Der kan indledes forhandlinger på ethvert tidspunkt efter udløbet af den fastsatte frist, såfremt der ikke er fremsat en anmodning om en afstemning i Parlamentet om afgørelsen om at indlede forhandlinger.


8. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)

Udvalget EMPL havde fremsendt følgende berigtigelse til en tekst vedtaget af Europa-Parlamentet:

— Berigtigelse P8_TA(2018)0213(COR01) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 29. maj 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/... om ændring af direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (P8_TA(2018)0213 - (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) EMPL)

I henhold til forretningsordenens artikel 231, stk. 4, anses denne berigtigelse for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer senest 24 timer efter meddelelsen anmoder om, at den sættes under afstemning.

Berigtigelsen foreligger på Europarl under den indeværende mødeperiode.


9. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med bestemmelserne i traktatens artikel 322, stk. 1, ville høre Revisionsretten om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

CONT, LIBE, AFCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1222/2009 (COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

ENVI, IMCO, TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om elektronisk godstransportinformation (COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forenkling af foranstaltninger til fremme af gennemførelsen af det transeuropæiske transportnet (COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

ENVI, IMCO, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk søfartsmiljø med ét kontaktpunkt og ophævelse af direktiv 2010/65/EU (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF for så vidt angår fristen for gennemførelsen af de særlige regler vedrørende de største tilladte længder i tilfælde af førerhuse med forbedret aerodynamisk ydeevne, energieffektivitet og sikkerhed (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/106/EF om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv og ophævelse af direktiv 2005/45/EF (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

EMPL

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/103/EF af 16. september 2009 om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse (COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129 med hensyn til fremme af anvendelsen af SMV-vækstmarkeder (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

I overensstemmelse med traktatens artikel 282, stk. 5, ville formanden høre Den Europæiske Centralbank.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

ENVI, IMCO, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE, PECH, JURI

- Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af den italienske kommune Campione d'Italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens toldområde og i den territoriale anvendelse af direktiv 2008/118/EF (COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

ITRE, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

REGI

rådg.udv. :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, CULT

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en mekanisme til at imødegå retlige og administrative hindringer i en grænseoverskridende sammenhæng (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

REGI

rådg.udv. :

JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg), der støttes af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og de eksterne finansieringsinstrumenter (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

REGI

rådg.udv. :

AFET, DEVE, BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, CULT

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for grænseforvaltning og visa (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

REGI

rådg.udv. :

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, PECH, LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

INTA, BUDG, CONT, ENVI, REGI, FEMM

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

BUDG, CONT, ENVI, ITRE, REGI, CULT, FEMM

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri for perioden 2021-2027 (Pericles IV-programmet) (COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD))

I overensstemmelse med traktatens artikel 282, stk. 5, ville formanden høre Den Europæiske Centralbank.

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en europæisk investeringsstabiliseringsfunktion (COM(2018)0387 - C8-0241/2018 - 2018/0212(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

I overensstemmelse med traktatens artikel 282, stk. 5, ville formanden høre Den Europæiske Centralbank.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

BUDG, EMPL

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af rapporteringsforpligtelserne på det miljøpolitiske område og om ændring af direktiv 86/278/EØF, 2002/49/EF, 2004/35/EF, 2007/2/EF, 2009/147/EF og 2010/63/EU, forordning (EF) nr. 166/2006 og (EU) nr. 995/2010 og Rådets forordning (EF) nr. 338/97 og (EF) nr. 2173/2005 (COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE, AGRI, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter, (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer, (EU) nr. 251/2014 om definition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter, (EU) nr. 228/2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i Unionens fjernområder og (EU) nr. 229/2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav (COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med bestemmelserne i traktatens artikel 322, stk. 1, ville høre Revisionsretten om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

BUDG, ENVI, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1306/2013 (COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med bestemmelserne i traktatens artikel 322, stk. 1, ville høre Revisionsretten om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

BUDG, CONT, ENVI, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 (COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med bestemmelserne i traktatens artikel 322, stk. 1, ville høre Revisionsretten om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

INTA, BUDG, CONT, ENVI, ITRE, REGI

- Forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Eurojusts indgåelse af samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Albanien (08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

JURI

2) fra udvalgene følgende betænkninger:

- Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om forhandlingerne om den moderniserede associeringsaftale mellem EU og Chile (2018/2018(INI)) - AFET - Ordfører: Charles Tannock (A8-0158/2018)

- Betænkning om strukturelle og økonomiske hindringer i adgangen til kultur (2017/2255(INI)) – CULT - Ordfører: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

- Betænkning om modernisering af uddannelser i EU (COM(2017)0247 - 2017/2224(INI)) - CULT - Ordfører: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om erstatning af bilag A til forordning (EU) 2015/848 om insolvensbehandling (COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)) - JURI - Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår clearingforpligtelsen, suspension af clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart, registrering af og tilsyn med transaktionsregistre samt krav til transaktionsregistre (COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)) - ECON - Ordfører: Werner Langen (A8-0181/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om supplerende makrofinansiel bistand til Ukraine (COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) - INTA - Ordfører: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

- Betænkning om samhørighedspolitikken og den cirkulære økonomi (2017/2211(INI)) - REGI - Ordfører: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

- Betænkning På vej til en bæredygtig og konkurrencedygtig europæisk akvakultursektor: status og fremtidige udfordringer (2017/2118(INI)) - PECH - Ordfører: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

- Betænkning om forbindelserne mellem EU og NATO (2017/2276(INI)) - AFET - Ordfører: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

- Betænkning om cyberforsvar (2018/2004(INI)) - AFET - Ordfører: Urmas Paet (A8-0189/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er (COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)) - ECON - Ordfører: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

- Betænkning om status over det rekreative fiskeri i Den Europæiske Union (2017/2120(INI)) - PECH - Ordfører: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

- * Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om anvendelse af de resterende bestemmelser i Schengenreglerne om Schengeninformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien (15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)) - LIBE - Ordfører: Monica Macovei (A8-0192/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/1/EF om anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej (COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD)) - TRAN - Ordfører: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed for perioden 2014-2020 (06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)) - LIBE - Ordfører: Claude Moraes (A8-0195/2018)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Island om supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed for perioden 2014-2020 (09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)) - LIBE - Ordfører: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

- Betænkning om tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2016 (2017/2273(INI)) - JURI - Ordfører: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018)


10. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 128):

- (O-000021/2018) af Ingeborg Gräßle, for BUDG, til Kommissionen: Bekæmpelse af korruption (B8-0024/2018)

- (O-000043/2018) af Linda McAvan, for DEVE, til Rådet: Forhandlinger om en ny partnerskabsaftale med Gruppen af Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (B8-0025/2018)

- (O-000044/2018) af Linda McAvan, for DEVE, til Kommissionen: Forhandlinger om en ny partnerskabsaftale med Gruppen af Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (B8-0026/2018)

- (O-000047/2018) af Roberto Gualtieri, for ECON, til Kommissionen: Kommissionens ØMU-pakke af 6. december 2017 (B8-0027/2018)

- (O-000055/2018) af Cecilia Wikström, for PETI, til Rådet: Forbedring af sprogindlæring og gensidig anerkendelse af sprogkundskaber i EU (B8-0029/2018)

- (O-000056/2018) af Cecilia Wikström, for PETI, til Kommissionen Forbedring af sprogindlæring og gensidig anerkendelse af sprogkundskaber i EU (B8-0030/2018).


11. Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtagne dokumenter)

Der var indgivet følgende større forespørgsel til skriftlig besvarelse med forhandling (forretningsordenens artikel 130b):

- (O-000014/2018) af Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez og Sabine Lösing for GUE/NGL-Gruppen, til Kommissionen: Israels deltagelse i projekter finansieret af Horisont 2020 (B8-0028/2018)


12. Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger fra mødeperioden i marts 2018 forelå på Europarl.


13. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden juni 2018 (PE 623.587/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 149a):

Mandag

Ingen ændringer.

Tirsdag

Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen om at ændre titlen "De besatte georgiske områder ti år efter den russiske invasion" til "De georgiske løsrivelsesområder ti år efter krigen med Rusland" (punkt 80 i PDOJ)

Talere: Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, der begrundede anmodningen og Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen, der talte imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (101 for, 165 imod, 11 hverken/eller).

Onsdag

Anmodning fra Verts/ALE-Gruppen om som andet punkt på eftermiddagens dagsorden under redegørelserne fra Rådet og Kommissionen at tilføje et punkt om "Humanitære nødsituationer i Middelhavsområdet og solidaritet i EU".

Talere: Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, der begrundede anmodningen om en forhandling uden beslutningsforslag, Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen, der begrundede en lignende anmodning fra hendes gruppe, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, der anmodede om, at punktet blev opført på dagsordenen for tirsdag, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen, der talte for at opføre forhandlingen som et separat punkt på dagsordenen, Philippe Lamberts der præciserede sin anmodning, Maria João Rodrigues, der støttede denne og Lampros Fountoulis, løsgænger.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (212 for, 62 imod, 18 hverken/eller).

Torsdag

Ingen ændringer.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.


14. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra S&D-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelse:

AGRI: Karine-Gloanec Maurin i stedet for Jean-Paul Denanot

Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet: Karine-Gloanec Maurin i stedet for Jean-Paul Denanot

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.

(Mødet udsat i nogle minutter)

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand


15. Clearingforpligtelsen, indberetningskrav og risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler og transaktionsregistre ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår clearingforpligtelsen, suspension af clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart, registrering af og tilsyn med transaktionsregistre samt krav til transaktionsregistre [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Werner Langen (A8-0181/2018)

Werner Langen forelagde betænkningen.

Indlæg af Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen).

Talere: Brian Hayes for PPE-Gruppen, Jakob von Weizsäcker for S&D-Gruppen, Stanisław Ożóg for ECR-Gruppen, Petr Ježek for ALDE-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Matt Carthy for GUE/NGL-Gruppen, David Coburn for EFDD-Gruppen, Thomas Mann, Doru-Claudian Frunzulică og Caroline Nagtegaal.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talere: Valdis Dombrovskis og Werner Langen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.2 i protokollen af 12.6.2018.


16. Fælles regler for civil luftfart og oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions luftfartssikkerhedsagentur og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 [COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

Marian-Jean Marinescu forelagde betænkningen.

Indlæg af Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

Talere: Wim van de Camp for PPE-Gruppen, Gabriele Preuß for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Matthijs van Miltenburg for ALDE-Gruppen, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, Daniela Aiuto for EFDD-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte, Gesine Meissner, João Pimenta Lopes og Alojz Peterle.

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Talere: Janusz Zemke, Jaromír Kohlíček, Lefteris Christoforou, Maria Grapini og Claudia Schmidt.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talere: Violeta Bulc og Marian-Jean Marinescu.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.3 i protokollen af 12.6.2018.


17. Nye tunge erhvervskøretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overvågning og indberetning af nye tunge køretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug [COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

Damiano Zoffoli forelagde betænkningen.

Indlæg af Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

Talere: Peter Liese for PPE-Gruppen, Christel Schaldemose for S&D-Gruppen, Bolesław G. Piecha for ECR-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Joëlle Mélin for ENF-Gruppen, Tiemo Wölken, Gesine Meissner, Julia Reid, Claudia Schmidt, Carlos Zorrinho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Adam Szejnfeld, Isabella De Monte og Seán Kelly.

FORSÆDE: Zdzisław KRASNODĘBSKI
næstformand

Indlæg af Christofer Fjellner.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski og Maria Grapini.

Talere: Violeta Bulc og Damiano Zoffoli.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.4 i protokollen af 12.6.2018.


18. Modernisering af uddannelser i EU (forhandling)

Betænkning om modernisering af uddannelser i EU [2017/2224(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

Krystyna Łybacka forelagde betænkningen.

Indlæg af Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (ordfører for udtalelse fra EMPL).

Indlæg af Tibor Navracsics (medlem af Kommissionen).

Talere: Anna Záborská (ordfører for udtalelse fra FEMM), Andrea Bocskor for PPE-Gruppen, Momchil Nekov for S&D-Gruppen, Remo Sernagiotto for ECR-Gruppen, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, Jill Evans for Verts/ALE-Gruppen, Nikolaos Chountis for GUE/NGL-Gruppen, Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen, Dominique Bilde for ENF-Gruppen, Dobromir Sośnierz, løsgænger, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Luigi Morgano, Arne Gericke, Jasenko Selimovic, Eleonora Forenza, Csaba Sógor, Giorgos Grammatikakis, Neoklis Sylikiotis, Pál Csáky, Liliana Rodrigues, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Dobromir Sośnierz, Sirpa Pietikäinen, Rory Palmer og Emilian Pavel.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Milan Zver, Julie Ward, João Pimenta Lopes, Georgios Epitideios, Lívia Járóka, Maria Grapini, Francis Zammit Dimech og Seán Kelly.

Indlæg af Tibor Navracsics.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Indlæg af Krystyna Łybacka

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.5 i protokollen af 12.6.2018.


19. På vej til en bæredygtig og konkurrencedygtig europæisk akvakultursektor (kortfattet forelæggelse)

Betænkning - På vej til en bæredygtig og konkurrencedygtig europæisk akvakultursektor: status og fremtidige udfordringer [2017/2118(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

Carlos Iturgaiz foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, João Ferreira, Ana Miranda, Stanislav Polčák og Norbert Erdős.

Indlæg af Tibor Navracsics (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.6 i protokollen af 12.6.2018.


20. Status over det rekreative fiskeri i Den Europæiske Union (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om status over det rekreative fiskeri i Den Europæiske Union [2017/2120(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

Norica Nicolai foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, João Ferreira, Francis Zammit Dimech og John Howarth.

Indlæg af Tibor Navracsics (medlem af Kommissionen)

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.1 i protokollen af 12.6.2018.


21. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

Iuliu Winkler, Giuseppe Ferrandino, Thierry Cornillet, Jordi Solé, João Ferreira, John Stuart Agnew, Dobromir Sośnierz, Lívia Járóka, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Ana Miranda, Liadh Ní Riada, Gerard Batten, Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Paloma López Bermejo, Anna Záborská, Răzvan Popa, Lynn Boylan, Stanislav Polčák, Rory Palmer og John Howarth.


22. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 623.587/OJMA).


23. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.11.

Klaus Welle

Pavel Telička

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Seneste opdatering: 24. september 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik