Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 256kWORD 78k
Esmaspäev, 11. juuni 2018 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Juhataja avaldus
 4.Juhataja teadaanne
 5.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 6.Parlamendi koosseis
 7.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 8.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 9.Esitatud dokumendid
 10.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 11.Põhjalikumad arupärimised (kodukorra art 130b) (esitamine)
 12.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 13.Tööplaan
 14.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 15.Keskse vastaspoole kaudu kliirimata börsiväliste tuletislepingute kliirimiskohustus, teatamisnõuded ja riskimaandamismeetmed ning kauplemisteabehoidlad ***I (arutelu)
 16.Tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirjad ja Euroopa Liidu Lennundusohutusamet ***I (arutelu)
 17.Uute raskeveokite CO2-heide ja kütusekulu ***I (arutelu)
 18.Hariduse ajakohastamine ELis (arutelu)
 19.Liikumine jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise Euroopa vesiviljelussektori suunas (lühiettekanne)
 20.Harrastuskalapüügi olukord ELis (lühiettekanne)
 21.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 22.Järgmise istungi päevakord
 23.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungjärgu jätkamine

Neljapäeval, 31. mail 2018 katkestatud istungjärk jätkus.


2. Istungi algus

Istung algas kell 17.01.


3. Juhataja avaldus

Parlamendi president esines avaldusega seoses Guatemalas toimunud Fuego vulkaani purskega ja avaldas Euroopa Parlamendi nimel kaastunnet ohvrite perekondadele.


4. Juhataja teadaanne

Parlamendi president andis teada, et Euroopa Liidu Üldkohus tühistas Euroopa Parlamendi otsused rakendada sanktsioone parlamendiliikme Janusz Korwin-Mikke suhtes seoses rändajate ja naiste kohta tehtud märkustega. President osutas võimalusele paluda parlamendi õigusteenistusel küsimust arutada.


5. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


6. Parlamendi koosseis

Viviane Reding on esitanud kirjaliku avalduse parlamendiliikme ametist tagasiastumiseks alates 2. septembrist 2018.

Vastavalt kodukorra artiklile 4 märkis parlament, et tema ametikoht jääb sellest kuupäevast alates vabaks, ning teavitab sellest asjaomase liikmesriigi pädevat ametiasutust.

°
° ° °

Soome pädevad ametiasutused on teatanud, et Paavo Väyrynen naaseb alates 12. juunist 2018 Soome parlamenti.

Kuna vastavalt otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta artikli 7 lõikele 2 ei saa seda ametit ühitada Euroopa Parlamendi liikme ametiga, otsustas parlament kodukorra artikli 4 lõike 4 alusel alates 12. juunist 2018 ametikoha vabastada ning teavitada sellest asjaomast liikmesriiki.

°
° ° °

Soome pädevad ametiasutused on teatanud Paavo Väyryneni asemel Mikael Pentikäineni valimisest Euroopa Parlamenti, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 12. juunist 2018.

Parlament võttis tema valimise teatavaks.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Mikael Pentikäinen vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


7. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)

Parlamendi president tegi teatavaks järgmised komisjonide otsused alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 1:

—   TRAN-komisjon raporti alusel, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liidu elektroonilise teemaksu koostalitusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitlevate piiriülese teabevahetuse hõlbustamise kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)). Raportöör Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

—   INTA-komisjon raporti alusel, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 -2017/0224(COD)). Raportöör Franck Proust (A8-0198/2018)

—   TRAN-komisjon raporti alusel, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)). Raportöör: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

—    TRAN-komisjon raporti alusel, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/22/EÜ seoses täitmise tagamise nõuetega ning millega kehtestatakse konkreetsed õigusnormid seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 2014/67/EL sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD)). Raportöör: Merja Kyllönen (A8-0000/0000)

—    TRAN-komisjon raporti alusel, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 maksimaalse ööpäevase ja iganädalase sõiduaja, minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas ning määrust (EL) nr 165/2014 sõidumeerikute abil positsioneerimise osas (COM(2017)0277 - C8-0167/2017 -2017/0122(COD)). Raportöör Wim van de Camp (A8-0205/2018)   

—    TRAN-komisjon raporti alusel, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1071/2009 ja määrust (EÜ) nr 1072/2009 eesmärgiga kohandada neid valdkonnas toimunud arengutega (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD)). Raportöör Ismail Ertug (A8-0204/2018)

—    IMCO-komisjon raporti alusel, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus raamistiku kohta isikustamata andmete vabaks liikumiseks Euroopa Liidus (COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD)). Raportöör: Corazza Bildt Anna Maria (A8-0201/2018)

Vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 2 võivad parlamendiliikmed või fraktsioon(id) vastavalt vähemalt keskmisele lävendile taotleda kirjalikult (enne teisipäeva, 12. juuni 2018 keskööd), et otsused läbirääkimiste alustamise kohta pandaks hääletusele.

Läbirääkimisi võib alustada igal ajal, kui nimetatud tähtaeg on möödunud ja ei ole esitatud taotlust panna läbirääkimiste alustamist käsitlev otsus parlamendis hääletusele.


8. Parandus (kodukorra artikkel 231)

EMPL-komisjon on edastanud Euroopa Parlamendi poolt vastuvõetud teksti kohta järgmise paranduse:

— Parandus P8_TA(2018)0213(COR01) 29. mail 2018. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukohas eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/..., millega muudetakse direktiivi 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega (P8_TA(2018)0213 - (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) EMPL-komisjon)

Vastavalt kodukorra artikli 231 lõikele 4 loetakse parandus heakskiidetuks, kui 24 tunni jooksul ei esita fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget taotlust selle hääletusele panemiseks.

Parandus on kättesaadav Europarli veebisaidil käesoleva istungjärgu ajal.


9. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu eelarve kaitsmise kohta, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises (COM(2018)0324 - C8-0178/2018 – 2018/0136(COD))

President konsulteerib vastavalt aluslepingu artikli 322 lõikele 1 selle ettepaneku asjus kontrollikojaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

CONT, LIBE, AFCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse rehvide kütusesäästlikkust ja muid olulisi näitajaid ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1222/2009 (COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

ENVI, IMCO, TRAN

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus elektroonilise kaubaveoteabe kohta (COM(2018)0279 - C8-0191/2018 - 2018/0140(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üleeuroopalise transpordivõrgu väljaarendamise edendamiseks võetavate meetmete lihtsustamise kohta (COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

ENVI, IMCO, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa merenduse ühtsete kontaktpunktide keskkond ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2010/65/EL (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu direktiivi 96/53/EÜ seoses tähtpäevaga, mil hakatakse rakendama maksimaalpikkuse erieeskirju paremate aerodünaamiliste omadustega, energiatõhusamate ja ohutumate kabiinide puhul (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2008/106/EÜ meremeeste väljaõppe miinimumtaseme kohta ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2005/45/EÜ (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiivi 2009/103/EÜ mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse ja sellise vastutuse kindlustamise kohustuse täitmise kohta (COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 596/2014 ja määrust (EL) 2017/1129 VKEde kasvuturgude kasutamise edendamise osas (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

President konsulteerib vastavalt aluslepingu artikli 282 lõikele 5 selle ettepaneku asjus Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

ENVI, IMCO, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE, PECH, JURI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 2006/112/EÜ ja 2008/118/EÜ seoses Itaalia Campione d’Italia haldusüksuse ja Itaaliale kuuluva Lugano järve osa arvamisega liidu tolliterritooriumi hulka ja direktiivi 2008/118/EÜ territoriaalsesse kohaldamisalasse (COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

ITRE, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

nõuandvad komisjonid :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, CULT

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb mehhanismi õiguslike ja haldustakistuste kõrvaldamiseks piiriüleses kontekstis (COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Regionaalarengu Fondist ja välisrahastamisvahenditest toetatavat Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevate erisätete kohta (COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, CULT

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad finantseeskirjad (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

nõuandvad komisjonid :

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, PECH, LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kohta (COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

INTA, BUDG, CONT, ENVI, REGI, FEMM

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) kohta (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

BUDG, CONT, ENVI, ITRE, REGI, CULT, FEMM

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest perioodil 2021–2027 (programm „Perikles IV“) (COM(2018)0369 - C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))

President konsulteerib vastavalt aluslepingu artikli 282 lõikele 5 selle ettepaneku asjus Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa investeeringute stabiliseerimise vahend (COM(2018)0387 - C8-0241/2018 - 2018/0212(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

President konsulteerib vastavalt aluslepingu artikli 282 lõikele 5 selle ettepaneku asjus Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

BUDG, EMPL

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liikmesriikide keskkonnapoliitika alaste teatamiskohustuste ühtlustamise kohta, millega muudetakse direktiive 86/278/EMÜ, 2002/49/EÜ, 2004/35/EÜ, 2007/2/EÜ, 2009/147/EÜ ja 2010/63/EL, määrusi (EÜ) nr 166/2006 ja (EL) nr 995/2010 ning nõukogu määrusi (EÜ) nr 338/97 ja (EÜ) nr 2173/2005 (COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE, AGRI, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus, määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, määrust (EL) nr 251/2014 aromatiseeritud veinitoodete määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta, määrust (EL) nr 228/2013, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks ning määrust (EL) nr 229/2013, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere väikesaarte jaoks (COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

President konsulteerib vastavalt aluslepingu artikli 322 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Kontrollikojaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

BUDG, ENVI, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1306/2013 (COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

President konsulteerib vastavalt aluslepingu artikli 322 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Kontrollikojaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

BUDG, CONT, ENVI, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad, kuidas toetada liikmesriikide koostatavaid Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavaid ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavu (ÜPP strateegiakavad), ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013 (COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

President konsulteerib vastavalt aluslepingu artikli 322 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Kontrollikojaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

INTA, BUDG, CONT, ENVI, ITRE, REGI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu rakendusotsus millega kiidetakse heaks Eurojusti ja Albaania vahelise koostöölepingu sõlmimine Eurojusti poolt (08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

JURI

2) parlamendikomisjonid, raportid:

- Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ning komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb ELi ja Tšiili assotsieerimislepingu ajakohastamise läbirääkimisi (2018/2018(INI)) – AFET-komisjon - Raportöör: Charles Tannock (A8-0158/2018)

- Raport kultuurile juurdepääsu struktuuriliste ja rahaliste takistuste kohta (2017/2255(INI)) – CULT-komisjon - Raportöör: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

- Raport hariduse ajakohastamise kohta ELis (COM(2017)0247 - 2017/2224(INI)) – CULT-komisjon - Raportöör: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asendatakse määruse (EL) 2015/848 (maksejõuetusmenetluse kohta) A lisa (COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)) – JURI-komisjon - Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kliirimiskohustuse, kliirimiskohustuse peatamise, teatamisnõuete, keskse vastaspoole kaudu kliirimata börsiväliste tuletislepingute riskimaandamismeetmete, kauplemisteabehoidlate registreerimise ja järelevalve ning kauplemisteabehoidlate nõuetega (COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)) – ECON-komisjon - Raportöör: Werner Langen (A8-0181/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Ukrainale täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta (COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)) – INTA-komisjon - Raportöör: Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

- Raport ühtekuuluvuspoliitika ja ringmajanduse kohta (2017/2211(INI)) – REGI-komisjon - Raportöör: Davor Škrlec (A8-0184/2018)

- Raport liikumise kohta jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise Euroopa vesiviljelussektori suunas: praegune olukord ja tulevased väljakutsed (2017/2118(INI)) – PECH-komisjon - Raportöör: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

- Raport ELi ja NATO suhete kohta (2017/2276(INI)) – AFET-komisjon - Raportöör: Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

- Raport küberkaitse kohta (2018/2004(INI)) – AFET-komisjon - Raportöör: Urmas Paet (A8-0189/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), ja muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kesksetele vastaspooltele tegevusloa andmise korra ja sellega seotud asutustega ning kolmandate riikide kesksete vastaspoolte tunnustamise nõuetega (COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)) – ECON-komisjon - Raportöör: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

- Raport harrastuskalapüügi olukorra kohta Euroopa Liidus (2017/2120(INI)) - PECH komisjon - Raportöör: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

- * Raport nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Schengeni infosüsteemiga seotud Schengeni acquis’ ülejäänud sätete jõustamist Bulgaaria Vabariigis ja Rumeenias (15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Monica Macovei (A8-0192/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/1/EÜ ilma juhita renditud sõidukite kasutamise kohta kaupade autoveol (COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD)) – TRAN-komisjon - Raportöör: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ning Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu (täiendavate eeskirjade kohta seoses Sisejulgeolekufondi osaks oleva välispiiride ja viisade rahastamisvahendiga aastateks 2014–2020) liidu nimel sõlmimise kohta (06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Claude Moraes (A8-0195/2018)

- *** Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta Euroopa Liidu ja Islandi vahelise lepingu, mis käsitleb täiendavaid norme seoses Sisejulgeolekufondi osaks oleva välispiiride ja viisade rahastamisvahendiga aastateks 2014–2020, Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

- Raport ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta 2016. aastal - 2017/2273(INI)) – JURI-komisjon - Raportöör: Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018)


10. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

- (O-000021/2018), mille esitas(id) Ingeborg Gräßle BUDG-komisjoni nimel komisjonile: Korruptsioonivastane võitlus (B8-0024/2018)

- (O-000043/2018), mille esitas(id) Linda McAvan DEVE-komisjoni nimel nõukogule: Läbirääkimised uue partnerluslepingu sõlmimiseks Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riikide rühmaga (B8-0025/2018)

- (O-000044/2018), mille esitas(id) Linda McAvan DEVE-komisjoni nimel komisjonile: Läbirääkimised uue partnerluslepingu sõlmimiseks Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riikide rühmaga (B8-0026/2018)

- (O-000047/2018), mille esitas(id) Roberto Gualtieri ECON-komisjoni nimel komisjonile: Majandus- ja rahaliidu pakett, mille Euroopa Komisjon avaldas 6. detsembril 2017 (B8-0027/2018)

- (O-000055/2018), mille esitas(id) Cecilia Wikström PETI-komisjoni nimel nõukogule: Keeleõppe ja keeleoskuse vastastikuse tunnustamise parandamine ELis (B8-0029/2018)

- (O-000056/2018), mille esitas(id) Cecilia Wikström PETI-komisjoni nimel komisjonile: Keeleõppe ja keeleoskuse vastastikuse tunnustamise parandamine ELis (B8-0030/2018).


11. Põhjalikumad arupärimised (kodukorra art 130b) (esitamine)

Esitatud on järgmine põhjalikum kirjalikult vastatav arupärimine koos aruteluga (kodukorra art 130b):

- (O-000014/2018), mille esitas(id) Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez ja Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjonile: Iisraeli osalemine programmist „Horisont 2020“ rahastatavates projektides (B8-0028/2018).


12. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatis parlamendi 2018. aasta märtsi osaistungjärgul vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadav Europarli veebisaidil.


13. Tööplaan

Jagati laiali 2018. aasta juuni osaistungjärgu lõplik päevakorra projekt (PE 623.587/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 149a).

Esmaspäev

Muudatusteta.

Teisipäev

Fraktsioon GUE/NGL taotles pealkirja „Gruusia okupeeritud alad kümme aastat pärast Venemaa sissetungi“ muutmist järgmiselt: „Gruusia separatistlikud piirkonnad kümme aastat pärast sõda Venemaaga“ (lõpliku päevakorra projekti punkt 80).

Sõna võtsid Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes põhjendas taotlust, ja Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel selle vastu.

Parlament lükkas taotluse nimelisel hääletusel tagasi (101 poolt, 165 vastu, 11 erapooletut).

Kolmapäev

Fraktsioon Verts/ALE taotles nõukogu ja komisjoni avalduste „Humanitaarhädaolukorrad Vahemerel ja ELi liikmesriikide solidaarsus“ lisamist pärastlõunase päevakorra teiseks punktiks .

Sõna võtsid Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes põhjendas arutelu korraldamist resolutsiooni esitamata, Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, kes põhjendas oma fraktsiooni samasisulist taotlust, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, kes taotles selle punkti lisamist teisipäevase istungi päevakorda, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel kes taotles arutelu lisamist eraldi punktina, Philippe Lamberts oma taotluse täpsustamiseks, Maria João Rodrigues, kes toetas seda, ja Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (212 poolt, 62 vastu, erapooletuid 18).

Neljapäev

Muudatusteta.

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.


14. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni S&D taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

AGRI-komisjon: Karine-Gloanec Maurin asemel Jean-Paul Denanot

Delegatsioon ELi-Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis: Karine-Gloanec Maurin asemel Jean-Paul Denanot

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.

(Istung katkestati mõneks minutiks.)

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident


15. Keskse vastaspoole kaudu kliirimata börsiväliste tuletislepingute kliirimiskohustus, teatamisnõuded ja riskimaandamismeetmed ning kauplemisteabehoidlad ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kliirimiskohustuse, kliirimiskohustuse peatamise, teatamisnõuete, kesksete vastaspoolte kaudu kliirimata börsiväliste tuletislepingute riskimaandamismeetmete, kauplemisteabehoidlate registreerimise ja järelevalve ning kauplemisteabehoidlate nõuetega [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Werner Langen (A8-0181/2018)

Werner Langen tutvustas raportit.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Brian Hayes fraktsiooni PPE nimel, Jakob von Weizsäcker fraktsiooni S&D nimel, Stanisław Ożóg fraktsiooni ECR nimel, Petr Ježek fraktsiooni ALDE nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Matt Carthy fraktsiooni GUE/NGL nimel, David Coburn fraktsiooni EFDD nimel, Thomas Mann, Doru-Claudian Frunzulică ja Caroline Nagtegaal.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Sõna võtsid Valdis Dombrovskis ja Werner Langen.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.6.2018 protokollipunkt 5.2.


16. Tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirjad ja Euroopa Liidu Lennundusohutusamet ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Liidu Lennundusamet ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 216/2008 [COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Marian-Jean Marinescu (A8-0364/2016)

Marian-Jean Marinescu tutvustas raportit.

Sõna võttis Violeta Bulc (komisjoni liige).

Sõna võtsid Wim van de Camp fraktsiooni PPE nimel, Gabriele Preuß fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Matthijs van Miltenburg fraktsiooni ALDE nimel, Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Daniela Aiuto fraktsiooni EFDD nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte, Gesine Meissner, João Pimenta Lopes ja Alojz Peterle.

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Sõna võtsid Janusz Zemke, Jaromír Kohlíček, Lefteris Christoforou, Maria Grapini ja Claudia Schmidt.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Sõna võtsid Violeta Bulc ja Marian-Jean Marinescu.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.6.2018 protokollipunkt 5.3.


17. Uute raskeveokite CO2-heide ja kütusekulu ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus uute raskeveokite CO2-heite ja kütusekulu seire ja aruandluse kohta [COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

Damiano Zoffoli tutvustas raportit.

Sõna võttis Violeta Bulc (komisjoni liige).

Sõna võtsid Peter Liese fraktsiooni PPE nimel, Christel Schaldemose fraktsiooni S&D nimel, Bolesław G. Piecha fraktsiooni ECR nimel, Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel, Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel, Joëlle Mélin fraktsiooni ENF nimel, Tiemo Wölken, Gesine Meissner, Julia Reid, Claudia Schmidt, Carlos Zorrinho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Adam Szejnfeld, Isabella De Monte ja Seán Kelly.

ISTUNGI JUHATAJA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
asepresident

Sõna võttis Christofer Fjellner.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Maria Grapini.

Sõna võtsid Violeta Bulc ja Damiano Zoffoli.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.6.2018 protokollipunkt 5.4.


18. Hariduse ajakohastamine ELis (arutelu)

Raport hariduse ajakohastamise kohta ELis [2017/2224(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Krystyna Łybacka (A8-0173/2018)

Krystyna Łybacka tutvustas raportit.

Sõna võttis Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Tibor Navracsics (komisjoni liige).

Sõna võtsid Anna Záborská (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), Andrea Bocskor fraktsiooni PPE nimel, Momchil Nekov fraktsiooni S&D nimel, Remo Sernagiotto fraktsiooni ECR nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Jill Evans fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nikolaos Chountis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel, Dominique Bilde fraktsiooni ENF nimel, Dobromir Sośnierz (fraktsioonilise kuuluvuseta), Bogdan Andrzej Zdrojewski, Luigi Morgano, Arne Gericke, Jasenko Selimovic, Eleonora Forenza, Csaba Sógor, Giorgos Grammatikakis, Neoklis Sylikiotis, Pál Csáky, Liliana Rodrigues, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Dobromir Sośnierz, Sirpa Pietikäinen, Rory Palmer ja Emilian Pavel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Milan Zver, Julie Ward, João Pimenta Lopes, Georgios Epitideios, Lívia Járóka, Maria Grapini, Francis Zammit Dimech ja Seán Kelly.

Sõna võttis Tibor Navracsics.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võttis Krystyna Łybacka.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.6.2018 protokollipunkt 5.5.


19. Liikumine jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise Euroopa vesiviljelussektori suunas (lühiettekanne)

Raport liikumise kohta jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise Euroopa vesiviljelussektori suunas: praegune olukord ja tulevased väljakutsed [2017/2118(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Carlos Iturgaiz (A8-0186/2018)

Carlos Iturgaiz esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, João Ferreira, Ana Miranda, Stanislav Polčák ja Norbert Erdős.

Sõna võttis Tibor Navracsics (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.6.2018 protokollipunkt 5.6.


20. Harrastuskalapüügi olukord ELis (lühiettekanne)

Raport harrastuskalapüügi olukorra kohta Euroopa Liidus [2017/2120(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Norica Nicolai (A8-0191/2018)

Norica Nicolai esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, João Ferreira, Francis Zammit Dimech ja John Howarth.

Sõna võttis Tibor Navracsics (komisjoni liige)

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.6.2018 protokollipunkt 5.1.


21. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Iuliu Winkler, Giuseppe Ferrandino, Thierry Cornillet, Jordi Solé, João Ferreira, John Stuart Agnew, Dobromir Sośnierz, Lívia Járóka, Julie Ward, Ilhan Kyuchyuk, Ana Miranda, Liadh Ní Riada, Gerard Batten, Michaela Šojdrová, Costas Mavrides, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Paloma López Bermejo, Anna Záborská, Răzvan Popa, Lynn Boylan, Stanislav Polčák, Rory Palmer ja John Howarth.


22. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 623.587/OJMA).


23. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.11.

Klaus Welle

Pavel Telička

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Ciocca, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Köster, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Macovei, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Albiol Guzmán, Cesa, Comi, Crowley, Giménez Barbat, Händel, Maštálka, Mizzi, Morvai, Ponga, Punset

Viimane päevakajastamine: 24. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika